Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ו בתשרי תשפ״א | 14 אוקטובר 2020

עירובין סו

השיעור היום מוקדש לזכר נשמת אברהם נחום בן יצחק רפאל ז"ל. מסירותו ללימוד דף היומי מהווה השראה למשפחתו שממשיכים בדרכיו. וגם על ידי דבי ומייקל שרייבר לכבוד הולדת נכדתם הראשונה, נעמי פרומית שנולדה לירדן ואדם שרייבר מירושלים. שתזכו לגדלה לתורה, לחופה ולמעשים טובים בבית שאנו בטוחים שיהיה מלא אהבה, שמחה ולימוד תורה. 

האם באמת ר' יוחנן סובר שאפשר להשכיר מנכרי שגר בחצרו בשבת כפי שהיה בסיפור? לא! ערך ר' יוחנן השוואה בין עירוב לשכירות אבל כנראה לעניינים אחרים ולא לעניין שאי אפשר לעשות בשבת כעירוב. שמואל מציין הבדלים בין מקרים שונים שבהם אנשי חצר אוסרים זה על זה או לא אוסרים ויכולים לערב זה על זה או לא יכולים ואז מסיק על פי דברים אלו אם אפשר לבטל רשותם או לא. הבנת ר' אלעזר בדברי שמואל מהוה קושי לפסיקה של ר' יוחנן בסיפור. האם אפשר לבטל רשות מחצר לחצר או האם זה רק לבני אותה חצר? האם מותר לבטל רשות בחורבה? שמואל ור' יוחנן חולקים בעניין זה. כששמואל אומר שאין ביטול רשות מחצר לחצר באיזה מקרה הוא דיבר? רבא ואביי חולקים. רבא מפרט מקרים של שני חצרות זו לפנים מזו – לדבריו, לפעמים אפשר לבטל רשות ולפעמים לא. הגמרא מסבירה את כל האופציות שעליהם רבא דיבר ומסביר את הטעם לדין בכל מקרה.

יפה עשיתם ששכרתם תהו בה נהרדעי ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי מאי לאו מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום

לא מה מערב ואפילו בפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו

ומה מערב חמשה ששרוין בחצר אחת אחד מערב על ידי כולן שוכר נמי חמשה ששרוין בחצר אחת אחד שוכר על ידי כולן

תהי בה רבי אלעזר אמר רבי זירא מאי תהייא דרבי אלעזר אמר רב ששת גברא רבה כרבי זירא לא ידע מאי תהייא דרבי אלעזר קא קשיא ליה דשמואל רביה

דאמר שמואל כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין מערבין ואין אוסרין אוסרין ואין מערבין אין מבטלין

כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין כגון שתי חצירות זו לפנים מזו

מערבין ואין אוסרין אין מבטלין כגון שתי חצירות ופתח אחד ביניהן

אוסרין ואין מערבין אין מבטלין לאתויי מאי לאו לאתויי גוי

ואי דאתא מאתמול לוגר מאתמול


אלא לאו דאתא בשבתא וקתני אוסרין ואין מערבין אין מבטלין שמע מינה

אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא אמר ליה אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר

ואין ביטול רשות בחורבה

ואמרת לן עלה כי אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר לא אמרן אלא שתי חצירות ופתח אחד ביניהן אבל זו לפנים מזו מתוך שאוסרין זה על זה מבטלין

אמר ליה אנא אמינא משמיה דשמואל הכי והאמר שמואל אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אנשי חצר ולא אנשי חצירות

אמר ליה כי אמרת לן אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אהא אמרת לן שהמבוי לחצירות כחצר לבתים

גופא אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין ביטול רשות בחורבה ורבי יוחנן אמר יש ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות בחורבה

וצריכא דאי אשמעינן מחצר לחצר בהא קאמר שמואל משום דהא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד אבל חורבה דתשמישתא חדא לתרווייהו אימא מודי ליה לרבי יוחנן

וכי אתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן אבל בהך מודי ליה לשמואל צריכא

אמר אביי הא דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר לא אמרן אלא בשתי חצירות ופתח אחד ביניהן אבל שתי חצירות זו לפנים מזו מתוך שאוסרין מבטלין

רבא אמר אפילו שתי חצירות זו לפנים מזו פעמים מבטלין ופעמים אין מבטלין כיצד נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות

נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב פנימית מותרת וחיצונה אסורה

נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות האי בר פנימית למאן ניבטיל ליבטיל לבני פנימית ליתא לערובייהו גבייהו ליבטיל לבני חיצונה אין בטול רשות מחצר לחצר

האי בר חיצונה למאן נבטיל ליבטיל לבני חיצונה איכא פנימית דאסרה עלייהו ליבטיל לבני פנימית אין ביטול רשות מחצר לחצר

נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות האי בר פנימית למאן נבטיל ליבטיל לבני הפנימית איכא חיצונה דאסרה עלייהו ליבטיל לבני חיצונה אין ביטול רשות מחצר לחצר


להעמיק בדף

gefet 33 facebook

הלכה: מערכת משפטית או תודעתית? – גפ"ת 33

בעזרת ה' האם היחס שלנו אל ההלכה צריך להיות כאל מערכת חוק משפטית עם כללים וקטגוריות חדות או בעיקר כאל מערכת של תודעה ומהות שבתוכה האדם הדתי חי? הפרק שלנו עוסק בגזירת חכמים לא לאפשר לעשות עירוב חצרות כאשר אדם גר עם גוי בחצר ובפתרונות שבכ"ז נותנת ההלכה  למציאות זו. השבוע בגפת נבחן מחלוקת של…

דף משלהן 37

כוונה בתפילה – דף משלהן 37

אחרי חודש של תפילות לבד/על המדרכה/במרפסת, חמוטל ושירה יצאו לבדוק: איפה הכוונה שלנו?

עירובין סו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין סו

יפה עשיתם ששכרתם תהו בה נהרדעי ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבי יוחנן שוכר כמערב דמי מאי לאו מה מערב מבעוד יום אף שוכר מבעוד יום

לא מה מערב ואפילו בפחות משוה פרוטה אף שוכר בפחות משוה פרוטה ומה מערב אפילו שכירו ולקיטו אף שוכר אפילו שכירו ולקיטו

ומה מערב חמשה ששרוין בחצר אחת אחד מערב על ידי כולן שוכר נמי חמשה ששרוין בחצר אחת אחד שוכר על ידי כולן

תהי בה רבי אלעזר אמר רבי זירא מאי תהייא דרבי אלעזר אמר רב ששת גברא רבה כרבי זירא לא ידע מאי תהייא דרבי אלעזר קא קשיא ליה דשמואל רביה

דאמר שמואל כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין מערבין ואין אוסרין אוסרין ואין מערבין אין מבטלין

כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין כגון שתי חצירות זו לפנים מזו

מערבין ואין אוסרין אין מבטלין כגון שתי חצירות ופתח אחד ביניהן

אוסרין ואין מערבין אין מבטלין לאתויי מאי לאו לאתויי גוי

ואי דאתא מאתמול לוגר מאתמול


אלא לאו דאתא בשבתא וקתני אוסרין ואין מערבין אין מבטלין שמע מינה

אמר רב יוסף לא שמיע לי הא שמעתא אמר ליה אביי את אמרת ניהלן ואהא אמרת ניהלן דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר

ואין ביטול רשות בחורבה

ואמרת לן עלה כי אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר לא אמרן אלא שתי חצירות ופתח אחד ביניהן אבל זו לפנים מזו מתוך שאוסרין זה על זה מבטלין

אמר ליה אנא אמינא משמיה דשמואל הכי והאמר שמואל אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אנשי חצר ולא אנשי חצירות

אמר ליה כי אמרת לן אין לנו בעירובין אלא כלשון משנתנו אהא אמרת לן שהמבוי לחצירות כחצר לבתים

גופא אמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר ואין ביטול רשות בחורבה ורבי יוחנן אמר יש ביטול רשות מחצר לחצר ויש ביטול רשות בחורבה

וצריכא דאי אשמעינן מחצר לחצר בהא קאמר שמואל משום דהא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד אבל חורבה דתשמישתא חדא לתרווייהו אימא מודי ליה לרבי יוחנן

וכי אתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן אבל בהך מודי ליה לשמואל צריכא

אמר אביי הא דאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר לא אמרן אלא בשתי חצירות ופתח אחד ביניהן אבל שתי חצירות זו לפנים מזו מתוך שאוסרין מבטלין

רבא אמר אפילו שתי חצירות זו לפנים מזו פעמים מבטלין ופעמים אין מבטלין כיצד נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות

נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות

שכח אחד מן החיצונה ולא עירב פנימית מותרת וחיצונה אסורה

נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב שתיהן אסורות האי בר פנימית למאן ניבטיל ליבטיל לבני פנימית ליתא לערובייהו גבייהו ליבטיל לבני חיצונה אין בטול רשות מחצר לחצר

האי בר חיצונה למאן נבטיל ליבטיל לבני חיצונה איכא פנימית דאסרה עלייהו ליבטיל לבני פנימית אין ביטול רשות מחצר לחצר

נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות האי בר פנימית למאן נבטיל ליבטיל לבני הפנימית איכא חיצונה דאסרה עלייהו ליבטיל לבני חיצונה אין ביטול רשות מחצר לחצר


גלול כלפי מעלה