Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ בסיון תשפ״ג | 26 מאי 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין י

המשנה פוסקת שאם חתום עד כותי (שומרוני) על מסמך, הוא תקף רק למסמך גירושין או שחרור עבדים, אך לא מסמכים אחרים. למה? ישנן שלוש דעות לגבי מעמד כותים – לפי דעת מי מסתדרת המשנה? על פניו, נראה שזה לא מתאים לאף דעה, אך הגמרא מצליחה להסביר את המשנה לפי רבי אלעזר. מה אפשר ללמוד מתוך הסבר זה בקשר לתהליך חתימת העדים על גט? מסמך שנעשה בבית דין לא יהודי אינו מתקבל לגירושין או לשחרור אבל כן תקף למסמכים אחרים. האם זה כולל את כל המסמכים האחרים, לרבות מתנות שלפיהן הבעלות מועברת על ידי המסמך בלבד? ואם כן, אפשר להסביר את זה על פי דעת שמואל שאומר 'דינא דמלכותא דינא.' כיצד יכול רבי שמעון להכשיר גט מבית דין של אינם יהודים אם אין להם דיני גירושין כמונו? האם משום שרבי שמעון סובר כרבי אלעזר, שעדי מסירה הם החשובים ולא צריכים עדים החתומים על הגט. הגמרא מעלה קושי על הסבר זה.

איכא בינייהו שמות מובהקין

והא חזרה דאורייתא וקתני

אלא כי קתני מילתא דליתא בקידושין מילתא דאיתא בקידושין לא קתני

והא חזרה גופה איתא בקידושין בשליחות בעל כורחה דבגירושין איתא ובקידושין ליתא

מתני׳ כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר

גמ׳ מני מתניתין לא תנא קמא ולא רבי אלעזר ולא רבן שמעון בן גמליאל

דתניא מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח רבי אלעזר אוסר לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל

מני אי תנא קמא אפילו שאר שטרות נמי אי רבי אלעזר אפילו גט אשה נמי לא

ואי רבן שמעון בן גמליאל אי דאחזוק אפילו שאר שטרות נמי אי דלא אחזוק אפילו גט אשה נמי לא

וכי תימא רבן שמעון בן גמליאל היא ודאחזוק בהא ולא אחזוק בהא אי הכי מאי איריא חד אפילו תרי נמי אלמה אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד

לעולם רבי אלעזר וכגון דחתים ישראל לבסוף


דאי לאו דכותי חבר הוה לא מחתים ליה מקמיה אי הכי אפילו שאר שטרות נמי

אלא אמרינן רווחא שבק למאן דקשיש מיניה הכא נמי רווחא שבק למאן דקשיש מיניה

אמר רב פפא זאת אומרת עדי הגט אין חותמין זה בלא זה

מאי טעמא אמר רב אשי גזירה משום כולכם

גופא אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד מאי קא משמע לן תנינא כל גט שיש עליו עד כותי פסול כו׳

אי ממתניתין הוה אמינא אפילו תרי נמי והאי דקתני חד משום דבשטרות אפילו חד נמי לא קא משמע לן

ותרי לא והא קתני מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר אמר אביי תני עדו

רבא אמר לעולם תרי ורבן גמליאל מיפלג פליג וחסורי מיחסרא והכי קתני ורבן גמליאל מכשיר בשנים ומעשה נמי שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר

מתני׳ כל השטרות העולים בערכאות של גוים אף על פי שחותמיהם גוים כשירים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים רבי שמעון אומר אף אלו כשירין לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט

גמ׳ קא פסיק ותני לא שנא מכר לא שנא מתנה

בשלמא מכר מכי יהיב זוזי קמייהו הוא דקנה ושטרא ראיה בעלמא הוא דאי לא יהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעי נפשייהו וכתבין ליה שטרא

אלא מתנה במאי קא קני לאו בהאי שטרא והאי שטרא חספא בעלמא הוא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא

ואיבעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים

רבי שמעון אומר אף אלו כשירין וכו׳ והא לאו בני כריתות נינהו

אמר רבי זירא ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי

והאמר רבי אבא מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שפסול הכא במאי עסקינן


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין י

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין י

איכא בינייהו שמות מובהקין

והא חזרה דאורייתא וקתני

אלא כי קתני מילתא דליתא בקידושין מילתא דאיתא בקידושין לא קתני

והא חזרה גופה איתא בקידושין בשליחות בעל כורחה דבגירושין איתא ובקידושין ליתא

מתני׳ כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר

גמ׳ מני מתניתין לא תנא קמא ולא רבי אלעזר ולא רבן שמעון בן גמליאל

דתניא מצת כותי מותרת ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח רבי אלעזר אוסר לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מצוה שהחזיקו בה כותים הרבה מדקדקין בה יותר מישראל

מני אי תנא קמא אפילו שאר שטרות נמי אי רבי אלעזר אפילו גט אשה נמי לא

ואי רבן שמעון בן גמליאל אי דאחזוק אפילו שאר שטרות נמי אי דלא אחזוק אפילו גט אשה נמי לא

וכי תימא רבן שמעון בן גמליאל היא ודאחזוק בהא ולא אחזוק בהא אי הכי מאי איריא חד אפילו תרי נמי אלמה אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד

לעולם רבי אלעזר וכגון דחתים ישראל לבסוף


דאי לאו דכותי חבר הוה לא מחתים ליה מקמיה אי הכי אפילו שאר שטרות נמי

אלא אמרינן רווחא שבק למאן דקשיש מיניה הכא נמי רווחא שבק למאן דקשיש מיניה

אמר רב פפא זאת אומרת עדי הגט אין חותמין זה בלא זה

מאי טעמא אמר רב אשי גזירה משום כולכם

גופא אמר רבי אלעזר לא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד מאי קא משמע לן תנינא כל גט שיש עליו עד כותי פסול כו׳

אי ממתניתין הוה אמינא אפילו תרי נמי והאי דקתני חד משום דבשטרות אפילו חד נמי לא קא משמע לן

ותרי לא והא קתני מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר אמר אביי תני עדו

רבא אמר לעולם תרי ורבן גמליאל מיפלג פליג וחסורי מיחסרא והכי קתני ורבן גמליאל מכשיר בשנים ומעשה נמי שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותים והכשיר

מתני׳ כל השטרות העולים בערכאות של גוים אף על פי שחותמיהם גוים כשירים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים רבי שמעון אומר אף אלו כשירין לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט

גמ׳ קא פסיק ותני לא שנא מכר לא שנא מתנה

בשלמא מכר מכי יהיב זוזי קמייהו הוא דקנה ושטרא ראיה בעלמא הוא דאי לא יהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעי נפשייהו וכתבין ליה שטרא

אלא מתנה במאי קא קני לאו בהאי שטרא והאי שטרא חספא בעלמא הוא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא

ואיבעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים

רבי שמעון אומר אף אלו כשירין וכו׳ והא לאו בני כריתות נינהו

אמר רבי זירא ירד רבי שמעון לשיטתו של רבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי

והאמר רבי אבא מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שפסול הכא במאי עסקינן


גלול כלפי מעלה