Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ט בתשרי תשפ״א | 7 אוקטובר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

עירובין נט

השיעור היום מוקדש על ידי גיטה ודוד נויפלד לרפואה שלמה לחברה שלנו חיה בת אוסנה רחל בתוך שאר חולי ישראל, אשה שמהווה דוגמה אישית לכולנו. 

מפה של רעננה

בדיני עירובין מקילים גם במדידות כשיש שתי מדידות שונות בגלל שתחומים זה אסור מדרבנן ולכן יש מקום להקל. המשנה עוברת לעירובי חצירות ומבחינה בין מקרה של עיר שהיה של יחיד והפך להיות של רבים. מתי ואיך אפשר לערב?

גמ׳ למקום שריבה אין למקום שמיעט לא אימא אף למקום שריבה:

ריבה לאחד ומיעט לאחד כו׳: הא תו למה לי היינו הך הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחד שומעין לזה שריבה

אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר באלכסונא:

שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל: והתניא לא אמרו חכמים את הדבר להקל אלא להחמיר

אמר רבינא לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר על דברי תורה ותחומין דרבנן:

מתני׳ עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה

ושל רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא אם כן עשה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר שלש חצירות של שני בתים:

גמ׳ היכי דמי עיר של יחיד ונעשית של רבים אמר רב יהודה כגון דאיסקרתא דריש גלותא

אמר ליה רב נחמן מאי טעמא אילימא משום דשכיחי גבי הרמנא מדכרי אהדדי כולהו ישראל נמי בצפרא דשבתא שכיחי גבי הדדי אלא אמר רב נחמן כגון דיסקרתא דנתזואי

תנו רבנן עיר של יחיד ונעשית של רבים ורשות הרבים עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו

היתה של רבים והרי היא של רבים


ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה

מאן תנא דמיערבא רשות הרבים אמר רב הונא בריה דרב יהושע רבי יהודה היא דתניא יתר על כן אמר רבי יהודה מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך

אמר מר ואין מערבין אותה לחצאין אמר רב פפא לא אמרו אלא לארכה אבל לרחבה מערבין

כמאן דלא כרבי עקיבא דאי כרבי עקיבא הא אמר רגל המותרת במקומה אוסרת אפילו שלא במקומה

אפילו תימא רבי עקיבא עד כאן לא קאמר רבי עקיבא התם אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דפנימית לית לה פיתחא אחרינא אבל הכא הני נפקי בהאי פיתחא והני נפקי בהאי פיתחא

איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא לארכה הוא דלא מערבין אבל לרחבה מערבין אלא אפילו לרחבה נמי לא מערבין

כמאן כרבי עקיבא אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דפנימית אחדא לדשא ומשתמשא אבל הכא מי מצו מסלקי רשות הרבים מהכא

אמר מר או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו מאי שנא דלחצאין דלא דאסרי אהדדי מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי

הכא במאי עסקינן כגון דעבוד דקה וכי הא דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי שעשה דקה לפתחו אינו אוסר על בני מבוי:

היתה של רבים והרי היא כו׳: רבי זירא ערבה למתא דבי רבי חייא ולא שבק לה שיור אמר ליה אביי מאי טעמא עבד מר הכי

אמר ליה סבי דידה אמרי לי רב חייא בר אסי מערב כולה ואמינא שמע מינה עיר של יחיד ונעשית של רבים היא

אמר ליה לדידי אמרו לי הנהו סבי ההיא אשפה הוה לה מחד גיסא והשתא דאיפניא לה אשפה הוה לה כשני פתחים ואסיר אמר ליה לאו אדעתאי

בעי מיניה רב אמי בר אדא הרפנאה מרבה סולם מכאן ופתח מכאן מהו אמר ליה הכי אמר רב סולם תורת פתח עליו

אמר להו רב נחמן לא תציתו ליה הכי אמר רב אדא אמר רב סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו תורת מחיצה עליו כדאמרן תורת פתח עליו בסולם שבין שתי חצירות רצו אחד מערב רצו שנים מערבין

ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב נחמן אמר שמואל אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

עד אחד בתחום שבת – גפ"ת 32

בעזרת ה' ידוע ומפורסם שעדות בדיני תורה היא בשנים ולא באחד. המשנה האמינה לעד אחד בלבד להעיד על תחום שבת! מה ניתן ללמוד מהיתר זה לגבי נאמנות עד אחד בדין דאורייתא? הצטרפו אלינו בגפת ללימוד שיטת התוספות בסוגיה בדין זה. גפת 32 – נאמנות להעיד על תחום שבת המשנה בדף נח עוסקת במדידת תחום שבת…

תניה רגב

נשים כמשגיחות כשרות? עירובין נ"ט

האם אישה נאמנת לשמש בתפקידים דוגמת שוחטת או משגיחת כשרות? עירובין נ"ט ע"א. את התשובה לשאלה הזו לא היינו מצפים למצוא במסכת עירובין, בוודאי לא בסוגיות העוסקות במדידת תחום שבת. ועדיין משמשת המשנה בתחתית דף נ"ח במסכת כעוגן אליו שבים פוסקי זמננו בבואם להכריע בשאלת מינוי נשים לתפקידים מסוג זה. נדייק – לא אל המשנה…

דף משלהן 37

רב אשי – דף משלהן 36

שירה וחמוטל לא מזמינות אורחים השנה לסוכה, אז הן החליטו להוסיף אושפיז תלמודי לחג!! וולוג חגיגי לסוכות

עירובין נט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין נט

גמ׳ למקום שריבה אין למקום שמיעט לא אימא אף למקום שריבה:

ריבה לאחד ומיעט לאחד כו׳: הא תו למה לי היינו הך הכי קאמר ריבה אחד ומיעט אחד שומעין לזה שריבה

אמר אביי ובלבד שלא ירבה יותר ממדת העיר באלכסונא:

שלא אמרו חכמים את הדבר להחמיר אלא להקל: והתניא לא אמרו חכמים את הדבר להקל אלא להחמיר

אמר רבינא לא להקל על דברי תורה אלא להחמיר על דברי תורה ותחומין דרבנן:

מתני׳ עיר של יחיד ונעשית של רבים מערבין את כולה

ושל רבים ונעשית של יחיד אין מערבין את כולה אלא אם כן עשה חוצה לה כעיר חדשה שביהודה שיש בה חמשים דיורין דברי רבי יהודה רבי שמעון אומר שלש חצירות של שני בתים:

גמ׳ היכי דמי עיר של יחיד ונעשית של רבים אמר רב יהודה כגון דאיסקרתא דריש גלותא

אמר ליה רב נחמן מאי טעמא אילימא משום דשכיחי גבי הרמנא מדכרי אהדדי כולהו ישראל נמי בצפרא דשבתא שכיחי גבי הדדי אלא אמר רב נחמן כגון דיסקרתא דנתזואי

תנו רבנן עיר של יחיד ונעשית של רבים ורשות הרבים עוברת בתוכה כיצד מערבין אותה עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע ואין מערבין אותה לחצאין אלא או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו

היתה של רבים והרי היא של רבים


ואין לה אלא פתח אחד מערבין את כולה

מאן תנא דמיערבא רשות הרבים אמר רב הונא בריה דרב יהושע רבי יהודה היא דתניא יתר על כן אמר רבי יהודה מי שיש לו שני בתים בשני צידי רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך

אמר מר ואין מערבין אותה לחצאין אמר רב פפא לא אמרו אלא לארכה אבל לרחבה מערבין

כמאן דלא כרבי עקיבא דאי כרבי עקיבא הא אמר רגל המותרת במקומה אוסרת אפילו שלא במקומה

אפילו תימא רבי עקיבא עד כאן לא קאמר רבי עקיבא התם אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דפנימית לית לה פיתחא אחרינא אבל הכא הני נפקי בהאי פיתחא והני נפקי בהאי פיתחא

איכא דאמרי אמר רב פפא לא תימא לארכה הוא דלא מערבין אבל לרחבה מערבין אלא אפילו לרחבה נמי לא מערבין

כמאן כרבי עקיבא אפילו תימא רבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא בשתי חצירות זו לפנים מזו דפנימית אחדא לדשא ומשתמשא אבל הכא מי מצו מסלקי רשות הרבים מהכא

אמר מר או כולה או מבוי מבוי בפני עצמו מאי שנא דלחצאין דלא דאסרי אהדדי מבוי מבוי נמי אסרי אהדדי

הכא במאי עסקינן כגון דעבוד דקה וכי הא דאמר רב אידי בר אבין אמר רב חסדא אחד מבני מבוי שעשה דקה לפתחו אינו אוסר על בני מבוי:

היתה של רבים והרי היא כו׳: רבי זירא ערבה למתא דבי רבי חייא ולא שבק לה שיור אמר ליה אביי מאי טעמא עבד מר הכי

אמר ליה סבי דידה אמרי לי רב חייא בר אסי מערב כולה ואמינא שמע מינה עיר של יחיד ונעשית של רבים היא

אמר ליה לדידי אמרו לי הנהו סבי ההיא אשפה הוה לה מחד גיסא והשתא דאיפניא לה אשפה הוה לה כשני פתחים ואסיר אמר ליה לאו אדעתאי

בעי מיניה רב אמי בר אדא הרפנאה מרבה סולם מכאן ופתח מכאן מהו אמר ליה הכי אמר רב סולם תורת פתח עליו

אמר להו רב נחמן לא תציתו ליה הכי אמר רב אדא אמר רב סולם תורת פתח עליו ותורת מחיצה עליו תורת מחיצה עליו כדאמרן תורת פתח עליו בסולם שבין שתי חצירות רצו אחד מערב רצו שנים מערבין

ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב נחמן אמר שמואל אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו


גלול כלפי מעלה