Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ב׳ באב תשפ״ב | 30 יולי 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות כד

 

הדף היום מוקדש על ידי ג'ודי טיידור שברץ לעילוי נשמת חמותה, רחל בילא בת ר' שלום חיים ודרייזע גנסה, שחגגה השנה יום הולדת 99 ונפטרה השבוע. היא אהבה ללמוד וכצעירה רצתה ללמוד גמרא אך לא אפשרו לה.

הדף היום מוקדש ע"י ג'יין שפירו לכבוד נינה בלאק.  שנזכה לחגוג שמחות ביחד, כולל סיום הש"ס.

אימא לא

ואי אשמעינן הני תרתי משום דממונא אבל אשת איש דאיסורא אימא לא

נשביתי וטהורה אני למה לי משום דקא בעי למיתני ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא

הניחא למאן דמתני לה אסיפא אלא למאן דמתני לה ארישא מאי איכא למימר משום דקא בעי למיתני שתי נשים שנשבו

ושתי נשים שנשבו למה לי מהו דתימא ניחוש לגומלין קמשמע לן

וכן שני אנשים למה לי משום דקא בעי למיתני פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

תנו רבנן אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה עד שיהו שלשה שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה רבי יהודה אומר אף אינו נאמן להאכילו בתרומה עד שיהו שלשה שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה

למימרא דרבי יהודה חייש לגומלין ורבנן לא חיישי לגומלין והא איפכא שמעינן להו דתנן החמרין שנכנסו לעיר ואמר אחד מהן שלי חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן אינו נאמן רבי יהודה אומר נאמן

אמר רב אדא בר אהבה אמר רב מוחלפת השיטה אביי אמר לעולם לא תיפוך בדמאי הקילו רוב עמי הארץ מעשרין הן

אמר רבא דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא אלא דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא כדשנינן דרבנן אדרבנן לא קשיא כדאמר רבי חמא בר עוקבא בשכלי אומנותו בידו


הכא נמי בשכלי אומנותו בידו

והיכא אתמר דרבי חמא בר עוקבא אהא דתנן הקדר שהניח קדירותיו וירד לשתות (מים מן היאור) הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות

והתניא אלו ואלו טמאות אמר רבי חמא בר עוקבא בשכלי אומנותו בידו מפני שיד הכל ממשמשת בהן

והתניא אלו ואלו טהורות אמר רבי חמא בר עוקבא בשאין כלי אומנותו בידו

ואלא הא דתנן הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות היכי משכחת לה

דסמיכא לרשות הרבים ומשום חיפופי רשות הרבים

ואיבעית אימא רבי יהודה ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קמיפלגי

איבעיא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין היכי דמי אילימא דכתיב ביה אני פלוני כהן חתמתי עד מאן קא מסהיד עילויה

לא צריכא דכתיב ביה אני פלוני כהן לויתי מנה מפלוני וחתימו סהדי מאי אמנה שבשטר קא מסהדי או דלמא אכולה מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין

איבעיא להו מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין תיבעי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין ותיבעי למאן דאמר אין מעלין

תיבעי למאן דאמר מעלין הני מילי תרומה דעון מיתה היא אבל נשיאות כפים דאיסור עשה לא או דלמא לא שנא

תיבעי למאן דאמר אין מעלין הני מילי תרומה דמיתאכלא בצנעא אבל נשיאות כפים דבפרהסיא אי לאו כהן הוא כולי האי לא מחציף אינש נפשיה או דלמא לא שנא

רב חסדא ורבי אבינא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין אמר ליה פלוגתא דרב חסדא ורבי אבינא

הלכתא מאי אמר ליה אנא מתניתא ידענא דתניא רבי יוסי אומר גדולה חזקה שנאמר ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אשה ויקרא על שמם אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים

אמר להם הרי אתם בחזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול אף כאן בקדשי הגבול ואי סלקא דעתך מעלין מנשיאות כפים ליוחסין הני כיון דפרסי ידייהו אתי לאסוקינהו

שאני הכא דריע חזקייהו דאי לא תימא הכי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין כיון דאכלי בתרומה אתי לאסוקינהו אלא לאו משום דריע חזקייהו


  • לימוד החודש מוקדש ע"י אסתר גרוס לע"נ אביה מני גרוס

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

dm127

הפה שאסר – דף משלהן 127

מה ההבדל בין שקר, אמת וחצי אמת?  למה אישה שאומרת אשת איש הייתי נאמנת?

כתובות כד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות כד

אימא לא

ואי אשמעינן הני תרתי משום דממונא אבל אשת איש דאיסורא אימא לא

נשביתי וטהורה אני למה לי משום דקא בעי למיתני ואם משנשאת באו עדים הרי זו לא תצא

הניחא למאן דמתני לה אסיפא אלא למאן דמתני לה ארישא מאי איכא למימר משום דקא בעי למיתני שתי נשים שנשבו

ושתי נשים שנשבו למה לי מהו דתימא ניחוש לגומלין קמשמע לן

וכן שני אנשים למה לי משום דקא בעי למיתני פלוגתא דרבי יהודה ורבנן

תנו רבנן אני כהן וחברי כהן נאמן להאכילו בתרומה ואינו נאמן להשיאו אשה עד שיהו שלשה שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה רבי יהודה אומר אף אינו נאמן להאכילו בתרומה עד שיהו שלשה שנים מעידין על זה ושנים מעידין על זה

למימרא דרבי יהודה חייש לגומלין ורבנן לא חיישי לגומלין והא איפכא שמעינן להו דתנן החמרין שנכנסו לעיר ואמר אחד מהן שלי חדש ושל חברי ישן שלי אינו מתוקן ושל חברי מתוקן אינו נאמן רבי יהודה אומר נאמן

אמר רב אדא בר אהבה אמר רב מוחלפת השיטה אביי אמר לעולם לא תיפוך בדמאי הקילו רוב עמי הארץ מעשרין הן

אמר רבא דרבי יהודה אדרבי יהודה קשיא דרבנן אדרבנן לא קשיא אלא דרבי יהודה אדרבי יהודה לא קשיא כדשנינן דרבנן אדרבנן לא קשיא כדאמר רבי חמא בר עוקבא בשכלי אומנותו בידו


הכא נמי בשכלי אומנותו בידו

והיכא אתמר דרבי חמא בר עוקבא אהא דתנן הקדר שהניח קדירותיו וירד לשתות (מים מן היאור) הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות

והתניא אלו ואלו טמאות אמר רבי חמא בר עוקבא בשכלי אומנותו בידו מפני שיד הכל ממשמשת בהן

והתניא אלו ואלו טהורות אמר רבי חמא בר עוקבא בשאין כלי אומנותו בידו

ואלא הא דתנן הפנימיות טהורות והחיצונות טמאות היכי משכחת לה

דסמיכא לרשות הרבים ומשום חיפופי רשות הרבים

ואיבעית אימא רבי יהודה ורבנן במעלין מתרומה ליוחסין קמיפלגי

איבעיא להו מהו להעלות משטרות ליוחסין היכי דמי אילימא דכתיב ביה אני פלוני כהן חתמתי עד מאן קא מסהיד עילויה

לא צריכא דכתיב ביה אני פלוני כהן לויתי מנה מפלוני וחתימו סהדי מאי אמנה שבשטר קא מסהדי או דלמא אכולה מילתא קא מסהדי רב הונא ורב חסדא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין

איבעיא להו מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין תיבעי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין ותיבעי למאן דאמר אין מעלין

תיבעי למאן דאמר מעלין הני מילי תרומה דעון מיתה היא אבל נשיאות כפים דאיסור עשה לא או דלמא לא שנא

תיבעי למאן דאמר אין מעלין הני מילי תרומה דמיתאכלא בצנעא אבל נשיאות כפים דבפרהסיא אי לאו כהן הוא כולי האי לא מחציף אינש נפשיה או דלמא לא שנא

רב חסדא ורבי אבינא חד אמר מעלין וחד אמר אין מעלין אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא מהו להעלות מנשיאות כפים ליוחסין אמר ליה פלוגתא דרב חסדא ורבי אבינא

הלכתא מאי אמר ליה אנא מתניתא ידענא דתניא רבי יוסי אומר גדולה חזקה שנאמר ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח מבנות ברזילי הגלעדי אשה ויקרא על שמם אלה בקשו כתבם המתיחשים ולא נמצאו ויגאלו מן הכהונה ויאמר התרשתא להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים

אמר להם הרי אתם בחזקתכם במה הייתם אוכלים בגולה בקדשי הגבול אף כאן בקדשי הגבול ואי סלקא דעתך מעלין מנשיאות כפים ליוחסין הני כיון דפרסי ידייהו אתי לאסוקינהו

שאני הכא דריע חזקייהו דאי לא תימא הכי למאן דאמר מעלין מתרומה ליוחסין כיון דאכלי בתרומה אתי לאסוקינהו אלא לאו משום דריע חזקייהו


גלול כלפי מעלה