Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

א׳ בתשרי תשפ״ג | 26 ספטמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות פב

 

מובא מקרה בו יבם התחייב לחלוק את הירושה של אחיו (שהוא יירש כשיקיים ייבום) עם אחיו השני, אך בניגוד למקרה ההוא בכתובות פא, הוא עשה קניין כדי לוודא שזה יהיה יעיל. עם זאת, הם עדיין קבעו שזה לא יעיל מכיוון שקניין לא תקף כאשר החפץ אינו שלו למכרו. דין זה נכון גם אם הבטיח כך לאחר שיתחתן עם היבמה. ברגע שיבם מתחתן עם אשתו של אחיו, היא אשתו לכל דבר ועניין. מדוע היה צורך לומר זאת – לאיזו הלכה? למה הוא לא צריך לתת לה כתובה, אלא היא משתמשת בכתובה שיש לה מאחיו (הנישואים הראשונים)? שמעון בן שטח תיקן שכל נכסים של הבעל יהיו משועבדים לכתובה. מה היה לפני התקנה ולמה הוא תיקן תקנה זו?

דלמא רבי נתן היא דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו

אלא לא אשכחן תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה אלא אי כרבי מאיר אי כרבי נתן

אמר רבא אם כן היינו דשמענא ליה לאביי דאמר זו אינה משנה ולא ידענא מאי היא:

ההוא גברא דנפלה ליה יבמה במתא מחסיא בעא אחוה למיפסלה בגיטא מיניה אמר ליה מאי דעתיך אי משום נכסי אנא בנכסי פליגנא לך אמר ליה מסתפינא דעבדת לי כדעביד פומבדיתאה רמאה אמר ליה אי בעית פלוג לך מהשתא

אמר מר בר רב אשי אף על גב דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן האומר לחבירו לך ומשוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר שלשים יום לאחר שלשים יום קנה ואפילו עומדת באגם

התם בידו הכא לאו בידו

והא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן לא קני לא קשיא הא דאמר ליה קני מעכשיו הא דלא אמר ליה קני מעכשיו

בעו מיניה מעולא יבם ואחר כך חילק מהו לא עשה ולא כלום חילק ואחר כך יבם מהו לא עשה ולא כלום

מתקיף לה רב ששת השתא יבם ואחר כך חילק לא עשה ולא כלום חילק ואחר כך יבם מבעיא שני מעשים הוו

כי אתא רבין אמר ריש לקיש בין יבם ואחר כך חילק בין חילק ואחר כך יבם לא עשה ולא כלום והלכתא לא עשה ולא כלום:

וחכמים אומרים פירות המחוברים לקרקע שלו: אמאי והא כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובתה אמר ריש לקיש תני שלה:

כנסה הרי היא כאשתו: למאי הלכתא אמר רבי יוסי ברבי חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה מגרשה בגט פשיטא

מהו דתימא ויבמה אמר רחמנא ועדיין יבומין הראשונים עליה לא תיסגי לה בגט אלא בחליצה קא משמע לן

מחזירה פשיטא


מהו דתימא מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה והשתא תיקום עליה באיסור אשת אח קא משמע לן

ואימא הכי נמי אמר קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו:

בלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון: מאי טעמא אשה הקנו לו מן השמים

ואי לית לה מראשון אית לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

לא יאמר לה הרי כתובתיך: מאי וכן

מהו דתימא התם הוא דלא כתב לה דקנאי ודקנינא אבל הכא דכתב לה דקנאי ודקנינא אימא סמכה דעתה קא משמע לן:

גרשה אין לה אלא כתובתה: גרשה אין לא גרשה לא קא משמע לן כדרבי אבא:

החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה: החזירה מאי קא משמע לן תנינא המגרש את האשה ומחזירה על מנת כתובה ראשונה מחזירה

מהו דתימא אשתו הוא דאיהו כתב לה כתובה מיניה אבל יבמתו דלא איהו כתב לה היכא דגרשה ואהדרה אימא כתובתה מיניה קא משמע לן:

אמר רב יהודה בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים עד שבא שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו אחראין לכתובתה:

תניא נמי הכי בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה ועדיין כשהוא כועס עליה אומר לה לכי אצל כתובתיך

התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה עשירות עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי רגלים

ועדיין כשכועס עליה אומר לה טלי כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתה:

הדרן עלך האשה


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות פב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות פב

דלמא רבי נתן היא דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה תלמוד לומר ונתן לאשר אשם לו

אלא לא אשכחן תנא דמחמיר תרי חומרי בכתובה אלא אי כרבי מאיר אי כרבי נתן

אמר רבא אם כן היינו דשמענא ליה לאביי דאמר זו אינה משנה ולא ידענא מאי היא:

ההוא גברא דנפלה ליה יבמה במתא מחסיא בעא אחוה למיפסלה בגיטא מיניה אמר ליה מאי דעתיך אי משום נכסי אנא בנכסי פליגנא לך אמר ליה מסתפינא דעבדת לי כדעביד פומבדיתאה רמאה אמר ליה אי בעית פלוג לך מהשתא

אמר מר בר רב אשי אף על גב דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן האומר לחבירו לך ומשוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר שלשים יום לאחר שלשים יום קנה ואפילו עומדת באגם

התם בידו הכא לאו בידו

והא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן לא קני לא קשיא הא דאמר ליה קני מעכשיו הא דלא אמר ליה קני מעכשיו

בעו מיניה מעולא יבם ואחר כך חילק מהו לא עשה ולא כלום חילק ואחר כך יבם מהו לא עשה ולא כלום

מתקיף לה רב ששת השתא יבם ואחר כך חילק לא עשה ולא כלום חילק ואחר כך יבם מבעיא שני מעשים הוו

כי אתא רבין אמר ריש לקיש בין יבם ואחר כך חילק בין חילק ואחר כך יבם לא עשה ולא כלום והלכתא לא עשה ולא כלום:

וחכמים אומרים פירות המחוברים לקרקע שלו: אמאי והא כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובתה אמר ריש לקיש תני שלה:

כנסה הרי היא כאשתו: למאי הלכתא אמר רבי יוסי ברבי חנינא לומר שמגרשה בגט ומחזירה מגרשה בגט פשיטא

מהו דתימא ויבמה אמר רחמנא ועדיין יבומין הראשונים עליה לא תיסגי לה בגט אלא בחליצה קא משמע לן

מחזירה פשיטא


מהו דתימא מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה והשתא תיקום עליה באיסור אשת אח קא משמע לן

ואימא הכי נמי אמר קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה נעשית כאשתו:

בלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון: מאי טעמא אשה הקנו לו מן השמים

ואי לית לה מראשון אית לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה:

לא יאמר לה הרי כתובתיך: מאי וכן

מהו דתימא התם הוא דלא כתב לה דקנאי ודקנינא אבל הכא דכתב לה דקנאי ודקנינא אימא סמכה דעתה קא משמע לן:

גרשה אין לה אלא כתובתה: גרשה אין לא גרשה לא קא משמע לן כדרבי אבא:

החזירה הרי היא ככל הנשים ואין לה אלא כתובתה: החזירה מאי קא משמע לן תנינא המגרש את האשה ומחזירה על מנת כתובה ראשונה מחזירה

מהו דתימא אשתו הוא דאיהו כתב לה כתובה מיניה אבל יבמתו דלא איהו כתב לה היכא דגרשה ואהדרה אימא כתובתה מיניה קא משמע לן:

אמר רב יהודה בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים עד שבא שמעון בן שטח ותיקן כל נכסיו אחראין לכתובתה:

תניא נמי הכי בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים התקינו שיהיו מניחין אותה בבית אביה ועדיין כשהוא כועס עליה אומר לה לכי אצל כתובתיך

התקינו שיהיו מניחין אותה בבית חמיה עשירות עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב עניות היו עושות אותה עביט של מימי רגלים

ועדיין כשכועס עליה אומר לה טלי כתובתיך וצאי עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתה:

הדרן עלך האשה


גלול כלפי מעלה