Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ בתמוז תשפ״ג | 21 יוני 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין לו

הדף היום מוקדש ע"י פיליס הכט לכבוד קהילת הדרן ורבנית מישל ובהכרת הטוב הקב"ה. "תודה על כל התמיכה בתקופה מאתגרת זו." 

יש חילוקי דעות לגבי אילו נדרים ניתן להתיר על ידי חכם. התקנה של חתימת עדים על הגט מבואר הן לפי רבי אלעזר הטוען שלפי התורה אין צורך בעדי חתימה וגם לפי רבי מאיר הטוען שמתורה דרושים עדי חתימה. פרוזבול הונהג כדי שהלוואה לא תבוטל בשנת השמיטה כדדי שלא תנעול דלת בפני לווים. כיצד יכולים הרבנים לעשות תקנה שהולך נגד דין תורה (שלפי דין תורה השביעית משמטת את החוב!)? שני הסברים מובאים. לפי אחד ההסברים, השמיטה היא רק מדרבנן בזמן הזה (שאין יובל נוהג) שכן לפי דין תורה אין שמיטת כספים והיא הוחזרה על ידי הרבנים כזכר לדין שמיטת כספים. כיצד יכולים הרבנים לקבוע שיש שמיטת כספים אם זה נוגד את דין התורה, שכלא נוהג שמיטה, יש ללוה להחזיר את הכסף למלווה? ישנן שתי תשובות לשאלה זו. האם הלל תיקן פרוזבול לדורו בלבד או לכל הדורות הבאים? לשמאול ולרב נחמן היו תגובות שונות לפרוזבול לגבי האם מדובר בהתפתחות חיובית או לא.

דמדרינן ליה ברבים הניחא למאן דאמר נדר שהודר ברבים אין לו הפרה אלא למאן דאמר יש לו הפרה מאי איכא למימר

דמדרינן ליה על דעת רבים דאמר אמימר הלכתא אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה

והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יש לו הפרה כי ההוא מקרי דרדקי דאדריה רב אחא על דעת רבים דהוה פשע בינוקי ואהדריה רבינא דלא אישתכח דדייק כוותיה

והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם מפני תיקון העולם דאורייתא הוא דכתיב וכתוב בספר וחתום

אמר רבה לא צריכא לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם דזמנין דמייתי סהדי אי נמי זימנין דאזלי למדינת הים

רב יוסף אמר אפילו תימא לרבי מאיר התקינו שיהא עדים מפרשין שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם

כדתניא בראשונה היה כותב אני פלוני חתמתי עד אם כתב ידו יוצא ממקום אחר כשר ואם לאו פסול

אמר רבן גמליאל תקנה גדולה התקינו שיהיו מפרשין שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם

ובסימנא לא והא רב צייר כורא ורבי חנינא צייר חרותא רב חסדא סמך ורב הושעיא עין רבה בר רב הונא צייר מכותא שאני רבנן דבקיאין סימנייהו

מעיקרא במאי אפקעינהו בדיסקי

הלל התקין פרוסבול וכו׳ תנן התם פרוסבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו׳ עמד והתקין פרוסבול

וזה הוא גופו של פרוסבול מוסרני לכם פלוני דיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים חותמים למטה או העדים

ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא

דתניא רבי אומר וזה דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים


ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה עמד והתקין פרוסבול

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט

אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר בית דין היה הפקר דאמר רבי יצחק מנין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה

רבי אליעזר אמר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו׳ וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין העם כל מה שירצו

איבעיא להו כי התקין הלל פרוסבול לדריה הוא דתקין או דלמא לדרי עלמא נמי תקין

למאי נפקא מינה לבטוליה אי אמרת לדריה הוא דתקין מבטלינן ליה אלא אי אמרת לדרי עלמא נמי תקין הא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין מאי

תא שמע דאמר שמואל לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא אי בבי דינא דנהרדעא ואי סלקא דעתך לדרי עלמא נמי תקין בשאר בי דינא נמי לכתבו

דלמא כי תקין הלל לדרי עלמא כגון בי דינא דידיה וכרב אמי ורב אסי דאלימי לאפקועי ממונא אבל לכולי עלמא לא

תא שמע דאמר שמואל הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא אי איישר חיל אבטליניה אבטליניה והא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין הכי קאמר אם איישר חיל יותר מהלל אבטליניה

ורב נחמן אמר אקיימנה אקיימנה הא מיקיים וקאי הכי קאמר אימא ביה מילתא דאף על גב דלא כתוב ככתוב דמי

איבעיא להו האי עולבנא לישנא דחוצפא הוא או לישנא דניחותא הוא תא שמע דאמר עולא עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה

אמר רב מרי ברה דבת שמואל מאי קרא עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו אמר רבא עדיין חביבותא הוא גבן דכתיב נתן ולא כתיב הסריח

תנו רבנן הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

מאי פרוסבול אמר רב חסדא פרוס בולי ובוטי


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

במחשבה שניה icon

הנעלבין ואינם עולבים – במחשבה שניה

מדוע הם דווקא אוהבי ה?   גיטין לו במחשבה שניה היא סדרת שיעורי מחשבה על נושאים העולים בדף היומי עם הרבנית יפית קליימר  

גפת בדף היומי

פרוזבול – גפת 135

איך יכול הלל הזקן לבטל מצווה מהתורה? מה תפקידה של ההלכה? ומה עושים כאשר מרגישים שההלכה יוצרת אתגרים במציאות במקום לעזור לנו לתקן את המציאות? מוזמנים להצטרף אלינו לגפ"ת בדף היומי ולראות את מחלוקת תוספות ורש"י בגמרא אצלנו   גיטין דף לו גפ"ת: גמרא פירושים תוספות שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה    

גיטין לו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין לו

דמדרינן ליה ברבים הניחא למאן דאמר נדר שהודר ברבים אין לו הפרה אלא למאן דאמר יש לו הפרה מאי איכא למימר

דמדרינן ליה על דעת רבים דאמר אמימר הלכתא אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה

והני מילי לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יש לו הפרה כי ההוא מקרי דרדקי דאדריה רב אחא על דעת רבים דהוה פשע בינוקי ואהדריה רבינא דלא אישתכח דדייק כוותיה

והעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם מפני תיקון העולם דאורייתא הוא דכתיב וכתוב בספר וחתום

אמר רבה לא צריכא לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה מפני תיקון העולם דזמנין דמייתי סהדי אי נמי זימנין דאזלי למדינת הים

רב יוסף אמר אפילו תימא לרבי מאיר התקינו שיהא עדים מפרשין שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם

כדתניא בראשונה היה כותב אני פלוני חתמתי עד אם כתב ידו יוצא ממקום אחר כשר ואם לאו פסול

אמר רבן גמליאל תקנה גדולה התקינו שיהיו מפרשין שמותיהן בגיטין מפני תיקון העולם

ובסימנא לא והא רב צייר כורא ורבי חנינא צייר חרותא רב חסדא סמך ורב הושעיא עין רבה בר רב הונא צייר מכותא שאני רבנן דבקיאין סימנייהו

מעיקרא במאי אפקעינהו בדיסקי

הלל התקין פרוסבול וכו׳ תנן התם פרוסבול אינו משמט זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן שראה את העם שנמנעו מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו׳ עמד והתקין פרוסבול

וזה הוא גופו של פרוסבול מוסרני לכם פלוני דיינין שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה והדיינים חותמים למטה או העדים

ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטא שביעית והתקין הלל דלא משמטא אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא

דתניא רבי אומר וזה דבר השמיטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים בזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים


ותקינו רבנן דתשמט זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו העם מלהלוות זה את זה עמד והתקין פרוסבול

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקינו רבנן דתשמט

אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר בית דין היה הפקר דאמר רבי יצחק מנין שהפקר בית דין היה הפקר שנאמר וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה

רבי אליעזר אמר מהכא אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וגו׳ וכי מה ענין ראשים אצל אבות לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין העם כל מה שירצו

איבעיא להו כי התקין הלל פרוסבול לדריה הוא דתקין או דלמא לדרי עלמא נמי תקין

למאי נפקא מינה לבטוליה אי אמרת לדריה הוא דתקין מבטלינן ליה אלא אי אמרת לדרי עלמא נמי תקין הא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין מאי

תא שמע דאמר שמואל לא כתבינן פרוסבול אלא אי בבי דינא דסורא אי בבי דינא דנהרדעא ואי סלקא דעתך לדרי עלמא נמי תקין בשאר בי דינא נמי לכתבו

דלמא כי תקין הלל לדרי עלמא כגון בי דינא דידיה וכרב אמי ורב אסי דאלימי לאפקועי ממונא אבל לכולי עלמא לא

תא שמע דאמר שמואל הא פרוסבלא עולבנא דדייני הוא אי איישר חיל אבטליניה אבטליניה והא אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו אלא אם כן גדול הימנו בחכמה ובמנין הכי קאמר אם איישר חיל יותר מהלל אבטליניה

ורב נחמן אמר אקיימנה אקיימנה הא מיקיים וקאי הכי קאמר אימא ביה מילתא דאף על גב דלא כתוב ככתוב דמי

איבעיא להו האי עולבנא לישנא דחוצפא הוא או לישנא דניחותא הוא תא שמע דאמר עולא עלובה כלה שזינתה בקרב חופתה

אמר רב מרי ברה דבת שמואל מאי קרא עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו אמר רבא עדיין חביבותא הוא גבן דכתיב נתן ולא כתיב הסריח

תנו רבנן הנעלבין ואינן עולבים שומעין חרפתן ואין משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

מאי פרוסבול אמר רב חסדא פרוס בולי ובוטי


גלול כלפי מעלה