Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ באלול תשע״ט | 9 ספטמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

כריתות יט

מחלוקת ר' זירא ורבא לגבי החשיבות של ספק ידיעה גם מופיע כמחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש. הגמרא מביאה ברייתא שסותרת שיטותיהם – איך היא פוטרת את הבעייה? העובר על עבירה בשוגג אבל לא יודע על איזה עבירה עבר – מה הדין – האם מביאים חטאת? אשם תלוי? או לא כלום? האם המקרה הזה רק כשיש שני שמות נפרדות לעבירה או גם בתוך אותה עבירה? מה זה מתעסק? ואיך ההלכה של מתעסק משתנה בסוגים שונים של עבירות כמו שבת, אכילת חלב ועבירות אחרות? מי שיש לפניו שני ילדים לימול בשבת ועשה ברית מילה לשזה שלא חייב בשבת – פטור משום שהיה עסוק במצווה. למה לא פטור משום מתעסק אפילו אם לא היה עסוק במצווה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

רבי שמעון פוטר בזו רבי שמעון בן יהודה פוטר בכולן משום רבי שמעון

ואפילו בקמייתא אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שהלך בראשון ובשעת הילוכו בשני שכח שהלך בראשון ובהא פליגי תנא קמא סבר מקצת ידיעה כידיעה דמיא ורבי שמעון סבר מקצת ידיעה לאו כידיעה דמיא

אמר מר הלך בראשון ונכנס והיזה וטבל והלך בשני ונכנס חייב אמאי חייב הא לא הוי ליה ידיעה

אמר ריש לקיש הא מני רבי ישמעאל היא דלא בעי ידיעה בתחלה רבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן כאן עשו ספק ידיעה כידיעה

סלקא דעתך כאן עשו והוא הדין לכל התורה כולה קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן

קשיא דריש לקיש אדריש לקיש

בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו אבל בכל התורה כולה לא

מאי טעמא הכא גבי טומאה כתיב ונעלם ממנו והוא טמא ידיעה דאית בה נמי ספק חייב קרא אבל בכל התורה כולה כתיב או הודע אליו חטאתו אי אית ליה ידיעה הוא דמחייב

אלא לריש לקיש קשיא אדמוקים לה כרבי ישמעאל לוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל נמי לא בעי ידיעה בתחלה

הא מתניתין היא דתנן רבי ישמעאל אומר ונעלם ממנו שתי פעמים לחייב על העלם טומאה ועל העלם מקדש

איצטריך סלקא דעתך אמינא מקרא לית ליה מגמרא אית ליה קא משמע לן

מתני׳ חלב ונותר לפניו ואכל אחד מהן ואינו יודע איזה מהן אכל אשתו נדה ואחותו עמו בבית שגג באחת מהן ואינו יודע באיזה מהן שגג שבת ויום הכיפורים ועשה מלאכה בין השמשות ואינו יודע באיזה מהן עשה רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

אמר רבי יוסי לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור שאני אומר מקצת עשה היום ומקצת עשה למחר

על מה נחלקו על העושה מלאכה בתוך היום ואינו יודע אם בשבת עשה אם ביום הכפורים עשה או על העושה ואינו יודע מעין איזו מלאכה עשה שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי

רבי שמעון ורבי שמעון שזורי אומרים לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב על מה נחלקו על דבר שהוא משום שני שמות שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

אמר רבי יהודה אפילו נתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים ענבים וליקט תאנים שחורות וליקט לבנות לבנות וליקט שחורות רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר תמיהני אם פטר בה רבי יהושע אם כן למה נאמר אשר חטא בה פרט למתעסק

גמ׳ תניא אמר רבי אליעזר מה נפשך אי חלב אכל חייב אי נותר אכל חייב אי אשתו נדה בעל חייב אי אחותו בעל חייב אי בשבת עשה מלאכה חייב אי ביום הכפורים עשה מלאכה חייב

אמר לו רבי יהושע הרי הוא אומר אשר חטא בה עד שיודע לו במה חטא ורבי אליעזר האי בה מאי עביד ליה מיבעי ליה פרט למתעסק


מתעסק דמאי אי דחלבים ועריות חייב דאמר רב נחמן אמר שמואל המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה

ואי מתעסק בשבת פטור מאי טעמא מלאכת מחשבת אסרה תורה

לרבא משכחת לה כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר לאביי משכחת לה כגון דנתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר

דאיתמר נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור מאי טעמא דהא לא איכוון לשום חתיכה לחתוך את התלוש וחתך את המחובר אביי אמר חייב דהא איכוון לשום חתיכה רבא אמר פטור דהא לא איכוון לחתיכה דאיסורא

רבי יוסי אומר לא נחלקו כו׳ תניא אמר להן רבי יוסי דקדקתם אחרי

מאי אמרי ליה דאמר להו דקדקתם אחרי הכי אמרו ליה הגביה בין השמשות מהו אמר להו דקדקתם אחרי

ונימא להו מקצת הגבהה היתה מהיום ומקצתה למחר הכי נמי קאמר להו דקדקתם אחרי ולא העליתם בידכם כלום

ולרבי יוסי גמר מלאכה לרבי אליעזר פטור הא שמענא ליה דמחייב דתנן רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחלה ואחד על האריג חייב

אמר רב יוסף רבי יוסי אליבא דרבי אליעזר הכי מתני רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחלה ושנים על האריג חייב

אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי תניא אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי שנאמר כי תחטא ולא ידע פרט לזה שידע שחטא אמר לו רבי שמעון זהו שמביא אשם תלוי שנאמר ועשה ולא ידע וזה לא ידע במה עשה

אבל ספק אכל חלב ספק לא אכל צא ושאל עליו אם מביא אשם תלוי אם לאו מאי הוי עלה

תא שמע חטא ולא ידע במה חטא או ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי מאן שמענא ליה דאמר חטא ואין ידוע במאי חטא מביא אשם תלוי רבי שמעון וקא תני ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי שמע מינה סבירא ליה לרבי שמעון ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי

רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומר לא נחלקו כו׳ אם כן מה תלמוד לומר ׳אשר חטא בה׳ פרט למתעסק

אמר רב נחמן אמר שמואל מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה מתעסק בשבת פטור מלאכת מחשבת אסרה תורה

אמר ליה רבא לרב נחמן והא תינוקות דכי מתעסק דמי ותנן מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

עד כאן לא פטר רבי יהושע אלא משום דקסבר טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה פטור אבל מתעסק בדבר דלאו מצוה אפילו רבי יהושע מחייב

אמר לו הנח לתינוקות הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק בחבורה חייב

איתיביה רב יהודה לשמואל רבי יהודה אומר אפילו מתכוין ללקט תאנים וליקט ענבים ענבים וליקט תאנים שחורות וליקט לבנות לבנות וליקט שחורות רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

והא הכא מתעסק הוא ורבי יהושע נמי לא קא פטר אלא מן מינא למינא אבל בחד מינא אפילו רבי יהושע מחייב

אמר ליה שיננא שבוק מתניתין ותא בתראי הכא במאי עסקינן כגון שאבד מלקט מלבו נתכוון ללקט ענבים ושכח וסבור תאנים בעינא והלכה ידו על הענבים דרבי אליעזר סבר הרי נעשתה כוונתו ורבי יהושע סבר הרי לא נעשתה כוונתו ומחשבתו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות יט

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות יט

רבי שמעון פוטר בזו רבי שמעון בן יהודה פוטר בכולן משום רבי שמעון

ואפילו בקמייתא אמר רבא הכא במאי עסקינן כגון שהלך בראשון ובשעת הילוכו בשני שכח שהלך בראשון ובהא פליגי תנא קמא סבר מקצת ידיעה כידיעה דמיא ורבי שמעון סבר מקצת ידיעה לאו כידיעה דמיא

אמר מר הלך בראשון ונכנס והיזה וטבל והלך בשני ונכנס חייב אמאי חייב הא לא הוי ליה ידיעה

אמר ריש לקיש הא מני רבי ישמעאל היא דלא בעי ידיעה בתחלה רבי יוחנן אמר אפילו תימא רבנן כאן עשו ספק ידיעה כידיעה

סלקא דעתך כאן עשו והוא הדין לכל התורה כולה קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן

קשיא דריש לקיש אדריש לקיש

בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא כאן עשו אבל בכל התורה כולה לא

מאי טעמא הכא גבי טומאה כתיב ונעלם ממנו והוא טמא ידיעה דאית בה נמי ספק חייב קרא אבל בכל התורה כולה כתיב או הודע אליו חטאתו אי אית ליה ידיעה הוא דמחייב

אלא לריש לקיש קשיא אדמוקים לה כרבי ישמעאל לוקמה כרבי הא קא משמע לן דרבי ישמעאל נמי לא בעי ידיעה בתחלה

הא מתניתין היא דתנן רבי ישמעאל אומר ונעלם ממנו שתי פעמים לחייב על העלם טומאה ועל העלם מקדש

איצטריך סלקא דעתך אמינא מקרא לית ליה מגמרא אית ליה קא משמע לן

מתני׳ חלב ונותר לפניו ואכל אחד מהן ואינו יודע איזה מהן אכל אשתו נדה ואחותו עמו בבית שגג באחת מהן ואינו יודע באיזה מהן שגג שבת ויום הכיפורים ועשה מלאכה בין השמשות ואינו יודע באיזה מהן עשה רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

אמר רבי יוסי לא נחלקו על העושה מלאכה בין השמשות שהוא פטור שאני אומר מקצת עשה היום ומקצת עשה למחר

על מה נחלקו על העושה מלאכה בתוך היום ואינו יודע אם בשבת עשה אם ביום הכפורים עשה או על העושה ואינו יודע מעין איזו מלאכה עשה שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי

רבי שמעון ורבי שמעון שזורי אומרים לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב על מה נחלקו על דבר שהוא משום שני שמות שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

אמר רבי יהודה אפילו נתכוון ללקוט תאנים וליקט ענבים ענבים וליקט תאנים שחורות וליקט לבנות לבנות וליקט שחורות רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר תמיהני אם פטר בה רבי יהושע אם כן למה נאמר אשר חטא בה פרט למתעסק

גמ׳ תניא אמר רבי אליעזר מה נפשך אי חלב אכל חייב אי נותר אכל חייב אי אשתו נדה בעל חייב אי אחותו בעל חייב אי בשבת עשה מלאכה חייב אי ביום הכפורים עשה מלאכה חייב

אמר לו רבי יהושע הרי הוא אומר אשר חטא בה עד שיודע לו במה חטא ורבי אליעזר האי בה מאי עביד ליה מיבעי ליה פרט למתעסק


מתעסק דמאי אי דחלבים ועריות חייב דאמר רב נחמן אמר שמואל המתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה

ואי מתעסק בשבת פטור מאי טעמא מלאכת מחשבת אסרה תורה

לרבא משכחת לה כגון שנתכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר לאביי משכחת לה כגון דנתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר

דאיתמר נתכוון להגביה את התלוש וחתך את המחובר פטור מאי טעמא דהא לא איכוון לשום חתיכה לחתוך את התלוש וחתך את המחובר אביי אמר חייב דהא איכוון לשום חתיכה רבא אמר פטור דהא לא איכוון לחתיכה דאיסורא

רבי יוסי אומר לא נחלקו כו׳ תניא אמר להן רבי יוסי דקדקתם אחרי

מאי אמרי ליה דאמר להו דקדקתם אחרי הכי אמרו ליה הגביה בין השמשות מהו אמר להו דקדקתם אחרי

ונימא להו מקצת הגבהה היתה מהיום ומקצתה למחר הכי נמי קאמר להו דקדקתם אחרי ולא העליתם בידכם כלום

ולרבי יוסי גמר מלאכה לרבי אליעזר פטור הא שמענא ליה דמחייב דתנן רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחלה ואחד על האריג חייב

אמר רב יוסף רבי יוסי אליבא דרבי אליעזר הכי מתני רבי אליעזר אומר האורג שלשה חוטין בתחלה ושנים על האריג חייב

אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי תניא אמר רבי יהודה פוטרו היה רבי יהושע אף מאשם תלוי שנאמר כי תחטא ולא ידע פרט לזה שידע שחטא אמר לו רבי שמעון זהו שמביא אשם תלוי שנאמר ועשה ולא ידע וזה לא ידע במה עשה

אבל ספק אכל חלב ספק לא אכל צא ושאל עליו אם מביא אשם תלוי אם לאו מאי הוי עלה

תא שמע חטא ולא ידע במה חטא או ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי מאן שמענא ליה דאמר חטא ואין ידוע במאי חטא מביא אשם תלוי רבי שמעון וקא תני ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי שמע מינה סבירא ליה לרבי שמעון ספק חטא ספק לא חטא מביא אשם תלוי

רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומר לא נחלקו כו׳ אם כן מה תלמוד לומר ׳אשר חטא בה׳ פרט למתעסק

אמר רב נחמן אמר שמואל מתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה מתעסק בשבת פטור מלאכת מחשבת אסרה תורה

אמר ליה רבא לרב נחמן והא תינוקות דכי מתעסק דמי ותנן מי שהיו לו שני תינוקות אחד למול בשבת ואחד למול אחר השבת ושכח ומל את של אחר השבת בשבת רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

עד כאן לא פטר רבי יהושע אלא משום דקסבר טעה בדבר מצוה ולא עשה מצוה פטור אבל מתעסק בדבר דלאו מצוה אפילו רבי יהושע מחייב

אמר לו הנח לתינוקות הואיל ומקלקל בחבורה חייב מתעסק בחבורה חייב

איתיביה רב יהודה לשמואל רבי יהודה אומר אפילו מתכוין ללקט תאנים וליקט ענבים ענבים וליקט תאנים שחורות וליקט לבנות לבנות וליקט שחורות רבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

והא הכא מתעסק הוא ורבי יהושע נמי לא קא פטר אלא מן מינא למינא אבל בחד מינא אפילו רבי יהושע מחייב

אמר ליה שיננא שבוק מתניתין ותא בתראי הכא במאי עסקינן כגון שאבד מלקט מלבו נתכוון ללקט ענבים ושכח וסבור תאנים בעינא והלכה ידו על הענבים דרבי אליעזר סבר הרי נעשתה כוונתו ורבי יהושע סבר הרי לא נעשתה כוונתו ומחשבתו


גלול כלפי מעלה