Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ד באלול תשפ״ב | 20 ספטמבר 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות עו

הדף היום מוקדש ע"י טינה ושלום לם לכבוד הולדת נכדה חדשה, אלומה מינדל.
לאחר שפתרו את הסתירה נגד הבנת רבא בסתירה בדברי המשנה, מביאים דברי רב אשי לפתרון שלישי לסתירה בין חלקי המשנה. רב יהודה הביא הלכה של שמואל במקרה שהחליפו פרה בחמור והחמור מת ולא ידוע מתי. לפי דבריו, שמואל אמר שעל בעל החמור להוכיח שהחמור מת לאחר שמשך את הפרה בכדי שהפרה יישאר ברשותו (שהיה מקח טוב). הוא למד דין זה ממשנתינו. קודם מבררים לאיזה מקרה במשנתינו אפשר ללמוד דין זה. אחר כך, מביאים קושי נגד דעתו מברייתא בדיני טריפה ודוחים דבריו ומביאים דברי אחיו, רמי בר יחזקאל שמסביר ששמואל אמר בדיוק ההפך, שעל בעל הפרה להביא ראייה שהחמור מת לפני הקניין בכדי לקבל פרתו בחזרה. ודין זה נלמד ממשנתינו.

חדא במקום תרתי וחדא במקום תרתי לא אמרינן עד שלא תתארס העמד הגוף על חזקתו לא איכא למימר מאי איכא חזקה דאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו והאי ראה וניפייס הוא אדרבה חזקה אין אדם מיפייס במומין והעמד ממון על חזקתו

רב אשי אמר רישא מנה לאבא בידך וסיפא מנה לי בידך

איתיביה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי מודה רבי מאיר במומין הראויין לבא עמה מבית אביה שעל האב להביא ראיה ואמאי מנה לי בידך הוא

הכא במאי עסקינן ביתירת יתירת מאי ראיה מייתי ראיה דראה וניפייס הוא:

אמר רב יהודה אמר שמואל המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה

ותנא תונא כלה הי כלה אילימא


כלה בבית אביה מי דמי התם מייתי אב ראיה ומפיק הכא מייתי בעל החמור ראיה ומוקים

אמר רבי אבא כלה בבית חמיה ואכתי לא דמי התם בעל מייתי ראיה ומרע ליה לחזקיה דאב הכא בעל החמור מייתי ראיה ומוקים חזקיה בידיה

אמר רב נחמן בר יצחק כלה בבית אביה ולקידושין

ולא תימא אליבא דמאן דאמר קדושין לאו לטיבועין ניתנו אלא אפילו למאן דאמר קדושין לטיבועין ניתנו הני מילי קידושי ודאי אבל קידושי טעות אי מייתי ראיה אין אי לא לא

מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לאחר שחיטה

הוגלד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי יהיב טבח דמי בעי לאיתויי ראיה ומפיק

ואמאי בעל בהמה לייתי ראיה ונוקים

בדלא יהיב טבחא דמי מאי פסקא

אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תצייתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל הכי אמר שמואל כל שנולד ספק ברשותו עליו הראיה ותנא תונא כלה

מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות כו׳ ואי דלא יהיב טבח דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק ואמאי ספיקא ברשות טבח איתייליד

דיהיב טבח דמי ומאי פסקא סתמא דמילתא כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיב איניש חיותא:

וחכמים אומרים במה דברים אמורים במומין שבסתר: אמר רב נחמן


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות עו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות עו

חדא במקום תרתי וחדא במקום תרתי לא אמרינן עד שלא תתארס העמד הגוף על חזקתו לא איכא למימר מאי איכא חזקה דאין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו והאי ראה וניפייס הוא אדרבה חזקה אין אדם מיפייס במומין והעמד ממון על חזקתו

רב אשי אמר רישא מנה לאבא בידך וסיפא מנה לי בידך

איתיביה רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי מודה רבי מאיר במומין הראויין לבא עמה מבית אביה שעל האב להביא ראיה ואמאי מנה לי בידך הוא

הכא במאי עסקינן ביתירת יתירת מאי ראיה מייתי ראיה דראה וניפייס הוא:

אמר רב יהודה אמר שמואל המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ולא הספיק בעל הפרה למשוך את החמור עד שמת החמור על בעל החמור להביא ראיה שהיה חמורו קיים בשעת משיכת פרה

ותנא תונא כלה הי כלה אילימא


כלה בבית אביה מי דמי התם מייתי אב ראיה ומפיק הכא מייתי בעל החמור ראיה ומוקים

אמר רבי אבא כלה בבית חמיה ואכתי לא דמי התם בעל מייתי ראיה ומרע ליה לחזקיה דאב הכא בעל החמור מייתי ראיה ומוקים חזקיה בידיה

אמר רב נחמן בר יצחק כלה בבית אביה ולקידושין

ולא תימא אליבא דמאן דאמר קדושין לאו לטיבועין ניתנו אלא אפילו למאן דאמר קדושין לטיבועין ניתנו הני מילי קידושי ודאי אבל קידושי טעות אי מייתי ראיה אין אי לא לא

מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות מצד אחד כשרה משני צדדין טריפה נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לפני שחיטה לא נמצא עליה קורט דם בידוע שהוא לאחר שחיטה

הוגלד פי המכה בידוע ששלשה ימים קודם שחיטה לא הוגלד פי המכה המוציא מחבירו עליו הראיה ואי יהיב טבח דמי בעי לאיתויי ראיה ומפיק

ואמאי בעל בהמה לייתי ראיה ונוקים

בדלא יהיב טבחא דמי מאי פסקא

אלא כי אתא רמי בר יחזקאל אמר לא תצייתינהו להני כללי דכייל יהודה אחי משמיה דשמואל הכי אמר שמואל כל שנולד ספק ברשותו עליו הראיה ותנא תונא כלה

מיתיבי מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות כו׳ ואי דלא יהיב טבח דמי בעל בהמה בעי לאיתויי ראיה ומפיק ואמאי ספיקא ברשות טבח איתייליד

דיהיב טבח דמי ומאי פסקא סתמא דמילתא כמה דלא יהיב איניש זוזי לא יהיב איניש חיותא:

וחכמים אומרים במה דברים אמורים במומין שבסתר: אמר רב נחמן


גלול כלפי מעלה