Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ באלול תשע״ט | 5 ספטמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש על ידי ג’ון ויעל כהן לע”נ ד”ר רוברט ואן אמרונגן.

כריתות טו

הגמרא דנה בכל מיני מקרים כדי להבין מה בדיוק הדבר שמחייב חטאות נפרדות – גופים שונים, שמות שונים, מעשים שונים.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

שחטה ואת בת בתה ואחר כך שחט את בתה סופג את הארבעים סומכוס אומר משום רבי מאיר סופג שמונים

אמר רבא דלמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי יוחנן בן נורי הכא אלא משום שמות מוחלקין דמיקריא חמותו ומיקריא אם חמותו ומיקריא אם חמיו

אבל גבי אותו ואת בנו דכולהו אותו ואת בנו מיקריין דאין שמות מוחלקין לא

אמר רב נחמן בר יצחק דלמא עד כאן לא קאמר סומכוס אלא גבי אותו ואת בנו דגופין מוחלקין

אבל הכא דאין גופין מוחלקין אימא כרבי אבהו אמר רבי יוחנן סבירא ליה דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן שארה הנה זמה היא הכתוב עשאן לכולן זמה אחת

מתני׳ אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת

אמרו לו לא שמענו אבל שמענו הבא על חמש נשיו נדות בהעלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת ורואה אני שהדברים קל וחומר

גמ׳ היכי דמי אילימא כדקתני מאי תיבעי ליה הרי שמות מוחלקין הרי גופין מוחלקין

אלא הכי קתני הבא על אחות אביו שהיא אחות אמו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת מהו מי אמרינן הרי שמות מוחלקין או דלמא הרי אין גופין מוחלקין

אמרו לו לא שמענו אבל שמענו הבא על חמש נשיו נדות בבת אחת שהוא שם אחד שחייב על כל אחת ואחת משום נדה

וראינו שהדברים קל וחומר ומה הבא על חמש נשיו נדות בבת אחת שהיא שם אחת חייב על כל אחת ואחת אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו שהן שלשה שמות אינו דין שיהא חייב על כל אחת ואחת

איכא למיפרך מה לחמש נדות שכן גופין מוחלקין

אלא אמר קרא ערות אחתו גלה לחייב על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו

אמר רב אדא בר אהבה משכחת לה ברשיעא בר רשיעא שבא על אמו והוליד שתי בנות וחזר ובא על אחת מהן והוליד בן ובא בנו על אחות אמו שהיא אחותו שהיא אחות אביו דהוה ליה רשיעא בר רשיעא

תנו רבנן בא עליה וחזר ובא עליה וחזר ובא עליה חייב על כל אחת ואחת דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת

ומודים חכמים לרבי אליעזר בבא על חמש נשיו נדות בבת אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת הואיל והוא גרם להן

אמר רבא לרב נחמן מי אמרינן הואיל והוא גרם להן והתניא הוא בהעלם אחת והיא בחמש העלמות הוא אינו חייב אלא אחת והיא חייבת על כל אחת ואחת

אלא אימא הואיל וגופין מוחלקין

איבעיא להו קצר וקצר מה לי אמר רבי אליעזר

טעמא דרבי אליעזר התם משום דהוא דעבד תרתין ואמטול להכי אמר חייב על כל אחת ואחת והכא נמי דעבד תרתין

או דלמא טעמיה דרבי אליעזר התם משום דאי אפשר לו לערבן לביאות זו בזו אמטול להכי אמר רבי אליעזר חייב על כל אחת ואחת אבל קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת בהעלם אחת כיון דאפשר לו לערב שתי גרוגרות בבת אחת אינו חייב אלא אחת מאי

אמר רבה טעמא דרבי אליעזר התם משום דעבד תרתי הכא נמי הא עבד תרתי ורב יוסף אמר טעמא דרבי אליעזר התם דאי אפשר לו לערבן אבל אפשר לו לערבן אינו חייב אלא אחת

איתיביה אביי לרבה רבי אליעזר מחייב על ולדי מלאכות במקום אבות מלאכות

הא אב ואב בבת אחת פטור ואי אמרת טעמא דרבי אליעזר משום דקעבד תרתי אמאי פטור

אמר מר בריה דרבנן אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא הכא במאי עסקינן

בדלית המודלית על גבי תאינה וקצצן בבת אחת משום הכי מחייב רבי אליעזר הואיל ושמות מוחלקין וגופין מוחלקין

דכוותה קצר וקצר היכי משכחת לה דמיפטר כגון שקצר שתי גרוגרות בבת אחת אבל קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת חייב

מתני׳ ועוד שאל רבי עקיבא אבר המדולדלת בבהמה מהו אמרו לו לא שמענו אבל שמענו אבר המדולדלת באדם שהוא טהור וכך היו

מוכי שחין עושין בירושלים הולך לו ערב פסח אצל הרופא וחותכו עד שמניח בו כשערה ותוחבו בסירא ונמשך ממנו

והלה עושה פסחו והרופא עושה פסחו ורואה אני שהדברים קל וחומר

גמ׳ תנן התם המוחק את הכרישה והסוחט בשערו ובכסותו משקה שבתוכו אינם בכי יותן והיוצאין ממנו הרי הן בכי יותן

אמר שמואל וכרישה עצמה הוכשרה מאי טעמא בשעת פרישה ממנו הוכשרה

והתנן ערב פסח הולך לו אצל כו׳ ואי אמרת בשעת פרישתן הוכשר הא איכא נמי ההוא אבר המדולדל בשעת פרישתו מאדם נטמייה לאדם

כדקאמר רב יוסף בניתזין בכל כחן הכא נמי בניתזין בכל כחן

והיכא איתמר דרב יוסף אהא זב וטמא מת שהיו מהלכים וירדו עליהם גשמים אף על פי שסוחטין זה את זה משקין היורדין מצד העליון לצד התחתון טהורים שאין מחשבין אלא שיצאו מכולן

יצאו מכולן הרי מכשירין שאין נחשבין אלא לאחר שיצאו מגופו אמר רב יוסף בניתזין בכל כחן

מתני׳ ועוד שאלו רבי עקיבא השוחט חמשה זבחים בחוץ בהעלם אחת מהו חייב על כל אחת ואחת או אחת על כולן אמרו לו לא שמענו

אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד מחמשה תמחויין בהעלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר

אמר רבי שמעון לא כך שאלו רבי עקיבא אלא באוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת אמרו לו לא שמענו

אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה תמחויין בהעלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר

אמר לו רבי עקיבא אם הלכה נקבל אם לדין יש תשובה אמר לו השב

אמר ולא אם אמרת במעילה שעשה בה את המאכיל כאוכל ואת המהנה כנהנה

צירף את המעילה לזמן מרובה תאמר בנותר שאין בו אחת מאלו

גמ׳ מאי קשיא ליה לרבי שמעון הכי קא קשיא ליה מה ראיה לשוחט מאוכל מה לאוכל שכן נהנה

אלא כך שאלו האוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת מהו חייב בכל אחת ואחת או אחת על כולן אמרו לו לא שמענו

אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד מחמשה תמחויין בהעלם אחת שחייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר מה מזבח אחד שאין גופין מוחלקין חייב על כל אחת ואחת משום תמחויין מוחלקין חמשה זבחים דגופין מוחלקין לא כל שכן

אמר רבי שמעון לא כך שאלו אלא באוכל (מזבח אחד) נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת אמרו לו לא שמענו

רבי יהושע אומר שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה תמחויין שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר אמר לו רבי עקיבא אם הלכה נקבל כו׳

קיבלה רבי יהושע להא תשובה מרבי עקיבא או לא תא שמע דתניא אכל חמש חתיכות נותר מזבח אחד בהעלם אחת בחמשה תמחויין אינו מביא אלא חטאת אחת ועל לא הודע שלהן אינו מביא אלא אשם תלוי אחת

מחמשה תמחויין בחמש העלמות מביא חטאת על כל אחת ואחת ועל לא הודע שלהן מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת מחמשה זבחים בהעלם אחת חייב

רבי יוסי ברבי יהודה אומר אפילו אכל חמש חתיכות מחמשה זבחים בהעלם אחת אינו מביא אלא חטאת אחת ועל ספיקן אין מביא אלא אשם תלוי אחת כללו של דבר כל שחלוקין בחטאות חלוקין באשמות

אכל חמש חתיכות בחמשה תמחויין מזבח אחד לפני זריקת דמים אפילו בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת משום מעילה

  • הלימוד החודש מוקדש על ידי ג’ון ויעל כהן לע”נ ד”ר רוברט ואן אמרונגן.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות טו

שחטה ואת בת בתה ואחר כך שחט את בתה סופג את הארבעים סומכוס אומר משום רבי מאיר סופג שמונים

אמר רבא דלמא לא היא עד כאן לא קאמר רבי יוחנן בן נורי הכא אלא משום שמות מוחלקין דמיקריא חמותו ומיקריא אם חמותו ומיקריא אם חמיו

אבל גבי אותו ואת בנו דכולהו אותו ואת בנו מיקריין דאין שמות מוחלקין לא

אמר רב נחמן בר יצחק דלמא עד כאן לא קאמר סומכוס אלא גבי אותו ואת בנו דגופין מוחלקין

אבל הכא דאין גופין מוחלקין אימא כרבי אבהו אמר רבי יוחנן סבירא ליה דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן שארה הנה זמה היא הכתוב עשאן לכולן זמה אחת

מתני׳ אמר רבי עקיבא שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע באיטליס של עימאום שהלכו ליקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל הבא על אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת

אמרו לו לא שמענו אבל שמענו הבא על חמש נשיו נדות בהעלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת ורואה אני שהדברים קל וחומר

גמ׳ היכי דמי אילימא כדקתני מאי תיבעי ליה הרי שמות מוחלקין הרי גופין מוחלקין

אלא הכי קתני הבא על אחות אביו שהיא אחות אמו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת מהו מי אמרינן הרי שמות מוחלקין או דלמא הרי אין גופין מוחלקין

אמרו לו לא שמענו אבל שמענו הבא על חמש נשיו נדות בבת אחת שהוא שם אחד שחייב על כל אחת ואחת משום נדה

וראינו שהדברים קל וחומר ומה הבא על חמש נשיו נדות בבת אחת שהיא שם אחת חייב על כל אחת ואחת אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו שהן שלשה שמות אינו דין שיהא חייב על כל אחת ואחת

איכא למיפרך מה לחמש נדות שכן גופין מוחלקין

אלא אמר קרא ערות אחתו גלה לחייב על אחותו שהיא אחות אביו שהיא אחות אמו

אמר רב אדא בר אהבה משכחת לה ברשיעא בר רשיעא שבא על אמו והוליד שתי בנות וחזר ובא על אחת מהן והוליד בן ובא בנו על אחות אמו שהיא אחותו שהיא אחות אביו דהוה ליה רשיעא בר רשיעא

תנו רבנן בא עליה וחזר ובא עליה וחזר ובא עליה חייב על כל אחת ואחת דברי רבי אליעזר וחכמים אומרים אינו חייב אלא אחת

ומודים חכמים לרבי אליעזר בבא על חמש נשיו נדות בבת אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת הואיל והוא גרם להן

אמר רבא לרב נחמן מי אמרינן הואיל והוא גרם להן והתניא הוא בהעלם אחת והיא בחמש העלמות הוא אינו חייב אלא אחת והיא חייבת על כל אחת ואחת

אלא אימא הואיל וגופין מוחלקין

איבעיא להו קצר וקצר מה לי אמר רבי אליעזר

טעמא דרבי אליעזר התם משום דהוא דעבד תרתין ואמטול להכי אמר חייב על כל אחת ואחת והכא נמי דעבד תרתין

או דלמא טעמיה דרבי אליעזר התם משום דאי אפשר לו לערבן לביאות זו בזו אמטול להכי אמר רבי אליעזר חייב על כל אחת ואחת אבל קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת בהעלם אחת כיון דאפשר לו לערב שתי גרוגרות בבת אחת אינו חייב אלא אחת מאי

אמר רבה טעמא דרבי אליעזר התם משום דעבד תרתי הכא נמי הא עבד תרתי ורב יוסף אמר טעמא דרבי אליעזר התם דאי אפשר לו לערבן אבל אפשר לו לערבן אינו חייב אלא אחת

איתיביה אביי לרבה רבי אליעזר מחייב על ולדי מלאכות במקום אבות מלאכות

הא אב ואב בבת אחת פטור ואי אמרת טעמא דרבי אליעזר משום דקעבד תרתי אמאי פטור

אמר מר בריה דרבנן אנא ורב נחומי בר זכריה תרגימנא הכא במאי עסקינן

בדלית המודלית על גבי תאינה וקצצן בבת אחת משום הכי מחייב רבי אליעזר הואיל ושמות מוחלקין וגופין מוחלקין

דכוותה קצר וקצר היכי משכחת לה דמיפטר כגון שקצר שתי גרוגרות בבת אחת אבל קצר כגרוגרת וחזר וקצר כגרוגרת חייב

מתני׳ ועוד שאל רבי עקיבא אבר המדולדלת בבהמה מהו אמרו לו לא שמענו אבל שמענו אבר המדולדלת באדם שהוא טהור וכך היו

מוכי שחין עושין בירושלים הולך לו ערב פסח אצל הרופא וחותכו עד שמניח בו כשערה ותוחבו בסירא ונמשך ממנו

והלה עושה פסחו והרופא עושה פסחו ורואה אני שהדברים קל וחומר

גמ׳ תנן התם המוחק את הכרישה והסוחט בשערו ובכסותו משקה שבתוכו אינם בכי יותן והיוצאין ממנו הרי הן בכי יותן

אמר שמואל וכרישה עצמה הוכשרה מאי טעמא בשעת פרישה ממנו הוכשרה

והתנן ערב פסח הולך לו אצל כו׳ ואי אמרת בשעת פרישתן הוכשר הא איכא נמי ההוא אבר המדולדל בשעת פרישתו מאדם נטמייה לאדם

כדקאמר רב יוסף בניתזין בכל כחן הכא נמי בניתזין בכל כחן

והיכא איתמר דרב יוסף אהא זב וטמא מת שהיו מהלכים וירדו עליהם גשמים אף על פי שסוחטין זה את זה משקין היורדין מצד העליון לצד התחתון טהורים שאין מחשבין אלא שיצאו מכולן

יצאו מכולן הרי מכשירין שאין נחשבין אלא לאחר שיצאו מגופו אמר רב יוסף בניתזין בכל כחן

מתני׳ ועוד שאלו רבי עקיבא השוחט חמשה זבחים בחוץ בהעלם אחת מהו חייב על כל אחת ואחת או אחת על כולן אמרו לו לא שמענו

אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד מחמשה תמחויין בהעלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר

אמר רבי שמעון לא כך שאלו רבי עקיבא אלא באוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת אמרו לו לא שמענו

אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה תמחויין בהעלם אחת שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר

אמר לו רבי עקיבא אם הלכה נקבל אם לדין יש תשובה אמר לו השב

אמר ולא אם אמרת במעילה שעשה בה את המאכיל כאוכל ואת המהנה כנהנה

צירף את המעילה לזמן מרובה תאמר בנותר שאין בו אחת מאלו

גמ׳ מאי קשיא ליה לרבי שמעון הכי קא קשיא ליה מה ראיה לשוחט מאוכל מה לאוכל שכן נהנה

אלא כך שאלו האוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת מהו חייב בכל אחת ואחת או אחת על כולן אמרו לו לא שמענו

אמר רבי יהושע שמעתי באוכל מזבח אחד מחמשה תמחויין בהעלם אחת שחייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר מה מזבח אחד שאין גופין מוחלקין חייב על כל אחת ואחת משום תמחויין מוחלקין חמשה זבחים דגופין מוחלקין לא כל שכן

אמר רבי שמעון לא כך שאלו אלא באוכל (מזבח אחד) נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת אמרו לו לא שמענו

רבי יהושע אומר שמעתי באוכל מזבח אחד בחמשה תמחויין שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה ורואה אני שהדברים קל וחומר אמר לו רבי עקיבא אם הלכה נקבל כו׳

קיבלה רבי יהושע להא תשובה מרבי עקיבא או לא תא שמע דתניא אכל חמש חתיכות נותר מזבח אחד בהעלם אחת בחמשה תמחויין אינו מביא אלא חטאת אחת ועל לא הודע שלהן אינו מביא אלא אשם תלוי אחת

מחמשה תמחויין בחמש העלמות מביא חטאת על כל אחת ואחת ועל לא הודע שלהן מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת מחמשה זבחים בהעלם אחת חייב

רבי יוסי ברבי יהודה אומר אפילו אכל חמש חתיכות מחמשה זבחים בהעלם אחת אינו מביא אלא חטאת אחת ועל ספיקן אין מביא אלא אשם תלוי אחת כללו של דבר כל שחלוקין בחטאות חלוקין באשמות

אכל חמש חתיכות בחמשה תמחויין מזבח אחד לפני זריקת דמים אפילו בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת משום מעילה

גלול כלפי מעלה