Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באב תש״פ | 18 אוגוסט 2020

עירובין ט

השיעור היום מקודש על ידי יעל אשר לעילוי נשמת אביה, אלחנן יוסיפוף בן ישועה ז"ל ביום פקודתו.

אם תולים יתד על הצד החיצוני של הקיר של המבוי ותולים עליו קורה, האם מותר בטלטול? האם תלוי אם הקורה עובדת משום מחיצה ותלוי בשאלה אם מחודו הפנימי או החיצוני יורד וסותם? רבא סובר שבכל מקרה זה בעייה. מקשים עליו מברייתא שמדבר על קורה משוכה או תלויה. כדי לתרץ, הגמרא מביאה שני תירוצים כדי להסביר שמשוכה זה לא מבחוץ. האם בין לחיים מותר או אסור בטלטול. רבי זכאי הביא ברייתא שבין לחיים ובין הקורה אסורים ור' יוחנן לא קיבל את הברייתא אבל רבא ואביי חולקים בהבנת דבריו – האם הוא חולק על הקורה בלבד או גם על הלחיים? כל אחד מביא הוכחה לשיטתו. מקשים על רבא ממקור אחר והגמרא מבאיה שני תירוצים. אם הלחי נראה מבחוץ ושווה מבפנים, האם זה עובד? תשובות שונות מובאות. לאחד מהם מקשים מהמשנה של חצר קטנה שנפרצה לגדולה והגמרא מתרצת את הקושי על ידי אוקימתא למשנה.

משוכה או תלויה פחות משלשה אין צריך להביא קורה אחרת שלשה צריך להביא קורה אחרת רבן שמעון בן גמליאל אומר פחות מארבעה אין צריך להביא קורה אחרת ארבעה צריך להביא קורה אחרת

מאי לאו משוכה מבחוץ ותלויה מבפנים

לא אידי ואידי מבפנים משוכה מרוח אחת ותלויה משתי רוחות

מהו דתימא מרוח אחת אמרינן לבוד משתי רוחות לא אמרינן לבוד קא משמע לן

רב אשי אמר משוכה והיא תלויה והיכי דמי כגון שנעץ שתי יתידות עקומות על שני כותלי מבוי שאין בגובהן שלשה ואין בעקמומיתן שלשה מהו דתימא או לבוד אמרינן או חבוט אמרינן לבוד וחבוט לא אמרינן קא משמע לן

תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן בין לחיים ותחת הקורה נידון ככרמלית אמר ליה פוק תני לברא

אמר אביי מסתברא מילתיה דרבי יוחנן תחת הקורה אבל בין לחיין אסור ורבא אמר בין לחיים נמי מותר

אמר רבא מנא אמינא לה דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו

ואביי התם בגבוה שלשה

אמר אביי מנא אמינא לה דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו

וכי תימא דאית ביה ארבעה על ארבעה והאמר רב חנין בר רבא אמר רב תוך הפתח אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה צריך לחי אחר להתירו

ורבא התם דפתוח לכרמלית

אבל לרשות הרבים מאי שרי יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא

אין מצא מין את מינו וניעור

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ואת לא תסברא דבין לחיין אסור והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מבוי שרצפו בלחיין פחות פחות מארבעה באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן

לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי לרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד משתמש עד חודו הפנימי של חיצון אבל בין לחיין דכולי עלמא אסור

ורבא התם נמי דפתוח לכרמלית

אבל לרשות הרבים מאי שרי יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא אין מצא מין את מינו וניעור


רב אשי אמר כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע אמות

לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד הוה ליה מבוי וצריך לחי אחר להתירו ולרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד לא צריך לחי אחר להתירו

ולרבן שמעון בן גמליאל להוי כנראה מבחוץ ושוה מבפנים

מידי הוא טעמא אלא לרבי יוחנן הא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי

איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר נידון משום לחי וחד אמר אינו נידון משום לחי

תסתיים דרבי חייא הוא דאמר נידון משום לחי דתני רבי חייא כותל שצידו אחד כנוס מחבירו בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים ובין שנראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי תסתיים

ורבי יוחנן מי לא שמיע ליה הא אלא שמיע ליה ולא סבר לה רבי חייא נמי לא סבר לה

האי מאי בשלמא רבי יוחנן לא סבר לה משום הכי לא תני לה אלא רבי חייא אי איתא דלא סבר לה למה ליה למיתנא

אמר רבה בר רב הונא נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי אמר רבה ומותבינן אשמעתין חצר קטנה שנפרצה לגדולה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה ואם איתא קטנה נמי תשתרי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים

אמר רבי זירא בנכנסין כותלי קטנה לגדולה

ולימא לבוד ותשתרי

וכי תימא דמפלגי טובא והא תני רב אדא בר אבימי קמיה דרבי חנינא קטנה בעשר גדולה באחת עשרה

אמר רבינא במופלגין מכותל זה בשנים ומכותל זה בארבעה

ולימא לבוד מרוח אחת ותשתרי


להעמיק בדף

דף משלהן שכנים

שכנים ועניינים – דף משלהן 29

מה עושים עם השכן שלא מוכן לשלם ועד בית? חמוטל ושירה מנסות לפשר בין שכנים ולערב חצרות

המדריך למסכת עירובין

המדריך למסכת עירובין – דף משלהן 28

איך נראה הבית שלך? מהם גבולות הגזרה שלו? שירה וחמוטל מתחילות את עירובין בלי לפחד. שירה מירוויס מרילי וחמוטל שובל מתוך סיום מסכת שבת של הדרן בשידור חי.

עירובין

הקדמה למסכת עירובין – מאת יעל לדרר שחק

🙋🏻‍♀️ כאחת שעדיין רק מתחילה בדף יומי מבחינתה, ואף עדיין לומדת בכלל מה זה גמרא; כאחת שארון הספרים שלה לא מצויד בגמרות או במ"ד כרכים של אנציקלופדיה תלמודית; כאחת שלא מחזיקה לצידה (עדיין) מתמיד בדף היומי (חוץ מאבי היקר שמשנן איתי את הארמית שהוא זוכר כילד יתום מגיל 9, לפני שקפץ מהחלון של "ישיבת "תפארת…

עירובין ט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין ט

משוכה או תלויה פחות משלשה אין צריך להביא קורה אחרת שלשה צריך להביא קורה אחרת רבן שמעון בן גמליאל אומר פחות מארבעה אין צריך להביא קורה אחרת ארבעה צריך להביא קורה אחרת

מאי לאו משוכה מבחוץ ותלויה מבפנים

לא אידי ואידי מבפנים משוכה מרוח אחת ותלויה משתי רוחות

מהו דתימא מרוח אחת אמרינן לבוד משתי רוחות לא אמרינן לבוד קא משמע לן

רב אשי אמר משוכה והיא תלויה והיכי דמי כגון שנעץ שתי יתידות עקומות על שני כותלי מבוי שאין בגובהן שלשה ואין בעקמומיתן שלשה מהו דתימא או לבוד אמרינן או חבוט אמרינן לבוד וחבוט לא אמרינן קא משמע לן

תני רבי זכאי קמיה דרבי יוחנן בין לחיים ותחת הקורה נידון ככרמלית אמר ליה פוק תני לברא

אמר אביי מסתברא מילתיה דרבי יוחנן תחת הקורה אבל בין לחיין אסור ורבא אמר בין לחיים נמי מותר

אמר רבא מנא אמינא לה דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מקום שאין בו ארבעה על ארבעה מותר לבני רשות הרבים ולבני רשות היחיד לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו

ואביי התם בגבוה שלשה

אמר אביי מנא אמינא לה דאמר רב חמא בר גוריא אמר רב תוך הפתח צריך לחי אחר להתירו

וכי תימא דאית ביה ארבעה על ארבעה והאמר רב חנין בר רבא אמר רב תוך הפתח אף על פי שאין בו ארבעה על ארבעה צריך לחי אחר להתירו

ורבא התם דפתוח לכרמלית

אבל לרשות הרבים מאי שרי יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא

אין מצא מין את מינו וניעור

אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרבא ואת לא תסברא דבין לחיין אסור והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מבוי שרצפו בלחיין פחות פחות מארבעה באנו למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן

לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד משתמש עד חודו הפנימי של לחי הפנימי לרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד משתמש עד חודו הפנימי של חיצון אבל בין לחיין דכולי עלמא אסור

ורבא התם נמי דפתוח לכרמלית

אבל לרשות הרבים מאי שרי יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא אין מצא מין את מינו וניעור


רב אשי אמר כגון שרצפו בלחיים פחות פחות מארבעה במשך ארבע אמות

לרבן שמעון בן גמליאל דאמר אמרינן לבוד הוה ליה מבוי וצריך לחי אחר להתירו ולרבנן דאמרי לא אמרינן לבוד לא צריך לחי אחר להתירו

ולרבן שמעון בן גמליאל להוי כנראה מבחוץ ושוה מבפנים

מידי הוא טעמא אלא לרבי יוחנן הא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן נראה מבחוץ ושוה מבפנים אינו נידון משום לחי

איתמר נראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי נראה מבחוץ ושוה מבפנים רבי חייא ורבי שמעון ברבי חד אמר נידון משום לחי וחד אמר אינו נידון משום לחי

תסתיים דרבי חייא הוא דאמר נידון משום לחי דתני רבי חייא כותל שצידו אחד כנוס מחבירו בין שנראה מבחוץ ושוה מבפנים ובין שנראה מבפנים ושוה מבחוץ נידון משום לחי תסתיים

ורבי יוחנן מי לא שמיע ליה הא אלא שמיע ליה ולא סבר לה רבי חייא נמי לא סבר לה

האי מאי בשלמא רבי יוחנן לא סבר לה משום הכי לא תני לה אלא רבי חייא אי איתא דלא סבר לה למה ליה למיתנא

אמר רבה בר רב הונא נראה מבחוץ ושוה מבפנים נידון משום לחי אמר רבה ומותבינן אשמעתין חצר קטנה שנפרצה לגדולה גדולה מותרת וקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה ואם איתא קטנה נמי תשתרי בנראה מבחוץ ושוה מבפנים

אמר רבי זירא בנכנסין כותלי קטנה לגדולה

ולימא לבוד ותשתרי

וכי תימא דמפלגי טובא והא תני רב אדא בר אבימי קמיה דרבי חנינא קטנה בעשר גדולה באחת עשרה

אמר רבינא במופלגין מכותל זה בשנים ומכותל זה בארבעה

ולימא לבוד מרוח אחת ותשתרי


גלול כלפי מעלה