Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ה׳ בתשרי תשפ״ג | 30 ספטמבר 2022
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות פו

הדף היום מוקדש ע"י קהילת לומדות זום בעברית של הדרן לכבוד דף ה-1000 לסבב זה בש"ס. "לכבוד הרבנית מישל – את מתווה לנו דרך בהנגשת התלמוד ומושגיו, בכח ההתמדה היומיומי, בלימוד נשי שלא מתרגש מקשיים בדרך ,בנחת ובנועם."

לרב נחמן הייתה קרובת משפחה שאמה מכרה את כתובתה למישהו אחר. לאחר מיתת האם, רב נחמן יעץ לה למחול על תשלום הכתובה כדי שהכסף יישאר בידי אביה והיא בסופו של דבר תירש את הכספים. לאחר מכן, הוא התחרט שייעץ לה שכן חשב שזה לא הולם אדם חושב לתת עצות מסוג זה לקרוביו. אם קונים שטר חוב, מה ניתן לעשות כדי להגן מפני מחילת הנושה על ההלוואה? אם אכן מוותר על ההלוואה, האם הנושה צריך לפצות את מי שרכש את שטר החוב? זה תלוי בשאלה אם סבור כי אדם אחראי לגרימת נזק בעקיפין (דינא דגרמי). אם אדם שמת מותיר בעל חוב ואלמנה שצריכה את הכתובה שלה, ויש כסף וקרקע, הבעל חוב גובה מהכסף והאלמנה מהקרקע. אם יש רק חלקת אדמה אחת ולא מספיקה לשניהם, הבעל חוב מקבל אותה, כדי לא לנעול דלת בפני לווים. נשים אינן זקוקות לאותו סוג של עידוד להתחתן כפי שנשים מעדיפות בדרך כלל להיות נשואות, גם אם זה אומר שהן עלולות להתקשות להשיג את כספי כתובתן. רב פפא שמע שרב חמא אמר בשם רבא שבעל חוב יכול לעמוד על כך שהלווה ימכור את אדמתו בכדי לשלם לו בכסף. אבל זה לא נכון, הסיקו כך באופן שגוי ממשעשה שהיה ששם היו נסיבות ייחודיות. אם מבינים כי החזר הלוואה הוא רק מצווה, כיצד בתי המשפט יכולים לאכוף תשלום? רב פפא הסביר שהדין חמור יותר למי שאינו מקיים מצות עשה מאשר למי שעובר על מצוות לא תעשה. אם נתן גט לאשתו שיהיה תקף בעוד שלושים יום והגט היה בצד של רשות הרבים (ולא ברשות האשה) ביום השלושים, האם הגט תקף? רב ושמואל חולקים על רב נחמן בנושא זה. אילו מקורות מביא כל צד כדי לתמוך בדעתו? אם גבר ממנה את אשתו לעבוד בחנות שלו או לנהל את רכושו, הוא יכול להכריח אותה להישבע בנושאים כספיים מתי שירצה. לדעת רבי אליעזר, הוא יכול אפילו להשביע על הצמר שהיא טווה או על בצקה (כלומר, מלאכות שהיא עושה בבית). באיזה מצב מתייחס רבי אליעזר – למקרה שהיא צריכה להישבע לו על משהו אחר (גלגול שבועה) או אפילו אם לא? המשנה דנה במקרה שבו בעל פוטר את אשתו משבועות ונדרים. מוזכרים ניסוחים שונים שכן כל אחד מהם מכליל מצבים אחרים, כמו אי מתן אפשרות ליורשיו להשביעה או לא להתיר לו להשביע ליורשיה.

תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה ותירתה מיניה שמעה אזלה אחילתה

אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:

גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל אמר רב הונא בריה דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש ליה זוזי וכתב ליה שטרא בשמיה:

אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא מאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא

הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה כי כשורא לצלמי:

אמר אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי לאשה מסלקינן לה בארעא האי כי דיניה והאי כי דיניה

ואי לא איכא אלא חד ארעא ולא חזיא אלא לחד לבעל חוב יהבינן ליה לאשה לא יהבינן לה מאי טעמא יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא

אמר ליה רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא ואתא בעל חוב וקא תבע מיניה ואמר ליה זיל שקול מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב ליה אמר ליה לא

אימא לי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה תולה מעותיו בגוי הוה הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן

אמר ליה רב כהנא לרב פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה מאי אמר ליה תנינא במה דברים אמורים במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה


מכין אותו עד שתצא נפשו:

בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטיך ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בצידי רשות הרבים מהו

אמר ליה אינה מגורשת מדרב ושמואל דרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורין ומונחין ברשות הרבים וצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו

אדרבה מגורשת מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך עד לאחר שלשים יום קנה ואפילו עומדת באגם מאי לאו היינו אגם והיינו צידי רשות הרבים לא אגם לחוד וצידי רשות הרבים לחוד

איכא דאמרי אמר ליה מגורשת מדרב נחמן וצידי רשות הרבים כאגם דמי אדרבה אינה מגורשת מדרב ושמואל מאי לאו היינו רשות הרבים והיינו צידי רשות הרבים לא רשות הרבים לחוד וצידי רשות הרבים לחוד:

מתני׳ המושיב את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה רבי אליעזר אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה:

גמ׳ איבעיא להו רבי אליעזר על ידי גלגול קאמר או לכתחלה קאמר

תא שמע אמרו לו לרבי אליעזר אין אדם דר עם נחש בכפיפה אי אמרת בשלמא לכתחלה שפיר אלא אי אמרת על ידי גלגול מאי נפקא לה מינה

דאמרה ליה כיון דקדייקת בתראי כולי האי לא מצינא דאדור בהדך

תא שמע הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר ומן השבועה והושיבה חנוונית או שמינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיא אינו יכול להשביעה

רבי אליעזר אומר אף על פי שלא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה שאין לך אשה שלא נעשית אפוטרופיא שעה אחת בחיי בעלה על פילכה ועל עיסתה אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה שמע מינה לכתחלה שמע מינה:

מתני׳ כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה

נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותך אינו יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא את הבאים ברשותה אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה

נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה

הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על מה שעבר:

גמ׳ שבועה מאי עבידתה אמר רב יהודה אמר רב


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

גפת בדף היומי

תשובה על עבירות ילדות – גפ"ת 111

האם אנשים מבוגרים צריכים לעשות תשובה על עבירות שעברו בילדותם? דרך העיסוק במחילת שטר חוב ושיטת רש"י נגע בנושא מרתק זה לקראת יום הכיפורים הבא עלינו לטובה  

כתובות פו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות פו

תיזיל ותיחלה לכתובתה דאמה לגבי אבוה ותירתה מיניה שמעה אזלה אחילתה

אמר רב נחמן עשינו עצמינו כעורכי הדיינין מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר מעיקרא סבר ומבשרך לא תתעלם ולבסוף סבר אדם חשוב שאני:

גופא אמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל אמר רב הונא בריה דרב יהושע ואי פקח הוא מקרקש ליה זוזי וכתב ליה שטרא בשמיה:

אמר אמימר מאן דדאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי שטרא מעליא מאן דלא דאין דינא דגרמי מגבי ביה דמי ניירא בעלמא

הוה עובדא וכפייה רפרם לרב אשי ואגבי ביה כי כשורא לצלמי:

אמר אמימר משמיה דרב חמא האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה ובעל חוב ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי לאשה מסלקינן לה בארעא האי כי דיניה והאי כי דיניה

ואי לא איכא אלא חד ארעא ולא חזיא אלא לחד לבעל חוב יהבינן ליה לאשה לא יהבינן לה מאי טעמא יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא

אמר ליה רב פפא לרב חמא ודאי דאמריתו משמיה דרבא האי מאן דמסקי ביה זוזי ואית ליה ארעא ואתא בעל חוב וקא תבע מיניה ואמר ליה זיל שקול מארעא אמרינן ליה זיל זבין את ואייתי הב ליה אמר ליה לא

אימא לי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה תולה מעותיו בגוי הוה הוא עשה שלא כהוגן לפיכך עשו בו שלא כהוגן

אמר ליה רב כהנא לרב פפא לדידך דאמרת פריעת בעל חוב מצוה אמר לא ניחא לי דאיעביד מצוה מאי אמר ליה תנינא במה דברים אמורים במצות לא תעשה אבל במצות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה לולב ואינו עושה


מכין אותו עד שתצא נפשו:

בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא הרי זה גיטיך ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלשים יום והלכה והניחתו בצידי רשות הרבים מהו

אמר ליה אינה מגורשת מדרב ושמואל דרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורין ומונחין ברשות הרבים וצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמו

אדרבה מגורשת מדרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך עד לאחר שלשים יום קנה ואפילו עומדת באגם מאי לאו היינו אגם והיינו צידי רשות הרבים לא אגם לחוד וצידי רשות הרבים לחוד

איכא דאמרי אמר ליה מגורשת מדרב נחמן וצידי רשות הרבים כאגם דמי אדרבה אינה מגורשת מדרב ושמואל מאי לאו היינו רשות הרבים והיינו צידי רשות הרבים לא רשות הרבים לחוד וצידי רשות הרבים לחוד:

מתני׳ המושיב את אשתו חנוונית או שמינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה רבי אליעזר אומר אפילו על פילכה ועל עיסתה:

גמ׳ איבעיא להו רבי אליעזר על ידי גלגול קאמר או לכתחלה קאמר

תא שמע אמרו לו לרבי אליעזר אין אדם דר עם נחש בכפיפה אי אמרת בשלמא לכתחלה שפיר אלא אי אמרת על ידי גלגול מאי נפקא לה מינה

דאמרה ליה כיון דקדייקת בתראי כולי האי לא מצינא דאדור בהדך

תא שמע הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר ומן השבועה והושיבה חנוונית או שמינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה לא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיא אינו יכול להשביעה

רבי אליעזר אומר אף על פי שלא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיא הרי זה משביעה כל זמן שירצה שאין לך אשה שלא נעשית אפוטרופיא שעה אחת בחיי בעלה על פילכה ועל עיסתה אמרו לו אין אדם דר עם נחש בכפיפה שמע מינה לכתחלה שמע מינה:

מתני׳ כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין יכול להשביעה אבל משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה

נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותך אינו יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא את הבאים ברשותה אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה

נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה

הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשין משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא היורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על מה שעבר:

גמ׳ שבועה מאי עבידתה אמר רב יהודה אמר רב


גלול כלפי מעלה