Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ במרחשוון תשפ״ג | 26 אוקטובר 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות קיב – סיום מסכת כתובות

סיום מסכת כתובות מוקדש ע"י חנה ומיכאל פיוטרקובסקי לע"נ צינה טובה בת לייב, אמה של חנה, ב52 שנה לפטירתה בג' חשון.
מזל טוב! לטקסט ההדרן לחצו כאן.

מספרים מספר סיפורים הנוגעים לגודל הפירות בישראל, לכמות הגדולה ולאיכות המעולה. ארץ ישראל נדמתה לצבי – באיזה אופן היא דומה לצבי ובאיזה אופן אינו דומה לצבי? רבי אלעזר מתייחס לשלוש קללות מיחזקאל יג:ט ומסביר כיצד הוא זכה לא להיקלל בקללות אלו על ידי פעולות מסוימות שעשה בחייו. מסופר על על רבנים שהתייחסו לארץ ישראל בהערכה רבה ונקטו בפעולות נאותות, כגון, לעשות מה שנצרך בכדי להגיע לשם בצורה המהירה ביותר, נשיקת סלעי הארץ, תיקון הדרכים, ואפילו הקפדה על מעבר מהשמש לצל או הצל לשמש כדי שלעולם לא יצטרך להגיד שלא נוח להם בישראל. אמירה קצרה של רבי זירא מזכירה את החורבן הגדול שיהיה לפני ביאת המשיח. המסכת מסתיימת באמירה של רב חייא בר אשי בשם רב כי בעתיד כל האילנות שאינם נושאי פרי (אילני סרק) בישראל יניבו פירות.

 

והויא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי

רבי חלבו ורבי עוירא ורבי יוסי בר חנינא איקלעו לההוא אתרא אייתו קמייהו אפרסקא דהוה כאילפס כפר הינו ואילפס כפר הינו כמה הוי חמש סאין אכלו שליש והפקירו שליש ונתנו לפני בהמתן שליש

לשנה איקלע רבי אלעזר להתם ואייתו לקמיה נקטו בידיה ואמר ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה

רבי יהושע בן לוי איקלע לגבלא חזנהו להנהו קטופי דהוו קיימי כי עיגלי אמר עגלים בין הגפנים אמרו ליה קטופי נינהו אמר ארץ ארץ הכניסי פירותייך למי את מוציאה פירותייך לגוים הללו שעמדו עלינו בחטאתינו

לשנה איקלע רבי חייא להתם חזנהו דהוו קיימי כעיזי אמר עזים בין הגפנים אמרו ליה זיל לא תעביד לן כי חברך:

תנו רבנן בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת ריבוא כורין בישיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין דתניא אמר רבי מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים כורין

ואין לך מעולה בכל ארצות יותר מארץ מצרים שנאמר כגן ה׳ כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען דהוו מרבו בה מלכים דכתיב כי היו בצוען שריו ואין לך טרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון דהוו קברי בה שיכבי

ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען דכתיב וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים מאי נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה לבנו גדול שנאמר ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען

אלא שמבונה על אחת משבעה בצוען והני מילי בטרשים אבל שלא בטרשים חמש מאה

והני מילי שלא בברכותיה אבל בברכותיה כתיב ויזרע יצחק בארץ ההיא וגו׳

תניא אמר רבי יוסי סאה ביהודה היתה עושה חמש סאין סאה קמח סאה סלת סאה סובין סאה מורסין וסאה קיבוריא אמר ליה ההוא צדוקי לרבי חנינא יאה משבחיתו בה בארעכון בית סאה אחת הניח לי אבא ממנה משח ממנה חמר ממנה עיבור ממנה קיטניות ממנה רועות מקנתי

אמר ליה ההוא בר אמוראה לבר ארעא דישראל האי [תאלתא] דקיימא אגודא דירדנא כמה גדריתו מינה אמר ליה שיתין כורי אמר ליה אכתי לא עייליתו בה אחריבתוה אנן מאה ועשרים כורי הוה גזרינן מינה אמר ליה אנא נמי מחד גיסא קאמינא לך

אמר רב חסדא מאי דכתיב ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה דבר אחר מה צבי זה קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה

אי מה צבי זה קל ואין בשרו שמן אף ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה שמנים תלמוד לומר זבת חלב ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש

רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי מחדא כי סמכוהו אמר פלטי לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור אמר פלטי לי מתלת

שנאמר והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו׳ בסוד עמי לא יהיו זה סוד עיבור ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה סמיכה ואל אדמת ישראל לא יבואו כמשמעו

רבי זירא כי הוה סליק לארץ ישראל לא אשכח מברא למעבר נקט במצרא וקעבר אמר ליה ההוא צדוקי עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפזיזותייכו קיימיתו אמר ליה דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דזכינא לה:

רבי אבא מנשק כיפי דעכו רבי חנינא מתקן מתקליה רבי אמי ורבי אסי


קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא רבי חייא בר גמדא מיגנדר בעפרה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו

אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים כי אמריתה קמיה דשמואל אמר צירוף אחר צירוף שנאמר ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער תני רב יוסף בזוזי ובזוזי דבזוזי

אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם:

הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

WhatsApp Image 2022-10-26 at 4.05.34 PM

סיום ש"ס אישי – אביבה אדלר

WhatsApp Image 2022-10-26 at 2.40.59 PM

מטרות הכתובה ושלבים בהתפתחותה

להורדת הדף מקורות    

WhatsApp Image 2022-10-26 at 9.59.40 AM

סיום מסכת כתובות

מה בתכנית? הדף האחרון – הרבנית מישל פרבר מטרות הכתובה ושלבים בהתפתחותה – ד"ר מירב (טובול) כהנא סיום ש"ס אישי – אביבה אדלר מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט סיום מסכת (כתובות) שנאמר על ידי מי שסיימה את המסכת. הסיום בחלקים: מטרות הכתובה ושלבים בהתפתחותה – ד"ר מירב (טובול) כהנא ד"ר מירב טובול כהנא היא…

WhatsApp Image 2022-10-26 at 9.50.50 AM

'עַד הֵנָּה אֵל עֲזָרָנוּ' – פיוט לסיום מסכת כתובות שחיבר ר' עמרם עמאר – רות ביתן-כהן

להורדת PDF תקציר: סיום מסכת הוא מאורע חגיגי. כחלק משמחת המצווה נהגו פייטנים מתפוצות שונות לחבר פיוטים ובהם הציגו את שמחת הלימוד ואת גדולת לומדי התורה. במאמר זה יוצג פיוט שנכתב לסיום מסכת כתובות. את הפיוט חיבר הפייטן ר' עמרם עמאר, אשר חי ופעל באלג'יריה (המאות ה-18, 19). לאורך הפיוט הוא שוזר את שמותיהם של …

כתובות קיב – סיום מסכת כתובות

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות קיב  – סיום מסכת כתובות

והויא כמבי מיכסי עד אקרא דתולבנקי עשרין ותרתין פרסי אורכא ופותיא שיתא פרסי

רבי חלבו ורבי עוירא ורבי יוסי בר חנינא איקלעו לההוא אתרא אייתו קמייהו אפרסקא דהוה כאילפס כפר הינו ואילפס כפר הינו כמה הוי חמש סאין אכלו שליש והפקירו שליש ונתנו לפני בהמתן שליש

לשנה איקלע רבי אלעזר להתם ואייתו לקמיה נקטו בידיה ואמר ארץ פרי למלחה מרעת יושבי בה

רבי יהושע בן לוי איקלע לגבלא חזנהו להנהו קטופי דהוו קיימי כי עיגלי אמר עגלים בין הגפנים אמרו ליה קטופי נינהו אמר ארץ ארץ הכניסי פירותייך למי את מוציאה פירותייך לגוים הללו שעמדו עלינו בחטאתינו

לשנה איקלע רבי חייא להתם חזנהו דהוו קיימי כעיזי אמר עזים בין הגפנים אמרו ליה זיל לא תעביד לן כי חברך:

תנו רבנן בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה חמשת ריבוא כורין בישיבתה של צוען בית סאה עושה שבעים כורין דתניא אמר רבי מאיר אני ראיתי בבקעת בית שאן בית סאה עושה שבעים כורין

ואין לך מעולה בכל ארצות יותר מארץ מצרים שנאמר כגן ה׳ כארץ מצרים ואין לך מעולה בכל ארץ מצרים יותר מצוען דהוו מרבו בה מלכים דכתיב כי היו בצוען שריו ואין לך טרשים בכל ארץ ישראל יותר מחברון דהוו קברי בה שיכבי

ואפילו הכי חברון מבונה על אחת משבעה בצוען דכתיב וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים מאי נבנתה אילימא נבנתה ממש אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה לבנו גדול שנאמר ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען

אלא שמבונה על אחת משבעה בצוען והני מילי בטרשים אבל שלא בטרשים חמש מאה

והני מילי שלא בברכותיה אבל בברכותיה כתיב ויזרע יצחק בארץ ההיא וגו׳

תניא אמר רבי יוסי סאה ביהודה היתה עושה חמש סאין סאה קמח סאה סלת סאה סובין סאה מורסין וסאה קיבוריא אמר ליה ההוא צדוקי לרבי חנינא יאה משבחיתו בה בארעכון בית סאה אחת הניח לי אבא ממנה משח ממנה חמר ממנה עיבור ממנה קיטניות ממנה רועות מקנתי

אמר ליה ההוא בר אמוראה לבר ארעא דישראל האי [תאלתא] דקיימא אגודא דירדנא כמה גדריתו מינה אמר ליה שיתין כורי אמר ליה אכתי לא עייליתו בה אחריבתוה אנן מאה ועשרים כורי הוה גזרינן מינה אמר ליה אנא נמי מחד גיסא קאמינא לך

אמר רב חסדא מאי דכתיב ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי למה ארץ ישראל נמשלה לצבי לומר לך מה צבי זה אין עורו מחזיק בשרו אף ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה דבר אחר מה צבי זה קל מכל החיות אף ארץ ישראל קלה מכל הארצות לבשל את פירותיה

אי מה צבי זה קל ואין בשרו שמן אף ארץ ישראל קלה לבשל ואין פירותיה שמנים תלמוד לומר זבת חלב ודבש שמנים מחלב ומתוקים מדבש

רבי אלעזר כי הוה סליק לארץ ישראל אמר פלטי לי מחדא כי סמכוהו אמר פלטי לי מתרתי כי אותבוהו בסוד העיבור אמר פלטי לי מתלת

שנאמר והיתה ידי אל הנביאים החוזים שוא וגו׳ בסוד עמי לא יהיו זה סוד עיבור ובכתב בית ישראל לא יכתבו זה סמיכה ואל אדמת ישראל לא יבואו כמשמעו

רבי זירא כי הוה סליק לארץ ישראל לא אשכח מברא למעבר נקט במצרא וקעבר אמר ליה ההוא צדוקי עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו אכתי בפזיזותייכו קיימיתו אמר ליה דוכתא דמשה ואהרן לא זכו לה אנא מי יימר דזכינא לה:

רבי אבא מנשק כיפי דעכו רבי חנינא מתקן מתקליה רבי אמי ורבי אסי


קיימי משמשא לטולא ומטולא לשמשא רבי חייא בר גמדא מיגנדר בעפרה שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו

אמר רבי זירא אמר רבי ירמיה בר אבא דור שבן דוד בא קטיגוריא בתלמידי חכמים כי אמריתה קמיה דשמואל אמר צירוף אחר צירוף שנאמר ועוד בה עשיריה ושבה והיתה לבער תני רב יוסף בזוזי ובזוזי דבזוזי

אמר רב חייא בר אשי אמר רב עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות שנאמר כי עץ נשא פריו תאנה וגפן נתנו חילם:

הדרן עלך שני דייני גזירות וסליקא לה מסכת כתובות


גלול כלפי מעלה