Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ח בסיון תשפ״ג | 17 יוני 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין לב

איך בעל מבטל גט? באיזה שלב אפשר לבטל? בהתחלה, יכול היה לבטל את הגט (לפני שהגיע לאשה) לפני בית דין, אבל רבן גמליאל התקין  שלא ניתן עוד לבטל את הגט בצורה כזו, כיון שיכול להיווצר מצב שהאשה תקבל את הגט ולא תדע שהגט בוטל. איזה ניסוח לביטול גט מיעיל ואיזה ניסוח לא יעיל לביטול? אם הוא מבטל את הגט ששלח שליח, האם הוא יכול לעשות שימוש חוזר באותו גט אם יחליט אחר כך לגרש את אשתו או שהגט עצמו מתבטל?

שופתא בקופינא דמרא רפיא רב יוסף אמר אפילו סיכתא בדפנא רפיא רב אחא בר יעקב אמר אפילו קניא בכופתא רפיא

הדרן עלך כל גט

מתני׳ השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל אם משהגיע גט לידה שוב אינו יכול לבטלו

בראשונה היה עושה בית דין ממקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם

גמ׳ הגיעו לא קתני אלא הגיע ואפילו ממילא ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין

או ששלח אחריו שליח למה לי מהו דתימא לא אלימא שליחותיה דבתרא משליחותיה דקמא דלבטליה קא משמע לן

קדם הוא אצל אשתו למה לי מהו דתימא כי לא אמרינן לצעורה קא מיכוין הני מילי לשליח אבל לדידה ודאי לצעורה קא מיכוין קא משמע לן

או ששלח אצלה שליח למה לי מהו דתימא איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה אבל שליח דלא איכפת ליה כי טרח ודאי לצעורה קא מיכוין קא משמע לן

אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו פשיטא לא צריכא דמהדר עליה מעיקרא לבטולי מהו דתימא איגלאי מלתא למפרע דבטולי בטליה קא משמע לן

תנו רבנן בטל הוא אי איפשי בו דבריו קיימין פסול הוא אינו גט לא אמר כלום

למימרא דבטל לישנא דלבטיל משמע והאמר רבה בר איבו אמר רב ששת ואמרי לה אמר רבה בר אבוה מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו מתנה זו מבוטלת תיבטל אי איפשי בה לא אמר כלום בטלה היא אינה מתנה דבריו קיימין אלמא בטל מעיקרא משמע

אמר אביי בטל


שתי לשונות משמע משמע דבטל ומשמע דליבטיל גבי גט לישנא דמהני ביה קאמר גבי מתנה לישנא דמהני בה קאמר

אמר אביי נקיטינן שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט נפקא מינה להולך לאו כזכי דמי

רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי בעיברא דדשא וקא מיבעיא ליה בטל מהו תיקו

אמר רב ששת ואמרי לה במתניתא תנא גט זה לא יועיל לא יתיר לא יעזיב לא ישלח לא יגרש יהא חרס יהא כחרס דבריו קיימין

אינו מועיל אינו מתיר אינו מעזיב אינו משלח אינו מגרש חרס הוא כחרס הוא לא אמר כלום

איבעיא להו הרי הוא חרס מהו אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי שנא מהרי הוא הקדש הרי הוא הפקר

חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו ורב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו והלכתא כוותיה דרב נחמן

איני והא קיימא לן הלכתא כוותיה דרבי יוחנן דאמר חוזרת

הכי השתא התם דיבור ודיבור הוא אתי דיבור ומבטל דיבור והכא נהי דבטליה לשליחותא דשליח גיטא גופיה מי קא בטיל

בראשונה היה עושה איתמר בפני כמה הוא מבטלו רב נחמן אמר בפני שנים רב ששת אמר בפני שלשה

רב ששת אמר בפני שלשה בית דין קתני ורב נחמן אמר בפני שנים לבי תרי נמי בית דין קרי להו אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן מוסרני לפניכם


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

תיקון עולם? – במחשבה שניה

מה צריך לתקן ועל מי האחריות? גיטין לב-לד במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

1

סוגיות נבחרות: חשון (שיעור א) – תקנת ממזרים או תקנת עגונות?

ברוכות הבאות לשיעור הראשון בסדרה! קובץ דפי הגמרא לשיעור: גיטין לב-לג דף החברותא: שיעור 1 – תקנת ממזרים או תקנת עגונות משך השיעור: כשעה וחצי (כולל לימוד עצמי)   פתחו את הקובץ (שיעור 1 – תקנת ממזרים או תקנת עגונות) והקציבו כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברו לחלק ב: לצפייה בשו"ת לאחר השיעור (כולל הסבר…

גיטין לב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין לב

שופתא בקופינא דמרא רפיא רב יוסף אמר אפילו סיכתא בדפנא רפיא רב אחא בר יעקב אמר אפילו קניא בכופתא רפיא

הדרן עלך כל גט

מתני׳ השולח גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל קידם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל אם משהגיע גט לידה שוב אינו יכול לבטלו

בראשונה היה עושה בית דין ממקום אחר ומבטלו התקין רבן גמליאל הזקן שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם

גמ׳ הגיעו לא קתני אלא הגיע ואפילו ממילא ולא אמרינן לצעורה הוא דקא מיכוין

או ששלח אחריו שליח למה לי מהו דתימא לא אלימא שליחותיה דבתרא משליחותיה דקמא דלבטליה קא משמע לן

קדם הוא אצל אשתו למה לי מהו דתימא כי לא אמרינן לצעורה קא מיכוין הני מילי לשליח אבל לדידה ודאי לצעורה קא מיכוין קא משמע לן

או ששלח אצלה שליח למה לי מהו דתימא איהו הוא דלא טרח אדעתא לצעורה אבל שליח דלא איכפת ליה כי טרח ודאי לצעורה קא מיכוין קא משמע לן

אם משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו פשיטא לא צריכא דמהדר עליה מעיקרא לבטולי מהו דתימא איגלאי מלתא למפרע דבטולי בטליה קא משמע לן

תנו רבנן בטל הוא אי איפשי בו דבריו קיימין פסול הוא אינו גט לא אמר כלום

למימרא דבטל לישנא דלבטיל משמע והאמר רבה בר איבו אמר רב ששת ואמרי לה אמר רבה בר אבוה מקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו מתנה זו מבוטלת תיבטל אי איפשי בה לא אמר כלום בטלה היא אינה מתנה דבריו קיימין אלמא בטל מעיקרא משמע

אמר אביי בטל


שתי לשונות משמע משמע דבטל ומשמע דליבטיל גבי גט לישנא דמהני ביה קאמר גבי מתנה לישנא דמהני בה קאמר

אמר אביי נקיטינן שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט נפקא מינה להולך לאו כזכי דמי

רבינא אשכחיה לרב נחמן בר יצחק דתלי וקאי בעיברא דדשא וקא מיבעיא ליה בטל מהו תיקו

אמר רב ששת ואמרי לה במתניתא תנא גט זה לא יועיל לא יתיר לא יעזיב לא ישלח לא יגרש יהא חרס יהא כחרס דבריו קיימין

אינו מועיל אינו מתיר אינו מעזיב אינו משלח אינו מגרש חרס הוא כחרס הוא לא אמר כלום

איבעיא להו הרי הוא חרס מהו אמר ליה רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי שנא מהרי הוא הקדש הרי הוא הפקר

חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו ורב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו והלכתא כוותיה דרב נחמן

איני והא קיימא לן הלכתא כוותיה דרבי יוחנן דאמר חוזרת

הכי השתא התם דיבור ודיבור הוא אתי דיבור ומבטל דיבור והכא נהי דבטליה לשליחותא דשליח גיטא גופיה מי קא בטיל

בראשונה היה עושה איתמר בפני כמה הוא מבטלו רב נחמן אמר בפני שנים רב ששת אמר בפני שלשה

רב ששת אמר בפני שלשה בית דין קתני ורב נחמן אמר בפני שנים לבי תרי נמי בית דין קרי להו אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן מוסרני לפניכם


גלול כלפי מעלה