Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בסיון תשפ״ג | 31 מאי 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין טו

הדף היום מוקדש למגי ורפי סנדלר לכבוד הולדת בנם! מזל טוב!

הוויכוח התנאי שהובא כדי להציע שהתנאים חלוקים בשאלה אם שליח שנשלח עם האמירה "הילך מנה לפלוני" זוכה לחפץ בעבור המקבל או לא, מוסבר אחרת. אולי הוויכוח מתבסס על ויכוח תנאי אחר בשאלה האם מתייחסים ברצינות לדבריו של אדם גוסס אם לא היה קניין, והאם יש או אין מצוות לקיים את דברי המת. הפרק השני מתחיל בשליח שמביא גט מחו"ל שלא אמר את כל האמירה "בפני נכתב, ובפני נחתם". הגמרא פותחת בהסבר המקרים הראשונים של המשנה. אם אמר "בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו" – לאיזה חצי הכוונה? אם אמר "בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו", הגט פסול. רב חסדא, רבא ורב אשי מוסיפים כל אחד מקרה לגבי החתימה השנייה (איזה סוג ראיה יש לגבי השניה) שגם בו היינו פוסקים כמו המשנה שהגט פסול. הגמרא מסבירה את ההיגיון מאחורי כל דעה, ומתעוררים קשיים עם עמדותיו של רב חסדא ורבא. קושי נוסף מועלה על רב חסדא ממשנתנו אך הוא נפתר. כיוון שהמשנה עוסקת במקרה שבו מחצית העדות באה מאדם אחד וחציה מאדם אחר, מעלים סוגיות מעניינים אחרים בהן ישנה שאלה האם ניתן לחבר שני חצאים יחדיו, כמו במחיצה ונטילת ידיים.

כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם

תנא קמא כרבי אלעזר ורבי נתן ורבי יעקב נמי כרבי אלעזר אף על גב דמית לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת ויש אומרים כרבנן

ורבי יהודה הנשיא שאמר משום רבי מאיר כרבי אלעזר מיהו היכא דמית אמרינן מצוה לקיים דברי המת וחכמים אומרים יחלוקו מספקא להו וכאן אמרו שודא עדיף ורבי שמעון הנשיא מעשה אתא לאשמועינן

אבעיא להו רבי שמעון הנשיא נשיא הוא או משמיה דנשיא קאמר תא שמע דאמר רב יוסף הלכה כרבי שמעון הנשיא ועדיין תיבעי לך נשיא הוא או דקאמר משמיה דנשיא תיקו

גופא אמר רב יוסף הלכה כרבי שמעון הנשיא והא קיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו

רב יוסף מוקי לה בבריא והא ליורשי משלח קאמר וקיימא לן מצוה לקיים דברי המת תני יחזרו למשלח

הדרן עלך המביא קמא

מתני׳ המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם בפני נחתם אבל לא בפני נכתב בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול

אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר

גמ׳ הא תו למה לי הא תנא ליה חדא זימנא המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אי מההיא הוה אמינא צריך ואי לא אמר כשר קא משמע לן

בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול הי חציו אלימא חציו ראשון והאמר רבי אלעזר אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך אלא אמר רב אשי חציו אחרון

בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו פסול אמר רב חסדא ואפילו שנים מעידים על חתימת יד שני פסול מאי טעמא

או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים

מתקיף לה רבא מי איכא מידי דאילו אמר חד כשר השתא דאיכא תרי פסול אלא אמר רבא אפילו


הוא ואחר מעידין על חתימת יד שני פסול מאי טעמא אתו לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא וקא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא

מתקיף לה רב אשי מי איכא מידי דאילו מסיק ליה איהו לכוליה דיבורא כשר השתא דאיכא חד בהדיה פסול

אלא אמר רב אשי אפילו אומר אני הוא עד שני פסול מאי טעמא או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים

תנן בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסול אידך חציו היכי דמי אילימא דליכא דקא מסהיד עליה כלל השתא אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם דהאי קמסהיד אכולה כתיבה והאי קמסהיד אכולה חתימה פסול חציו מיבעיא

אלא או כדרבא או כדרב אשי

ולאפוקי מדרב חסדא

אמר לך רב חסדא ולטעמיך בפני נכתב אבל לא בפני נחתם למה לי אלא לא זו אף זו קתני

הכא נמי לא זו אף זו קתני

אמר רב חסדא גידוד חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפין עד שיהא או כולו במחיצה או כולו בגידוד

דרש מרימר גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין והלכתא מצטרפין

בעי אילפא ידים טהורות לחצאין או אין טהורות לחצאין היכי דמי אילימא דקא משו בי תרי מרביעית והא תנן מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים

ואלא דקא משי חדא חדא ידיה והתנן הנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה ידיו טהורות

ואלא דקא משי פלגא פלגא דידיה והאמרי דבי רבי ינאי ידים אין טהורות לחצאין לא צריכא דאיכא משקה טופח

וכי איכא משקה טופח מאי הוי והתנן


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין טו

כבינתי לבתי והיא בשנים עשר מנה ומתה וקיימו חכמים את דבריה אמר להם בני רוכל תקברם אמם

תנא קמא כרבי אלעזר ורבי נתן ורבי יעקב נמי כרבי אלעזר אף על גב דמית לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת ויש אומרים כרבנן

ורבי יהודה הנשיא שאמר משום רבי מאיר כרבי אלעזר מיהו היכא דמית אמרינן מצוה לקיים דברי המת וחכמים אומרים יחלוקו מספקא להו וכאן אמרו שודא עדיף ורבי שמעון הנשיא מעשה אתא לאשמועינן

אבעיא להו רבי שמעון הנשיא נשיא הוא או משמיה דנשיא קאמר תא שמע דאמר רב יוסף הלכה כרבי שמעון הנשיא ועדיין תיבעי לך נשיא הוא או דקאמר משמיה דנשיא תיקו

גופא אמר רב יוסף הלכה כרבי שמעון הנשיא והא קיימא לן דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו

רב יוסף מוקי לה בבריא והא ליורשי משלח קאמר וקיימא לן מצוה לקיים דברי המת תני יחזרו למשלח

הדרן עלך המביא קמא

מתני׳ המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם בפני נחתם אבל לא בפני נכתב בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול

אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר

גמ׳ הא תו למה לי הא תנא ליה חדא זימנא המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אי מההיא הוה אמינא צריך ואי לא אמר כשר קא משמע לן

בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול הי חציו אלימא חציו ראשון והאמר רבי אלעזר אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך אלא אמר רב אשי חציו אחרון

בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו פסול אמר רב חסדא ואפילו שנים מעידים על חתימת יד שני פסול מאי טעמא

או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים

מתקיף לה רבא מי איכא מידי דאילו אמר חד כשר השתא דאיכא תרי פסול אלא אמר רבא אפילו


הוא ואחר מעידין על חתימת יד שני פסול מאי טעמא אתו לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא וקא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דחד סהדא

מתקיף לה רב אשי מי איכא מידי דאילו מסיק ליה איהו לכוליה דיבורא כשר השתא דאיכא חד בהדיה פסול

אלא אמר רב אשי אפילו אומר אני הוא עד שני פסול מאי טעמא או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים

תנן בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסול אידך חציו היכי דמי אילימא דליכא דקא מסהיד עליה כלל השתא אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם דהאי קמסהיד אכולה כתיבה והאי קמסהיד אכולה חתימה פסול חציו מיבעיא

אלא או כדרבא או כדרב אשי

ולאפוקי מדרב חסדא

אמר לך רב חסדא ולטעמיך בפני נכתב אבל לא בפני נחתם למה לי אלא לא זו אף זו קתני

הכא נמי לא זו אף זו קתני

אמר רב חסדא גידוד חמשה ומחיצה חמשה אין מצטרפין עד שיהא או כולו במחיצה או כולו בגידוד

דרש מרימר גידוד חמשה ומחיצה חמשה מצטרפין והלכתא מצטרפין

בעי אילפא ידים טהורות לחצאין או אין טהורות לחצאין היכי דמי אילימא דקא משו בי תרי מרביעית והא תנן מרביעית נוטלין לידים לאחד ואפילו לשנים

ואלא דקא משי חדא חדא ידיה והתנן הנוטל ידו אחת בנטילה ואחת בשטיפה ידיו טהורות

ואלא דקא משי פלגא פלגא דידיה והאמרי דבי רבי ינאי ידים אין טהורות לחצאין לא צריכא דאיכא משקה טופח

וכי איכא משקה טופח מאי הוי והתנן


גלול כלפי מעלה