Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ בתמוז תשפ״ב | 19 יולי 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות יג

אם הבעל טוען שאשתו אינה בתולה והיא אומרת “מוכת עץ אני” והוא מאשים אותה ששכבה עם גבר אחר, שוב יש לנו ויכוח בין רבן גמליאל ורבי אליעזר מצד אחד לרבי יהושע מצד שני. רבי יוחנן ורבי אלעזר חלוקים בשאלה אם הגבר טוען 100 זוז ואישה 200 זוז או שהגבר טוען שלא מגיע לה כלום והיא תובעת 100 זוז. הויכוח שלהם מבוסס על המחלוקת בין רבי מאיר לחכמים בעניין מוכת עץ – האם היא מקבלת כתובה או 100 או 200. הוא מבוסס גם על מחלוקת לגבי גבר שמגלה לאחר הנישואין שאשתו לא הייתה בתולה, האם היא מקבלת כתובה של 100 זוז או לא מקבלת כלום. אם ראו אשה “מדברת” עם גבר אחר ויש חשש שנבעלה לו, אם היא טוענת שהוא ממוצא “כשר”, האם נוכל להסתמך על עדותה ולהתיר לה להינשא לכהן? שוב, אותם רבנים לעיל דנים בסוגיה זו. הם גם דנים במקרה בו האשה הייתה בהריון והיא מעידה שהאב “כשר”. מה הפירוש של “מדברת” – האם יש עדים שראוה נכנסה איתו לבד לחדר או שמא היו עדים שהיא קיימה איתו יחסים? זעירי ורב אסי חולקים בפירוש מילה זו ומובאים מספר מקורות להעלות קושיות נגד כל אחד מהם. כל קושי נפתר, מלבד האחרון שנותר כקושי נגד רב אסי. המקור האחרון היה מהתוספתא כתובות א:ט שבה יש דו-שיח מפורט יותר בין רבי יהושע ורבן גמליאל ורבי אליעזר שהסתיימה בחילופי דברים מבלבלים לגבי ההבדלים/הדמיון בין אישה שנלקחה בשבי לבין אישה מעוברת ו”מדברת”. רבי יוחנן ורבי אלעזר חלוקים בשאלה האם כל צד מחזיק בעמדתו גם לגבי עדות האשה וגם לגבי מעמדה של בתה. רבי אליעזר מעורר קושי נגד רבי יוחנן מהתוספתא. רבי יוחנן מגביל את המשמעות של המילה “שתוקי” בתוספתא כדי לפתור את הקושי.

דאם כן קשיא הלכתא אהלכתא דקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני ובהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אלא לאו שמע מינה כדמשנינן שמע מינה

מתני׳ היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה

גמ׳ טענתייהו במאי רבי יוחנן אמר במאתים ומנה רבי אלעזר אמר במנה ולא כלום

רבי יוחנן אמר במאתים ומנה סבר לה כרבי מאיר דאמר בין הכיר בה ובין לא הכיר בה מאתים ורבי אלעזר אומר במנה ולא כלום סבר לה כרבנן דאמרי בין הכיר בה בין לא הכיר בה מנה

בשלמא רבי אלעזר לא קאמר כרבי יוחנן דקא מוקי לה כרבנן אלא רבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כרבי אלעזר

קסבר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה הכא הוא קאמר מנה והיא קאמרה מנה מאי איכא בין טענה דידיה לטענה דידה

בשלמא לרבי אלעזר היינו דקתני תרתי חדא לאפוקי מדרמי בר חמא

וחדא לאפוקי מדרב חייא בר אבין אמר רב ששת אלא לרבי יוחנן תרתי למה לי

חדא להודיעך כחו דרבן גמליאל וחדא להודיעך כחו דרבי יהושע קמייתא להודיעך כחו דרבי יהושע דאף על גב דאיכא למימר מיגו לא מהימנא בתרייתא להודיעך כחו דרבן גמליאל דאף על גב דליכא למימר מיגו מהימנא

מתני׳ ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של איש זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה

היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה

גמ׳ מאי מדברת זעירי אמר נסתרה רב אסי אמר נבעלה בשלמא לזעירי היינו דקתני מדברת אלא לרב אסי מאי מדברת לישנא מעליא כדכתיב אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און

בשלמא לזעירי היינו דקתני תרתי מדברת ומעוברת אלא לרב אסי תרתי למה לי

חדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה

הניחא למאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה מאי איכא למימר רב אסי סבר כמאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה

אמר ליה רב פפא לאביי לזעירי דאמר מאי מדברת נסתרה ואמר רבי יהושע לא מהימנא האמר רב מלקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד

לימא דלא כרבי יהושע אפילו תימא רבי יהושע מעלה עשו ביוחסין

מיתיבי ראוה שנכנסה עם אחד לסתר

או לחורבה ואמרו לה מה טיבו של איש זה כהן הוא ובן אחי אבא הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה

בשלמא לזעירי היינו דקתני תרתי לסתר או לחורבה אלא לרב אסי דאמר נבעלה תרתי למה לי חדא קתני לסתר דחורבה

והא לסתר או לחורבה קתני חדא לחורבה דמתא וחדא לחורבה דדברא וצריכי דאי אשמעינן חורבה דמתא בהא קמכשר רבן גמליאל משום דרוב כשרים אצלה אבל לחורבה דדברא דרוב פסולין אצלה אימא מודה ליה לרבי יהושע

ואי אשמעינן בההיא בההיא קאמר רבי יהושע אבל בהא אימא מודה לרבן גמליאל צריכא

מיתיבי זו עדות שהאשה כשרה לה ורבי יהושע אומר אינה נאמנת אמר להם רבי יהושע אי אתם מודים בשבויה שנשבית ויש לה עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני שאינה נאמנת

אמרו לו אבל ומה הפרש יש בין זו לזו לזו יש עדים ולזו אין לה עדים

אמר להם אף לזו יש עדים שהרי כריסה בין שיניה אמרו לו רוב גוים פרוצים בעריות הם אמר להן אין אפוטרופוס לעריות

במה דברים אמורים בעדות אשה בגופה אבל עדות אשה בבתה דברי הכל הולד שתוקי

מאי קאמר להו ומאי קמהדרי ליה הכי קאמרי ליה השבתנו על המעוברת מה תשיבנו על המדברת אמר להם מדברת היינו שבויה אמרו לו שאני שבויה דרוב גוים פרוצים בעריות הם אמר להם הא נמי כיון דאיסתתר אין אפוטרופוס לעריות

קתני מיהת תרתי מדברת ומעוברת תיובתא דרב אסי תיובתא

ותיפוק ליה דהתם רוב פסולין אצלה והכא רוב כשרין אצלה מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי לדברי המכשיר מכשיר אפילו ברוב פסולין לדברי הפוסל פוסל אפילו ברוב כשרים

אמר רבי יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה לדברי הפוסל בה פוסל בבתה ורבי אלעזר אומר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה

אמר רבה מאי טעמא דרבי אלעזר בשלמא איהי אית לה חזקה דכשרות בתה לית לה חזקה דכשרות

איתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן במה דברים אמורים בעדות אשה בגופה אבל עדות אשה בבתה דברי הכל הולד שתוקי מאי לאו שתוקי ופסול לא שתוקי וכשר

ומי איכא שתוקי כשר אין כדשמואל דאמר שמואל עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל הולד שתוקי

מאי שתוקי אילימא שמשתיקין אותו מנכסי אביו פשיטא ומי ידעינן אבוה מנו אלא שמשתיקין אותו מדין כהונה דכתיב והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם מי שזרעו מיוחס אחריו יצא זה שאין זרעו מיוחס אחריו

ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אמר

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

DM 126

דיני רוב – דף משלהן 126

איך מחליטים בדיני ספקות?   כל דפריש, רוב וקרוב

כתובות יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות יג

דאם כן קשיא הלכתא אהלכתא דקיימא לן הלכתא כרב נחמן בדיני ובהא אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבן גמליאל אלא לאו שמע מינה כדמשנינן שמע מינה

מתני׳ היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת איש את רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת דרוסת איש עד שתביא ראיה לדבריה

גמ׳ טענתייהו במאי רבי יוחנן אמר במאתים ומנה רבי אלעזר אמר במנה ולא כלום

רבי יוחנן אמר במאתים ומנה סבר לה כרבי מאיר דאמר בין הכיר בה ובין לא הכיר בה מאתים ורבי אלעזר אומר במנה ולא כלום סבר לה כרבנן דאמרי בין הכיר בה בין לא הכיר בה מנה

בשלמא רבי אלעזר לא קאמר כרבי יוחנן דקא מוקי לה כרבנן אלא רבי יוחנן מאי טעמא לא אמר כרבי אלעזר

קסבר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה יש לה כתובה מנה הכא הוא קאמר מנה והיא קאמרה מנה מאי איכא בין טענה דידיה לטענה דידה

בשלמא לרבי אלעזר היינו דקתני תרתי חדא לאפוקי מדרמי בר חמא

וחדא לאפוקי מדרב חייא בר אבין אמר רב ששת אלא לרבי יוחנן תרתי למה לי

חדא להודיעך כחו דרבן גמליאל וחדא להודיעך כחו דרבי יהושע קמייתא להודיעך כחו דרבי יהושע דאף על גב דאיכא למימר מיגו לא מהימנא בתרייתא להודיעך כחו דרבן גמליאל דאף על גב דליכא למימר מיגו מהימנא

מתני׳ ראוה מדברת עם אחד ואמרו לה מה טיבו של איש זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה

היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת ורבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת מעוברת לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה

גמ׳ מאי מדברת זעירי אמר נסתרה רב אסי אמר נבעלה בשלמא לזעירי היינו דקתני מדברת אלא לרב אסי מאי מדברת לישנא מעליא כדכתיב אכלה ומחתה פיה ואמרה לא פעלתי און

בשלמא לזעירי היינו דקתני תרתי מדברת ומעוברת אלא לרב אסי תרתי למה לי

חדא להכשיר בה וחדא להכשיר בבתה

הניחא למאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה אלא למאן דאמר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה מאי איכא למימר רב אסי סבר כמאן דאמר לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה

אמר ליה רב פפא לאביי לזעירי דאמר מאי מדברת נסתרה ואמר רבי יהושע לא מהימנא האמר רב מלקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד

לימא דלא כרבי יהושע אפילו תימא רבי יהושע מעלה עשו ביוחסין

מיתיבי ראוה שנכנסה עם אחד לסתר

או לחורבה ואמרו לה מה טיבו של איש זה כהן הוא ובן אחי אבא הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרים נאמנת רבי יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי זו בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה

בשלמא לזעירי היינו דקתני תרתי לסתר או לחורבה אלא לרב אסי דאמר נבעלה תרתי למה לי חדא קתני לסתר דחורבה

והא לסתר או לחורבה קתני חדא לחורבה דמתא וחדא לחורבה דדברא וצריכי דאי אשמעינן חורבה דמתא בהא קמכשר רבן גמליאל משום דרוב כשרים אצלה אבל לחורבה דדברא דרוב פסולין אצלה אימא מודה ליה לרבי יהושע

ואי אשמעינן בההיא בההיא קאמר רבי יהושע אבל בהא אימא מודה לרבן גמליאל צריכא

מיתיבי זו עדות שהאשה כשרה לה ורבי יהושע אומר אינה נאמנת אמר להם רבי יהושע אי אתם מודים בשבויה שנשבית ויש לה עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני שאינה נאמנת

אמרו לו אבל ומה הפרש יש בין זו לזו לזו יש עדים ולזו אין לה עדים

אמר להם אף לזו יש עדים שהרי כריסה בין שיניה אמרו לו רוב גוים פרוצים בעריות הם אמר להן אין אפוטרופוס לעריות

במה דברים אמורים בעדות אשה בגופה אבל עדות אשה בבתה דברי הכל הולד שתוקי

מאי קאמר להו ומאי קמהדרי ליה הכי קאמרי ליה השבתנו על המעוברת מה תשיבנו על המדברת אמר להם מדברת היינו שבויה אמרו לו שאני שבויה דרוב גוים פרוצים בעריות הם אמר להם הא נמי כיון דאיסתתר אין אפוטרופוס לעריות

קתני מיהת תרתי מדברת ומעוברת תיובתא דרב אסי תיובתא

ותיפוק ליה דהתם רוב פסולין אצלה והכא רוב כשרין אצלה מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי דאמר רבי יהושע בן לוי לדברי המכשיר מכשיר אפילו ברוב פסולין לדברי הפוסל פוסל אפילו ברוב כשרים

אמר רבי יוחנן לדברי המכשיר בה מכשיר בבתה לדברי הפוסל בה פוסל בבתה ורבי אלעזר אומר לדברי המכשיר בה פוסל בבתה

אמר רבה מאי טעמא דרבי אלעזר בשלמא איהי אית לה חזקה דכשרות בתה לית לה חזקה דכשרות

איתיביה רבי אלעזר לרבי יוחנן במה דברים אמורים בעדות אשה בגופה אבל עדות אשה בבתה דברי הכל הולד שתוקי מאי לאו שתוקי ופסול לא שתוקי וכשר

ומי איכא שתוקי כשר אין כדשמואל דאמר שמואל עשרה כהנים עומדים ופירש אחד מהם ובעל הולד שתוקי

מאי שתוקי אילימא שמשתיקין אותו מנכסי אביו פשיטא ומי ידעינן אבוה מנו אלא שמשתיקין אותו מדין כהונה דכתיב והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהנת עולם מי שזרעו מיוחס אחריו יצא זה שאין זרעו מיוחס אחריו

ההוא ארוס וארוסתו דאתו לקמיה דרב יוסף היא אמרה מיניה והוא אמר

גלול כלפי מעלה