Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז באב תשפ״ג | 14 אוגוסט 2023
  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

גיטין צ – סיום מסכת גיטין

והלכתא מותרת לשניהם

מתני׳ בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר כי מצא בה ערות דבר

ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר

רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו

גמ׳ תניא אמרו בית הלל לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם בית שמאי והלא כבר נאמר ערות

אמרו להם בית הלל אם נאמר ערות ולא נאמר דבר הייתי אומר משום ערוה תצא משום דבר לא תצא לכך נאמר דבר ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות הייתי אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות

ובית שמאי האי דבר מאי עבדי ליה נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים

ובית הלל מי כתיב ערוה בדבר ובית שמאי מי כתיב או ערוה או דבר

ובית הלל להכי כתיב ערות דבר דמשמע הכי ומשמע הכי

רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת במאי קא מיפלגי בדריש לקיש דאמר ריש לקיש כי משמש בארבעה לשונות אי דלמא אלא דהא

בית שמאי סברי והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר דהא מצא בה ערות דבר ורבי עקיבא סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה ערות דבר

אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו

אמר ליה מדגלי רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר קאי התם הוא דגלי רחמנא אבל הכא מאי דעבד עבד

אמר ליה רב משרשיא לרבא אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי עליה אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך

תניא היה רבי מאיר אומר כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא

ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו וזו היא מדת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה

ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק


ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם

עם בני אדם סלקא דעתך אלא במקום שבני אדם רוחצין

זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות וגו׳ ושלחה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר לומר שאין זה בן זוגו לראשון זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו

זכה שני שלחה שנאמר ושנאה האיש האחרון ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון כדאי הוא במיתה שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו

כי שנא שלח רבי יהודה אומר אם שנאתה שלח רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח

ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני

דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה׳ בכי ואנקה מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה׳ העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך

הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטין


  • מסכת גיטין מוקדשת ע"י איליין ושאול שרייבר לכבוד כלתם, דניאלה שרייבר, על קבלת התואר השני במדעי הטיפול הזוגי והמשפחתי

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

גיטין צ – סיום מסכת גיטין

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

גיטין צ – סיום מסכת גיטין

והלכתא מותרת לשניהם

מתני׳ בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר כי מצא בה ערות דבר

ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה ערות דבר

רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו

גמ׳ תניא אמרו בית הלל לבית שמאי והלא כבר נאמר דבר אמרו להם בית שמאי והלא כבר נאמר ערות

אמרו להם בית הלל אם נאמר ערות ולא נאמר דבר הייתי אומר משום ערוה תצא משום דבר לא תצא לכך נאמר דבר ואילו נאמר דבר ולא נאמר ערות הייתי אומר משום דבר תנשא לאחר ומשום ערוה לא תנשא לאחר לכך נאמר ערות

ובית שמאי האי דבר מאי עבדי ליה נאמר כאן דבר ונאמר להלן דבר על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר מה להלן בשני עדים אף כאן בשני עדים

ובית הלל מי כתיב ערוה בדבר ובית שמאי מי כתיב או ערוה או דבר

ובית הלל להכי כתיב ערות דבר דמשמע הכי ומשמע הכי

רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת במאי קא מיפלגי בדריש לקיש דאמר ריש לקיש כי משמש בארבעה לשונות אי דלמא אלא דהא

בית שמאי סברי והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר דהא מצא בה ערות דבר ורבי עקיבא סבר כי מצא בה ערות דבר אי נמי מצא בה ערות דבר

אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא בה לא ערוה ולא דבר מהו

אמר ליה מדגלי רחמנא גבי אונס לא יוכל לשלחה כל ימיו כל ימיו בעמוד והחזיר קאי התם הוא דגלי רחמנא אבל הכא מאי דעבד עבד

אמר ליה רב משרשיא לרבא אם לבו לגרשה והיא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי עליה אל תחרש על רעך רעה והוא יושב לבטח אתך

תניא היה רבי מאיר אומר כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל בפני אשתו ויוצא

ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו וזו היא מדת כל אדם שמדברת עם אחיה וקרוביה ומניחה

ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי מוצצו ואוכלו זו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו יוצאה וראשה פרוע וטווה בשוק


ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם

עם בני אדם סלקא דעתך אלא במקום שבני אדם רוחצין

זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות וגו׳ ושלחה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר לומר שאין זה בן זוגו לראשון זה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו

זכה שני שלחה שנאמר ושנאה האיש האחרון ואם לאו קוברתו שנאמר או כי ימות האיש האחרון כדאי הוא במיתה שזה הוציא רשעה מביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו

כי שנא שלח רבי יהודה אומר אם שנאתה שלח רבי יוחנן אומר שנאוי המשלח

ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני

דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה׳ בכי ואנקה מאין עוד פנות אל המנחה ולקחת רצון מידכם ואמרתם על מה על כי ה׳ העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך

הדרן עלך המגרש וסליקא לה מסכת גיטין


גלול כלפי מעלה