Skip to content

י׳ במרחשון תשפ״ב | 16.10.21 | הדף היומי: ראש השנה ז - שבת י' בחשון

הדף היומי

כ׳ במרחשון תשפ״א | 7 נובמבר 2020

עירובין צ

הדף היום מוקדש ע"י מינדי פלדמן הכט לכבוד יום הולדת אמה, רלה פלדמן. "אמא, אני כה גאה במחויבותך ללימוד הדף ושמחה לחלוק את המאמץ יחד איתך!"
הגמרא מביאה כמה מחלוקות של רב ושמואל בקשר להיתר טלטול בגגות – לפי ר' מאיר ולפי חכמים, גם בעניין ספינות ואכסדרה. האם מותר רק ארבע אמות (דנים בהם ככרמלית) או האם מותר בכולו (דנים בהם כרשות היחיד)? במה זה תלוי? מתי אפשר להשתמש בכללים של גוד אסיק מחיצתא ומתי אפשר להשתמש בפי תקרה יורד וסותם?

לנטורי תרביצא הוא דעבידא

בעי רמי בר חמא שתי אמות בגג ושתי אמות בעמוד מהו אמר רבה מאי קא מיבעיא ליה כרמלית ורשות היחיד קא מיבעיא ליה

ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה אלא הכי קמיבעיא ליה שתי אמות בגג ושתי אמות באכסדרה מהו

מי אמרינן כיון דלא האי חזי לדירה ולא האי חזי לדירה חדא רשותא היא או דילמא כיון דמגג לגג אסיר מגג לאכסדרה נמי אסיר

בעי רב ביבי בר אביי שתי אמות בגג ושתי אמות בחורבה מהו

אמר רב כהנא לאו היינו דרמי בר חמא אמר רב ביבי בר אביי וכי מאחר אתאי ונצאי אכסדרה לא חזיא לדירה וחורבה חזיא לדירה

וכי מאחר דחזיא לדירה מאי קמיבעיא ליה אם תימצי לומר קאמר אם תימצי לומר אכסדרה לא חזיא לדירה חורבה חזיא לדירה או דילמא השתא מיהא לית בה דיורין תיקו

גגין השוין לרבי מאיר וגג יחידי לרבנן רב אמר מותר לטלטל בכולו ושמואל אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע

רב אמר מותר לטלטל בכולו קשיא דרב אדרב התם לא מינכרא מחיצתא הכא מינכרא מחיצתא

ושמואל אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות קשיא דשמואל אדשמואל התם לא הוי יותר מבית סאתים הכא הוי יותר מבית סאתים והני מחיצות למטה עבידן למעלה לא עבידן והוה כקרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה וכל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו אלא בארבע

איתמר ספינה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע רב אמר מותר לטלטל בכולה

דהא איכא מחיצתא ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות מחיצות להבריח מים עשויות

אמר ליה רב חייא בר יוסף לשמואל הילכתא כוותך או הילכתא כרב אמר ליה הילכתא כרב

אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף ומודה רב שאם כפאה על פיה שאין מטלטלין בה אלא בארבע אמות כפאה למאי אילימא לדור תחתיה מאי שנא מגג יחידי

אלא שכפאה לזופתה

רב אשי מתני לה אספינה ורב אחא בריה דרבא מתני לה אאכסדרא דאיתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע

רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם

ורב אליבא דרבי מאיר ליטלטלי מגג לחצר גזירה משום דרב יצחק בר אבדימי

ושמואל אליבא דרבנן ניטלטל מגג לקרפף אמר רבא בר עולא גזירה שמא יפחת הגג

אי הכי מקרפף לקרפף נמי לא יטלטל דילמא מיפחית ואתי לטלטולי התם אי מיפחית מינכרא ליה מילתא הכא אי מיפחית לא מינכרא מילתא

אמר רב יהודה כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן חצירות רשות לעצמן

להעמיק בדף

אורלי גולדקלנג Orly Goldclang

כיצד חז"ל הפיקו תועלת לימודית משאלה "מיותרת"

כאשר רמי בר חמא העלה תהיה שלכאורה אין לה מקום בבית המדרש, חכמים בוחרים ללמד עליו זכות. התוצאה מובילה לחידוש מעניין עירובין דף צ ע"א מחלוקת בין חכמים לרבי מאיר בדף שלנו עוסקת בשאלה כיצד נוהגים בגגות הבתים בשבת מבחינת טלטול. רבי מאיר סבור שכל הגגות הם רשות אחת, וממילא מותר לטלטל בין גג אחד…

עירובין צ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

עירובין צ

לנטורי תרביצא הוא דעבידא

בעי רמי בר חמא שתי אמות בגג ושתי אמות בעמוד מהו אמר רבה מאי קא מיבעיא ליה כרמלית ורשות היחיד קא מיבעיא ליה

ורמי בר חמא אגב חורפיה לא עיין בה אלא הכי קמיבעיא ליה שתי אמות בגג ושתי אמות באכסדרה מהו

מי אמרינן כיון דלא האי חזי לדירה ולא האי חזי לדירה חדא רשותא היא או דילמא כיון דמגג לגג אסיר מגג לאכסדרה נמי אסיר

בעי רב ביבי בר אביי שתי אמות בגג ושתי אמות בחורבה מהו

אמר רב כהנא לאו היינו דרמי בר חמא אמר רב ביבי בר אביי וכי מאחר אתאי ונצאי אכסדרה לא חזיא לדירה וחורבה חזיא לדירה

וכי מאחר דחזיא לדירה מאי קמיבעיא ליה אם תימצי לומר קאמר אם תימצי לומר אכסדרה לא חזיא לדירה חורבה חזיא לדירה או דילמא השתא מיהא לית בה דיורין תיקו

גגין השוין לרבי מאיר וגג יחידי לרבנן רב אמר מותר לטלטל בכולו ושמואל אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע

רב אמר מותר לטלטל בכולו קשיא דרב אדרב התם לא מינכרא מחיצתא הכא מינכרא מחיצתא

ושמואל אמר אין מטלטלין בו אלא בארבע אמות קשיא דשמואל אדשמואל התם לא הוי יותר מבית סאתים הכא הוי יותר מבית סאתים והני מחיצות למטה עבידן למעלה לא עבידן והוה כקרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף לדירה וכל קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה אין מטלטלין בו אלא בארבע

איתמר ספינה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע רב אמר מותר לטלטל בכולה

דהא איכא מחיצתא ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות מחיצות להבריח מים עשויות

אמר ליה רב חייא בר יוסף לשמואל הילכתא כוותך או הילכתא כרב אמר ליה הילכתא כרב

אמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף ומודה רב שאם כפאה על פיה שאין מטלטלין בה אלא בארבע אמות כפאה למאי אילימא לדור תחתיה מאי שנא מגג יחידי

אלא שכפאה לזופתה

רב אשי מתני לה אספינה ורב אחא בריה דרבא מתני לה אאכסדרא דאיתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע

רב אמר מותר לטלטל בכולה אמרינן פי תקרה יורד וסותם ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם

ורב אליבא דרבי מאיר ליטלטלי מגג לחצר גזירה משום דרב יצחק בר אבדימי

ושמואל אליבא דרבנן ניטלטל מגג לקרפף אמר רבא בר עולא גזירה שמא יפחת הגג

אי הכי מקרפף לקרפף נמי לא יטלטל דילמא מיפחית ואתי לטלטולי התם אי מיפחית מינכרא ליה מילתא הכא אי מיפחית לא מינכרא מילתא

אמר רב יהודה כשתמצא לומר לדברי רבי מאיר גגין רשות לעצמן חצירות רשות לעצמן

Scroll To Top