Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ו באב תשפ״ב | 12 אוגוסט 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות לז

הלימוד השבוע מוקדש על ידי חני פנשטיין וגי' גי' הורנבלס לעילוי נשמת מאיר פנשטיין שמאוד אבה ללמוד את הדף היומי והיה מאוד גאה בפעילות של הדרן. הדף היום מוקדש ע"י ליזה הירט וילנר לזכר נשמת סבה, מאיר פנשטיין. "הוא היה מאוד גאה בזה שהיה יכול לשוחח איתי בענייני הדף."

וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא והתניא הגיורת שנתגיירה וראתה דם רבי יהודה אומר דיה שעתה רבי יוסי אומר הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

וצריכה להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ליה גיורת אשבויה קא רמית גיורת לא מנטרא נפשה שבויה מנטרא נפשה

ורמי שבויה אשבויה דתניא הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אשתיק

אמר ליה מידי שמיע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב ששת שראוה שנבעלה אי הכי מאי טעמא דרבי יוסי אמר רבה קסבר רבי יוסי אשה מזנה משמשת במוך שלא תתעבר

בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרא נפשה שבויה נמי דלא ידעה היכא ממטו לה שפחה נמי דשמעה מפי מרה אלא יוצאה בשן ועין מאי איכא למימר

וכי תימא כל ממילא לא אמר רבי יוסי הרי אנוסה ומפותה דממילא ותניא אנוסה ומפותה צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד

אלא אמר רבה קסבר רבי יוסי אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר ואידך חיישינן שמא לא נהפכה יפה יפה:

שנאמר ולא יהיה אסון ענוש יענש וכו׳: והא מהכא נפקא מהתם נפקא כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות

חדא במיתה וממון וחדא במלקות וממון וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דאיכא איבוד נשמה אבל מלקות וממון דליכא איבוד נשמה אימא לא

ואי אשמעינן מלקות וממון משום דלא חמיר איסוריה אבל מיתה וממון דחמיר איסוריה אימא לא צריכא

ולרבי מאיר דאמר לוקה ומשלם תרתי למה לי חדא במיתה וממון


וחדא במיתה ומלקות וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דחדא בגופיה וחדא בממוניה לא עבדינן אבל במיתה ומלקות דאידי ואידי בגופיה אימא מיתה אריכתא היא ונעביד ביה

ואי אשמעינן מיתה ומלקות דתרתי בגופיה לא עבדינן אבל מיתה וממון דחדא בגופיה וחדא בממוניה אימא נעביד ביה צריכא

ולא תקחו כופר לנפש רוצח למה לי דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מקטלא לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו למה לי דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות

ותרי קראי למה לי חד בשוגג וחד במזיד וצריכי דאי אשמעינן מזיד משום דחמיר איסוריה אבל שוגג דלא חמיר איסוריה אימא לא ואי אשמעינן שוגג משום דליכא איבוד נשמה אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא צריכא

ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו למה לי

מבעי ליה לכדתניא מנין שאם נתערפה עגלה ואחר כך נמצא ההורג מנין שאין פוטרין אותו שנאמר ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה וגו׳

ואתה תבער הדם הנקי מקרבך למה לי מיבעי ליה לכדתניא מנין למומתים בסייף שהוא מן הצואר תלמוד לומר ואתה תבער הדם הנקי מקרבך הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה מה להלן מן הצואר אף שופכי דמים מן הצואר

אי מה להלן בקופיץ וממול עורף אף כאן בקופיץ וממול עורף אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה

כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי מיבעי ליה לכדתניא מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי מנין שלא אמר כלום

שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה יכול אף קודם שנגמר דינו כן תלמוד לומר מן האדם ולא כל האדם

ולרבי חנניא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה

מיבעי ליה לכדתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להן שנאמר אם כופר יושת עליו יכול אף בידי אדם כן תלמוד לומר חרם מן האדם לא יפדה

ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנין תלמוד לומר כל חרם

ולא ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה לא תשקול ממונא מיניה ותיפטריה כל חרם למה לי אמר רמי בר חמא איצטריך סלקא דעתך אמינא


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות לז

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות לז

וסבר רבי יהודה בקדושתה קיימא והתניא הגיורת שנתגיירה וראתה דם רבי יהודה אומר דיה שעתה רבי יוסי אומר הרי היא ככל הנשים ומטמאה מעת לעת ומפקידה לפקידה

וצריכה להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אמר ליה גיורת אשבויה קא רמית גיורת לא מנטרא נפשה שבויה מנטרא נפשה

ורמי שבויה אשבויה דתניא הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו יתירות על בנות שלש שנים ויום אחד צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד אשתיק

אמר ליה מידי שמיע לך בהא אמר ליה הכי אמר רב ששת שראוה שנבעלה אי הכי מאי טעמא דרבי יוסי אמר רבה קסבר רבי יוסי אשה מזנה משמשת במוך שלא תתעבר

בשלמא גיורת כיון דדעתה לאיגיורי מנטרא נפשה שבויה נמי דלא ידעה היכא ממטו לה שפחה נמי דשמעה מפי מרה אלא יוצאה בשן ועין מאי איכא למימר

וכי תימא כל ממילא לא אמר רבי יוסי הרי אנוסה ומפותה דממילא ותניא אנוסה ומפותה צריכות להמתין שלשה חדשים דברי רבי יהודה רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד

אלא אמר רבה קסבר רבי יוסי אשה מזנה מתהפכת כדי שלא תתעבר ואידך חיישינן שמא לא נהפכה יפה יפה:

שנאמר ולא יהיה אסון ענוש יענש וכו׳: והא מהכא נפקא מהתם נפקא כדי רשעתו משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום שתי רשעיות

חדא במיתה וממון וחדא במלקות וממון וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דאיכא איבוד נשמה אבל מלקות וממון דליכא איבוד נשמה אימא לא

ואי אשמעינן מלקות וממון משום דלא חמיר איסוריה אבל מיתה וממון דחמיר איסוריה אימא לא צריכא

ולרבי מאיר דאמר לוקה ומשלם תרתי למה לי חדא במיתה וממון


וחדא במיתה ומלקות וצריכא דאי אשמעינן מיתה וממון משום דחדא בגופיה וחדא בממוניה לא עבדינן אבל במיתה ומלקות דאידי ואידי בגופיה אימא מיתה אריכתא היא ונעביד ביה

ואי אשמעינן מיתה ומלקות דתרתי בגופיה לא עבדינן אבל מיתה וממון דחדא בגופיה וחדא בממוניה אימא נעביד ביה צריכא

ולא תקחו כופר לנפש רוצח למה לי דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מקטלא לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו למה לי דאמר רחמנא לא תשקול ממונא מיניה ותפטריה מן גלות

ותרי קראי למה לי חד בשוגג וחד במזיד וצריכי דאי אשמעינן מזיד משום דחמיר איסוריה אבל שוגג דלא חמיר איסוריה אימא לא ואי אשמעינן שוגג משום דליכא איבוד נשמה אבל מזיד דאיכא איבוד נשמה אימא לא צריכא

ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה כי אם בדם שופכו למה לי

מבעי ליה לכדתניא מנין שאם נתערפה עגלה ואחר כך נמצא ההורג מנין שאין פוטרין אותו שנאמר ולארץ לא יכופר לדם אשר שופך בה וגו׳

ואתה תבער הדם הנקי מקרבך למה לי מיבעי ליה לכדתניא מנין למומתים בסייף שהוא מן הצואר תלמוד לומר ואתה תבער הדם הנקי מקרבך הוקשו כל שופכי דמים לעגלה ערופה מה להלן מן הצואר אף שופכי דמים מן הצואר

אי מה להלן בקופיץ וממול עורף אף כאן בקופיץ וממול עורף אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר קרא ואהבת לרעך כמוך ברור לו מיתה יפה

כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה למה לי מיבעי ליה לכדתניא מנין ליוצא ליהרג ואמר אחד ערכו עלי מנין שלא אמר כלום

שנאמר כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה יכול אף קודם שנגמר דינו כן תלמוד לומר מן האדם ולא כל האדם

ולרבי חנניא בן עקביא דאמר נערך מפני שדמיו קצובין האי כל חרם מאי עביד ליה

מיבעי ליה לכדתניא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר לפי שמצינו למומתים בידי שמים שנותנין ממון ומתכפר להן שנאמר אם כופר יושת עליו יכול אף בידי אדם כן תלמוד לומר חרם מן האדם לא יפדה

ואין לי אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגגתן לכפרה מיתות קלות שניתנה שגגתן לכפרה מנין תלמוד לומר כל חרם

ולא ממילא מלא תקחו כופר שמעת מינה לא תשקול ממונא מיניה ותיפטריה כל חרם למה לי אמר רמי בר חמא איצטריך סלקא דעתך אמינא


גלול כלפי מעלה