Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״א בסיון תשפ״ג | 10 יוני 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין כה

ישנן ארבע דעות האם גט שלא נכתב לשמה פוסל את האשה מלהינשא לכהן. הוויכוח הוא על אילו מקרים של חסרון בלשמה, אם בכלל, יפסול ואילו לא. דעתו של רבי יוחנן עולה בקנה אחד עם דעתו לגבי חלוקת רכוש הירושה. מדוע היה צורך ללמד את שני המקרים אם באופן תיאורטי אפשר היה ללמוד ממקרה אחד למקרה אחר? רב הושעיא שאל שאלה לגבי שימוש בדיני ברירה (ייעוד רטרואקטיבי) בכתיבת גט לשמה. ענה לו רב יהודה שאפשר ללמוד ממשנתנו שאין ברירה. רב הושעיה הטיל ספק בתשובה זו ממשנה בפסחים שבה נראה כי יש ברירה. רב יהודה מסביר שבמקרה בפסחים אין כל קשר לדיני הברירה ומבין את המשנה בפסחים בצורה אחרת. אביי מטיל ספק בכל הדיון בין רב הושעיה ורב יהודה שכן המקרים שעליהם דנים הם שונים מאוד זה מזה שכן חלקם מתייחסים להחלטה מאוחרת יותר שהתקבלה על ידי האדם עצמו, בניגוד לאחרים שבהם ההחלטה תלוייה באדם אחר ואם כן דיני ברירה אמורים להיות שונים בכל אחד מסוגי המקרים האלה! רבא לא מסכים וחושב שאין סיבה להבדיל בין המקרים. רב המנונא מנסה להוכיח שהוא טועה שכן גם רבי יהודה וגם רבי שמעון סבורים כי ברירה אינה חלה במקרה בו ההחלטה מתקבלת על ידי הבעלים, כפי שניתן להוכיח ממקרה של יין שלא הופרש ממנו מעשר, אבל כן חל במקרים שבהם ההחלטה היתה על ידי מישהו אחר.

קטן ואנפיליא פסולות ואין פוסלות

זעירי אמר כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון

וכן אמר רב אסי כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון ורבי יוחנן אמר אף אחרון נמי אינו פוסל

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל

וצריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן דאין ברירה משום דבעינן לה לשמה אבל התם מכר הוא דאמר רחמנא ליהדר ביובל אבל ירושה ומתנה לא

ואי אשמעינן שדה משום דלחומרא אי נמי כתחילה אבל הכא אימא לא צריכא

בעא מיניה רב הושעיא מרב יהודה אמר ללבלר כתוב לאיזו שתצא בפתח תחילה מהו אמר ליה תניתוה יתר מיכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו אלמא אין ברירה

איתיביה האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים כיון שנכנס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו

אמר ליה הושעיא ברי מה ענין פסחים אצל גיטין הא אתמר עלה אמר רבי יוחנן כדי לזרזן במצות

דיקא נמי דקתני כיון שנכנס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו אי אמרת בשלמא דאמנינהו מעיקרא שפיר אלא אי אמרת דלא אמנינהו לאחר שחיטה מי קמיתמנו והתנן נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט

תניא נמי הכי מעשה וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים

אמר אביי קא בעי מיניה תולה בדעת אחרים וקא פשיט ליה תולה בדעת עצמו והדר מותיב ליה תולה בדעת אחרים

אמר רבא מאי קושיא דלמא דמאן דאית ליה ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה ומאן דלית ליה ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים לית ליה ברירה

אמר ליה רב משרשיא לרבא והא רבי יהודה דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה

תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני


ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה דתנן מה היא באותן הימים

רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה ולכי מיית הוי גיטא

אמר ליה רב משרשיא לרבא הא רבי שמעון דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה

תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה הא דאמרן תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה דתניא הריני בועליך על מנת שירצה אבא אף על פי שלא רצה האב מקודשת רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון רצה האב מקודשת


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין כה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין כה

קטן ואנפיליא פסולות ואין פוסלות

זעירי אמר כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון

וכן אמר רב אסי כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון ורבי יוחנן אמר אף אחרון נמי אינו פוסל

ואזדא רבי יוחנן לטעמיה דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל

וצריכא דאי איתמר בהא בהא קאמר רבי יוחנן דאין ברירה משום דבעינן לה לשמה אבל התם מכר הוא דאמר רחמנא ליהדר ביובל אבל ירושה ומתנה לא

ואי אשמעינן שדה משום דלחומרא אי נמי כתחילה אבל הכא אימא לא צריכא

בעא מיניה רב הושעיא מרב יהודה אמר ללבלר כתוב לאיזו שתצא בפתח תחילה מהו אמר ליה תניתוה יתר מיכן אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו אלמא אין ברירה

איתיביה האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים כיון שנכנס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו

אמר ליה הושעיא ברי מה ענין פסחים אצל גיטין הא אתמר עלה אמר רבי יוחנן כדי לזרזן במצות

דיקא נמי דקתני כיון שנכנס ראשון ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה את אחיו עמו אי אמרת בשלמא דאמנינהו מעיקרא שפיר אלא אי אמרת דלא אמנינהו לאחר שחיטה מי קמיתמנו והתנן נמנין ומושכין ידיהן ממנו עד שישחט

תניא נמי הכי מעשה וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים

אמר אביי קא בעי מיניה תולה בדעת אחרים וקא פשיט ליה תולה בדעת עצמו והדר מותיב ליה תולה בדעת אחרים

אמר רבא מאי קושיא דלמא דמאן דאית ליה ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה ומאן דלית ליה ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים לית ליה ברירה

אמר ליה רב משרשיא לרבא והא רבי יהודה דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה

תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה עשרה מעשר ראשון תשעה מעשר שני


ומיחל ושותה מיד דברי רבי מאיר רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרין

תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה דתנן מה היא באותן הימים

רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה ולכי מיית הוי גיטא

אמר ליה רב משרשיא לרבא הא רבי שמעון דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה

תולה בדעת עצמו לית ליה ברירה הא דאמרן תולה בדעת אחרים אית ליה ברירה דתניא הריני בועליך על מנת שירצה אבא אף על פי שלא רצה האב מקודשת רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון רצה האב מקודשת


גלול כלפי מעלה