Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ד׳ באלול תשע״ט | 4 ספטמבר 2019

כריתות יד

הגמרא מונה מקרים שבהם אפשר לעשות מעשה אחד של אכילה או ביאה ולהתחייב בהרבה קרבנות. איך אפשר אם אומרים אין איסור חל על איסור? כי יש יוצאים מן הכלל באיסור מוסיף, איסור כולל או ששניהם חלו באותו זמן.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

גמ׳ נימא אית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף אית ליה

טהור מעיקרא לא אסור אלא בחלב הוה ליה טמא מיגו דאסור בחתיכות טהורות איתוסף ביה נמי איסורא עילוי חלב

וחלב מעיקרא לא אסור אלא באכילה אקדשיה מיגו דאיתוסף ביה איסורא דהנאה איתוסף ביה לגבי חלב

ואכתי להדיוט הוא אסור אבל לגבוה שרי הוה ליה נותר מיגו דאיתוסף איסורא לגבי גבוה איתוסף ביה לגבי הדיוט חל עליה יום הכפורים מיגו דאיתוסף ביה איסור לגבי חולין איתוסף ביה לגבי גבוה

ונתני חמש חטאות ונוקמה כגון דאכל כזית פיגול בחדא בהמה קמיירי בשתי בהמות לא קמיירי ונותר ופיגול בחדא בהמה לא משכחת לה

אלמה לא משכחת לה כגון שהעלה אבר פיגול לגבי מזבח דפקע פיגוליה מיניה והוה ליה נותר

וכדאמר עולא קומץ פיגול שהעלה לגבי מזבח פקע פיגולו ממנו והוה ליה נותר באבר אחד קא מיירי בשני אברים לא קמיירי ונותר ופיגול בחד אבר לא משכחת לה

אלמה לא משכחת לה כגון שהעלה אבר פיגול לגבי מזבח דפלגיה אנחיה על גבי מזבח ופלגיה מאבראי דמזבח דההוא דמזבח פקע פיגול והוה ליה נותר וכדאמר עולא קומץ פיגול שהעלה על המזבח פקע פיגולו ממנו והוי ליה נותר

אמר ליה לא אי רובא דמזבח שדייה למזבח רובא דבראי שדייה לבראי

תפשוט דבעי רמי בר חמא הלכו באברים אחר הרוב או לא אלא בכזית אחד קמיירי בשני זיתים לא קא מיירי

ולא והקתני יום הכפורים וביום הכפורים כותבת דמחייב וכותבת אית ביה שני זיתים

אמר רבי זירא כגון שאכל כוליא בחלבה רב פפא אמר כגון דמלייה בתמרי

רב אדא בר אחא מתני חמש חטאות ומתריץ לה כגון דאכל כזית פיגול ולא משני כהני שינויי דקא משנינן

ונתני שש חטאות ונוקמה כגון דאכל כזית דם בחדא אכילה קא מיירי בשתי אכילות לא קא מיירי ושיערו חכמים דאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים

רבי מאיר אומר וכו׳ ונתני אם הוציאו חייב מאי טעמא קתני אם היתה שבת אמר רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים

ממאי דלמא יש עירוב והוצאה ליום הכפורים והכי קתני אם היתה שבת והוציאו חייב אף משום שבת ויום הכפורים

אלא אי איתמר דרפרם על הדא איתמר דתניא ושלח ביד איש עתי איש להכשיר את הזר עתי אפילו בטומאה ואפילו בשבת עתי במזומן

קתני עתי אפילו בשבת אמר רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים

ממאי שאני שעיר המשתלח דהכשירו ביום הכפורים בכך אלא דרפרם ברותא היא

מתני׳ יש בא ביאה אחת וחייב עליה שש חטאות כיצד הבא על בתו חייב עליה משום בתו ואחותו אשת אחיו ואשת אחי אביו ואשת איש ונדה


גמ׳ והא לית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור מוסיף ואיסור כולל אית ליה

כגון שבא על אמו והוליד בת דאיסור בתו ואחותו בהדי הדדי אתי נשאת לאחיו מיגו דאיתוסף איסור לגבי אחין איתוסף איסורא לגבי דידיה

נשאת לאחי אביו מיגו דאיתוסף איסורא לגבי שאר אחי אביו איתוסף לגבי דידיה הויא לה אשת איש מיגו דאיתוסף איסור לגבי עלמא איתוסף נמי לגבי דידיה הויא לה נדה מיגו דאיתוסף איסור לגבי בעלה איתוסף נמי לגבי דידיה

מתני׳ הבא על בת בתו חייב עליה משום בת בתו וכלתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו ואשת איש ונדה רבי יוסי אומר אם עבר זקן ונשאה חייב עליה משום אשת אב

וכן הבא על בת אשתו ועל בת בתה

גמ׳ קתני חייב עליה משום אשת אב מי שריא ליה אמר רבי יוחנן כגון שנפלה לו ליבום

אי הכי מאי עבר אמר רבי יעקב שעבר משום כלת בנו שניה

כדתניא כלתו ערוה כלת בנו שניה וכן אתה מוצא בבת בנו ובבת בן בנו עד סוף כל הדורות

ומי אית ליה לרבי יוסי איסור חל על איסור והא תנן עבר עבירה שיש בה שתי מיתות נידון בחמורה רבי יוסי אומר נידון בזיקה ראשונה שבאה עליו

ותניא כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה ראשונה חמותו ונעשת אשת איש נידון משום חמותו

אשת איש ונעשת חמותו נידון משום אשת איש

אמר רבי אבהו מודה רבי יוסי באיסור מוסיף וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן מודה רבי יוסי באיסור מוסיף

מאי איסור מוסיף איכא הכא דאיכא ברא לסבא מיגו דאיתוסף איסורא לגבי בריה איתוסף איסורא לגבי דידיה

מתני׳ הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו וכלתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו ואשת איש ונדה וכן הבא על אם חמיו ועל אם חמותו

רבי יוחנן בן נורי אומר הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו ואם חמותו ואם חמיו אמרו לו שלשתן שם אחד הן

גמ׳ אמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא רבי יוחנן בן נורי וסומכוס אמרו דבר אחד רבי יוחנן בן נורי הא דאמרן סומכוס מאי היא דתנן


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות יד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות יד

גמ׳ נימא אית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור כולל ואיסור מוסיף אית ליה

טהור מעיקרא לא אסור אלא בחלב הוה ליה טמא מיגו דאסור בחתיכות טהורות איתוסף ביה נמי איסורא עילוי חלב

וחלב מעיקרא לא אסור אלא באכילה אקדשיה מיגו דאיתוסף ביה איסורא דהנאה איתוסף ביה לגבי חלב

ואכתי להדיוט הוא אסור אבל לגבוה שרי הוה ליה נותר מיגו דאיתוסף איסורא לגבי גבוה איתוסף ביה לגבי הדיוט חל עליה יום הכפורים מיגו דאיתוסף ביה איסור לגבי חולין איתוסף ביה לגבי גבוה

ונתני חמש חטאות ונוקמה כגון דאכל כזית פיגול בחדא בהמה קמיירי בשתי בהמות לא קמיירי ונותר ופיגול בחדא בהמה לא משכחת לה

אלמה לא משכחת לה כגון שהעלה אבר פיגול לגבי מזבח דפקע פיגוליה מיניה והוה ליה נותר

וכדאמר עולא קומץ פיגול שהעלה לגבי מזבח פקע פיגולו ממנו והוה ליה נותר באבר אחד קא מיירי בשני אברים לא קמיירי ונותר ופיגול בחד אבר לא משכחת לה

אלמה לא משכחת לה כגון שהעלה אבר פיגול לגבי מזבח דפלגיה אנחיה על גבי מזבח ופלגיה מאבראי דמזבח דההוא דמזבח פקע פיגול והוה ליה נותר וכדאמר עולא קומץ פיגול שהעלה על המזבח פקע פיגולו ממנו והוי ליה נותר

אמר ליה לא אי רובא דמזבח שדייה למזבח רובא דבראי שדייה לבראי

תפשוט דבעי רמי בר חמא הלכו באברים אחר הרוב או לא אלא בכזית אחד קמיירי בשני זיתים לא קא מיירי

ולא והקתני יום הכפורים וביום הכפורים כותבת דמחייב וכותבת אית ביה שני זיתים

אמר רבי זירא כגון שאכל כוליא בחלבה רב פפא אמר כגון דמלייה בתמרי

רב אדא בר אחא מתני חמש חטאות ומתריץ לה כגון דאכל כזית פיגול ולא משני כהני שינויי דקא משנינן

ונתני שש חטאות ונוקמה כגון דאכל כזית דם בחדא אכילה קא מיירי בשתי אכילות לא קא מיירי ושיערו חכמים דאין בית הבליעה מחזיק יותר משני זיתים

רבי מאיר אומר וכו׳ ונתני אם הוציאו חייב מאי טעמא קתני אם היתה שבת אמר רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים

ממאי דלמא יש עירוב והוצאה ליום הכפורים והכי קתני אם היתה שבת והוציאו חייב אף משום שבת ויום הכפורים

אלא אי איתמר דרפרם על הדא איתמר דתניא ושלח ביד איש עתי איש להכשיר את הזר עתי אפילו בטומאה ואפילו בשבת עתי במזומן

קתני עתי אפילו בשבת אמר רפרם זאת אומרת עירוב והוצאה לשבת ואין עירוב והוצאה ליום הכפורים

ממאי שאני שעיר המשתלח דהכשירו ביום הכפורים בכך אלא דרפרם ברותא היא

מתני׳ יש בא ביאה אחת וחייב עליה שש חטאות כיצד הבא על בתו חייב עליה משום בתו ואחותו אשת אחיו ואשת אחי אביו ואשת איש ונדה


גמ׳ והא לית ליה לרבי מאיר איסור חל על איסור נהי דאיסור חל על איסור לית ליה איסור מוסיף ואיסור כולל אית ליה

כגון שבא על אמו והוליד בת דאיסור בתו ואחותו בהדי הדדי אתי נשאת לאחיו מיגו דאיתוסף איסור לגבי אחין איתוסף איסורא לגבי דידיה

נשאת לאחי אביו מיגו דאיתוסף איסורא לגבי שאר אחי אביו איתוסף לגבי דידיה הויא לה אשת איש מיגו דאיתוסף איסור לגבי עלמא איתוסף נמי לגבי דידיה הויא לה נדה מיגו דאיתוסף איסור לגבי בעלה איתוסף נמי לגבי דידיה

מתני׳ הבא על בת בתו חייב עליה משום בת בתו וכלתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו ואשת איש ונדה רבי יוסי אומר אם עבר זקן ונשאה חייב עליה משום אשת אב

וכן הבא על בת אשתו ועל בת בתה

גמ׳ קתני חייב עליה משום אשת אב מי שריא ליה אמר רבי יוחנן כגון שנפלה לו ליבום

אי הכי מאי עבר אמר רבי יעקב שעבר משום כלת בנו שניה

כדתניא כלתו ערוה כלת בנו שניה וכן אתה מוצא בבת בנו ובבת בן בנו עד סוף כל הדורות

ומי אית ליה לרבי יוסי איסור חל על איסור והא תנן עבר עבירה שיש בה שתי מיתות נידון בחמורה רבי יוסי אומר נידון בזיקה ראשונה שבאה עליו

ותניא כיצד אמר רבי יוסי נידון בזיקה ראשונה חמותו ונעשת אשת איש נידון משום חמותו

אשת איש ונעשת חמותו נידון משום אשת איש

אמר רבי אבהו מודה רבי יוסי באיסור מוסיף וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן מודה רבי יוסי באיסור מוסיף

מאי איסור מוסיף איכא הכא דאיכא ברא לסבא מיגו דאיתוסף איסורא לגבי בריה איתוסף איסורא לגבי דידיה

מתני׳ הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו וכלתו ואשת אחיו ואשת אחי אביו ואחות אשתו ואשת איש ונדה וכן הבא על אם חמיו ועל אם חמותו

רבי יוחנן בן נורי אומר הבא על חמותו חייב עליה משום חמותו ואם חמותו ואם חמיו אמרו לו שלשתן שם אחד הן

גמ׳ אמר רבי אלעזר אמר רבי הושעיא רבי יוחנן בן נורי וסומכוס אמרו דבר אחד רבי יוחנן בן נורי הא דאמרן סומכוס מאי היא דתנן


גלול כלפי מעלה