Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט בסיון תשפ״ג | 18 יוני 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין לג

הלימוד השבוע מוקדש ע"י בוב ופאולה כהן לע"נ חיים אברהם הכהן בן אלטר גרשון הכהן.

הדף היום מוקדש ע"י סלביה קליין לע"נ אחיה, בובי קליין.

איזו הוכחה מביא רב נחמן כדי להוכיח ששני אנשים יכולים להיחשב כבית דין? מה הסיבה לתקנה של רבן גמליאל שלא התירה ביטול גט בפני בית דין וכיצד זה מתקשר לויכוח בין רב ששת לרב נחמן לגבי מספר האנשים שצריכים להיות נוכחים בעת ביטול הגט? האם התקנה היא למנוע ממזרים או עגונות? אם מישהו הולך נגד התקנה של רבן גמליאל ומבטל גט בבית דין האם הגט מתבטל או לא? האם יש לרבנים סמכות להתגבר על דין תורה – כפי שיוצא ממקרה זה – כי הגט הוא בטל מדאורייתא כי ניתן בלי רצונו של הבעל! הגמרא מסבירה שלפי דעת רשב"ג יש סמכות לעקור את הנישואין (אפקיענהו רבנן לקידושין מיניה) במקרה זה משום שהבעל לא שמר על כללי הנישואין ולכן לא שמר על תנאיו של "כדת משה וישראל' שקיבל כשהתחתן. אם בעל אמר לעשרה אנשים לכתוב גט לאשתו, האם יכול לבטלו בפני חלק מהם? רבי ורבן שמעון בן גמליאל דנים בסוגיה זו. יש שני הסברים שונים לגבי מה הוויכוח ביניהם ומה הבסיס לויכוח. או שהם מתלבטים אם עדות שמתבטלת חלקית מתבטלת במלואה או שמא מי שמבטל עדות צריך לבטלה בפני כל אלה שהעידו קודם לכן. כפי מי פוסקים בשתי מחלוקות אלו?

פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני

ורב ששת אטו תנא כי רוכלא ליחשיב וליזיל

אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן הדיינים חותמין למטה או העדים מאי לאו דיינים דומיא דעדים מה עדים שנים אף דיינים נמי שנים ורב ששת מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא

למה לי למיתנא דיינים למה לי למיתנא עדים הא קא משמע לן דלא שנא כתוב בלשון דיינים וחתמי עדים ולא שנא כתוב בלשון עדים וחתמי דיינים

מפני תיקון העולם מאי מפני תיקון העולם רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים ריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות

רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים סבר לה כרב נחמן דאמר בפני שנים ובי תרי לית להו קלא והיא לא שמעה ולא ידעה ואזלה ומינסבא ואיכא ממזרים

וריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות סבר לה כרב ששת דאמר בפני שלשה ובי תלתא אית להו קלא ושמעה וידעה ולא מינסבא ותקנת עגונות הוא דאיכא

תנו רבנן בטלו מבוטל דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו שאם כן מה כח בית דין יפה

ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא ומשום מה כח בית דין יפה שרינן אשת איש לעלמא אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

אמר ליה רבינא לרב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות

תנו רבנן אמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה

במאי קמיפלגי בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קמיפלגי רבי סבר עדות שבטלה מקצתה


לא בטלה כולה ואי אזלי הנך כתבי ויהבי ליכתבו וליתבו

רבן שמעון בן גמליאל סבר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה והנך לא ידעי ואזלי וכתבי ויהבי ושרו אשת איש לעלמא

ואיבעית אימא דכולי עלמא עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה והכא היינו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל קסבר מלתא דמתעבדא באפי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה

איבעיא להו כולכם מהו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דקסבר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה והני כיון דאמר להו כולכם לא מצו כתבי ויהבי

או דלמא טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דקסבר כל מלתא דמתעבדא באפי בי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה והילכך אפילו כולכם נמי

תא שמע אמר לשנים תנו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה והא שנים דכי כולכם דמו ופליגי

אמר רב אשי אי בעדי כתיבה הכי נמי הכא במאי עסקינן בעדי הולכה

הכי נמי מיסתברא דקתני סיפא אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו יכול לבטל זה שלא בפני זה אי אמרת בשלמא בעדי הולכה שפיר אלא אי אמרת בעדי כתיבה מי מצטרפי הא אמר מר אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד דלמא כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה

אמר רב שמואל בר יהודה שמעית מיניה דרבי אבא תרתי חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל ולא ידענא הי כרבי והי כרבן שמעון בן גמליאל

אמר רב יוסף ניחזי אנן דכי אתא רב דימי אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים אמר לפניו רבי פרטא בנו של רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של רבי פרטא הגדול אם כן מה כח בית דין יפה וחזר רבי ועשה כרבן שמעון בן גמליאל

ומדהא כרבן שמעון בן גמליאל הך כרבי

ואף רבי יאשיה דמן אושא סבר חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל דאמר רבה בר בר חנה חמשה סבי הוינן קמיה דרבי יאשיה דמן אושא אתא ההוא גברא קמיה ואשקליה גיטא על כורחיה אמר לן זילו אטמורו וכתבו לה

ואי סלקא דעתך כרבי כי מיטמרי מאי הוי אלא שמע מינה כרבן שמעון בן גמליאל סבירא ליה

ואי סלקא דעתך אידך נמי כרבן שמעון בן גמליאל למה להו אטמורי ליבדרו איבדורי אלא שמע מינה חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל

ורבא אמר רב נחמן הלכה כרבי בשתיהן ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

תיקון עולם? – במחשבה שניה

מה צריך לתקן ועל מי האחריות? גיטין לב-לד במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

חשון שיעור 2 א

סוגיות נבחרות: חשון (שיעור ב) – הפקעת קידושין

דף המקורות: שיעור 2 – הפקעת קידושין דף הגמרא: גיטין לג בסוף השיעור תמצאי דף תשובות פתחי את הקובץ (שיעור 2 – הפקעת קידושין) והקציבי כ45 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב: לדף התשובות לצפייה בשו”ת השיעור: יישר כח! שיעור אחרון לחשון יעלה בשבוע הבא!

1

סוגיות נבחרות: חשון (שיעור א) – תקנת ממזרים או תקנת עגונות?

ברוכות הבאות לשיעור הראשון בסדרה! קובץ דפי הגמרא לשיעור: גיטין לב-לג דף החברותא: שיעור 1 – תקנת ממזרים או תקנת עגונות משך השיעור: כשעה וחצי (כולל לימוד עצמי)   פתחו את הקובץ (שיעור 1 – תקנת ממזרים או תקנת עגונות) והקציבו כ40 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברו לחלק ב: לצפייה בשו"ת לאחר השיעור (כולל הסבר…

גיטין לג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין לג

פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני

ורב ששת אטו תנא כי רוכלא ליחשיב וליזיל

אמר רב נחמן מנא אמינא לה דתנן הדיינים חותמין למטה או העדים מאי לאו דיינים דומיא דעדים מה עדים שנים אף דיינים נמי שנים ורב ששת מידי איריא הא כדאיתא והא כדאיתא

למה לי למיתנא דיינים למה לי למיתנא עדים הא קא משמע לן דלא שנא כתוב בלשון דיינים וחתמי עדים ולא שנא כתוב בלשון עדים וחתמי דיינים

מפני תיקון העולם מאי מפני תיקון העולם רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים ריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות

רבי יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים סבר לה כרב נחמן דאמר בפני שנים ובי תרי לית להו קלא והיא לא שמעה ולא ידעה ואזלה ומינסבא ואיכא ממזרים

וריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות סבר לה כרב ששת דאמר בפני שלשה ובי תלתא אית להו קלא ושמעה וידעה ולא מינסבא ותקנת עגונות הוא דאיכא

תנו רבנן בטלו מבוטל דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו שאם כן מה כח בית דין יפה

ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא ומשום מה כח בית דין יפה שרינן אשת איש לעלמא אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה

אמר ליה רבינא לרב אשי תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות

תנו רבנן אמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה

במאי קמיפלגי בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קמיפלגי רבי סבר עדות שבטלה מקצתה


לא בטלה כולה ואי אזלי הנך כתבי ויהבי ליכתבו וליתבו

רבן שמעון בן גמליאל סבר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה והנך לא ידעי ואזלי וכתבי ויהבי ושרו אשת איש לעלמא

ואיבעית אימא דכולי עלמא עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה והכא היינו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל קסבר מלתא דמתעבדא באפי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה

איבעיא להו כולכם מהו טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דקסבר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה והני כיון דאמר להו כולכם לא מצו כתבי ויהבי

או דלמא טעמא דרבן שמעון בן גמליאל משום דקסבר כל מלתא דמתעבדא באפי בי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה והילכך אפילו כולכם נמי

תא שמע אמר לשנים תנו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה והא שנים דכי כולכם דמו ופליגי

אמר רב אשי אי בעדי כתיבה הכי נמי הכא במאי עסקינן בעדי הולכה

הכי נמי מיסתברא דקתני סיפא אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו יכול לבטל זה שלא בפני זה אי אמרת בשלמא בעדי הולכה שפיר אלא אי אמרת בעדי כתיבה מי מצטרפי הא אמר מר אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד דלמא כרבי יהושע בן קרחה סבירא ליה

אמר רב שמואל בר יהודה שמעית מיניה דרבי אבא תרתי חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל ולא ידענא הי כרבי והי כרבן שמעון בן גמליאל

אמר רב יוסף ניחזי אנן דכי אתא רב דימי אמר מעשה ועשה רבי כדברי חכמים אמר לפניו רבי פרטא בנו של רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של רבי פרטא הגדול אם כן מה כח בית דין יפה וחזר רבי ועשה כרבן שמעון בן גמליאל

ומדהא כרבן שמעון בן גמליאל הך כרבי

ואף רבי יאשיה דמן אושא סבר חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל דאמר רבה בר בר חנה חמשה סבי הוינן קמיה דרבי יאשיה דמן אושא אתא ההוא גברא קמיה ואשקליה גיטא על כורחיה אמר לן זילו אטמורו וכתבו לה

ואי סלקא דעתך כרבי כי מיטמרי מאי הוי אלא שמע מינה כרבן שמעון בן גמליאל סבירא ליה

ואי סלקא דעתך אידך נמי כרבן שמעון בן גמליאל למה להו אטמורי ליבדרו איבדורי אלא שמע מינה חדא כרבי וחדא כרבן שמעון בן גמליאל

ורבא אמר רב נחמן הלכה כרבי בשתיהן ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה והאמר רב נחמן אמר שמואל


גלול כלפי מעלה