Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בסיון תשפ״ג | 2 יוני 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין יז

הדף היום מוקדש ע"י מרטין גיינור לע"נ רבקה גרשגורן.

הדף היום מוקדש ע"י רות ודוד כהנא לכבוד פול גומפרס וד"ר ג'ודי דושי. 

כאשר שאלו הרבנים את רבה בר בר חנה האם שני שליחים שמביאים גט צריכים לומר "בפני נכתב…", בא חבר פרסי ולקח את הנר שלהם. תגובתו של רבה בר בר חנה הייתה שעדיף הרומאים מאשר הפרסים. איך זה יכול להיות נכון אם מפסוק באיוב דורשים שהקב"ה הגלה את היהודים לבבל (ששם שלטו הפרסים) כדי לחסוך מהם גזירת הרומאים? במקרה במשנה שאחד אומר בפני נכתב שניים אומרים בפנינו נחתם, הגט תקף, מסביר רבי אמי שזה רק במקרה שהשליח העיד על הכתיבה. זה מראה שאנחנו מצריכים עדות שנכתב לשמה ולכן גם אם שני שליחים יעבירו את הגט, הם יצטרכו להגיד בפני נכתב ובפני נחתם. אלא שבמקרה אחר הסביר רבי אמי בדיוק את ההיפך, שכן שינה את דעתו. המשנה קבעה שאם הגט נכתב ביום ונחתם בלילה – יוצא שנתחתם בתאריך אחר – הגט פסול. רבי שמעון מתיר שטר מסוג זה דווקא בגט, אבל לא עבור שטרות אחרים. למה בכלל תקנו שצריך לכתוב את התאריך בגט? רבי יוחנן סבור כי מדובר בחשש שאדם עלול להיות נשוי לבת אחותו שעלולה לעסוק בניאוף עם גבר אחר וכדי להגן עליה מפני עונש מוות, הוא ייתן לה גט ויטען שזה ניתן לפני שהיא נאפה. ריש לקיש סובר כי החשש הוא לעניינים כספיים על הפירות מנכסי מלוג שלה שלבעל יש זכויות בהם במהלך הנישואין ולאישה יש זכויות בהם משעת הגירושין. למה כל אחד לא סובר כמו השני? כיצד נוכל להבין את הוויכוח בין רבי שמעון לחכמים על סמך כל פירוש? אביי מעורר מספר קשיים על תקנה זו, הן לפי רבי יוחנן והן לפי ריש לקיש. ורב יוסף פותר כל קושי.

 

חברא שקלה לשרגא מקמייהו אמר רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשו

למימרא דרומאי מעלו מפרסאי והתני רבי חייא מאי דכתיב אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולין לקבל גזירת רומיים עמד והגלה אותם לבבל

לא קשיא הא מקמי דניתו חברי לבבל הא לבתר דאתו חברי לבבל

אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה דנעשו כשנים על זה וכשנים על זה אבל מתחת ידי עדי חתימה פסול

אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר ליה רבי אסי אלא מעתה רישא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר ואפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסלי רבנן אמר ליה אין

זימנין אשכחיה דיתיב וקאמר דאפילו גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם

אמר ליה רבי אסי אלא מעתה רישא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם הא גט יוצא מתחת ידי שניהם מכשרי רבנן

אמר ליה אין והא זמנין לא אמרת לן הכי אמר ליה יתד היא שלא תמוט

מתני׳ נכתב ביום ונחתם ביום בלילה ונחתם בלילה בלילה ונחתם ביום כשר ביום ונחתם בלילה פסול רבי שמעון מכשיר

שהיה רבי שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים

גמ׳ איתמר מפני מה תיקנו זמן בגיטין רבי יוחנן אמר משום בת אחותו

ריש לקיש אמר משום פירות

ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן אמר לך


זנות לא שכיחא

ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש קסבר יש לבעל פירות עד שעת נתינה

בשלמא לריש לקיש משום הכי קא מכשיר רבי שמעון אלא לרבי יוחנן מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר

אמר לך רבי יוחנן אליבא דרבי שמעון לא קאמינא כי קאמינא אליבא דרבנן

בשלמא לרבי יוחנן היינו דאיכא בין רבי שמעון לרבנן אלא לריש לקיש מאי איכא בין רבי שמעון לרבנן

פירי דמשעת כתיבה ועד שעת חתימה איכא בינייהו

והא איפכא שמעינן להו דאתמר מאימתי מוציאין לפירות רבי יוחנן אמר משעת כתיבה וריש לקיש אמר משעת נתינה

איפוך

אמר ליה אביי לרב יוסף שלשה גיטין פסולים ואם ניסת הולד כשר מה הועילו חכמים בתקנתן אהנו דלכתחילה לא תינשא

גזייה לזמן דידיה ויהביה ניהלה מאי אמר ליה לרמאי לא חיישינן

כתוב בו שבוע שנה חדש שבת מאי אמר ליה כשר ומה הועילו חכמים בתקנתן

אהנו לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי יומא גופיה מי ידעינן אי מצפרא אי מפניא אלא ליומא דקמיה וליומא דבתריה הכא נמי אהני לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה

אמר ליה רבינא לרבא כתביה


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

היסטוריוסופיה – במחשבה שניה

מדוע הגלה הקב"ה את ישראל לבבל דוקא? גיטין יז במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

גיטין יז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין יז

חברא שקלה לשרגא מקמייהו אמר רחמנא או בטולך או בטולא דבר עשו

למימרא דרומאי מעלו מפרסאי והתני רבי חייא מאי דכתיב אלהים הבין דרכה והוא ידע את מקומה יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולין לקבל גזירת רומיים עמד והגלה אותם לבבל

לא קשיא הא מקמי דניתו חברי לבבל הא לבתר דאתו חברי לבבל

אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר אמר רבי אמי אמר רבי יוחנן לא שנו אלא שהגט יוצא מתחת יד עד כתיבה דנעשו כשנים על זה וכשנים על זה אבל מתחת ידי עדי חתימה פסול

אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר ליה רבי אסי אלא מעתה רישא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר ואפילו גט יוצא מתחת ידי שניהם פסלי רבנן אמר ליה אין

זימנין אשכחיה דיתיב וקאמר דאפילו גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם

אמר ליה רבי אסי אלא מעתה רישא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם הא גט יוצא מתחת ידי שניהם מכשרי רבנן

אמר ליה אין והא זמנין לא אמרת לן הכי אמר ליה יתד היא שלא תמוט

מתני׳ נכתב ביום ונחתם ביום בלילה ונחתם בלילה בלילה ונחתם ביום כשר ביום ונחתם בלילה פסול רבי שמעון מכשיר

שהיה רבי שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים

גמ׳ איתמר מפני מה תיקנו זמן בגיטין רבי יוחנן אמר משום בת אחותו

ריש לקיש אמר משום פירות

ריש לקיש מאי טעמא לא אמר כרבי יוחנן אמר לך


זנות לא שכיחא

ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כריש לקיש קסבר יש לבעל פירות עד שעת נתינה

בשלמא לריש לקיש משום הכי קא מכשיר רבי שמעון אלא לרבי יוחנן מאי טעמא דרבי שמעון דמכשיר

אמר לך רבי יוחנן אליבא דרבי שמעון לא קאמינא כי קאמינא אליבא דרבנן

בשלמא לרבי יוחנן היינו דאיכא בין רבי שמעון לרבנן אלא לריש לקיש מאי איכא בין רבי שמעון לרבנן

פירי דמשעת כתיבה ועד שעת חתימה איכא בינייהו

והא איפכא שמעינן להו דאתמר מאימתי מוציאין לפירות רבי יוחנן אמר משעת כתיבה וריש לקיש אמר משעת נתינה

איפוך

אמר ליה אביי לרב יוסף שלשה גיטין פסולים ואם ניסת הולד כשר מה הועילו חכמים בתקנתן אהנו דלכתחילה לא תינשא

גזייה לזמן דידיה ויהביה ניהלה מאי אמר ליה לרמאי לא חיישינן

כתוב בו שבוע שנה חדש שבת מאי אמר ליה כשר ומה הועילו חכמים בתקנתן

אהנו לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה דאי לא תימא הכי יומא גופיה מי ידעינן אי מצפרא אי מפניא אלא ליומא דקמיה וליומא דבתריה הכא נמי אהני לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה

אמר ליה רבינא לרבא כתביה


גלול כלפי מעלה