Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב באלול תשפ״ב | 18 ספטמבר 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות עד

לאחר ההסברים השונים של אביי ורבה למחלוקת של רב ושמואל בעניין גבר שקידש אישה בתנאי שאין לה נדרים עליה ואחר כך נשא אותה סתם, מובאת גם דעתו של רבי יוחנן – האישה אינה זקוקה לגט מכיוון שהנישואים אינם תקפים. מועלית סתירה לעמדתו של רבי יוחנן מתוך תוספתא יבמות יב:י והסברו של רבי יוחנן עליה לגבי הגדרת חליצה ​​מוטעה שהיא כשרה. הסתירה נפתרה. לרבי אלעזר יש גישה אחרת מאביי ורבה וסובר שלדברי הכל (רב ושמואל) הנישואין תקפים ואין צורך בגט במקרה הנדון וכן בעוד כמה מקרים שהוא מזכיר. אולם מובא בשם רבי אמי החולק ואומר שרק באחד מאותם מקרים הנישואין תקף, אך באחרים, כולל המקרה של קידושין בתנאי, הנישואין לא תקפים. עולא קבע שחייבת גט ומובאת דעה חולקת. אם אישה הייתה מאורסת בתנאי שאין לה נדרים או שאין לה מומים ויש לה נדרים או מומים אך היא הולכת לחכם לבטל את נדריה או הולכת לרופא לתקן את מומיה, האם הנישואין תקפים? האם יש סיבה להבחין בין נדרים למומים? למה? יש מקורות סותרים לגבי הנדרים. הגמרא פותרת את הסתירה על ידי כך שטוענת שיש מחלוקת תנאים בנושא ומביאה משנה בגיטין מה: להוכיח את זה.

משום רבי אליעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת והא הכא דכטעות אשה אחת דמי ופליגי

התם נמי בהא קמיפלגי מר סבר אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וגמר ובעל לשם קידושין ומר סבר אין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וכי קא בעל אדעתא דקידושין הראשונים קא בעל

אתמר נמי אמר רב אחא בר יעקב אמר רבי יוחנן המקדש על תנאי ובעל [דברי הכל ] אינה צריכה הימנו גט איתיביה רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה חליצה מוטעת כשירה איזו היא חליצה מוטעת אמר ריש לקיש כל שאומר לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה

אמר רבי יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצתה כשרה אלא אמר רבי יוחנן כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז

אלמא כיון דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה הכא נמי כיון דבעל אחולי אחליה לתנאיה

אמר ליה בר בי רב שפיר קא אמרת מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן

תנאה דאפשר לקיומיה על ידי שליח כי התם הוי תנאיה תנאה דלא אפשר לקיומיה על ידי שליח כי התם לא הוי תנאה

והא ביאה דלא אפשר לקיומיה על ידי שליח כי התם וקא הוי תנאה

התם משום דאיתקוש הויות להדדי

אמר רב עולא בר אבא אמר עולא אמר רבי אלעזר המקדש במלוה ובעל על תנאי ובעל בפחות משוה פרוטה ובעל דברי הכל צריכה הימנו גט

אמר רב יוסף בר אבא אמר רבי מנחם אמר רבי אמי המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט בהא הוא דלא טעי אבל בהנך טעי

אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה הימנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט

לאפוקי מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה


ממאנת והולכת לה

תנו רבנן הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא

והתניא אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת אמר רבא לא קשיא הא רבי מאיר הא רבי אלעזר הא רבי מאיר דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין הא רבי אלעזר דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין

מאי היא דתנן המוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר משום שם רע לא יחזיר

רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר לא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר

רבי אלעזר אומר אחד צריך ואחד אינו צריך לא יחזיר אמר רבי אלעזר לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות עד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות עד

משום רבי אליעזר אמרו חולצת ולא מתייבמת והא הכא דכטעות אשה אחת דמי ופליגי

התם נמי בהא קמיפלגי מר סבר אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וגמר ובעל לשם קידושין ומר סבר אין אדם יודע שאין קידושי קטנה כלום וכי קא בעל אדעתא דקידושין הראשונים קא בעל

אתמר נמי אמר רב אחא בר יעקב אמר רבי יוחנן המקדש על תנאי ובעל [דברי הכל ] אינה צריכה הימנו גט איתיביה רב אחא בריה דרב איקא בר אחתיה חליצה מוטעת כשירה איזו היא חליצה מוטעת אמר ריש לקיש כל שאומר לו חלוץ לה ובכך אתה כונסה

אמר רבי יוחנן אני שונה בין שנתכוון הוא ולא נתכוונה היא בין שנתכוונה היא ולא נתכוון הוא חליצתה פסולה עד שיתכוונו שניהם ואת אמרת חליצתה כשרה אלא אמר רבי יוחנן כל שאומר לו חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז

אלמא כיון דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה הכא נמי כיון דבעל אחולי אחליה לתנאיה

אמר ליה בר בי רב שפיר קא אמרת מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן

תנאה דאפשר לקיומיה על ידי שליח כי התם הוי תנאיה תנאה דלא אפשר לקיומיה על ידי שליח כי התם לא הוי תנאה

והא ביאה דלא אפשר לקיומיה על ידי שליח כי התם וקא הוי תנאה

התם משום דאיתקוש הויות להדדי

אמר רב עולא בר אבא אמר עולא אמר רבי אלעזר המקדש במלוה ובעל על תנאי ובעל בפחות משוה פרוטה ובעל דברי הכל צריכה הימנו גט

אמר רב יוסף בר אבא אמר רבי מנחם אמר רבי אמי המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט בהא הוא דלא טעי אבל בהנך טעי

אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה הימנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט

לאפוקי מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבי ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש לך אחרת שאף על פי שלא נתפשה מותרת ואיזו זו שקידושיה קידושי טעות שאפילו בנה מורכב על כתיפה


ממאנת והולכת לה

תנו רבנן הלכה אצל חכם והתירה מקודשת אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת מה בין חכם לרופא חכם עוקר את הנדר מעיקרו ורופא אינו מרפא אלא מכאן ולהבא

והתניא אצל חכם והתירה אצל רופא וריפא אותה אינה מקודשת אמר רבא לא קשיא הא רבי מאיר הא רבי אלעזר הא רבי מאיר דאמר אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין הא רבי אלעזר דאמר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין

מאי היא דתנן המוציא את אשתו משום נדר לא יחזיר משום שם רע לא יחזיר

רבי יהודה אומר כל נדר שידעו בו רבים לא יחזיר לא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר

רבי אלעזר אומר אחד צריך ואחד אינו צריך לא יחזיר אמר רבי אלעזר לא אסרו צריך אלא מפני שאינו צריך מאי טעמא דרבי יהודה דכתיב


גלול כלפי מעלה