Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בניסן תשע״ג | 14 מרץ 2013

עירובין ו


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מצידו בעשר מראשו בארבעה

מאי שנא מצידו בעשר דאמר פתחא הוא מראשו נמי נימא פתחא הוא

אמר רב הונא בריה דרב יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי

ורב הונא אמר אחד זה ואחד זה בארבעה וכן אמר ליה רב הונא לרב חנן בר רבא לא תפלוג עלאי דרב איקלע לדמחריא ועבד עובדא כוותי אמר ליה רב בקעה מצא וגדר בה גדר

אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא דאיתמר מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום

במאי עסקינן אילימא ביותר מעשר בהא לימא שמואל תורתו כסתום

אלא לאו בעשר וקאמר רב תורתו כמפולש אלמא פירצת מבוי מצידו בארבעה

ורב חנן בר רבא שאני התם דקא בקעי בה רבים

מכלל דרב הונא סבר אף על גב דלא בקעי בה רבים מאי שנא מדרבי אמי ורבי אסי

התם דאיכא גידודי הכא דליכא גידודי:

תנו רבנן כיצד מערבין דרך רשות הרבים עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן חנניה אומר בית שמאי אומרים עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל בית הלל אומרים עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן

ורשות הרבים מי מיערבא והתניא יתר על כן אמר רבי יהודה

מי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך

וכי תימא בכך הוא דלא מיערבא הא בדלתות מיערבא והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים

ואמר עולא הני אבולי דמחוזא אילמלא דלתותיהן ננעלות חייבין עליהן משום רשות הרבים

אמר רב יהודה הכי קאמר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן

איתמר רב אמר הילכתא כתנא קמא ושמואל אמר הלכה כחנניה

איבעיא להו לחנניה אליבא דבית הלל צריך לנעול או אין צריך לנעול תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל אינו צריך לנעול וכן אמר רב מתנה אמר שמואל אינו צריך לנעול איכא דאמרי אמר רב מתנה בדידי הוה עובדא ואמר לי שמואל אין צריך לנעול

בעו מיניה מרב ענן צריך לנעול או אין צריך לנעול אמר להו תא חזי הני אבולי דנהרדעא דטימן עד פלגייהו בעפרא ועייל ונפיק מר שמואל ולא אמר להו ולא מידי

אמר רב כהנא הנך מגופות הואי

כי אתא רב נחמן אמר פניוה לעפרייהו לימא קסבר רב נחמן צריך לנעול לא כיון דראויות לנעול אף על פי שאין ננעלות

ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה חומריה דרב וחומריה דשמואל ואצרכוהו דלתות חומריה דרב דאמר תורתו כמפולש והאמר רב הלכה כתנא קמא

כשמואל דאמר הלכה כחנניה והאמר שמואל תורתו כסתום כרב דאמר תורתו כמפולש

ומי עבדינן כתרי חומרי והא תניא לעולם הלכה כבית הלל והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית הלל עושה מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל רשע מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו הכתוב אומר הכסיל בחשך הולך אלא אי כבית שמאי כקוליהון וכחומריהון אי כבית הלל כקוליהון וכחומריהון

הא גופא קשיא אמרת לעולם הלכה כבית הלל והדר אמרת הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה

לא קשיא כאן קודם בת קול כאן לאחר בת קול

ואיבעית אימא הא והא לאחר בת קול

להעמיק בדף

המדריך למסכת עירובין

המדריך למסכת עירובין – דף משלהן 28

איך נראה הבית שלך? מהם גבולות הגזרה שלו? שירה וחמוטל מתחילות את עירובין בלי לפחד. שירה מירוויס מרילי וחמוטל שובל מתוך סיום מסכת שבת של הדרן בשידור חי.

עירובין

הקדמה למסכת עירובין – מאת יעל לדרר שחק

🙋🏻‍♀️ כאחת שעדיין רק מתחילה בדף יומי מבחינתה, ואף עדיין לומדת בכלל מה זה גמרא; כאחת שארון הספרים שלה לא מצויד בגמרות או במ"ד כרכים של אנציקלופדיה תלמודית; כאחת שלא מחזיקה לצידה (עדיין) מתמיד בדף היומי (חוץ מאבי היקר שמשנן איתי את הארמית שהוא זוכר כילד יתום מגיל 9, לפני שקפץ מהחלון של "ישיבת "תפארת…

עירובין ו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין ו

מצידו בעשר מראשו בארבעה

מאי שנא מצידו בעשר דאמר פתחא הוא מראשו נמי נימא פתחא הוא

אמר רב הונא בריה דרב יהושע כגון שנפרץ בקרן זוית דפתחא בקרן זוית לא עבדי אינשי

ורב הונא אמר אחד זה ואחד זה בארבעה וכן אמר ליה רב הונא לרב חנן בר רבא לא תפלוג עלאי דרב איקלע לדמחריא ועבד עובדא כוותי אמר ליה רב בקעה מצא וגדר בה גדר

אמר רב נחמן בר יצחק כוותיה דרב הונא מסתברא דאיתמר מבוי עקום רב אמר תורתו כמפולש ושמואל אמר תורתו כסתום

במאי עסקינן אילימא ביותר מעשר בהא לימא שמואל תורתו כסתום

אלא לאו בעשר וקאמר רב תורתו כמפולש אלמא פירצת מבוי מצידו בארבעה

ורב חנן בר רבא שאני התם דקא בקעי בה רבים

מכלל דרב הונא סבר אף על גב דלא בקעי בה רבים מאי שנא מדרבי אמי ורבי אסי

התם דאיכא גידודי הכא דליכא גידודי:

תנו רבנן כיצד מערבין דרך רשות הרבים עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן חנניה אומר בית שמאי אומרים עושה דלת מכאן ודלת מכאן וכשהוא יוצא ונכנס נועל בית הלל אומרים עושה דלת מכאן ולחי וקורה מכאן

ורשות הרבים מי מיערבא והתניא יתר על כן אמר רבי יהודה

מי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות הרבים עושה לחי מכאן ולחי מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא ונותן באמצע אמרו לו אין מערבין רשות הרבים בכך

וכי תימא בכך הוא דלא מיערבא הא בדלתות מיערבא והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ירושלים אילמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבין עליה משום רשות הרבים

ואמר עולא הני אבולי דמחוזא אילמלא דלתותיהן ננעלות חייבין עליהן משום רשות הרבים

אמר רב יהודה הכי קאמר כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים עושה צורת הפתח מכאן ולחי וקורה מכאן

איתמר רב אמר הילכתא כתנא קמא ושמואל אמר הלכה כחנניה

איבעיא להו לחנניה אליבא דבית הלל צריך לנעול או אין צריך לנעול תא שמע דאמר רב יהודה אמר שמואל אינו צריך לנעול וכן אמר רב מתנה אמר שמואל אינו צריך לנעול איכא דאמרי אמר רב מתנה בדידי הוה עובדא ואמר לי שמואל אין צריך לנעול

בעו מיניה מרב ענן צריך לנעול או אין צריך לנעול אמר להו תא חזי הני אבולי דנהרדעא דטימן עד פלגייהו בעפרא ועייל ונפיק מר שמואל ולא אמר להו ולא מידי

אמר רב כהנא הנך מגופות הואי

כי אתא רב נחמן אמר פניוה לעפרייהו לימא קסבר רב נחמן צריך לנעול לא כיון דראויות לנעול אף על פי שאין ננעלות

ההוא מבוי עקום דהוה בנהרדעא רמי עליה חומריה דרב וחומריה דשמואל ואצרכוהו דלתות חומריה דרב דאמר תורתו כמפולש והאמר רב הלכה כתנא קמא

כשמואל דאמר הלכה כחנניה והאמר שמואל תורתו כסתום כרב דאמר תורתו כמפולש

ומי עבדינן כתרי חומרי והא תניא לעולם הלכה כבית הלל והרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה כדברי בית הלל עושה מקולי בית שמאי ומקולי בית הלל רשע מחומרי בית שמאי ומחומרי בית הלל עליו הכתוב אומר הכסיל בחשך הולך אלא אי כבית שמאי כקוליהון וכחומריהון אי כבית הלל כקוליהון וכחומריהון

הא גופא קשיא אמרת לעולם הלכה כבית הלל והדר אמרת הרוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה

לא קשיא כאן קודם בת קול כאן לאחר בת קול

ואיבעית אימא הא והא לאחר בת קול

גלול כלפי מעלה