Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט״ז באב תשפ״ב | 13 אוגוסט 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות לח

הני מילי היכא דהרגו דרך עלייה שלא ניתנה שגגתו לכפרה אבל הרגו דרך ירידה דניתנה שגגתו לכפרה אימא נישקול ממונא מיניה וניפטריה קא משמע לן

אמר ליה רבא הא מדתנא דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה

מה מכה בהמה לא חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עליה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון

אלא אמר רמי בר חמא איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכא דסימא את עינו והרגו בה אבל היכא דסימא את עינו והרגו בדבר אחר אימא נישקול ממונא מיניה אמר ליה רבא הא נמי מאידך תנא דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין

אלא אמר רב אשי איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם קא משמע לן ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם האי כל חרם מאי עביד ליה סבר לה כתנא קמא דרבי חנניא בן עקביא:

מתני׳ נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:

גמ׳ מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי אמר קרא אשר לא אורשה הא אורסה אין לה קנס ורבי עקיבא אשר לא אורשה לאביה הא אורסה לעצמה

אלא מעתה נערה ולא בוגרת הכי נמי דלעצמה בתולה ולא בעולה הכי נמי דלעצמה אלא לגמרי הכא נמי לגמרי

אמר לך רבי עקיבא האי לא אורשה מיבעי ליה לכדתניא אשר לא אורשה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה שאין לה קנס דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לאביה והדין נותן הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה ואביה זכאי בכסף קנסה מה כסף קידושיה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה אף כסף קנסה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה

אם כן מה תלמוד לומר אשר לא אורשה מופנה להקיש לו ולדון הימנו גזירה שוה נאמר כאן אשר לא אורשה ונאמר להלן אשר לא אורשה מה כאן חמשים אף להלן חמשים ומה להלן שקלים אף כאן שקלים

ורבי עקיבא מאי חזית דאשר לא אורשה לגזירה שוה ובתולה למעוטי בעולה


אימא בתולה לגזירה שוה ואשר לא אורסה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה

מסתברא אשר לא אורסה לגזירה שוה שהרי אני קורא בה נערה בתולה אדרבה בתולה לגזירה שוה שהרי אני קורא בה אשר לא אורסה מסתברא הא אישתני גופה והא לא אישתני גופה

ורבי יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה נפקא ליה מדתניא כסף ישקול כמוהר הבתולות שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה

קשיא דרבי עקיבא אדרבי עקיבא תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא

בשלמא רבי עקיבא דמתניתין לא אתיא גזירה שוה ומפקא ליה לקרא מפשטיה לגמרי אלא לרבי עקיבא דברייתא אתיא גזירה שוה ומפקא מפשטיה לגמרי

אמר רב נחמן בר יצחק קרי ביה אשר לא ארוסה ארוסה בת סקילה היא סלקא דעתך אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם

ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם מאי איכא למימר סבר לה כרבי עקיבא דמתניתין

תנו רבנן קנסה למי לאביה ויש אומרים לעצמה לעצמה אמאי אמר רב חסדא הכא בנערה שנתארסה ונתגרשה עסקינן וקמיפלגי בפלוגתא דרבי עקיבא דמתניתין ורבי עקיבא דברייתא

אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי מתה מלתא דפשיטא ליה לאביי מיבעיא ליה לרבא

דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ודבנה הוי או דלמא אין בגר בקבר ודאביה הוי


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות לח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות לח

הני מילי היכא דהרגו דרך עלייה שלא ניתנה שגגתו לכפרה אבל הרגו דרך ירידה דניתנה שגגתו לכפרה אימא נישקול ממונא מיניה וניפטריה קא משמע לן

אמר ליה רבא הא מדתנא דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה מכה אדם ומכה בהמה

מה מכה בהמה לא חלקת בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עלייה לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון אף מכה אדם לא תחלוק בו בין שוגג למזיד בין מתכוין לשאין מתכוין בין דרך ירידה לדרך עליה לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון

אלא אמר רמי בר חמא איצטריך סלקא דעתך אמינא הני מילי היכא דסימא את עינו והרגו בה אבל היכא דסימא את עינו והרגו בדבר אחר אימא נישקול ממונא מיניה אמר ליה רבא הא נמי מאידך תנא דבי חזקיה נפקא דתנא דבי חזקיה עין תחת עין ולא עין ונפש תחת עין

אלא אמר רב אשי איצטריך סלקא דעתך אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם קא משמע לן ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם האי כל חרם מאי עביד ליה סבר לה כתנא קמא דרבי חנניא בן עקביא:

מתני׳ נערה שנתארסה ונתגרשה רבי יוסי הגלילי אומר אין לה קנס רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לעצמה:

גמ׳ מאי טעמא דרבי יוסי הגלילי אמר קרא אשר לא אורשה הא אורסה אין לה קנס ורבי עקיבא אשר לא אורשה לאביה הא אורסה לעצמה

אלא מעתה נערה ולא בוגרת הכי נמי דלעצמה בתולה ולא בעולה הכי נמי דלעצמה אלא לגמרי הכא נמי לגמרי

אמר לך רבי עקיבא האי לא אורשה מיבעי ליה לכדתניא אשר לא אורשה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה שאין לה קנס דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר יש לה קנס וקנסה לאביה והדין נותן הואיל ואביה זכאי בכסף קידושיה ואביה זכאי בכסף קנסה מה כסף קידושיה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה אף כסף קנסה אף על פי שנתארסה ונתגרשה לאביה

אם כן מה תלמוד לומר אשר לא אורשה מופנה להקיש לו ולדון הימנו גזירה שוה נאמר כאן אשר לא אורשה ונאמר להלן אשר לא אורשה מה כאן חמשים אף להלן חמשים ומה להלן שקלים אף כאן שקלים

ורבי עקיבא מאי חזית דאשר לא אורשה לגזירה שוה ובתולה למעוטי בעולה


אימא בתולה לגזירה שוה ואשר לא אורסה פרט לנערה שנתארסה ונתגרשה

מסתברא אשר לא אורסה לגזירה שוה שהרי אני קורא בה נערה בתולה אדרבה בתולה לגזירה שוה שהרי אני קורא בה אשר לא אורסה מסתברא הא אישתני גופה והא לא אישתני גופה

ורבי יוסי הגלילי האי סברא מנא ליה נפקא ליה מדתניא כסף ישקול כמוהר הבתולות שיהא זה כמוהר הבתולות ומוהר הבתולות כזה

קשיא דרבי עקיבא אדרבי עקיבא תרי תנאי ואליבא דרבי עקיבא

בשלמא רבי עקיבא דמתניתין לא אתיא גזירה שוה ומפקא ליה לקרא מפשטיה לגמרי אלא לרבי עקיבא דברייתא אתיא גזירה שוה ומפקא מפשטיה לגמרי

אמר רב נחמן בר יצחק קרי ביה אשר לא ארוסה ארוסה בת סקילה היא סלקא דעתך אמינא הואיל וחידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם

ולרבה דאמר חידוש הוא שחידשה תורה בקנס אף על גב דמיקטיל משלם מאי איכא למימר סבר לה כרבי עקיבא דמתניתין

תנו רבנן קנסה למי לאביה ויש אומרים לעצמה לעצמה אמאי אמר רב חסדא הכא בנערה שנתארסה ונתגרשה עסקינן וקמיפלגי בפלוגתא דרבי עקיבא דמתניתין ורבי עקיבא דברייתא

אמר אביי בא עליה ומתה פטור שנאמר ונתן לאבי הנערה ולא לאבי מתה מלתא דפשיטא ליה לאביי מיבעיא ליה לרבא

דבעי רבא יש בגר בקבר או אין בגר בקבר יש בגר בקבר ודבנה הוי או דלמא אין בגר בקבר ודאביה הוי


גלול כלפי מעלה