Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י׳ באלול תשע״ט | 10 ספטמבר 2019

כריתות כ

שמואל אמר שמתעסק פטור. מביאים עליו שלוש קושיות – שתיים מתוך משנתינו. כדי לפתור את הבעייה, מבינים שמקרה המשנה לא כפשוטה אלא במקרה שאבד מלקט מלבו – התכוון למשהו, שכח בינתיים וחשב לעשות משהו אחר ואז בסוף עשה את המעשה שהתכוון אליו מראש אבל בלי מחשבה שהוא רצה לעשות את זה. גם מתרצים בצורות שונות את המחלוקת בין ר' שמעון ור' שמעון שזורי לבין ר' יהודה במשנה. בעקבות פירוש רבא (שהיה בעייה בסדר ביצוע בפעולות) מביאים עוד ברייתא בעניין חיתוי גחלים (שנעשית גם כיבוי וגם הבערה ויש מחלוקת כמה קרבנות מביאים) שרבא פירוש באותה דרך אבל אחרים פרשו את זה אחרת. מהן סוגי דם שעליהם חייבים כרת/חטאת? איך דורשים את זה מהפסוק?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

מתיב רב אושעיא רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב אלא על דבר שהוא משום שני שמות שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

ורבי יהודה מאי קאמר דפליגי בנתכוין ללקט ענבים ולקט תאנים שחורות ולקט לבנות ענבים ותאנים שחורות ולבנות מאי ניהו שני שמות היינו רבי שמעון ורבי שמעון שזורי רבי יהודה מאי אתא לאשמועינן

אלא לאו מתעסק איכא בינייהו דרבי יהודה סבר מתעסק חייב ורבי שמעון שזורי סברי מתעסק פטור

לא מתעסק דברי הכל פטור והכא בהא קא מיפלגי דרבי שמעון שזורי סבר שכח מלקט מלבו בשם אחד דברי הכל חייב

כי פליגי בשני שמות רבי יהודה סבר לא שנא בשם אחד ולא שנא בשני שמות פליגי

רבא אמר ליקדם איכא בינייהו

והתניא היו לפניו שתי נרות דולקות ארוכות ונתכוין לכבות את זו וכיבה את זו להדליק את זו והדליק את זו פטור להדליק ולכבות וכיבה והדליק בנשימה אחת חייב

פשיטא מהו דתימא לא איתעבד מחשבתיה דהא להדליק מעיקרא בעי ולבסוף לכבות וכי עבד מעשה כיבה ובסוף הדליק הוא ואימא פטור קא משמע לן נהי דאקדומי נמי לא מקדים אחורי נמי לא מאחר

תנו רבנן החותה גחלים בשבת חייב חטאת רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר ברבי צדוק חייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את התחתונות במאי עסקינן אי דקא מיכוין לכבות ולהבעיר מאי טעמא דמאן דפטר אלא דלא קא מכוין להבעיר מאי טעמא דמאן דמחייב תרתי

רבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי תרווייהו כגון שנתכוין לכבות העליונות כדי להבעיר את התחתונות דתנא קמא קסבר מקלקל בהבערה פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק אמר חייב וכן אמר רבי יוחנן בנפח שנו אמר רבי יוחנן עד כאן לא נתגלתה טעמא של הלכה זו

אמי בר אבין ורב חנניא בר אבין דאמרי תרווייהו


כגון שנתכוין לכבות ולהבעיר דתנא קמא סבר לה כרבי יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת

ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי נתן דאמר הבערה לחלק יצאת

רבא אמר להקדים איכא בינייהו

רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאיליהן ותנא קמא סבר לה כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין חייב

תנו רבנן החותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאיליהן תני חדא חייב ותני אידך פטור הדתניא חייב קסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה והא דתנא פטור קסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה

הדרן עלך ספק אכל חלב

מתני׳ אכל דם שחיטה בבהמה בחיה ובעוף בין טמאין בין טהורין דם נחירה דם עיקור דם הקזה שהנשמה יוצאה בו חייבין עליו

דם הטחול דם הלב דם ביצים דם חגבים דם התמצית אין חייבין עליו רבי יהודה מחייב בדם התמצית

גמ׳ תנו רבנן כל דם לא תאכלו שומע אני אפילו דם מהלכי שתים דם ביצים דם חגבים דם דגים הכל בכלל תלמוד לומר לעוף ולבהמה

מה עוף ובהמה מיוחדין שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה ויש בהן איסור והיתר והן מין בשר אף כל שיש בהן טומאה קלה

אוציא דם מהלכי שתים שיש בהן טומאה חמורה ואין בהם טומאה קלה


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות כ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות כ

מתיב רב אושעיא רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים לא נחלקו על דבר שהוא משם אחד שהוא חייב אלא על דבר שהוא משום שני שמות שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר

ורבי יהודה מאי קאמר דפליגי בנתכוין ללקט ענבים ולקט תאנים שחורות ולקט לבנות ענבים ותאנים שחורות ולבנות מאי ניהו שני שמות היינו רבי שמעון ורבי שמעון שזורי רבי יהודה מאי אתא לאשמועינן

אלא לאו מתעסק איכא בינייהו דרבי יהודה סבר מתעסק חייב ורבי שמעון שזורי סברי מתעסק פטור

לא מתעסק דברי הכל פטור והכא בהא קא מיפלגי דרבי שמעון שזורי סבר שכח מלקט מלבו בשם אחד דברי הכל חייב

כי פליגי בשני שמות רבי יהודה סבר לא שנא בשם אחד ולא שנא בשני שמות פליגי

רבא אמר ליקדם איכא בינייהו

והתניא היו לפניו שתי נרות דולקות ארוכות ונתכוין לכבות את זו וכיבה את זו להדליק את זו והדליק את זו פטור להדליק ולכבות וכיבה והדליק בנשימה אחת חייב

פשיטא מהו דתימא לא איתעבד מחשבתיה דהא להדליק מעיקרא בעי ולבסוף לכבות וכי עבד מעשה כיבה ובסוף הדליק הוא ואימא פטור קא משמע לן נהי דאקדומי נמי לא מקדים אחורי נמי לא מאחר

תנו רבנן החותה גחלים בשבת חייב חטאת רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי אליעזר ברבי צדוק חייב שתים מפני שהוא מכבה את העליונות ומבעיר את התחתונות במאי עסקינן אי דקא מיכוין לכבות ולהבעיר מאי טעמא דמאן דפטר אלא דלא קא מכוין להבעיר מאי טעמא דמאן דמחייב תרתי

רבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי תרווייהו כגון שנתכוין לכבות העליונות כדי להבעיר את התחתונות דתנא קמא קסבר מקלקל בהבערה פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק אמר חייב וכן אמר רבי יוחנן בנפח שנו אמר רבי יוחנן עד כאן לא נתגלתה טעמא של הלכה זו

אמי בר אבין ורב חנניא בר אבין דאמרי תרווייהו


כגון שנתכוין לכבות ולהבעיר דתנא קמא סבר לה כרבי יוסי דאמר הבערה ללאו יצאת

ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי נתן דאמר הבערה לחלק יצאת

רבא אמר להקדים איכא בינייהו

רב אשי אמר כגון שנתכוין לכבות והובערו מאיליהן ותנא קמא סבר לה כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין פטור ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה כרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין חייב

תנו רבנן החותה גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מאיליהן תני חדא חייב ותני אידך פטור הדתניא חייב קסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה והא דתנא פטור קסבר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה

הדרן עלך ספק אכל חלב

מתני׳ אכל דם שחיטה בבהמה בחיה ובעוף בין טמאין בין טהורין דם נחירה דם עיקור דם הקזה שהנשמה יוצאה בו חייבין עליו

דם הטחול דם הלב דם ביצים דם חגבים דם התמצית אין חייבין עליו רבי יהודה מחייב בדם התמצית

גמ׳ תנו רבנן כל דם לא תאכלו שומע אני אפילו דם מהלכי שתים דם ביצים דם חגבים דם דגים הכל בכלל תלמוד לומר לעוף ולבהמה

מה עוף ובהמה מיוחדין שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה ויש בהן איסור והיתר והן מין בשר אף כל שיש בהן טומאה קלה

אוציא דם מהלכי שתים שיש בהן טומאה חמורה ואין בהם טומאה קלה


גלול כלפי מעלה