Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בסיון תשפ״ג | 21 מאי 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין ה

הדף היום מוקדש ע"י רות וסטוארט פילצ'וסקי לע"נ הרב דוב גרינשטון.

הדף היום מוקדש ע"י לסלי גלסברג נדל לע"נ טובה בת צבי הירש וביילא.

הגמרא מביאה שלושה מקורות להקשות על דעת רבא וכולם נפתרים בהסבר שבשלב מסוים, גם אנשים במדינת הים ידעו את הלכה של לשמה והצורך לומר "לפני נכתב…" היה רק ​​גזירה דרבנן שמא ישכחו את הדין הזה בעתיד, ולכן הוא לא תקף במצבים נדירים או אם האשה כבר התחתנה מחדש. שני אמוראים מדור ראשון/שני בארץ ישראל גם חלקו במחלוקת בהיתה בדור שלישי/רביעי בבבל בין רבא לרבה. יש מחלוקת נוספת: בפני כמה אנשים צריך להיות השליח כדי להעביר את הגט ולהגיד "בפני נכתב ובפני נחתם" – שניים או שלושה? הם מציעים שמחלוקת זו קשורה למחלוקת לשמה/עדים מצויים, אך הצעה זו נדחית והם מסבירים שמדובר בשאלה האם עד יכול לתפקד גם כדיין. אם כן, אז מספיק מול שניים כיון שהעד נחשב גם כדיין ויש שלושה, ואם לא, אז צריך לומר את זה בפני שלושה. אבל אז מקשים שבעניין דרבנן, כולם מסכימים שעד נעשה דיין. עונים שהמחלוקת היא נקודתית לעדות על גט כי כיוון שמתקבלת עדות של אשה, ובגל שאשה לא יכולה להיות דיין, האם יש סיבה לחשוש שאם בכלל אפשר להגיד את זה מול שניים, הם עלולים בטעות לחשוב ולעשות את זה בפני שניים גם כשאשה מביאה את הגט או לא. הגמרא מביאה ברייתא כדי לתמוך בעמדתו של רבי יוחנן שהשליח צריך להביא את הגט בפני שני עדים. כדי שיוכל לומר "בפני נכתב ובפני נחתם", כמה מכתיבת הגט צריך השליח לראות? יש עמדות שונות בנושא זה.

אילימא חרש חרש בר איתויי גיטא הוא והתנן הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן

ואמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש לרבא ניחא לרבה קשיא

הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו אי הכי יכול נמי גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו

אי הכי אינו יכול נמי פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן

והא אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שצריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות

אי הכי בעל נמי אלמה תניא הוא עצמו שהביא גיטו אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם

טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה

תא שמע דבעא מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר ליה אין צריכין ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהימני

לרבא ניחא לרבה קשיא הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו

אי הכי חד נמי גזרה שמא יחזור דבר לקלקולו

אי הכי בי תרי נמי בי תרי דמייתו גיטא מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן

והא אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות

אי הכי בעל נמי אלמה תניא הוא עצמו שהביא גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה

תא שמע המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם אם נתקיים בחותמיו כשר ואם לאו פסול הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה

לרבא ניחא לרבה קשיא הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו

והאמרת גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו כשניסת אי הכי הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה משום דניסת הוא

הכי קאמר וכי תימא להחמיר עלה ולפקה הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה


טעמא מאי דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא בעל לא קא מערער אנן ניקום ונערער עלה

בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר לפי שאין בקיאין לשמה וחד אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו

תסתיים דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר לפי שאין בקיאין לשמה דרבי שמעון בר אבא אייתי גיטא לקמיה דרבי יהושע בן לוי ואמר ליה צריכנא למימר בפני נכתב ובפני נחתם או לא

אמר ליה לא צריכת לא אמרו אלא בדורות הראשונים שאין בקיאין לשמה אבל בדורות האחרונים דבקיאין לשמה לא תסתיים

ותסברא והא רבה אית ליה דרבא ועוד הא אמרינן שמא יחזור דבר לקלקולו

אלא רבי שמעון בר אבא איניש אחרינא הוה בהדיה והא דלא חשיב ליה משום כבודו דרבי שמעון

איתמר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה

תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר בפני שנים דרבין בר רב חסדא אייתי גיטא לקמיה דרבי יוחנן ואמר ליה זיל הב לה באפי תרי ואימא להו בפני נכתב ובפני נחתם תסתיים

לימא בהא קמיפלגי דמאן דאמר בפני שנים קסבר לפי שאין בקיאין לשמה ומאן דאמר בפני שלשה קסבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו

ותסברא הא מדרבי יהושע בן לוי אמר לפי שאין בקיאין לשמה רבי יוחנן אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והכא היכי קאמר רבי יוחנן בפני שנים

ועוד הא רבה אית ליה דרבא

אלא דכולי עלמא בעינן עדים מצויין לקיימו והכא בשליח נעשה עד ועד נעשה דיין קמיפלגי מאן דאמר בפני שנים קסבר שליח נעשה עד ועד נעשה דיין ומאן דאמר בפני שלשה קסבר שליח נעשה עד ואין עד נעשה דיין

והא קיימא לן בדרבנן דעד נעשה דיין

אלא הכא בהא קמיפלגי דמר סבר כיון דאשה כשירה להביא את הגט זמנין דמייתא ליה איתתא וסמכי עלה

ואידך אשה מידע ידעי ולא סמכי עלה

תניא כוותיה דרבי יוחנן המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם

ורבי מאיר משום דלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר

אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר

בר הדיא בעי לאתויי גיטא אתא לקמיה דרבי אחי דהוה ממונה אגיטי אמר ליה צריך אתה לעמוד על כל אות ואות אתא לקמיה דרבי אמי ורבי אסי אמרי ליה לא צריכת

וכי תימא אעביד לחומרא נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים

רבה בר בר חנה אייתי גיטא פלגא איכתב קמיה ופלגא לא איכתב קמיה אתא לקמיה דרבי אלעזר אמר ליה אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך רב אשי אמר


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

שבועת מודה במקצת – גפת 137

בבית הדין חוץ מהכלים המוכרים של חיוב ממון ועונשים של מלקות ומיתה – יש כלי נוסף לדיינים והוא השבועה בשם ה'.. מה תפקיד השבועה ומתי מחייב הדיין בה? הצטרפו אלינו למחלוקת רש"י ותוספות בעניין שבועת מודה במקצת בה ננסה לעמוד על סודה של השבועה, על הבנת חז"ל בפסיכולוגיה של נפש האדם ועל השאלה האם קצת…

גפת בדף היומי

לפי שאין בקיאין לשמה (גיטין ב) – גפת 131

אנחנו רגילות לפגוש את המושג "לשמה" בהקשר של לימוד תורה וקיום מצוות, ולפתע מסכת גיטין מגלה לנו שגם כאבים כמו כתיבת או מסירת גט צריכים להיעשות "לשמה". מה הוא דין לשמה ומה החשש של רבה כאשר מביאים גט ממדינות הים לארץ ישראל?     גפ"ת: גמרא פירושים תוספות שיעור עיון בשיתוף עם ישיבת דרישה

גיטין ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין ה

אילימא חרש חרש בר איתויי גיטא הוא והתנן הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן

ואמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש לרבא ניחא לרבה קשיא

הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו אי הכי יכול נמי גזירה שמא יחזור דבר לקלקולו

אי הכי אינו יכול נמי פקח ונתחרש מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן

והא אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שצריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות

אי הכי בעל נמי אלמה תניא הוא עצמו שהביא גיטו אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם

טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה

תא שמע דבעא מיניה שמואל מרב הונא שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר ליה אין צריכין ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהימני

לרבא ניחא לרבה קשיא הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו

אי הכי חד נמי גזרה שמא יחזור דבר לקלקולו

אי הכי בי תרי נמי בי תרי דמייתו גיטא מילתא דלא שכיחא ומילתא דלא שכיחא לא גזור בה רבנן

והא אשה דלא שכיחא ותנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שהיא עצמה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם שלא תחלוק בשליחות

אי הכי בעל נמי אלמה תניא הוא עצמו שהביא גיטו אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם טעמא מאי אמור רבנן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא מינקט נקיט ליה בידיה וערעורי קא מערער עליה

תא שמע המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם אם נתקיים בחותמיו כשר ואם לאו פסול הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה

לרבא ניחא לרבה קשיא הכא במאי עסקינן לאחר שלמדו

והאמרת גזירה שמא יחזור הדבר לקלקולו כשניסת אי הכי הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה משום דניסת הוא

הכי קאמר וכי תימא להחמיר עלה ולפקה הוי לא הוצרכו לומר בפני נכתב ובפני נחתם להחמיר עליה אלא להקל עליה


טעמא מאי דילמא אתי בעל מערער ופסיל ליה השתא בעל לא קא מערער אנן ניקום ונערער עלה

בפלוגתא דרבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי חד אמר לפי שאין בקיאין לשמה וחד אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו

תסתיים דרבי יהושע בן לוי הוא דאמר לפי שאין בקיאין לשמה דרבי שמעון בר אבא אייתי גיטא לקמיה דרבי יהושע בן לוי ואמר ליה צריכנא למימר בפני נכתב ובפני נחתם או לא

אמר ליה לא צריכת לא אמרו אלא בדורות הראשונים שאין בקיאין לשמה אבל בדורות האחרונים דבקיאין לשמה לא תסתיים

ותסברא והא רבה אית ליה דרבא ועוד הא אמרינן שמא יחזור דבר לקלקולו

אלא רבי שמעון בר אבא איניש אחרינא הוה בהדיה והא דלא חשיב ליה משום כבודו דרבי שמעון

איתמר בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא חד אמר בפני שנים וחד אמר בפני שלשה

תסתיים דרבי יוחנן הוא דאמר בפני שנים דרבין בר רב חסדא אייתי גיטא לקמיה דרבי יוחנן ואמר ליה זיל הב לה באפי תרי ואימא להו בפני נכתב ובפני נחתם תסתיים

לימא בהא קמיפלגי דמאן דאמר בפני שנים קסבר לפי שאין בקיאין לשמה ומאן דאמר בפני שלשה קסבר לפי שאין עדים מצויין לקיימו

ותסברא הא מדרבי יהושע בן לוי אמר לפי שאין בקיאין לשמה רבי יוחנן אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו והכא היכי קאמר רבי יוחנן בפני שנים

ועוד הא רבה אית ליה דרבא

אלא דכולי עלמא בעינן עדים מצויין לקיימו והכא בשליח נעשה עד ועד נעשה דיין קמיפלגי מאן דאמר בפני שנים קסבר שליח נעשה עד ועד נעשה דיין ומאן דאמר בפני שלשה קסבר שליח נעשה עד ואין עד נעשה דיין

והא קיימא לן בדרבנן דעד נעשה דיין

אלא הכא בהא קמיפלגי דמר סבר כיון דאשה כשירה להביא את הגט זמנין דמייתא ליה איתתא וסמכי עלה

ואידך אשה מידע ידעי ולא סמכי עלה

תניא כוותיה דרבי יוחנן המביא גט ממדינת הים ונתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם

ורבי מאיר משום דלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר

אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר

בר הדיא בעי לאתויי גיטא אתא לקמיה דרבי אחי דהוה ממונה אגיטי אמר ליה צריך אתה לעמוד על כל אות ואות אתא לקמיה דרבי אמי ורבי אסי אמרי ליה לא צריכת

וכי תימא אעביד לחומרא נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים

רבה בר בר חנה אייתי גיטא פלגא איכתב קמיה ופלגא לא איכתב קמיה אתא לקמיה דרבי אלעזר אמר ליה אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך רב אשי אמר


גלול כלפי מעלה