Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ באלול תשפ״ב | 28 אוגוסט 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות נג

 הדף היום מוקדש ע”י ריקי ואלן זיביט לע”נ שבח בן אברהם ומיטה.

רב פפא שידך את בנו לבתו של אבא סוראה והלך לביתו לפסוק את הנדוניא. יהודה בר מרימר בא לקבל פניו של רב פפא אבל לא רצה להיכנס לבית של אבא סוראה, מכיוון שחשש שאבא סוראה יעלה את הנדוניה בגללו. לאחר התעקשות רבה מצדו של רב פפא, יהודה נכנס אך שתק. אולם אבא סוראה לא הבין נכון את שתיקתו והעלה את הנדוניה בגלל נוכחותו של יהודה ונתן את כל כספו לנדוניה. כאשר לבסוף יהודה מדבר ומסביר את עצמו, אבא סוראה רוצה לחזור בו, אך יהודה אומר לו שלא נכון לחזור בו על הבטחתו. רב יימר ורבא דנים בדין במקרה שבהם אשה מוכרת את כתובתה לבעלה האם זה אומר שהיא מאבדת את זכויות בניה הזכרים (כתובת בנין דכרין) שירשו את כתובתה במקרה שהיא תקדים למות לפני בעלה? מה אם היא מחלה על כתובתה? אשה שמוחלת על כתובתה לבעלה, האם גם היא מאבדת את זכויותיה לקבל מזונות עם מותו? אם אשה מאורסת, האם ארוסה חייב לקבור אותה (אחת מזכויות הכתובה)? זכות נוספת של הכתובה היא שבנותיה של האישה יזכו במזונות מכספי הבעל עם פטירתו (מהיורשים). רב ולוי חלוקים בשאלה האם זה מסתיים בזמן נישואיה או כשהיא בגרה? האם הבת מוותרת על זכויותיה למזונות מהיורשים של אביה בארוסין או רק בנישואין? רב יוסף ורב חסדא חלוקים ביניהם ומוכיחים כל אחד את עמדתו בטיעון הגיוני. מובאות שתי גרסאות שונות מי מחזיק באיזו דעה. אשה שממאנת בנישואיה, האם היא חוזרת להתפרנס מהיורשים בבית אביה? האם בת היבמה מקבלת מזונות מיורשי היבם?

חזייה דלא הוה ניחא ליה אמר ליה מאי דעתיך משום דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה וכל שכן מברא לברתא

האי נמי תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר ליה הני מילי מדעתיה לעשוייה נמי אמר ליה אטו מי קאמינא לך דעול ועשייה עול ולא תעשייה קאמינא אמר ליה מעלאי דידי היינו עשייה

אכפייה ועול אישתיק ויתיב סבר ההוא מירתח רתח כתביה לכל מאי דהוה ליה לסוף אמר ליה השתא נמי לא מישתעי מר חיי דמר לא שביקי מידי לנפשאי

אמר ליה אי מינאי דידי אפילו האי נמי דכתבת לא ניחא לי אמר ליה השתא נמי אהדר בי אמר ליה שוייה נפשך הדרנא לא קאמינא

בעא מיניה רב יימר סבא מרב נחמן מכרה כתובתה לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין או אין לה כתובת בנין דכרין אמר ליה רבא ותבעי לך מוחלת

אמר ליה השתא מוכרת קמיבעיא לי דאף על גב דאיכא למימר זוזי אנסוה דאמינא כמאן דקא מחו לה מאה עוכלי בעוכלא מוחלת מיבעיא

אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה לאחרים יש לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא זוזי אנסוה מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא אחולי אחילתא

בעי רבא מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי או כמוחלת לבעלה דמי בתר דבעיא הדר פשטא מוכרת כתובה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי

מתיב רב אידי בר אבין מתה אין יורשין של זה ואין יורשין של זה יורשין כתובתה והוינן בה כתובתה מאי עבידתה

ואמר רב פפא כתובת בנין דכרין ואמאי הכא נמי לימא יצר אנסה

התם קנסא הוא דקנסוה רבנן

יתיב רבין בר חנינא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות אמר ליה אי לאו דקאמרת לי משמיה דגברא רבא הוה אמינא לך משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו

יתיב רב נחמן ועולא ואבימי בר רב פפי ויתיב רב חייא בר אמי גבייהו אתא ההוא גברא דשכיבא ארוסתו אמרי ליה זיל קבר או הב לה כתובתה אמר להו רב חייא תנינא אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה

טעמא דמת הוא הא מתה היא אין לה כתובה מאי טעמא אמר רב הושעיא שאין אני קורא בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי

כי אתא רבין אמר ריש לקיש ארוסה שמתה אין לה כתובה אמר להו אביי זילו אמרי ליה

שקילא טיבותך שדיא אחיזרי כבר תרגמא רב הושעיא לשמעתיה בבבל

בנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי וכו׳ רב תני עד דתלקחן לגוברין ולוי תני עד דתבגרן לרב אף על גב דבגר ולוי אף על גב דאינסיב

אלא בגר ולא אינסיב אינסיב ולא בגר דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי בארוסה ולא בגר וכן תני לוי במתניתיה עד דתבגרן וימטי זמניהון דאינסבן תרתי אלא או תבגרן או ימטי זמניהון לאיתנסבא

כתנאי עד מתי הבת נזונית עד שתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתבגר תני רב יוסף עד דיהוויין איבעיא להו הויה דאירוסין או הויה דנישואין תיקו

אמר ליה רב חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות אמר ליה משמע לא שמיע לי אלא מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל

אמר ליה אם משמע לא שמיע לך מסברא אית לה כיון דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי

ואיכא דאמרי אמר ליה משמע לא שמיע לי מסברא אית לה כיון דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי אמר ליה אי משמע לא שמיע לך מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל

סימן דגברי שק זרף מאנה ויבמה שניה ארוסה ואנסה

בעו מיניה מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות

אמר להו רב ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות רבי יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות

רבי יהודה היינו תנא קמא אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דתנא קמא סבר אית לה ורבי יהודה סבר לית לה

בעי ריש לקיש בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות

כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה או דלמא כיון דאי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה תיקו

בעי רבי אלעזר בת שניה יש לה מזונות או אין לה מזונות

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות נג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות נג

חזייה דלא הוה ניחא ליה אמר ליה מאי דעתיך משום דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בעבורי אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא דלא ידיעא מאי זרעא נפיק מיניה וכל שכן מברא לברתא

האי נמי תקנתא דרבנן היא דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר ליה הני מילי מדעתיה לעשוייה נמי אמר ליה אטו מי קאמינא לך דעול ועשייה עול ולא תעשייה קאמינא אמר ליה מעלאי דידי היינו עשייה

אכפייה ועול אישתיק ויתיב סבר ההוא מירתח רתח כתביה לכל מאי דהוה ליה לסוף אמר ליה השתא נמי לא מישתעי מר חיי דמר לא שביקי מידי לנפשאי

אמר ליה אי מינאי דידי אפילו האי נמי דכתבת לא ניחא לי אמר ליה השתא נמי אהדר בי אמר ליה שוייה נפשך הדרנא לא קאמינא

בעא מיניה רב יימר סבא מרב נחמן מכרה כתובתה לבעלה יש לה כתובת בנין דכרין או אין לה כתובת בנין דכרין אמר ליה רבא ותבעי לך מוחלת

אמר ליה השתא מוכרת קמיבעיא לי דאף על גב דאיכא למימר זוזי אנסוה דאמינא כמאן דקא מחו לה מאה עוכלי בעוכלא מוחלת מיבעיא

אמר רבא פשיטא לי מוכרת כתובתה לאחרים יש לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא זוזי אנסוה מוחלת כתובתה לבעלה אין לה כתובת בנין דכרין מאי טעמא אחולי אחילתא

בעי רבא מוכרת כתובתה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי או כמוחלת לבעלה דמי בתר דבעיא הדר פשטא מוכרת כתובה לבעלה כמוכרת לאחרים דמי

מתיב רב אידי בר אבין מתה אין יורשין של זה ואין יורשין של זה יורשין כתובתה והוינן בה כתובתה מאי עבידתה

ואמר רב פפא כתובת בנין דכרין ואמאי הכא נמי לימא יצר אנסה

התם קנסא הוא דקנסוה רבנן

יתיב רבין בר חנינא קמיה דרב חסדא ויתיב וקאמר משמיה דרבי אלעזר מוחלת כתובתה לבעלה אין לה מזונות אמר ליה אי לאו דקאמרת לי משמיה דגברא רבא הוה אמינא לך משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו

יתיב רב נחמן ועולא ואבימי בר רב פפי ויתיב רב חייא בר אמי גבייהו אתא ההוא גברא דשכיבא ארוסתו אמרי ליה זיל קבר או הב לה כתובתה אמר להו רב חייא תנינא אשתו ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו מתה אינו יורשה מת הוא גובה כתובתה

טעמא דמת הוא הא מתה היא אין לה כתובה מאי טעמא אמר רב הושעיא שאין אני קורא בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי

כי אתא רבין אמר ריש לקיש ארוסה שמתה אין לה כתובה אמר להו אביי זילו אמרי ליה

שקילא טיבותך שדיא אחיזרי כבר תרגמא רב הושעיא לשמעתיה בבבל

בנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי וכו׳ רב תני עד דתלקחן לגוברין ולוי תני עד דתבגרן לרב אף על גב דבגר ולוי אף על גב דאינסיב

אלא בגר ולא אינסיב אינסיב ולא בגר דכולי עלמא לא פליגי כי פליגי בארוסה ולא בגר וכן תני לוי במתניתיה עד דתבגרן וימטי זמניהון דאינסבן תרתי אלא או תבגרן או ימטי זמניהון לאיתנסבא

כתנאי עד מתי הבת נזונית עד שתארס משום רבי אלעזר אמרו עד שתבגר תני רב יוסף עד דיהוויין איבעיא להו הויה דאירוסין או הויה דנישואין תיקו

אמר ליה רב חסדא לרב יוסף מי שמיע לך מיניה דרב יהודה ארוסה יש לה מזונות או אין לה מזונות אמר ליה משמע לא שמיע לי אלא מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל

אמר ליה אם משמע לא שמיע לך מסברא אית לה כיון דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי

ואיכא דאמרי אמר ליה משמע לא שמיע לי מסברא אית לה כיון דלא קים ליה בגוה לא שדי זוזי בכדי אמר ליה אי משמע לא שמיע לך מסברא לית לה כיון דאירסה לא ניחא ליה דתיתזיל

סימן דגברי שק זרף מאנה ויבמה שניה ארוסה ואנסה

בעו מיניה מרב ששת ממאנת יש לה מזונות או אין לה מזונות

אמר להו רב ששת תניתוה אלמנה בבית אביה וגרושה בבית אביה ושומרת יבם בבית אביה יש לה מזונות רבי יהודה אומר עודה בבית אביה יש לה מזונות אינה בבית אביה אין לה מזונות

רבי יהודה היינו תנא קמא אלא לאו ממאנת איכא בינייהו דתנא קמא סבר אית לה ורבי יהודה סבר לית לה

בעי ריש לקיש בת יבמה יש לה מזונות או אין לה מזונות

כיון דאמר מר כתובתה על נכסי בעלה הראשון לית לה או דלמא כיון דאי לית לה מראשון תקינו לה רבנן משני אית לה תיקו

בעי רבי אלעזר בת שניה יש לה מזונות או אין לה מזונות

גלול כלפי מעלה