Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בתשרי תשפ״א | 16 אוקטובר 2020
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

עירובין סח

השיעור היום מוקדש לזכר נשמת רנה סמואלס עופרן ז"ל על ידי ארין פיאטסקי. 

הגמרא מביאה מקרה שבו נשפכו מים חמים שהיו מיועדים לרחיצת תינוק לברית מילה. רבה רצה להתיר להביא מים מהבית אבל אביי הזכיר לו שלא עירבו ולא עשו שיתופי מבואות. רבה התיר לנכרי להביא. אביי רצה להקשות אבל רב יוסף אמר לו שבעניינים דרבנן, מקשים רק לאחר מעשה – בדאורייתא מקשים לפני מעשה. מקשים על אביי – איך זה שלא עשה עירוב? אביי מנסה לתרץ. הגמרא מביאה עוד מקרה שנשפכו חמים לתינוק והתירו לבקש מנכרי לחמם מים בשביל האמא שהיתה חולה שיש בה סכנה ולהוסיף מים גם לתינוק. עוד מקרה שנשפכו מים לתינוק ורבא ביטל רשותו בחצרו לחצר של התינוק ועבר לגור בחדר פנימי בבית כדי שלא יטעה ויביא חפצים החוצה. הגמרא מקשה על רבא כמה קושיות – הרי שמואל פסק שאין מבטלים רשות מחצר לחצר וגם למה נכנס פנימה, הרי לאחר שביטל רשותו והעבירו את המים, היו יכולים אנשי החצר הצמוד לבטל רשותם לרבא. האם באמת מבטלים חוזרים ומבטלים? יש מחלוקת בבין רב ושמואל – האם מחלוקת זו תלוי במחלוקת האם אפשר לבטל מחצר לחצר? לאחר דחיית אפשרות זו, הגמרא מנסה להקים המחלוקת ביניהם במחלוקות תנאים אחרים. הגמרא עוברת לדון בסוף המשנה – האם צדוקי יכול לבטל רשותו בחצר? או האם הוא נחשב כנכרי?

מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת אף אמירה לגוי שבות ואינה דוחה את השבת

אמר ליה ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה דהא מר לא אמר לגוי זיל אחים

אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף אמר ליה מאי נעביד מר לאו אורחיה אנא טרידנא בגירסאי אינהו לא משגחי

ואי אקני להו פיתא בסלא כיון דאי בעו לה מינאי ולא אפשר ליתבה נהלייהו בטיל שיתוף

דתניא אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השתוף

ונקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא תניא אין משתתפין באוצר

והא תניא משתתפין אמר רב אושעיא לא קשיא הא בית שמאי הא בית הלל

דתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאין

נפתח אחד מהן הוא טמא וכולן טהורין חישב להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה מציל על כל הפתחים כולן

בית שמאי אומרים והוא שחישב עד שלא ימות המת ובית הלל אומרים אף משימות המת

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא נישיילה לאימיה אי צריכא נחים ליה גוי אגב אימיה

אמר ליה רב משרשיא לרבא אימיה קא אכלה תמרי אמר ליה אימור תונבא בעלמא הוא דנקט לה

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי ואיזיל ואיתיב התם ואיבטיל להו הא חצר

אמר ליה רבינא לרבא והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול מחצר לחצר

ואי לא סבר לה מר כשמואל


ניתיב מר בדוכתיה וניבטיל להו לדידהו וניהדרו אינהו וניבטלו ליה למר דהא אמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין

אנא בהא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין

ולאו חד טעמא הוא מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין לאו משום דכיון דבטליה לרשותיה אסתלק ליה מהכא לגמרי והוה ליה כבן חצר אחרת ואין ביטול רשות מחצר לחצר מר נמי לא ניבטיל

התם היינו טעמא כי היכי דלא ליהוי מלתא דרבנן כחוכא ואטלולא

גופא רב אמר מבטלין וחוזרין ומבטלין ושמואל אמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין

לימא רב ושמואל בפלוגתא דרבנן ורבי אליעזר קא מיפלגי

דרב דאמר כרבנן ושמואל דאמר כרבי אליעזר

אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לרבי אליעזר עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם המבטל רשות חצירו רשות ביתו ביטל משום דבבית בלא חצר לא דיירי אינשי אבל לענין איסתלוקי מי אמר

ושמואל אמר אנא דאמרי אפילו כרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא מאי דבטיל בטיל ודלא בטיל לא בטיל אבל מאי דבטיל מיהא איסתלק לגמרי

אמר רב אחא בר חנא אמר רב ששת כתנאי מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד אוסר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר

מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מבטלין וחוזרין ומבטלין ומר סבר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין

אמר רב אחא בר תחליפא משמיה דרבא לא דכולי עלמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קא מיפלגי מר סבר קנסו שוגג אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג אטו מזיד

רב אשי אמר רב ושמואל בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קא מיפלגי:

אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו: צדוקי מאן דכר שמיה

חסורי מיחסרא והכי קתני צדוקי הרי הוא כגוי ורבן גמליאל אומר צדוקי אינו כגוי ואמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים ואמר לנו אבא מהרו והוציאו את הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם

והתניא הדר עם הנכרי צדוקי וביתוסי הרי אלו אוסרין עליו (רבן גמליאל אומר צדוקי וביתוסי אינן אוסרין) ומעשה בצדוקי אחד שהיה דר עם רבן גמליאל במבוי בירושלים ואמר להם רבן גמליאל לבניו בני מהרו והוציאו מה שאתם מוציאין והכניסו מה שאתם מכניסין עד שלא יוציא התועב הזה ויאסר עליכם שהרי ביטל רשותו לכם דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צורכיכם במבוי עד שלא תחשך ויאסר עליכם

אמר מר הוציאו מה שאתם מוציאין והכניסו מה שאתם מכניסין עד שלא יוציא התועב הזה ויאסר עליכם למימרא דכי מפקי אינהו והדר מפיק איהו לא אסר


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

להעמיק בדף

gefet 33 facebook

הלכה: מערכת משפטית או תודעתית? – גפ"ת 33

בעזרת ה' האם היחס שלנו אל ההלכה צריך להיות כאל מערכת חוק משפטית עם כללים וקטגוריות חדות או בעיקר כאל מערכת של תודעה ומהות שבתוכה האדם הדתי חי? הפרק שלנו עוסק בגזירת חכמים לא לאפשר לעשות עירוב חצרות כאשר אדם גר עם גוי בחצר ובפתרונות שבכ"ז נותנת ההלכה  למציאות זו. השבוע בגפת נבחן מחלוקת של…

דף משלהן 37

כוונה בתפילה – דף משלהן 37

אחרי חודש של תפילות לבד/על המדרכה/במרפסת, חמוטל ושירה יצאו לבדוק: איפה הכוונה שלנו?

עירובין סח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין סח

מה הזאה שבות ואינה דוחה את השבת אף אמירה לגוי שבות ואינה דוחה את השבת

אמר ליה ולא שני לך בין שבות דאית ביה מעשה לשבות דלית ביה מעשה דהא מר לא אמר לגוי זיל אחים

אמר ליה רבה בר רב חנן לאביי מבואה דאית ביה תרי גברי רברבי כרבנן לא ליהוי ביה לא עירוב ולא שיתוף אמר ליה מאי נעביד מר לאו אורחיה אנא טרידנא בגירסאי אינהו לא משגחי

ואי אקני להו פיתא בסלא כיון דאי בעו לה מינאי ולא אפשר ליתבה נהלייהו בטיל שיתוף

דתניא אחד מבני מבוי שביקש יין ושמן ולא נתנו לו בטל השתוף

ונקני להו מר רביעתא דחלא בחביתא תניא אין משתתפין באוצר

והא תניא משתתפין אמר רב אושעיא לא קשיא הא בית שמאי הא בית הלל

דתנן המת בבית ולו פתחים הרבה כולן טמאין

נפתח אחד מהן הוא טמא וכולן טהורין חישב להוציאו באחד מהן או בחלון שיש בו ארבעה על ארבעה מציל על כל הפתחים כולן

בית שמאי אומרים והוא שחישב עד שלא ימות המת ובית הלל אומרים אף משימות המת

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא נישיילה לאימיה אי צריכא נחים ליה גוי אגב אימיה

אמר ליה רב משרשיא לרבא אימיה קא אכלה תמרי אמר ליה אימור תונבא בעלמא הוא דנקט לה

ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה אמר להו רבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי ואיזיל ואיתיב התם ואיבטיל להו הא חצר

אמר ליה רבינא לרבא והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר אמר ליה אנא כרבי יוחנן סבירא לי דאמר יש ביטול מחצר לחצר

ואי לא סבר לה מר כשמואל


ניתיב מר בדוכתיה וניבטיל להו לדידהו וניהדרו אינהו וניבטלו ליה למר דהא אמר רב מבטלין וחוזרין ומבטלין

אנא בהא כשמואל סבירא לי דאמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין

ולאו חד טעמא הוא מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין לאו משום דכיון דבטליה לרשותיה אסתלק ליה מהכא לגמרי והוה ליה כבן חצר אחרת ואין ביטול רשות מחצר לחצר מר נמי לא ניבטיל

התם היינו טעמא כי היכי דלא ליהוי מלתא דרבנן כחוכא ואטלולא

גופא רב אמר מבטלין וחוזרין ומבטלין ושמואל אמר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין

לימא רב ושמואל בפלוגתא דרבנן ורבי אליעזר קא מיפלגי

דרב דאמר כרבנן ושמואל דאמר כרבי אליעזר

אמר לך רב אנא דאמרי אפילו לרבי אליעזר עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם המבטל רשות חצירו רשות ביתו ביטל משום דבבית בלא חצר לא דיירי אינשי אבל לענין איסתלוקי מי אמר

ושמואל אמר אנא דאמרי אפילו כרבנן עד כאן לא קאמרי רבנן התם אלא מאי דבטיל בטיל ודלא בטיל לא בטיל אבל מאי דבטיל מיהא איסתלק לגמרי

אמר רב אחא בר חנא אמר רב ששת כתנאי מי שנתן רשותו והוציא בין בשוגג בין במזיד אוסר דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר במזיד אוסר בשוגג אינו אוסר

מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מבטלין וחוזרין ומבטלין ומר סבר אין מבטלין וחוזרין ומבטלין

אמר רב אחא בר תחליפא משמיה דרבא לא דכולי עלמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין והכא בקנסו שוגג אטו מזיד קא מיפלגי מר סבר קנסו שוגג אטו מזיד ומר סבר לא קנסו שוגג אטו מזיד

רב אשי אמר רב ושמואל בפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קא מיפלגי:

אמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו: צדוקי מאן דכר שמיה

חסורי מיחסרא והכי קתני צדוקי הרי הוא כגוי ורבן גמליאל אומר צדוקי אינו כגוי ואמר רבן גמליאל מעשה בצדוקי אחד שהיה דר עמנו במבוי בירושלים ואמר לנו אבא מהרו והוציאו את הכלים למבוי עד שלא יוציא ויאסר עליכם

והתניא הדר עם הנכרי צדוקי וביתוסי הרי אלו אוסרין עליו (רבן גמליאל אומר צדוקי וביתוסי אינן אוסרין) ומעשה בצדוקי אחד שהיה דר עם רבן גמליאל במבוי בירושלים ואמר להם רבן גמליאל לבניו בני מהרו והוציאו מה שאתם מוציאין והכניסו מה שאתם מכניסין עד שלא יוציא התועב הזה ויאסר עליכם שהרי ביטל רשותו לכם דברי רבי מאיר

רבי יהודה אומר בלשון אחרת מהרו ועשו צורכיכם במבוי עד שלא תחשך ויאסר עליכם

אמר מר הוציאו מה שאתם מוציאין והכניסו מה שאתם מכניסין עד שלא יוציא התועב הזה ויאסר עליכם למימרא דכי מפקי אינהו והדר מפיק איהו לא אסר


גלול כלפי מעלה