Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ו׳ באלול תשע״ט | 6 ספטמבר 2019

כריתות טז

האם ר’ יהושע הסכים עם ר’ עקיבא שאין ללמוד מדין מעילה לדין מי שאכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת? מנסים להוכיח מברייתא. ר’ עקיבא שואל שאלה מר’ אליעזר לגבי העושה הרבה מלאכות בשבתות הרבה בהעלם אחת – מביא הרבה חטאות או רק אחד? ר’ אליעזר אומר הרבה – לומד מנדה. ר’ עקיבא חולק עליו ולא ברור בסוף אם ר’ עקיבא מקבל דבריו או לא. גם לא ברור בדיוק על מה שאל. הגמרא מביא שלוש דעות של אמוראים בקשר לשאלה ששאל (ברור לכולם ששאל שתי שאלות) והאם ר’ עקיבא קיבל תשובת ר’ אליעזר או לא? או אולי באחד קיבל ובשני לא.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ואילו על ספיקו מביא אשם תלוי לא קתני מני הא אילימא רבי עקיבא ליתני נמי סיפא ועל ספיקן מביא אשם תלוי דהתנן רבי עקיבא מחייב על ספק מעילה אשם תלוי

אלא לאו רבי יהושע היא וקתני בחמש העלמות מביא חמש חטאות ושמע מינה קיבלה מיניה

אלא אדרבה מסיפא דקתני מחמשה זבחים אפילו בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת שמע מינה לא קיבלה מיניה

ואלא מאי אית למימר תנאי היא דאיכא תנא דקיבלה ואיכא תנא דלא קיבלה

אפילו תימא רבי עקיבא היא והאי תנא סבר לה כותיה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כותיה בהעלמה ופליג עליה במעילות

היכי דמי חמש מעילות אמר שמואל כאותה ששנינו חמשה דברים בעולה מצטרפין הבשר והחלב והיין והסלת והשמן

חזקיה אמר כגון שאכל מחמשה אברים ריש לקיש אמר אפילו תימא באבר אחד משכחת לה בכתף רבי יצחק נפחא אמר כגון שאכל בחמשה מיני קדירה רבי יוחנן אמר כגון שאכל בחמשה טעמים

מתני׳ אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי אליעזר בעושה מלאכות הרבה בשבתות הרבה מעין מלאכה אחת בהעלם אחת מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת

אמר לו חייב על כל אחת ואחת מקל וחומר ומה נדה שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה חייב על כל אחת ואחת שבת שיש בה תוצאות הרבה ומיתות הרבה אינו דין שיהא חייב על כל אחת ואחת

אמרתי לו אם אמרת בנדה שיש בה שתי אזהרות שהוא מוזהר על הנדה והנדה מוזהרת עליו תאמר בשבת שאין בה אלא אזהרה אחת

אמר לי הבא על הקטנות יוכיח שאין בה אלא אזהרה אחת וחייב על כל אחת ואחת

אמרתי לו אם אמרת בקטנות שאף על פי שאין בהן עכשיו יש בהן לאחר זמן תאמר בשבת שאין בה עכשיו ולא לאחר זמן

אמר לי הבא על הבהמה יוכיח אמרתי לו הבהמה כשבת

גמ׳ מאי קבעי מיניה אי שבתות כגופין דמיין ואי לא בעי מיניה ניבעי העושה מלאכה אחת בשבתות הרבה

אלא ולדי מלאכות אי כאבות דמיין ואי לא בעי מיניה ניבעי מיניה העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת בשבת

אמר רבא אמרי בי רב תרתי בעא מיניה שבתות כגופין דמיין ואי לא בעא מיניה ולדי מלאכות כמלאכות דמיין אי לא

ושבתות היכי מיבעי ליה שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק

וזדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי מיניה אי כגופין דמיין אי לא

או דלמא זדון שבת ושגגת מלאכות פשיטא ליה דכגופין דמיין ושגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתים אי הויין ידיעה לחלק אי לא

אמר רבה

מסתברא שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק וזדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי מיניה כגופין דמיין או לאו

ופשיט ליה דזדון שבת ושגגת מלאכות כגופין דמיין ולא קביל מיניה ופשט ליה דולדי מלאכות כמלאכות דמיין ולא קביל מיניה

אמר רבה מנא אמינא לה דתנן כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא אחת

היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה

ואילו חייב על כל אב מלאכה של כל שבת ושבת לא קתני

מני הא אילימא רבי אליעזר אימא סיפא העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אין חייב אלא אחת ואי רבי אליעזר חייב על כל ולדי מלאכות כמלאכות

אלא פשיטא רבי עקיבא היא ושמע מינה שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק

זדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי אי כגופין דמיין ופשט ליה דכגופין דמיין ולדי מלאכות כמלאכות דמיין ותרוייהו לא קביל מיניה

אמר ליה אביי לעולם אימא לך זדון שבת ושגגת מלאכות פשיטא ליה לרבי עקיבא דשבתות לאו כגופין דמיין ושגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתיים מי הויין ידיעה לחלק או לא

ופשיט ליה דימים שבינתיים לחלק וקביל מיניה ופשט ליה ולדי מלאכות כמלאכות דמיין ולא קביל מיניה

רב חסדא אמר זדון שבת ושגגת מלאכות אפילו רבי עקיבא סבירא ליה דכגופין דמיין וכי בעי מיניה שגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתיים אי הויין ידיעה לחלק

ופשיט ליה ימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק וקביל מיניה

ופשט ליה דולדי מלאכות כמלאכות דמיין ולא קביל מיניה

אמר רב חסדא מנא אמינא לה דתניא הכותב שתי אותיות בהעלם אחת חייב בשתי העלמות רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרין ומודה רבן גמליאל שאם כתב אות אחת בשבת זו ואות אחת בשבת אחרת פטור

ותניא אחריתי הכותב שתי אותיות בשתי שבתות אחד בשבת זו ואחד בשבת זו רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרין קא סלקא דעתך דרבן גמליאל כרבי עקיבא סבירא ליה

בשלמא לדידי דאמינא זדון שבת ושגגת מלאכות אפילו רבי עקיבא אומר דשבתות כגופין דמיין הא דתניא פטור בזדון שבת ושגגת מלאכות דשבתות כגופין דמיין

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות טז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות טז

ואילו על ספיקו מביא אשם תלוי לא קתני מני הא אילימא רבי עקיבא ליתני נמי סיפא ועל ספיקן מביא אשם תלוי דהתנן רבי עקיבא מחייב על ספק מעילה אשם תלוי

אלא לאו רבי יהושע היא וקתני בחמש העלמות מביא חמש חטאות ושמע מינה קיבלה מיניה

אלא אדרבה מסיפא דקתני מחמשה זבחים אפילו בהעלם אחת חייב על כל אחת ואחת שמע מינה לא קיבלה מיניה

ואלא מאי אית למימר תנאי היא דאיכא תנא דקיבלה ואיכא תנא דלא קיבלה

אפילו תימא רבי עקיבא היא והאי תנא סבר לה כותיה בחדא ופליג עליה בחדא סבר לה כותיה בהעלמה ופליג עליה במעילות

היכי דמי חמש מעילות אמר שמואל כאותה ששנינו חמשה דברים בעולה מצטרפין הבשר והחלב והיין והסלת והשמן

חזקיה אמר כגון שאכל מחמשה אברים ריש לקיש אמר אפילו תימא באבר אחד משכחת לה בכתף רבי יצחק נפחא אמר כגון שאכל בחמשה מיני קדירה רבי יוחנן אמר כגון שאכל בחמשה טעמים

מתני׳ אמר רבי עקיבא שאלתי את רבי אליעזר בעושה מלאכות הרבה בשבתות הרבה מעין מלאכה אחת בהעלם אחת מהו חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת

אמר לו חייב על כל אחת ואחת מקל וחומר ומה נדה שאין בה תוצאות הרבה וחטאות הרבה חייב על כל אחת ואחת שבת שיש בה תוצאות הרבה ומיתות הרבה אינו דין שיהא חייב על כל אחת ואחת

אמרתי לו אם אמרת בנדה שיש בה שתי אזהרות שהוא מוזהר על הנדה והנדה מוזהרת עליו תאמר בשבת שאין בה אלא אזהרה אחת

אמר לי הבא על הקטנות יוכיח שאין בה אלא אזהרה אחת וחייב על כל אחת ואחת

אמרתי לו אם אמרת בקטנות שאף על פי שאין בהן עכשיו יש בהן לאחר זמן תאמר בשבת שאין בה עכשיו ולא לאחר זמן

אמר לי הבא על הבהמה יוכיח אמרתי לו הבהמה כשבת

גמ׳ מאי קבעי מיניה אי שבתות כגופין דמיין ואי לא בעי מיניה ניבעי העושה מלאכה אחת בשבתות הרבה

אלא ולדי מלאכות אי כאבות דמיין ואי לא בעי מיניה ניבעי מיניה העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת בשבת

אמר רבא אמרי בי רב תרתי בעא מיניה שבתות כגופין דמיין ואי לא בעא מיניה ולדי מלאכות כמלאכות דמיין אי לא

ושבתות היכי מיבעי ליה שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק

וזדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי מיניה אי כגופין דמיין אי לא

או דלמא זדון שבת ושגגת מלאכות פשיטא ליה דכגופין דמיין ושגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתים אי הויין ידיעה לחלק אי לא

אמר רבה

מסתברא שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק וזדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי מיניה כגופין דמיין או לאו

ופשיט ליה דזדון שבת ושגגת מלאכות כגופין דמיין ולא קביל מיניה ופשט ליה דולדי מלאכות כמלאכות דמיין ולא קביל מיניה

אמר רבה מנא אמינא לה דתנן כלל גדול אמרו בשבת כל השוכח עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה אינו חייב אלא אחת

היודע עיקר שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל שבת ושבת היודע שהוא שבת ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה חייב על כל אב מלאכה ומלאכה

ואילו חייב על כל אב מלאכה של כל שבת ושבת לא קתני

מני הא אילימא רבי אליעזר אימא סיפא העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת אין חייב אלא אחת ואי רבי אליעזר חייב על כל ולדי מלאכות כמלאכות

אלא פשיטא רבי עקיבא היא ושמע מינה שגגת שבת וזדון מלאכות פשיטא ליה דימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק

זדון שבת ושגגת מלאכות הוא דבעי אי כגופין דמיין ופשט ליה דכגופין דמיין ולדי מלאכות כמלאכות דמיין ותרוייהו לא קביל מיניה

אמר ליה אביי לעולם אימא לך זדון שבת ושגגת מלאכות פשיטא ליה לרבי עקיבא דשבתות לאו כגופין דמיין ושגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתיים מי הויין ידיעה לחלק או לא

ופשיט ליה דימים שבינתיים לחלק וקביל מיניה ופשט ליה ולדי מלאכות כמלאכות דמיין ולא קביל מיניה

רב חסדא אמר זדון שבת ושגגת מלאכות אפילו רבי עקיבא סבירא ליה דכגופין דמיין וכי בעי מיניה שגגת שבת וזדון מלאכות הוא דבעי מיניה דימים שבינתיים אי הויין ידיעה לחלק

ופשיט ליה ימים שבינתיים הויין ידיעה לחלק וקביל מיניה

ופשט ליה דולדי מלאכות כמלאכות דמיין ולא קביל מיניה

אמר רב חסדא מנא אמינא לה דתניא הכותב שתי אותיות בהעלם אחת חייב בשתי העלמות רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרין ומודה רבן גמליאל שאם כתב אות אחת בשבת זו ואות אחת בשבת אחרת פטור

ותניא אחריתי הכותב שתי אותיות בשתי שבתות אחד בשבת זו ואחד בשבת זו רבן גמליאל מחייב וחכמים פוטרין קא סלקא דעתך דרבן גמליאל כרבי עקיבא סבירא ליה

בשלמא לדידי דאמינא זדון שבת ושגגת מלאכות אפילו רבי עקיבא אומר דשבתות כגופין דמיין הא דתניא פטור בזדון שבת ושגגת מלאכות דשבתות כגופין דמיין

גלול כלפי מעלה