Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ז בתשרי תשפ״ג | 22 אוקטובר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות קח

המשנה הביאה דעת חנן שאם מישהו אחר מספק אוכל לאישה בזמן שהבעל נעדר, אין ביכולתו לכפות על הבעל להחזיר לו בשובו. הגמרא מצטטת משנה אחרת – מי שמודר הנאה מחבירו, יכול חבירו לעשות דברים מסויימים בשבילו ושזה לא נחשב להנאה. נראה שמשנה זו הולכת בעקבות עמדתו של חנן במשנתנו. אולם לא כולם מסכימים ומביאים הסבר אחר למקרים במשנה האחרת כדי להתאימו לדעת חכמים. שתי המשניות הבאות דנות בהלכות של אדמון שאחרים חלקו עליהן. הראשון, במקרה בו העיזבון אינו מספיק לפרנסת הבנים והבנות, כיצד מתחלק הכסף? אם טוען שחבירו חייב לו כדי שמן, והחבר מודה בקנקנים ולא בשמן, האם זה נחשב למקרה של מודה במקצת או לא? מה שורש הוויכוח?

שוקל לו את שקלו ופורע את חובו ומחזיר לו אבידתו ובמקום שנוטלין שכר תפול הנאה להקדש

בשלמא שוקל לו את שקלו מצוה קעביד דתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות

ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קעביד אלא פורע לו את חובו הא קמשתרשי ליה

אמר רב אושעיא הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו

ורבא אמר אפילו תימא רבנן הכא במאי עסקינן שלוה על מנת שלא לפרוע

בשלמא רבא לא אמר כרב אושעיא דמוקים לה כרבנן אלא רב אושעיא מאי טעמא לא אמר כרבא אמר לך רב אושעיא נהי דהנאה לית ליה


כיסופא מי לית ליה התם נמי אית ליה הנאה בההיא הנאה דמיכסיף מיניה:

מתני׳ אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יורשים והבנות נזונות ובנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

גמ׳ מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי

אמר ליה רבא מאן דעסיק בתורה הוא דירית מאן דלא עסיק בתורה לא ירית אלא אמר רבא הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים מרובין הפסדתי בנכסים מועטין:

מתני׳ הטוען את חבירו כדי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה במקצת הטענה ישבע וחכמים אומרים אין הודאת מקצת ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

גמ׳ שמע מינה לרבנן טענו חטין ושעורין והודה בשעורין פטור

לימא תהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל דאמר רב נחמן אמר שמואל טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהן חייב

אמר רב יהודה אמר רב בטוענו מדה אי הכי מאי טעמא דאדמון

אלא אמר רבא דכולי עלמא היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורך שמן קטעין ליה קנקנים לא קטעין ליה עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך שמן וקנקנים קטעין ליה

כי פליגי היכא דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים

אלא טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים הא יש בלשון הזה לשון קנקנים חייב לימא תיהוי תיובתא דרבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהם פטור

אמר רב שימי בר אשי נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו מתקיף לה רבינא רימון בלא קליפתו לא מינטר שמן מינטר בלא קנקנים

אלא הכא במאי עסקינן דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך ואמר ליה אידך שמן לא היו דברים מעולם קנקנים נמי חמשה אית לך וחמשה לית לך

אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ומגו דקמשתבע אקנקנים משתבע נמי אשמן על ידי גלגול ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו:

מתני׳ הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות קח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות קח

שוקל לו את שקלו ופורע את חובו ומחזיר לו אבידתו ובמקום שנוטלין שכר תפול הנאה להקדש

בשלמא שוקל לו את שקלו מצוה קעביד דתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות

ומחזיר לו אבידתו נמי מצוה קעביד אלא פורע לו את חובו הא קמשתרשי ליה

אמר רב אושעיא הא מני חנן היא דאמר איבד את מעותיו

ורבא אמר אפילו תימא רבנן הכא במאי עסקינן שלוה על מנת שלא לפרוע

בשלמא רבא לא אמר כרב אושעיא דמוקים לה כרבנן אלא רב אושעיא מאי טעמא לא אמר כרבא אמר לך רב אושעיא נהי דהנאה לית ליה


כיסופא מי לית ליה התם נמי אית ליה הנאה בההיא הנאה דמיכסיף מיניה:

מתני׳ אדמון אומר שבעה מי שמת והניח בנים ובנות בזמן שהנכסים מרובין הבנים יורשים והבנות נזונות ובנכסים מועטים הבנות יזונו והבנים יחזרו על הפתחים אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

גמ׳ מאי קאמר אמר אביי הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לעסוק בתורה הפסדתי

אמר ליה רבא מאן דעסיק בתורה הוא דירית מאן דלא עסיק בתורה לא ירית אלא אמר רבא הכי קאמר בשביל שאני זכר וראוי לירש בנכסים מרובין הפסדתי בנכסים מועטין:

מתני׳ הטוען את חבירו כדי שמן והודה בקנקנים אדמון אומר הואיל והודה במקצת הטענה ישבע וחכמים אומרים אין הודאת מקצת ממין הטענה אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון:

גמ׳ שמע מינה לרבנן טענו חטין ושעורין והודה בשעורין פטור

לימא תהוי תיובתא דרב נחמן אמר שמואל דאמר רב נחמן אמר שמואל טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהן חייב

אמר רב יהודה אמר רב בטוענו מדה אי הכי מאי טעמא דאדמון

אלא אמר רבא דכולי עלמא היכא דאמר ליה מלא עשרה כדי שמן יש לי בבורך שמן קטעין ליה קנקנים לא קטעין ליה עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך שמן וקנקנים קטעין ליה

כי פליגי היכא דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים

אלא טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים הא יש בלשון הזה לשון קנקנים חייב לימא תיהוי תיובתא דרבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר אבא טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהם פטור

אמר רב שימי בר אשי נעשה כמי שטענו רימון בקליפתו מתקיף לה רבינא רימון בלא קליפתו לא מינטר שמן מינטר בלא קנקנים

אלא הכא במאי עסקינן דאמר ליה עשרה כדי שמן יש לי אצלך ואמר ליה אידך שמן לא היו דברים מעולם קנקנים נמי חמשה אית לך וחמשה לית לך

אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ומגו דקמשתבע אקנקנים משתבע נמי אשמן על ידי גלגול ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים מה שטענו לא הודה לו ומה שהודה לו לא טענו:

מתני׳ הפוסק מעות לחתנו ופשט לו את הרגל


גלול כלפי מעלה