Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ באלול תשפ״ב | 30 אוגוסט 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות נה

הדף היום מוקדש ע"י סו טלנסקי לע"נ אמה שפרה רייזל בת צבי ושרה.

לתוספת כתובה יש מעמד זהה לכתובה עצמה. זה רלוונטי לאישה שמוכרת, מוחלת על או קיבלה כבר חלק מהכתובה או דורשת את התוספת בבית דין, ומצבים שונים אחרים. ישנם ארבעה נושאים שעליהם חלקו רבני פומבדיתא ומתא מחסיא. האחד, האם הבנים הזכרים גובים את הכתובה של אמם מאביהם כירושה, שלא ניתן לגבות מנכסים משועבדים, או כקונים, שניתן לגבות מנכסים משועבדים. שתיים, אם הבעל הפריש מטלטלין לצורך גביית הכתובה והם כבר אינם קיימים או נאבדו, האם היא יכולה לגבות כתובתה מבלי שתצטרך להישבע שעדיין לא קיבלה חלק ממנה? שלישית, אם הבעל ייחד קרקע שממנו האישה יכולה לגבות את כתובתה, אך סימן רק אחד מהגבולות, האם היא צריכה להישבע שלא קיבלה שום חלק מהכתובה שלה לפני שגובה את כל הסכום מהקרקע? רביעית, אם מישהו אמר לכתוב ולחתום על שטר מתנה ולתת את המתנה לאדם מסוים אבל לא עשה קניין עם השליח, האם השליח צריך לבדוק שוב עם הנותן שהוא או היא באמת מתכוונים לתת את המתנה? היה ויכוח במשנה ורבי אלעזר בן עזריה קבע שאשה מאורסת שקיבלה כתובה ולאחר מכן התגרשה או התאלמנה, הוא היא יכולה לגבות רק את ה-200 או ה-100 זוז, אך לא את התוספת. רב ורבי נתן התלבטו אם אנו פוסקים כר' אלעזר בן עזריה או לא. הגמרא מסיקה שרבי נתן ודאי פסק כמותו שכן בהלכה אחרת ברור שהוא הולך כפי אומדנא, עושה הערכה לגבי מה שאנו מאמינים שכנראה היו כוונותיו של האדם, וזה בדיוק מה שרבי אלעזר בן עזריה אמר – אנו מעריכים שהבעל רק הבטיח לה תוספת לטובת היותה נשואה לו. אם כן, זה אומר שרב לא הולך כפי אומדנא. הקשים ממחלוקת אחרת בין רב ושמואל שבו רב פסק כפי אומדנא בעניין שכיב מרע שעשה קנין.

לשבח לשבועה ולשביעית

ולכותב כל נכסיו לבניו לגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דכרין

איתמר כתובת בנין דכרין פומבדיתא אמרי לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן

בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן

מטלטלי ואיתנהו בעינייהו בלא שבועה

ליתנהו בעינייהו פומבדיתא אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה

ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה בחד מצרא פומבדיתא אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה

אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך אימלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתא אמרי לא צריך אימלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך אימלוכי ביה והלכתא צריך אימלוכי ביה:

רבי אלעזר בן עזריה וכו׳: איתמר רב ורבי נתן חד אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה וחד אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה

תסתיים דרבי נתן הוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה דשמעינן ליה לרבי נתן דאזיל בתר אומדנא דאמר רבי נתן הלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן


ובתרומת מעשר של דמאי

ורב לא אזיל בתר אומדנא והא איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי רכשי ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה

בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי רכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת שכיב מרע

הרי היא כמתנת בריא דאם עמד אינו יכול לחזור בו הרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני

ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות נה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות נה

לשבח לשבועה ולשביעית

ולכותב כל נכסיו לבניו לגבות מן הקרקע ומן הזיבורית וכל זמן שהיא בבית אביה ולכתובת בנין דכרין

איתמר כתובת בנין דכרין פומבדיתא אמרי לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן

בני מתא מחסיא אמרי טרפא ממשעבדי יסבון תנן והלכתא לא טרפא ממשעבדי ירתון תנן

מטלטלי ואיתנהו בעינייהו בלא שבועה

ליתנהו בעינייהו פומבדיתא אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה

ייחד לה ארעא בארבעה מצרנהא בלא שבועה בחד מצרא פומבדיתא אמרי בלא שבועה בני מתא מחסיא אמרי בשבועה והלכתא בלא שבועה

אמר לעדים כתבו וחתמו והבו ליה קנו מיניה לא צריך אימלוכי ביה לא קנו מיניה פומבדיתא אמרי לא צריך אימלוכי ביה בני מתא מחסיא אמרי צריך אימלוכי ביה והלכתא צריך אימלוכי ביה:

רבי אלעזר בן עזריה וכו׳: איתמר רב ורבי נתן חד אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה וחד אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה

תסתיים דרבי נתן הוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה דשמעינן ליה לרבי נתן דאזיל בתר אומדנא דאמר רבי נתן הלכה כרבי שמעון שזורי במסוכן


ובתרומת מעשר של דמאי

ורב לא אזיל בתר אומדנא והא איתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי רכשי ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה

בבי רב משמיה דרב אמרי ארכביה אתרי רכשי הרי היא כמתנת בריא והרי היא כמתנת שכיב מרע

הרי היא כמתנת בריא דאם עמד אינו יכול לחזור בו הרי היא כמתנת שכיב מרע שאם אמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני

ושמואל אמר לא ידענא מאי אידון בה שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה


גלול כלפי מעלה