Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ל׳ בסיון תשפ״ג | 19 יוני 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין לד

רב נחמן פסק כרבי בשני הנושאים – שמי שמבטל גט בבית דין, גם לאחר תקנת של רבן גמליאל, הביטול יהיה תקף, ואפשר לבטל חלק מהעדים שלא בפני האחרים. מביאים דברי רב נחמן במקום אחר לסתור את הפסיקה שלו בעניין 'מה כח בית דין יפה' שכן הוא פוסק שיש לקיים את כוחו של בית המשפט בנוגע לחלוקת רכוש יתומים. מבחינים בין דיני ממונות (נכסי יתומים) לבין דיני איסור והיתר (גירושין). רבא ואביי חלוקים בשאלה האם אנו מקבלים את גילוי דעת (כאשר מישהו ציין את רצונו אך לא אמר אותם במפורש) במקרים של ביטול גט. זה אחד מששת המקרים (יע"ל קג"ם) שבהם אנו פוסקים כאביי נגד רבא. המקרה בו הם חולקים הוא כשהגיע שליח עם גט והאשה אמרה לו לחזור מחר כי היא היתה עסוקה באריגה. כאשר השליח חוזר עם מידע זה לבעל, הוא משיב "ברוך הטוב והמטיב", כשהוא מציין שהוא שמח שלא קיבלה את הגט, אך לא מציין במפורש שהוא מבטל את נתינת הגט. אביי ורבא מביאים כל אחד מקרים כדי לנסות להוכיח את עמדתם. הגמרא פוסקת כמו רב נחמן בשני נושאים – האחד, שמבטל גט מול שני אנשים, ושאנו פוסקים כרבי בשתי הסוגיות (ראה לעיל). הם גם פוסקים כמו אביי שגילוי דעת לא מועיל בגירושים. אם אנשים ידועים בשמות שונים במקומות שונים, הם היו כותבים רק את השם שהם היו ידועים בעירם הנוכחית, אבל מאוחר יותר הם קבעו שהם צריכים להכניס את כל השמות שהם מוכרים בהם (או אולי רק הוסף את המילים "וכל שום שיש לו"). רב אשי מגביל זאת למקרה שבו האדם מוכר בשני השמות במקום בו ניתן הגט (עם זאת, יש שמבינים את רב אשי בצורה הפוכה). אלמנה יכולה לגבות את דמי הכתובה שלה מיתום רק על ידי שבועה. אולם הרבנים לא היו מתירים לנשים להישבע כיוון שהם דאגו לשבועות שקר. לכן קבעו תקנה שנשים יכולות לגבות את הכסף על ידי נדר בהסכמת היתומים. עוד שני תקנות היו שעדים צריכים לחתום על גט והלל הנהיג פרוסבול להתיר לגבות הלוואות לאחר שנת השמיטה.

יתומין שבאו לחלוק בנכסי אביהן בית דין מעמידין להן אפוטרופוס ובוררים להן חלק יפה הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות דאם כן מה כח בית דין יפה

התם ממונא הכא איסורא

גידול בר רעילאי שדר לה גיטא לדביתהו אזל שליחא אשכחה דהוה יתבה ונוולה אמר לה הא גיטיך אמרה ליה זיל השתא מיהא ותא למחר אזל לגביה ואמר ליה פתח ואמר ברוך הטוב והמטיב

אביי אמר ברוך הטוב והמטיב ולא בטל גיטא רבא אמר ברוך הטוב והמטיב ובטל גיטא

במאי קמיפלגי בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגי דאביי סבר גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא ורבא סבר גלוי דעתא בגיטא מילתא היא

אמר רבא מנא אמינא לה דרב ששת אשקליה גיטא לההוא גברא בעל כרחיה ואמר להו לסהדי הכי אמר לכו רב ששת לבטל גיטא ואצרכיה רב ששת גיטא אחרינא

ואביי אטו רב ששת מבטל גיטא דאינשי הוה איהו בטלה והאי דקאמר להו הכי משום דפנוי

ואמר אביי מנא אמינא לה דרב יהודה אשקליה גיטא לחתניה דרבי ירמיה ביראה ובטליה תנא אשקליה ובטליה הדר תנא ואשקליה על כרחיה ואמר להו לסהדי אותיבו קרי באוניכו וכתובו ליה ואי סלקא דעתך גלוי דעתא בגיטא מילתא היא הא חזו ליה דקא רהיט בתרייהו

ורבא האי דקא רהיט בתרייהו דאמר להו אשור הבו לה הייא כי היכא דמשלם צערא דההוא גברא

ואמר אביי מנא אמינא לה דההוא דאמר להו אי לא אתינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה מברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתיא

ורבא אטו התם לבטולי גיטא בעי התם לקיומי תנאיה קא בעי והא לא איקיים תנאיה

ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי מטו תלתין יומין אמר להו הא טרחנא

למאי ניחוש לה אי משום אונסא אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא בגיטא פלוגתא דאביי ורבא הוא

ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא לריש ירחא דאדר ליהוי גיטא כי מטא ריש ירחא דאדר אמר להו אנא לריש ירחא דניסן אמרי למאי ניחוש לה אי משום אונס אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא פלוגתא דאביי ורבא

והלכתא כנחמן והלכתא כנחמן


והלכתא כנחמני

מתני׳ בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שום שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם

גמ׳ אמר רב יהודה אמר שמואל שלחו ליה בני מדינת הים לרבן גמליאל בני אדם הבאים משם לכאן שמו יוסף וקוראין לו יוחנן יוחנן וקוראין לו יוסף היאך מגרשין נשותיהן עמד רבן גמליאל והתקין שיהו כותבין איש פלוני וכל שום שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם אמר רב אשי והוא דאתחזק בתרי שמי אמר ליה רבי אבא לרב אשי רבי מרי ורבי אלעזר קיימי כוותך

תניא כוותיה דרב אשי היו לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל וגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל אינה מגורשת עד שיגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגליל עמו ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל ושם דיהודה עמו יצא למקום אחר וגרש באחד מהן מגורשת

והאמרת שם דגליל עמו אלא שמע מינה הא דאתחזק הא דלא אתחזק שמע מינה

ההיא דהוו קרו לה מרים ופורתא שרה אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה ולא שרה וכל שום שיש לה

מתני׳ אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה

העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם

גמ׳ מאי איריא אלמנה אפילו כולי עלמא נמי דהא קיימא לן הבא ליפרע מנכסי יתומין לא יפרע אלא בשבועה אלמנה אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

תיקון עולם? – במחשבה שניה

מה צריך לתקן ועל מי האחריות? גיטין לב-לד במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

חשון שיעור 3 א

סוגיות נבחרות: חשון (שיעור ג) – גילוי דעת בביטול גט

ברוכה הבאה לשיעור השלישי ואחרון לסדרת חשון עם הרבנית מישל פרבר! דף הגמרא: גיטין לד דף החברותא: שיעור 3 – גילוי דעת בביטול גט בסוף השיעור תמצאו דף תשובות פתחי את הקובץ (שיעור 3 – גילוי דעת בביטול גט) והקציבי כ45 דק ללימוד עצמי. אחר כך, עברי לחלק ב: לדף התשובות יישר כח!   השיעור…

גיטין לד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין לד

יתומין שבאו לחלוק בנכסי אביהן בית דין מעמידין להן אפוטרופוס ובוררים להן חלק יפה הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות דאם כן מה כח בית דין יפה

התם ממונא הכא איסורא

גידול בר רעילאי שדר לה גיטא לדביתהו אזל שליחא אשכחה דהוה יתבה ונוולה אמר לה הא גיטיך אמרה ליה זיל השתא מיהא ותא למחר אזל לגביה ואמר ליה פתח ואמר ברוך הטוב והמטיב

אביי אמר ברוך הטוב והמטיב ולא בטל גיטא רבא אמר ברוך הטוב והמטיב ובטל גיטא

במאי קמיפלגי בגלוי דעתא בגיטא קמיפלגי דאביי סבר גלוי דעתא בגיטא לאו מלתא היא ורבא סבר גלוי דעתא בגיטא מילתא היא

אמר רבא מנא אמינא לה דרב ששת אשקליה גיטא לההוא גברא בעל כרחיה ואמר להו לסהדי הכי אמר לכו רב ששת לבטל גיטא ואצרכיה רב ששת גיטא אחרינא

ואביי אטו רב ששת מבטל גיטא דאינשי הוה איהו בטלה והאי דקאמר להו הכי משום דפנוי

ואמר אביי מנא אמינא לה דרב יהודה אשקליה גיטא לחתניה דרבי ירמיה ביראה ובטליה תנא אשקליה ובטליה הדר תנא ואשקליה על כרחיה ואמר להו לסהדי אותיבו קרי באוניכו וכתובו ליה ואי סלקא דעתך גלוי דעתא בגיטא מילתא היא הא חזו ליה דקא רהיט בתרייהו

ורבא האי דקא רהיט בתרייהו דאמר להו אשור הבו לה הייא כי היכא דמשלם צערא דההוא גברא

ואמר אביי מנא אמינא לה דההוא דאמר להו אי לא אתינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה מברא אמר להו חזו דאתאי חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתיא

ורבא אטו התם לבטולי גיטא בעי התם לקיומי תנאיה קא בעי והא לא איקיים תנאיה

ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא כי מטו תלתין יומין אמר להו הא טרחנא

למאי ניחוש לה אי משום אונסא אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא בגיטא פלוגתא דאביי ורבא הוא

ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא לריש ירחא דאדר ליהוי גיטא כי מטא ריש ירחא דאדר אמר להו אנא לריש ירחא דניסן אמרי למאי ניחוש לה אי משום אונס אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא פלוגתא דאביי ורבא

והלכתא כנחמן והלכתא כנחמן


והלכתא כנחמני

מתני׳ בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שום שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם

גמ׳ אמר רב יהודה אמר שמואל שלחו ליה בני מדינת הים לרבן גמליאל בני אדם הבאים משם לכאן שמו יוסף וקוראין לו יוחנן יוחנן וקוראין לו יוסף היאך מגרשין נשותיהן עמד רבן גמליאל והתקין שיהו כותבין איש פלוני וכל שום שיש לו אשה פלונית וכל שום שיש לה מפני תיקון העולם אמר רב אשי והוא דאתחזק בתרי שמי אמר ליה רבי אבא לרב אשי רבי מרי ורבי אלעזר קיימי כוותך

תניא כוותיה דרב אשי היו לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל וגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל אינה מגורשת עד שיגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגליל עמו ואת אשתו שבגליל בשמו שבגליל ושם דיהודה עמו יצא למקום אחר וגרש באחד מהן מגורשת

והאמרת שם דגליל עמו אלא שמע מינה הא דאתחזק הא דלא אתחזק שמע מינה

ההיא דהוו קרו לה מרים ופורתא שרה אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה ולא שרה וכל שום שיש לה

מתני׳ אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה

העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם

גמ׳ מאי איריא אלמנה אפילו כולי עלמא נמי דהא קיימא לן הבא ליפרע מנכסי יתומין לא יפרע אלא בשבועה אלמנה אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא


גלול כלפי מעלה