Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

י״ג במרחשון תשפ״א | 31 אוקטובר 2020

עירובין פג

השיעור היום מוקדש ע"י בנות הדודות גרינסטון לכבוד יום ההולדת של בת דודתנו לנה קרזנר, עו"ד ולוחמת צדק, דוגמא למופת לנשים וגברים במשפחה שלנו. 

הכיכר לחם שדיברו עליו במשנה, מה חשיבות של השיעור שלו? על איזה גודל עיסה חייבים להפריש חלה? אם יש חצר ומרפסת שלא עירבו ביניהם, חפת בחצר גבוה עשרה טפחים, האם זה ניתן לשימוש על ידי אנשי החצר או מרפסת? במה זה תלוי?

תנא וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין ותנא דידן מאי טעמא לא תני טומאת אוכלין משום דלא שוו שיעורייהו להדדי

דתניא כמה שיעור חצי פרס שתי ביצים חסר קימעא דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר שתי ביצים שוחקות שיער רבי שתי ביצים ועוד כמה ועוד אחד מעשרים בביצה

ואילו גבי טומאת אוכלין תניא רבי נתן ורבי דוסא אמרו כביצה שאמרו כמוה וכקליפתה וחכמים אומרים כמוה בלא קליפתה

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי אבל חכמים אומרים כביצה ומחצה שוחקות ומאן חכמים רבי יוחנן בן ברוקה

פשיטא שוחקות אתא לאשמועינן

כי אתא רב דימי אמר שיגר בוניוס לרבי מודיא דקונדיס דמן נאוסא ושיער רבי מאתן ושבע עשרה ביעין

הא סאה דהיכא אי דמדברית מאה ארבעים וארבע הויא

ואי דירושלמית מאה שבעים ושלש הויא

ואי דציפורית מאתים ושבע הויין

לעולם דציפורית אייתי חלתא שדי עלייהו

חלתא כמה הויין תמני אכתי בצר ליה

אלא אייתי ועודות דרבי שדי עלייהו

אי הכי הוי ליה טפי כיון דלא הוי כביצה לא חשיב ליה

תנו רבנן סאה ירושלמית יתירה על מדברית שתות ושל ציפורית יתירה על ירושלמית שתות נמצאת של ציפורית יתירה על מדברית שליש

שליש דמאן אילימא שליש דמדברית מכדי שליש דמדברית כמה הוי ארבעין ותמניא ואילו עודפא שיתין ותלת

ואלא שליש דירושלמית שליש דידה כמה הוי חמשין ותמניא נכי תילתא ואילו עודפא שתין ותלת ואלא דציפורי שליש דידה כמה הוי שבעין נכי חדא ואילו עודפא ששים ושלש

אלא אמר רבי ירמיה הכי קאמר נמצאת סאה של ציפורי יתירה על מדברית קרוב לשליש שלה ושליש שלה קרוב למחצה דמדברית

מתקיף לה רבינא מידי קרוב קרוב קתני אלא אמר רבינא הכי קאמר נמצאת שליש של ציפורי בועודיות של רבי יתירה על מחצה של מדברית שליש ביצה

תנו רבנן ראשית עריסותיכם

כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכמה עיסת המדבר

דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעה רבעים קמח ועוד חייבת בחלה שהן ששה של ירושלמית שהן חמשה של ציפורי

מכאן אמרו האוכל כמדה זו הרי זה בריא ומבורך יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו:

מתני׳ אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר

חוליית הבור והסלע גבוהים עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר

במה דברים אמורים בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה עשרה טפחים לחצר ואיזו היא סמוכה כל שאינה רחוקה ארבעה טפחים:

גמ׳ פשיטא לזה בפתח ולזה בפתח היינו חלון שבין שתי חצירות

לזה בזריקה ולזה בזריקה היינו כותל שבין שתי חצירות לזה בשלשול ולזה בשלשול היינו חריץ שבין שתי חצירות

לזה בפתח ולזה בזריקה היינו דרבה בר רב הונא אמר רב נחמן לזה בפתח ולזה בשלשול היינו דרב שיזבי אמר רב נחמן

לזה בשלשול ולזה בזריקה מאי

אמר רב שניהן אסורין ושמואל אמר נותנין אותו לזה שבשלשול שלזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל דבר שתשמישו לזה בנחת ולזה בקשה נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת

תנן אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר

קא סלקא דעתך מאי מרפסת

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

עירובין פג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין פג

תנא וחצי חצי חציה לטמא טומאת אוכלין ותנא דידן מאי טעמא לא תני טומאת אוכלין משום דלא שוו שיעורייהו להדדי

דתניא כמה שיעור חצי פרס שתי ביצים חסר קימעא דברי רבי יהודה רבי יוסי אומר שתי ביצים שוחקות שיער רבי שתי ביצים ועוד כמה ועוד אחד מעשרים בביצה

ואילו גבי טומאת אוכלין תניא רבי נתן ורבי דוסא אמרו כביצה שאמרו כמוה וכקליפתה וחכמים אומרים כמוה בלא קליפתה

אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא זו דברי רבי יהודה ורבי יוסי אבל חכמים אומרים כביצה ומחצה שוחקות ומאן חכמים רבי יוחנן בן ברוקה

פשיטא שוחקות אתא לאשמועינן

כי אתא רב דימי אמר שיגר בוניוס לרבי מודיא דקונדיס דמן נאוסא ושיער רבי מאתן ושבע עשרה ביעין

הא סאה דהיכא אי דמדברית מאה ארבעים וארבע הויא

ואי דירושלמית מאה שבעים ושלש הויא

ואי דציפורית מאתים ושבע הויין

לעולם דציפורית אייתי חלתא שדי עלייהו

חלתא כמה הויין תמני אכתי בצר ליה

אלא אייתי ועודות דרבי שדי עלייהו

אי הכי הוי ליה טפי כיון דלא הוי כביצה לא חשיב ליה

תנו רבנן סאה ירושלמית יתירה על מדברית שתות ושל ציפורית יתירה על ירושלמית שתות נמצאת של ציפורית יתירה על מדברית שליש

שליש דמאן אילימא שליש דמדברית מכדי שליש דמדברית כמה הוי ארבעין ותמניא ואילו עודפא שיתין ותלת

ואלא שליש דירושלמית שליש דידה כמה הוי חמשין ותמניא נכי תילתא ואילו עודפא שתין ותלת ואלא דציפורי שליש דידה כמה הוי שבעין נכי חדא ואילו עודפא ששים ושלש

אלא אמר רבי ירמיה הכי קאמר נמצאת סאה של ציפורי יתירה על מדברית קרוב לשליש שלה ושליש שלה קרוב למחצה דמדברית

מתקיף לה רבינא מידי קרוב קרוב קתני אלא אמר רבינא הכי קאמר נמצאת שליש של ציפורי בועודיות של רבי יתירה על מחצה של מדברית שליש ביצה

תנו רבנן ראשית עריסותיכם

כדי עיסותיכם וכמה עיסותיכם כדי עיסת המדבר וכמה עיסת המדבר

דכתיב והעומר עשירית האיפה הוא מכאן אמרו שבעה רבעים קמח ועוד חייבת בחלה שהן ששה של ירושלמית שהן חמשה של ציפורי

מכאן אמרו האוכל כמדה זו הרי זה בריא ומבורך יתר על כן רעבתן פחות מכאן מקולקל במעיו:

מתני׳ אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר

חוליית הבור והסלע גבוהים עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר

במה דברים אמורים בסמוכה אבל במופלגת אפילו גבוה עשרה טפחים לחצר ואיזו היא סמוכה כל שאינה רחוקה ארבעה טפחים:

גמ׳ פשיטא לזה בפתח ולזה בפתח היינו חלון שבין שתי חצירות

לזה בזריקה ולזה בזריקה היינו כותל שבין שתי חצירות לזה בשלשול ולזה בשלשול היינו חריץ שבין שתי חצירות

לזה בפתח ולזה בזריקה היינו דרבה בר רב הונא אמר רב נחמן לזה בפתח ולזה בשלשול היינו דרב שיזבי אמר רב נחמן

לזה בשלשול ולזה בזריקה מאי

אמר רב שניהן אסורין ושמואל אמר נותנין אותו לזה שבשלשול שלזה תשמישו בנחת ולזה תשמישו בקשה וכל דבר שתשמישו לזה בנחת ולזה בקשה נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת

תנן אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא עירבו כל שגבוה עשרה טפחים למרפסת פחות מכאן לחצר

קא סלקא דעתך מאי מרפסת

Scroll To Top