Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ח׳ באלול תשע״ט | 8 ספטמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

כריתות יח

האם חייבים אשם תלוי על חתיכה אחת (האם היה אסור או לא) או האם זה רק כשיש שתי חתיכות אחת של איסור ואחת של היתר ולא יודעים איזה מהם אכל/ה? מה ההגיון שעומד מאחורי השיטות? האם אפשר לנדב להביא אשם תלוי אפילו אם לא ידוע שיש חטא? אם יש ידיעת ספק בין אכילות וחייב על כל אחת אשם תלוי, האם במקרה שיתברר שבשניהם עבר על העבירה ומתחייב בחטאת – האם יתחייב באחד או בשניים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

איתיביה ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייב באשם תלוי הא מני רבי אליעזר היא

איתיביה נמצא על שלה אתיום טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק ופטורין מן הקרבן ותני עלה וחייבין באשם תלוי הא מני רבי אליעזר היא

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב היו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל חייב חתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואכלה פטור

אמר רב נחמן מאי טעמא דרב קסבר שתי חתיכות איקבע איסורא חתיכה אחת לא קבעה איסורא

מאי איכא בין איקבע איסורא לשאי אפשר לברר איסוריה

איכא בינייהו כגון שהיו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ובא גוי ואכל את הראשונה ובא ישראל ואכל את השניה לרבא ליכא מצוות בעידנא דאכל ישראל לרבי זירא אי אפשר לברר איסוריה לרב נחמן איקבע איסורא

איתיביה רבא לרב נחמן רבי אליעזר אומר כוי חייבין על חלבו אשם תלוי רבי אליעזר לא בעי קביעותא לאיסורא

איתיביה ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי הא מני רבי אליעזר היא

איתיביה נמצא על שלו טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה אתיום טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורין מן הקרבן ותני עלה וחייבין באשם תלוי

אישתיק לבתר דנפק אמר מאי טעמא לא אמרי ליה דהא מני רבי מאיר היא דלא בעי קביעותא לאיסורא

דתניא השוחט אשם תלוי בחוץ רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרין

ואמאי לימא ליה דרבי אליעזר היא הא קא משמע לן דרבי מאיר בשיטת רבי אליעזר קאי

אמר רבה בר אבוה אמר רב חתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואכלה באנו למחלוקת רבי אליעזר וחכמים

לרבי אליעזר מאי איריא כי אכלה אפילו לא אכלה נמי דהתנן רבי אליעזר אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום

אמר רב אשי רבי אליעזר אליבא דבבא בן בוטא דתנן אלא אומרים לו המתן עד שתכנס לבית ספק

תנו רבנן היו לפניו שתי חתיכות אחת של שומן ואחת של חלב בא ישראל ואכל את הראשונה בא גוי ואכל את השניה חייב וכן כלב וכן עורב בא גוי ואכל את הראשונה בא ישראל ואכל את השניה פטור ורבי מחייב

אכל את הראשונה בשוגג והשניה במזיד חייב הראשונה במזיד והשניה בשוגג פטור ורבי מחייב אכל שתיהן במזיד פטור מכלום

שתיהן בשוגג שניהן חייבין השני לא מן הדין אלא שאם אתה אומר פטור קבעת את הראשונה בחטאת

ומנו אי רבי מן הדין ומן הדין הוא אי רבנן משום דלא נקבע ראשון בחטאת נימא ליה לשני אייתי חולין לעזרה אמר רב אשי


רבי אליעזר היא דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום הילכך אמרינן ליה אייתי אשם תלוי ואתני אי אכל ראשון שומן הוא אכל חלב ליהוי כפרה ואי לא ליהוי נדבה

תנו רבנן אכל ספק חלב ונודע לו ספק חלב ונודע לו רבי אומר אומר אני כשם שמביא חטאת על כל אחת ואחת כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אין מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר על שגגתו אשר שגג אפילו על שגגות הרבה אינו חייב אלא אחת

אמר רבי זירא כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות

רבא אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות אלא הכי קתני כשם שאם היתה לו ידיעה ודאי מביא חטאת על כל אחת ואחת כך אם היתה לו ידיעת ספק מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

אמר ליה אביי ואת לא תסברא דידיעות ספק מחלקות לחטאות דאי סלקא דעתך ידיעות אין מחלקות לחטאות וחטאת אחת מביא אמאי מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

והתניא כללו של דבר כל שחלוקין בחטאות חלוקין באשמות

אמר ליה רבא בר חנן לאביי ולדידך דאמרת ידיעות ספק מחלקות לחטאות אלא מעתה אכל כזית חלב לפני יום הכיפורים וכזית חלב אחר יום הכיפורים ויום הכפורים במקום אשם תלוי קאי הכי נמי דמביא שתי חטאות

הא בהעלם אחת אכלינון אמר ליה אביי ומאן לימא לן דיום הכיפורים מכפר על דלא מתידע ליה דילמא והוא דמתידע ליה אמר ליה רבא הודע ולא הודע תנן

איכא דאמרי אמר ליה רבא בר חנן לאביי מה אילו אכל כזית חלב שחרית ביום הכיפורים וכזית חלב במנחה ביום הכפורים הכי נמי דמיחייב שתי חטאות

אמר ליה אביי ומאן לימא לן דיום הכפורים כל שעתא מכפר דילמא כוליה יומא מאורתא אמר ליה רבה בר בר חנה תרדא תניא הרי שבא לידו ספק עבירה ביום הכפורים אפילו עם חשיכה פטור שכל היום מכפר

מתיב רב אידי בר אבין אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב אלא חטאת אחת והא בין אכילה לשתייה אי אפשר דלא הוה שהות ביום דמתיידע ליה וכפר ליה דיום הכפורים במקום אשם תלוי קאי וקתני אינו חייב אלא חטאת אחת

ואי סלקא דעתך ידיעות ספק מחלקות לחטאות ליחייב שתי חטאות אמרי כי אמר רבי זירא לרבי הא רבנן היא

והא מדסיפא רבי היא דקתני שתה ציר או מורייס פטור הא חומץ חייב

ומני רבי היא דתניא חומץ אין משיב את הנפש רבי אומר אומר אני חומץ משיב את הנפש ומדסיפא רבי רישא נמי רבי אמרי סיפא רבי רישא רבנן

איתיביה רבא אכל היום אכל למחר נהנה היום נהנה למחר אכל היום נהנה למחר נהנה היום אכל למחר ואפילו מכאן ועד שלש שנים מנין שהן מצטרפין זה עם זה

תלמוד לומר תמעל מעל ריבה ואמאי הא כיפר עליה יום הכפורים

אמרי כי מכפר יום הכפורים על איסורא על ממונא לא מכפר

ואיבעית אימא כי מכפר יום הכפורים על כוליה שיעורא על פלגא דשיעורא לא מכפר

וכן אמר ריש לקיש כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות רבי יוחנן אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות

אלא הכי קתני כשם שאם היתה לו ידיעה ודאי מביא על כל אחת ואחת כך אם היתה לו ידיעת ספק מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

בשלמא לרבי יוחנן היינו דקא תלי לאשם בחטאת אלא לריש לקיש חטאת באשם מיבעיא ליה קשיא

ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דתניא שני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך בראשון ולא נכנס בשני ונכנס חייב

הלך בראשון ונכנס פטור בשני ונכנס חייב הלך בראשון ונכנס והזה ושנה וטבל והלך בשני ונכנס חייב


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות יח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות יח

איתיביה ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייב באשם תלוי הא מני רבי אליעזר היא

איתיביה נמצא על שלה אתיום טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה לאחר זמן טמאין מספק ופטורין מן הקרבן ותני עלה וחייבין באשם תלוי הא מני רבי אליעזר היא

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב היו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ואכל אחת מהן ואינו יודע איזו מהן אכל חייב חתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואכלה פטור

אמר רב נחמן מאי טעמא דרב קסבר שתי חתיכות איקבע איסורא חתיכה אחת לא קבעה איסורא

מאי איכא בין איקבע איסורא לשאי אפשר לברר איסוריה

איכא בינייהו כגון שהיו לפניו שתי חתיכות אחת של חלב ואחת של שומן ובא גוי ואכל את הראשונה ובא ישראל ואכל את השניה לרבא ליכא מצוות בעידנא דאכל ישראל לרבי זירא אי אפשר לברר איסוריה לרב נחמן איקבע איסורא

איתיביה רבא לרב נחמן רבי אליעזר אומר כוי חייבין על חלבו אשם תלוי רבי אליעזר לא בעי קביעותא לאיסורא

איתיביה ספק בן תשעה לראשון או בן שבעה לאחרון יוציא והולד כשר וחייבין באשם תלוי הא מני רבי אליעזר היא

איתיביה נמצא על שלו טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה אתיום טמאין וחייבין בקרבן נמצא על שלה לאחר זמן טמאים מספק ופטורין מן הקרבן ותני עלה וחייבין באשם תלוי

אישתיק לבתר דנפק אמר מאי טעמא לא אמרי ליה דהא מני רבי מאיר היא דלא בעי קביעותא לאיסורא

דתניא השוחט אשם תלוי בחוץ רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרין

ואמאי לימא ליה דרבי אליעזר היא הא קא משמע לן דרבי מאיר בשיטת רבי אליעזר קאי

אמר רבה בר אבוה אמר רב חתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואכלה באנו למחלוקת רבי אליעזר וחכמים

לרבי אליעזר מאי איריא כי אכלה אפילו לא אכלה נמי דהתנן רבי אליעזר אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום

אמר רב אשי רבי אליעזר אליבא דבבא בן בוטא דתנן אלא אומרים לו המתן עד שתכנס לבית ספק

תנו רבנן היו לפניו שתי חתיכות אחת של שומן ואחת של חלב בא ישראל ואכל את הראשונה בא גוי ואכל את השניה חייב וכן כלב וכן עורב בא גוי ואכל את הראשונה בא ישראל ואכל את השניה פטור ורבי מחייב

אכל את הראשונה בשוגג והשניה במזיד חייב הראשונה במזיד והשניה בשוגג פטור ורבי מחייב אכל שתיהן במזיד פטור מכלום

שתיהן בשוגג שניהן חייבין השני לא מן הדין אלא שאם אתה אומר פטור קבעת את הראשונה בחטאת

ומנו אי רבי מן הדין ומן הדין הוא אי רבנן משום דלא נקבע ראשון בחטאת נימא ליה לשני אייתי חולין לעזרה אמר רב אשי


רבי אליעזר היא דאמר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום הילכך אמרינן ליה אייתי אשם תלוי ואתני אי אכל ראשון שומן הוא אכל חלב ליהוי כפרה ואי לא ליהוי נדבה

תנו רבנן אכל ספק חלב ונודע לו ספק חלב ונודע לו רבי אומר אומר אני כשם שמביא חטאת על כל אחת ואחת כך מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ורבי שמעון אומרים אין מביא אלא אשם תלוי אחד שנאמר על שגגתו אשר שגג אפילו על שגגות הרבה אינו חייב אלא אחת

אמר רבי זירא כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות

רבא אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות אלא הכי קתני כשם שאם היתה לו ידיעה ודאי מביא חטאת על כל אחת ואחת כך אם היתה לו ידיעת ספק מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

אמר ליה אביי ואת לא תסברא דידיעות ספק מחלקות לחטאות דאי סלקא דעתך ידיעות אין מחלקות לחטאות וחטאת אחת מביא אמאי מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

והתניא כללו של דבר כל שחלוקין בחטאות חלוקין באשמות

אמר ליה רבא בר חנן לאביי ולדידך דאמרת ידיעות ספק מחלקות לחטאות אלא מעתה אכל כזית חלב לפני יום הכיפורים וכזית חלב אחר יום הכיפורים ויום הכפורים במקום אשם תלוי קאי הכי נמי דמביא שתי חטאות

הא בהעלם אחת אכלינון אמר ליה אביי ומאן לימא לן דיום הכיפורים מכפר על דלא מתידע ליה דילמא והוא דמתידע ליה אמר ליה רבא הודע ולא הודע תנן

איכא דאמרי אמר ליה רבא בר חנן לאביי מה אילו אכל כזית חלב שחרית ביום הכיפורים וכזית חלב במנחה ביום הכפורים הכי נמי דמיחייב שתי חטאות

אמר ליה אביי ומאן לימא לן דיום הכפורים כל שעתא מכפר דילמא כוליה יומא מאורתא אמר ליה רבה בר בר חנה תרדא תניא הרי שבא לידו ספק עבירה ביום הכפורים אפילו עם חשיכה פטור שכל היום מכפר

מתיב רב אידי בר אבין אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב אלא חטאת אחת והא בין אכילה לשתייה אי אפשר דלא הוה שהות ביום דמתיידע ליה וכפר ליה דיום הכפורים במקום אשם תלוי קאי וקתני אינו חייב אלא חטאת אחת

ואי סלקא דעתך ידיעות ספק מחלקות לחטאות ליחייב שתי חטאות אמרי כי אמר רבי זירא לרבי הא רבנן היא

והא מדסיפא רבי היא דקתני שתה ציר או מורייס פטור הא חומץ חייב

ומני רבי היא דתניא חומץ אין משיב את הנפש רבי אומר אומר אני חומץ משיב את הנפש ומדסיפא רבי רישא נמי רבי אמרי סיפא רבי רישא רבנן

איתיביה רבא אכל היום אכל למחר נהנה היום נהנה למחר אכל היום נהנה למחר נהנה היום אכל למחר ואפילו מכאן ועד שלש שנים מנין שהן מצטרפין זה עם זה

תלמוד לומר תמעל מעל ריבה ואמאי הא כיפר עליה יום הכפורים

אמרי כי מכפר יום הכפורים על איסורא על ממונא לא מכפר

ואיבעית אימא כי מכפר יום הכפורים על כוליה שיעורא על פלגא דשיעורא לא מכפר

וכן אמר ריש לקיש כאן שנה רבי ידיעות ספק מחלקות לחטאות רבי יוחנן אמר אין ידיעות ספק מחלקות לחטאות

אלא הכי קתני כשם שאם היתה לו ידיעה ודאי מביא על כל אחת ואחת כך אם היתה לו ידיעת ספק מביא אשם תלוי על כל אחת ואחת

בשלמא לרבי יוחנן היינו דקא תלי לאשם בחטאת אלא לריש לקיש חטאת באשם מיבעיא ליה קשיא

ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן ורמי דריש לקיש אדריש לקיש דתניא שני שבילין אחד טמא ואחד טהור והלך בראשון ולא נכנס בשני ונכנס חייב

הלך בראשון ונכנס פטור בשני ונכנס חייב הלך בראשון ונכנס והזה ושנה וטבל והלך בשני ונכנס חייב


גלול כלפי מעלה