Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג באלול תשע״ט | 13 ספטמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

כריתות כג

מקרים של ספקות בחתיכות – וצורת אכילת הספקות. איזה קרבנות מביאים? מה קורה אם מביא אשם תלוי ולפני שסיים להקריב, מתברר ספיקו? איך הלכות אלו דומים או שונים ממקרים אחרים דומים כגון אשם ודאי שהביא בטעות או שור הנסקל בטעות או עגלה ערופה בטעות?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אין שנים מביאין אשם אחד

חתיכת חלב וחתיכת חולין אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי דברי רבי עקיבא רבי שמעון אומר שניהם מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת אחת

חתיכת חלב וחתיכת קודש אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת ואשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר שניהן מביאין חטאת ואשם רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת ואשם אחד

חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש אכל אחת מהן ואין יודע איזו מהן אכל מביא חטאת רבי עקיבא אומר אף אשם תלוי אכל את השניה מביא שני חטאות ואשם ודאי

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת וזה מביא חטאת רבי עקיבא אומר זה וזה מביאין אשם תלוי רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת ושניהן מביאין אשם אחד רבי יוסי אומר אין שניהן מביאין אשם אחד

חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל מביא חטאת ואשם תלוי אכל את השניה מביא שלש חטאות

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת ואשם תלוי וזה מביא חטאת ואשם תלוי רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת ושניהן מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין שנים מביאין אותה

גמ׳ אמר ליה רבא לרב נחמן לרבי יוסי חטאת הוא דלא מייתו שניהן הא אשם תלוי מייתו שניהם היינו תנא קמא

וכי תימא חתיכה משתי חתיכות איכא בינייהו והתניא רבי יוסי אומר זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי אמר ליה הא קא משמע לן דמאן תנא קמא רבי יוסי

חתיכת חלב וחתיכת קדש חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש כו׳ חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר כו׳ אמר ליה רבא לרב נחמן וליתי נמי אשם ודאי דנותר דקדש הוא אמר ליה דלית ביה שוה פרוטה

והא מעיקרא דאית ביה שוה פרוטה עסקינן דקתני אשם ודאי אמר ליה ההיא חתיכה דלא נותר היא שויא פרוטה

והא יש אוכל אכילה אחת דקתני ביה נותר וקתני מביא ארבע חטאות ואשם אחד

אמר ליה ההיא בגסה וההיא בדקה ולא קשיא ההיא בימות הגשמים הכא בימות החמה

אכל אחד את הראשונה כו׳ אמר ליה רבא לרב נחמן ומי אמר רבי שמעון איסור חל איסור

והא תניא רבי שמעון אומר האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור

אמר רב ששת בריה דרב אידי כגון דאכל כוליא בחלבה וכוליא בחלבה נמי הא קאי עלה באיסור עולין היכי אתי איסור נותר חייל עלה

וכי תימא סבירא ליה לרבי שמעון דנותר איסור חמור הוא וחייל על איסור קל דעולין והא נבלה דאיסור קל הוא ויום הכיפורים דאיסור חמור הוא ולא קאתי איסור יום כיפורים דחמור וחייל על נבלה דקל הוא

אלא בקדשים גלי רחמנא דאתי איסור חל על איסור


דתניא אשר לה׳ לרבות את האימורין

ואימורין קאי עלייהו באיסור עולין וחלב קאי עלייהו באיסור כרת וקאתי איסור טומאה חייל עליה

תדע שכן הוא דהא רבי סבירא ליה איסור חל על איסור (ואימא) והני מילי איסור חמור על איסור קל אבל איסור קל חל על איסור והוא איסור חמור לא ובקדשים שמעינן ליה דאמר איסור קל על איסור חמור נמי חייל

דהא איסור מעילה קל הוא מיתה ואיסור קדשים איסור חמור כרת ואתי איסור מיתה חייל על איסור כרת

דתניא רבי אומר כל חלב לה׳ לרבות אימורי קדשים קלים למעילה

ומעילה איסור מיתה וקא חייל על איסור חלב דאיסור כרת הוא שמע מינה בקדשים גלי קרא

והא תניא רבי שמעון אומר אין פיגול בעולין ואין נותר בעולין

אלא תנאי היא ואליבא דרבי שמעון דאיכא דאמרי בקדשים איסור חל על איסור ואיכא דאמרי בקדשים נמי אין איסור חל על איסור

ולמאן דאמר בקדשים נמי אין איסור חל על איסור כל חלב לה׳ מאי עביד ליה

מוקים ליה בולדי קדשים דקסברי ולדי קדשים בהוייתן יהו קדושים דתרוייהו בהדדי אתו

הדרן עלך דם שחיטה

מתני׳ המביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטא אם עד שלא נשחט יצא וירעה בעדר דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה רבי אליעזר אומר יקרב שאם אינו בא על חטא זה הרי הוא בא על חטא אחר

אם משנשחט נודע לו ישפך הדם והבשר יצא לבית השריפה נזרק הדם והבשר קיים יאכל רבי יוסי אומר אפילו הדם בכוס יזרק והבשר יאכל

אשם ודאי אינו כן עד שלא נשחט יצא וירעה בעדר משנשחט הרי זה יקבר נזרק הדם הבשר יצא לבית השריפה

שור הנסקל אינו כן עד שלא נסקל יצא וירעה בעדר משנסקל מותר בהנאה

עגלה ערופה אינו כן עד שלא נערפה תצא ותרעה בעדר משנערפה תקבר במקומה שעל ספק באה מתחלה כיפרה ספקה והלכה לה

גמ׳ במאי פליגי רבי מאיר סבר כיון דלא צריך ליה לא מקדיש ליה ורבנן סברי מתוך שלבו נוקפו גומר ומקדיש

תנא בין שנודע לו שחטא ובין נודע לו שלא חטא פליגי רבי מאיר ורבנן בנודע לו שחטא להודיעך כחו דרבי מאיר דאף על גב דידע דחטא כיון דבעידנא דאפרשיה [לא ידע תצא ותרעה בעדר

ובנודע לו שלא חטא להודיעך כחן דרבנן דאף על גב דלא חטא כיון דבעידנא דאפרשיה לא ידע] לבו נוקפו הוה הלכך גמר ומקדיש

אמר רב ששת מודה רבי מאיר לחכמים


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כריתות כג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כריתות כג

אין שנים מביאין אשם אחד

חתיכת חלב וחתיכת חולין אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי דברי רבי עקיבא רבי שמעון אומר שניהם מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת אחת

חתיכת חלב וחתיכת קודש אכל אחת מהן ואינו יודע איזה מהן אכל מביא אשם תלוי אכל את השניה מביא חטאת ואשם ודאי אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי רבי שמעון אומר שניהן מביאין חטאת ואשם רבי יוסי אומר אין שנים מביאין חטאת ואשם אחד

חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש אכל אחת מהן ואין יודע איזו מהן אכל מביא חטאת רבי עקיבא אומר אף אשם תלוי אכל את השניה מביא שני חטאות ואשם ודאי

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת וזה מביא חטאת רבי עקיבא אומר זה וזה מביאין אשם תלוי רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת ושניהן מביאין אשם אחד רבי יוסי אומר אין שניהן מביאין אשם אחד

חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר אכל אחת מהן ואין יודע איזה מהן אכל מביא חטאת ואשם תלוי אכל את השניה מביא שלש חטאות

אכל אחד את הראשונה ובא אחר ואכל את השניה זה מביא חטאת ואשם תלוי וזה מביא חטאת ואשם תלוי רבי שמעון אומר זה מביא חטאת וזה מביא חטאת ושניהן מביאין חטאת אחת רבי יוסי אומר כל חטאת שהיא באה על חטא אין שנים מביאין אותה

גמ׳ אמר ליה רבא לרב נחמן לרבי יוסי חטאת הוא דלא מייתו שניהן הא אשם תלוי מייתו שניהם היינו תנא קמא

וכי תימא חתיכה משתי חתיכות איכא בינייהו והתניא רבי יוסי אומר זה מביא אשם תלוי וזה מביא אשם תלוי אמר ליה הא קא משמע לן דמאן תנא קמא רבי יוסי

חתיכת חלב וחתיכת קדש חתיכת חלב וחתיכת חלב קודש כו׳ חתיכת חלב וחתיכת חלב נותר כו׳ אמר ליה רבא לרב נחמן וליתי נמי אשם ודאי דנותר דקדש הוא אמר ליה דלית ביה שוה פרוטה

והא מעיקרא דאית ביה שוה פרוטה עסקינן דקתני אשם ודאי אמר ליה ההיא חתיכה דלא נותר היא שויא פרוטה

והא יש אוכל אכילה אחת דקתני ביה נותר וקתני מביא ארבע חטאות ואשם אחד

אמר ליה ההיא בגסה וההיא בדקה ולא קשיא ההיא בימות הגשמים הכא בימות החמה

אכל אחד את הראשונה כו׳ אמר ליה רבא לרב נחמן ומי אמר רבי שמעון איסור חל איסור

והא תניא רבי שמעון אומר האוכל נבלה ביום הכיפורים פטור

אמר רב ששת בריה דרב אידי כגון דאכל כוליא בחלבה וכוליא בחלבה נמי הא קאי עלה באיסור עולין היכי אתי איסור נותר חייל עלה

וכי תימא סבירא ליה לרבי שמעון דנותר איסור חמור הוא וחייל על איסור קל דעולין והא נבלה דאיסור קל הוא ויום הכיפורים דאיסור חמור הוא ולא קאתי איסור יום כיפורים דחמור וחייל על נבלה דקל הוא

אלא בקדשים גלי רחמנא דאתי איסור חל על איסור


דתניא אשר לה׳ לרבות את האימורין

ואימורין קאי עלייהו באיסור עולין וחלב קאי עלייהו באיסור כרת וקאתי איסור טומאה חייל עליה

תדע שכן הוא דהא רבי סבירא ליה איסור חל על איסור (ואימא) והני מילי איסור חמור על איסור קל אבל איסור קל חל על איסור והוא איסור חמור לא ובקדשים שמעינן ליה דאמר איסור קל על איסור חמור נמי חייל

דהא איסור מעילה קל הוא מיתה ואיסור קדשים איסור חמור כרת ואתי איסור מיתה חייל על איסור כרת

דתניא רבי אומר כל חלב לה׳ לרבות אימורי קדשים קלים למעילה

ומעילה איסור מיתה וקא חייל על איסור חלב דאיסור כרת הוא שמע מינה בקדשים גלי קרא

והא תניא רבי שמעון אומר אין פיגול בעולין ואין נותר בעולין

אלא תנאי היא ואליבא דרבי שמעון דאיכא דאמרי בקדשים איסור חל על איסור ואיכא דאמרי בקדשים נמי אין איסור חל על איסור

ולמאן דאמר בקדשים נמי אין איסור חל על איסור כל חלב לה׳ מאי עביד ליה

מוקים ליה בולדי קדשים דקסברי ולדי קדשים בהוייתן יהו קדושים דתרוייהו בהדדי אתו

הדרן עלך דם שחיטה

מתני׳ המביא אשם תלוי ונודע לו שלא חטא אם עד שלא נשחט יצא וירעה בעדר דברי רבי מאיר

וחכמים אומרים ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה רבי אליעזר אומר יקרב שאם אינו בא על חטא זה הרי הוא בא על חטא אחר

אם משנשחט נודע לו ישפך הדם והבשר יצא לבית השריפה נזרק הדם והבשר קיים יאכל רבי יוסי אומר אפילו הדם בכוס יזרק והבשר יאכל

אשם ודאי אינו כן עד שלא נשחט יצא וירעה בעדר משנשחט הרי זה יקבר נזרק הדם הבשר יצא לבית השריפה

שור הנסקל אינו כן עד שלא נסקל יצא וירעה בעדר משנסקל מותר בהנאה

עגלה ערופה אינו כן עד שלא נערפה תצא ותרעה בעדר משנערפה תקבר במקומה שעל ספק באה מתחלה כיפרה ספקה והלכה לה

גמ׳ במאי פליגי רבי מאיר סבר כיון דלא צריך ליה לא מקדיש ליה ורבנן סברי מתוך שלבו נוקפו גומר ומקדיש

תנא בין שנודע לו שחטא ובין נודע לו שלא חטא פליגי רבי מאיר ורבנן בנודע לו שחטא להודיעך כחו דרבי מאיר דאף על גב דידע דחטא כיון דבעידנא דאפרשיה [לא ידע תצא ותרעה בעדר

ובנודע לו שלא חטא להודיעך כחן דרבנן דאף על גב דלא חטא כיון דבעידנא דאפרשיה לא ידע] לבו נוקפו הוה הלכך גמר ומקדיש

אמר רב ששת מודה רבי מאיר לחכמים


גלול כלפי מעלה