Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח באייר תשפ״ג | 19 מאי 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין ג

הדף היום מוקדש ע"י רבקה ועזרא דרשן לע"נ חנה (אייזקס) בת אברהם דוד ואסתר רחל ע"ה. "חנה נפטרה לפני 23 שנה ביום ירושלים. היא הייתה כל כך שמחה וגאה לראות את כמות הנשים שלומדות תורה וגמרא ברמה גבוהה! לימוד תורה היתה בנשמה שלה!"

הדף היום מוקדש ע"י אריק סומר לכבוד הרבנית מישל וקהילת הדרן!

כדי להסביר מדוע מספיק עד אחד על פי רבה (לשמה), מסבירים שבאמת אין חשש רציני שהגט לא נכתב לשמה אבל הרבנים הצריכו שהשליח יגיד בפני נכתב ובפני נחתם. כיון שכך, יספיק עד אחד, כי אם ידרשו ממנו לשלוח את הגט עם שני עדים, הוא עלול להחליט שלא לשלוח את הגט כלל והאשה תהפוך לעגונה. עם זאת, במקום לעזור לאשה, הדבר למעשה יכול ליצור בעיות נוספות שכן רק עד אחד אימת זאת ואם הבעל יבוא אחר כך ויערער על הגט, זו תהיה המילה שלו נגד המילה של השליח ויטילו ספק בגירושיה. הגמרא מסבירה שאין זה חשש שכן דברי השליח צריכה להיאמר בפני שניים או שלושה אנשים ולכן זה נותן יותר מהימנות לעדותו ואם הבעל בא אחר כך ומערער על הגט לא יאמינו לו. אותה שאלה ששאלו את רבה לגבי עד אחד, שואלים כעת את רבא. הם עונים את אותה תשובה, מעלים את אותו קושי ופותרים את הנושא בצורה מאוד דומה. מדוע לא סבר רבא כרבה ולמה לא סבר רבה כרבא? כיון שלדעת רבה העניין הוא לשמה, לפי מי סוברת המשנה כשחייבה את השליח לומר גם "בפני נכתב" וגם "בפני נחתם" – שגם הכתיבה וגם החתימה צריכים להיות לשמה? זה לא מתאים לרבי מאיר שדורש שהחתימה תהיה לשמה ולרבי אלעזר שדורש שהכתיבה תהיה לשמה.

משום עיגונא אקילו בה רבנן

האי קולא הוא חומרא הוא דאי מצרכת ליה תרי לא אתי בעל מערער ופסיל ליה חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה

כיון דאמר מר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה מעיקרא מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה

ולרבא דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ליבעי תרי מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא עד אחד נאמן באיסורין

אימר דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא איתחזק איסורא אבל הכא איתחזק איסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים

בדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעי כדריש לקיש דאמר ריש לקיש עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין ורבנן הוא דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן

האי קולא הוא חומרא הוא דאי מצרכת ליה תרי לא אתי בעל מערער ופסיל ליה חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה כיון דאמר מר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה מעיקרא מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה

ורבא מאי טעמא לא אמר כרבה אמר לך מי קתני בפני נכתב לשמה בפני נחתם לשמה

ורבה בדין הוא דליתני הכי אלא דאי מפשת ליה דיבורא אתי למגזייה

השתא נמי אתי למגזייה חדא מתלת גאיז חדא מתרתי לא גאיז

ורבה מאי טעמא לא אמר כרבא אמר לך אם כן ניתני בפני נחתם ותו לא בפני נכתב למה לי שמע מינה בעינן לשמה

ורבא בדין הוא דליתני הכי אלא דאם כן אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד

ורבה מי דמי התם ידעינן הכא בפני

התם אשה לא מהימנא הכא אשה מהימנא התם בעל דבר לא מהימן הכא בעל דבר מהימן

ורבא אמר לך אטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא מהימני וכיון דכי אמרי ידעינן מהימני אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד

ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה מאן האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעי


חתימה לשמה אי רבי מאיר חתימה בעי כתיבה לא בעי דתנן אין כותבין במחובר לקרקע כתבו על המחובר לקרקע תלשו חתמו ונתנו לה כשר

אי רבי אלעזר כתיבה בעי חתימה לא בעי וכי תימא לעולם רבי אלעזר היא וכי לא בעי רבי אלעזר חתימה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא שלשה גיטין פסולין דרבנן ולא בעי רבי אלעזר חתימה לשמה

דתנן שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר

רבי אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם

ואלא רבי מאיר היא וכי לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא אמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

לפי שאין בקיאין לשמה (גיטין ב) – גפת 131

אנחנו רגילות לפגוש את המושג "לשמה" בהקשר של לימוד תורה וקיום מצוות, ולפתע מסכת גיטין מגלה לנו שגם כאבים כמו כתיבת או מסירת גט צריכים להיעשות "לשמה". מה הוא דין לשמה ומה החשש של רבה כאשר מביאים גט ממדינות הים לארץ ישראל?     גפ"ת: גמרא פירושים תוספות שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה

גיטין ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין ג

משום עיגונא אקילו בה רבנן

האי קולא הוא חומרא הוא דאי מצרכת ליה תרי לא אתי בעל מערער ופסיל ליה חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה

כיון דאמר מר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה מעיקרא מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה

ולרבא דאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ליבעי תרי מידי דהוה אקיום שטרות דעלמא עד אחד נאמן באיסורין

אימר דאמרינן עד אחד נאמן באיסורין כגון חתיכה ספק של חלב ספק של שומן דלא איתחזק איסורא אבל הכא איתחזק איסורא דאשת איש הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים

בדין הוא דבקיום שטרות נמי לא ליבעי כדריש לקיש דאמר ריש לקיש עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בבית דין ורבנן הוא דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן

האי קולא הוא חומרא הוא דאי מצרכת ליה תרי לא אתי בעל מערער ופסיל ליה חד אתי בעל ומערער ופסיל ליה כיון דאמר מר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה מעיקרא מידק דייק ולא אתי לאורועי נפשיה

ורבא מאי טעמא לא אמר כרבה אמר לך מי קתני בפני נכתב לשמה בפני נחתם לשמה

ורבה בדין הוא דליתני הכי אלא דאי מפשת ליה דיבורא אתי למגזייה

השתא נמי אתי למגזייה חדא מתלת גאיז חדא מתרתי לא גאיז

ורבה מאי טעמא לא אמר כרבא אמר לך אם כן ניתני בפני נחתם ותו לא בפני נכתב למה לי שמע מינה בעינן לשמה

ורבא בדין הוא דליתני הכי אלא דאם כן אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד

ורבה מי דמי התם ידעינן הכא בפני

התם אשה לא מהימנא הכא אשה מהימנא התם בעל דבר לא מהימן הכא בעל דבר מהימן

ורבא אמר לך אטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא מהימני וכיון דכי אמרי ידעינן מהימני אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא בעד אחד

ולרבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה מאן האי תנא דבעי כתיבה לשמה ובעי


חתימה לשמה אי רבי מאיר חתימה בעי כתיבה לא בעי דתנן אין כותבין במחובר לקרקע כתבו על המחובר לקרקע תלשו חתמו ונתנו לה כשר

אי רבי אלעזר כתיבה בעי חתימה לא בעי וכי תימא לעולם רבי אלעזר היא וכי לא בעי רבי אלעזר חתימה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא שלשה גיטין פסולין דרבנן ולא בעי רבי אלעזר חתימה לשמה

דתנן שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר

רבי אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם

ואלא רבי מאיר היא וכי לא בעי רבי מאיר כתיבה לשמה מדאורייתא מדרבנן בעי והא אמר רב נחמן אומר היה רבי מאיר אפילו מצאו באשפה


גלול כלפי מעלה