Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בסיון תשפ״ג | 9 יוני 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין כד

הגמרא מביאה חיזוק להסבר אביי, שמשנתנו מתייחסת למקרה שהגט הובא מחוץ לישראל, מברייתא ומלשון משנתנו. כיצד יכול רב יוסף להסביר את משנתנו לפי גישתו? באיזה מקרה אשה המביאה גט משלה מחוץ לישראל תצטרך לומר "בפני נכתב…"? למה שהיא תצטרך לעשות את זה אם ברגע שהיא מקבלת את הגט מבעלה, היא כבר גרושה? לאחר כמה הצעות, הגמרא מוצאת שני מקרים אפשריים. הפרק החדש מתחיל להתעמק בסוגיית לשמה ומביא ארבעה מקרים שונים שבהם גט לא נחשב לשמה ויהיה פסול. מה ההבדל בין כל ארבעת המקרים ומניין לומדים שכל אחד ממקרים אלו פסול? מהן השלכות אפשריות מכאן לשטרי חוב אחרים? אף על פי שגט שאינו לשמה אינו גט תקף, האם הוא פוסל אשה מלשאת כהן (במקרה שבעלה מת והיא רוצה להתחתן למישהו אחר)?

וממקום שבאת מה להלן צריכות שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אף היא צריכה שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר כו׳ שמע מינה

ורב יוסף רישא וסיפא בחוצה לארץ מציעתא בארץ אין רישא וסיפא בחוצה לארץ מציעתא בארץ

ממאי מדקתני מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח ולא קתני שהכתב ופה מוכיח

האשה עצמה מביאה וכו׳ אשה מכי מטי גיטה לידה איגרשה לה אמר רב הונא באומר לא תתגרשי בו אלא בפני בית דין פלוני סוף סוף כי מטיא התם איגרשה בה

אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא דאמר לה כי מטית התם אתנחיה אארעא ושקליה

אי הכי הוה ליה טלי גיטך מעל גבי קרקע ואמר רבא טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום

אלא דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם הוי שליח לקבלה וקבלי את גיטך

והא לא חזרה שליחות אצל הבעל דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם שוי שליח לקבלה

הניחא למאן דאמר אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה אלא למאן דאמר אין האשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה מאי איכא למימר

טעמא מאי משום דאיכא בזיון דבעל והכא בעל לא קפיד

הניחא למאן דאמר משום בזיון דבעל אלא למאן דאמר משום חצרה הבאה לאחר מיכן מאי איכא למימר

דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם שוי שליח להולכה וקבלי את גיטך מיניה

ואיבעית אימא דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם אימר קמי בי דינא בפני נכתב ובפני נחתם ומשוי בי דינא שליח וליתבוה ניהליך

הדרן עלך המביא גט

מתני׳ כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע קול סופרים מקרין איש פלוני מגרש את פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי פסול לגרש בו

יתר מיכן כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו


יתר מיכן היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה

יתר מיכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו

גמ׳ כתב לגרש את אשתו ונמלך וכו׳ ואלא רישא במאי

אמר רב פפא בסופרין העשויין להתלמד עסקינן אמר רב אשי דיקא נמי דקתני סופרין מקרין ולא קתני סופרין קוראין שמע מינה

מאי יתר מיכן תנא דבי רבי ישמעאל לא זה שנכתב שלא לשום גירושין אלא אף זה שנכתב לשום גירושין פסול

ולא זה שנכתב שלא לשום גירושין דידיה אלא אף זה שנכתב לשום גירושין דידיה פסול ולא זה שלא נכתב לשום גירושין הא אלא אף זה שנכתב לשום גירושין הא פסול

מאי טעמא אי כתב ונתן ספר כריתות בידה הוה אמינא למעוטי האיך קמא דלא עביד לשום כריתות אבל כתב לגרש את אשתו ונמלך דעביד לשום כריתות אימא כשר כתב רחמנא וכתב

אי כתב רחמנא וכתב הוה אמינא למעוטי האי דלא איהו קא כתיב לה אבל יש לו שתי נשים דאיהו קא כתיב לה אימא כשר כתב רחמנא לה לשמה

וסיפא למה לי הא קא משמע לן דאין ברירה

כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה קטנה הוא דלא מצי מגרש ביה הא גדולה מצי מגרש ביה

אמר רבא זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת מוציאין שטר חוב על אחרים

אמר ליה אביי אלא מעתה רישא דקתני שמי כשמך פסול לגרש בו שני הוא דלא מצי מגרש ביה הא ראשון מצי מגרש ביה והא אמרינן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב

אלא מאי אית לך למימר בעדי מסירה ורבי אלעזר היא

הכא נמי בעדי מסירה ורבי אלעזר היא

אמר רב כולן פוסלין בכהונה חוץ מן הראשון ושמואל אמר אף ראשון נמי פוסל

ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל כל מקום ששנו חכמים גט פסול פסול ופוסל חליצה פסולה פסולה ופוסלתה מן האחין

במערבא אמרי משמיה דרבי אלעזר שמאל ולילה פסולות ופוסלות


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

מהו ספר? – במחשבה שניה

איזה סוג של ספר הוא ספר כריתות? גיטין כא-כד במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר

גיטין כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין כד

וממקום שבאת מה להלן צריכות שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אף היא צריכה שתאמר בפני נכתב ובפני נחתם

אמר רב אשי מתניתין נמי דיקא דקתני האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר כו׳ שמע מינה

ורב יוסף רישא וסיפא בחוצה לארץ מציעתא בארץ אין רישא וסיפא בחוצה לארץ מציעתא בארץ

ממאי מדקתני מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח ולא קתני שהכתב ופה מוכיח

האשה עצמה מביאה וכו׳ אשה מכי מטי גיטה לידה איגרשה לה אמר רב הונא באומר לא תתגרשי בו אלא בפני בית דין פלוני סוף סוף כי מטיא התם איגרשה בה

אלא אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אחא בריה דרב איקא דאמר לה כי מטית התם אתנחיה אארעא ושקליה

אי הכי הוה ליה טלי גיטך מעל גבי קרקע ואמר רבא טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום

אלא דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם הוי שליח לקבלה וקבלי את גיטך

והא לא חזרה שליחות אצל הבעל דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם שוי שליח לקבלה

הניחא למאן דאמר אשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה אלא למאן דאמר אין האשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה מאי איכא למימר

טעמא מאי משום דאיכא בזיון דבעל והכא בעל לא קפיד

הניחא למאן דאמר משום בזיון דבעל אלא למאן דאמר משום חצרה הבאה לאחר מיכן מאי איכא למימר

דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם שוי שליח להולכה וקבלי את גיטך מיניה

ואיבעית אימא דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית התם וכי מטית התם אימר קמי בי דינא בפני נכתב ובפני נחתם ומשוי בי דינא שליח וליתבוה ניהליך

הדרן עלך המביא גט

מתני׳ כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע קול סופרים מקרין איש פלוני מגרש את פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי פסול לגרש בו

יתר מיכן כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו


יתר מיכן היו לו שתי נשים ושמותיהן שוות כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה

יתר מיכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו

גמ׳ כתב לגרש את אשתו ונמלך וכו׳ ואלא רישא במאי

אמר רב פפא בסופרין העשויין להתלמד עסקינן אמר רב אשי דיקא נמי דקתני סופרין מקרין ולא קתני סופרין קוראין שמע מינה

מאי יתר מיכן תנא דבי רבי ישמעאל לא זה שנכתב שלא לשום גירושין אלא אף זה שנכתב לשום גירושין פסול

ולא זה שנכתב שלא לשום גירושין דידיה אלא אף זה שנכתב לשום גירושין דידיה פסול ולא זה שלא נכתב לשום גירושין הא אלא אף זה שנכתב לשום גירושין הא פסול

מאי טעמא אי כתב ונתן ספר כריתות בידה הוה אמינא למעוטי האיך קמא דלא עביד לשום כריתות אבל כתב לגרש את אשתו ונמלך דעביד לשום כריתות אימא כשר כתב רחמנא וכתב

אי כתב רחמנא וכתב הוה אמינא למעוטי האי דלא איהו קא כתיב לה אבל יש לו שתי נשים דאיהו קא כתיב לה אימא כשר כתב רחמנא לה לשמה

וסיפא למה לי הא קא משמע לן דאין ברירה

כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה קטנה הוא דלא מצי מגרש ביה הא גדולה מצי מגרש ביה

אמר רבא זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת מוציאין שטר חוב על אחרים

אמר ליה אביי אלא מעתה רישא דקתני שמי כשמך פסול לגרש בו שני הוא דלא מצי מגרש ביה הא ראשון מצי מגרש ביה והא אמרינן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב

אלא מאי אית לך למימר בעדי מסירה ורבי אלעזר היא

הכא נמי בעדי מסירה ורבי אלעזר היא

אמר רב כולן פוסלין בכהונה חוץ מן הראשון ושמואל אמר אף ראשון נמי פוסל

ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל כל מקום ששנו חכמים גט פסול פסול ופוסל חליצה פסולה פסולה ופוסלתה מן האחין

במערבא אמרי משמיה דרבי אלעזר שמאל ולילה פסולות ופוסלות


גלול כלפי מעלה