Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ז׳ בתשרי תשפ״ג | 2 אוקטובר 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות פח

הדף היום מוקדש ע”י ה’טר סטון לע”נ אמה, אסתר בינה בת אברהם הלוי ורחל.
הדף היום מוקדש ע”י דבי פיין ומרק אורנשיין לע”נ פייגה בת שרה רבקה.

אם אישה תובעת את כתובתה ועד אחד מעיד שכבר קיבלה אותה, היא צריכה להישבע כדי לקבל את דמי כתובתה. הגמרא הגיעה למסקנה ששבועה זו היא שבועה דרבנו ואינה חובה על פי דין תורה. רב פפא מציע כיצד הבעל יכול ליצור מצב שבו השבועה הנדרשת תהיה אחת על פי דין התורה (החמור יותר ולכן טוב יותר לבעל שכן האישה נוטה לשקר פחות). עם זאת, עולה קושי בהצעתו ומוצעת הצעה נוספת. קושי נוסף מועלה כנגד ההצעה השנייה ומובאת הצעה שלישית. מובאת משנה משבועות מה. שבה כתוב שגם יתומים צריכים להישבע. הגמרא מנסה לקבוע מהו המקרה בו יתומים צריכים להישבע. אישה יכולה לגבות את הכתובה מרכושו של הבעל, גם אם הוא מחוץ לעיר, אך במקרה זה היא חייבת להישבע. האם הדין זהה לבעל חוב? האם הדין צריך להקל על אישה מטעם חינה (כדי שנשים תזכימו להתחתן), או שמא חשובה לא פחות עניין שלא תנעול דלת בפני לווים? רבי שמעון במשנה הבחין בין נשים שגובות את הכתובה מיתומים שצריכות להישבע לבין נשים שאינן גובות את הכתובה  שאינן צריכות להישבע. לרבי ירמיה, לרב ששת, לאביי ולרב פפא יש לכל אחד פירוש שונה להבנת דברי רבי שמעון ובאיזה נושא הוא חולק על חמכים. וכך אחד דוחה את הפירוש של קודמו.

אי פיקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא יהיב לה כתובתה באפי חד סהדא וסמיך סהדא קמא אסהדא בתרא ומוקים להו להנך קמאי במלוה

מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי היאך סמיך סהדא קמא אסהדא בתרא אלא אמר רב שישא בריה דרב אידי יהיב לה כתובתה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא ומוקים לה להנך קמאי בהלואה

מתקיף לה רב אשי אכתי יכולה למימר שתי כתובות הואי אלא אמר רב אשי הוא דמודע להו

מנכסים משועבדים תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה

ממאן אילימא מלוה השתא אביהן שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה אלא הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה

אמר רב זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי אף בשבועה לא יפרעו

מתקיף לה רבא אדרבה כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי

ונפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה אמר רב אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק באנטוכיא ואמר לא שנו אלא לכתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא

ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו והולך ויושב במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לווין

רבי שמעון אומר כל זמן שתובעת כתובתה וכו׳ רבי שמעון אהייא אמר רבי ירמיה אהא ונפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה לא שנא למזוני ולא שנא לכתובה ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשיה משביעין אותה

אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה וקמיפלגי בפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים דתנן מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה

נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף רבי שמעון כחנן רבנן כבני כהנים גדולים

מתקיף לה רב ששת האי יורשין משביעין אותה בית דין משביעין אותה מיבעי ליה

אלא אמר רב ששת אהא הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשים משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על מה שעבר ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה

וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן דתנן אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינוהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים מינוהו בית דין ישבע מינהו אבי יתומים לא ישבע

רבי שמעון כאבא שאול ורבנן כרבנן

מתקיף לה אביי האי כל זמן שתובעת כתובתה אם תובעת מיבעי ליה

אלא אמר אביי אהא כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה כו׳ נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאין ברשותך אין יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאין ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה

וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן רבי שמעון כאבא שאול ורבנן כרבנן

מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר

אלא אמר רב פפא לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו

מתני׳ הוציאה גט ואין עמו כתובה

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות פח

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות פח

אי פיקח הוא מייתי לה לידי שבועה דאורייתא יהיב לה כתובתה באפי חד סהדא וסמיך סהדא קמא אסהדא בתרא ומוקים להו להנך קמאי במלוה

מתקיף לה רב שישא בריה דרב אידי היאך סמיך סהדא קמא אסהדא בתרא אלא אמר רב שישא בריה דרב אידי יהיב לה כתובתה באפי סהדא קמא וסהדא בתרא ומוקים לה להנך קמאי בהלואה

מתקיף לה רב אשי אכתי יכולה למימר שתי כתובות הואי אלא אמר רב אשי הוא דמודע להו

מנכסים משועבדים תנן התם וכן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה

ממאן אילימא מלוה השתא אביהן שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה אלא הכי קאמר וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה

אמר רב זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי אף בשבועה לא יפרעו

מתקיף לה רבא אדרבה כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי

אלא אי אתמר הכי אתמר אמר רב זריקא אמר רב יהודה לא שנו אלא שאמרו יתומים אמר לנו אבא לויתי ופרעתי אבל אמרו אמר לנו אבא לא לויתי נפרעין שלא בשבועה שכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי

ונפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה אמר רב אחא שר הבירה מעשה בא לפני רבי יצחק באנטוכיא ואמר לא שנו אלא לכתובת אשה משום חינא אבל בעל חוב לא

ורבא אמר רב נחמן אפילו בעל חוב שלא יהא כל אחד ואחד נוטל מעותיו של חברו והולך ויושב במדינת הים ואתה נועל דלת בפני לווין

רבי שמעון אומר כל זמן שתובעת כתובתה וכו׳ רבי שמעון אהייא אמר רבי ירמיה אהא ונפרעת שלא בפניו לא תפרע אלא בשבועה לא שנא למזוני ולא שנא לכתובה ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשיה משביעין אותה

אינה תובעת כתובתה אין יורשין משביעין אותה וקמיפלגי בפלוגתא דחנן ובני כהנים גדולים דתנן מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות חנן אומר תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה

נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו תשבע בתחלה ובסוף רבי שמעון כחנן רבנן כבני כהנים גדולים

מתקיף לה רב ששת האי יורשין משביעין אותה בית דין משביעין אותה מיבעי ליה

אלא אמר רב ששת אהא הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיא אין היורשים משביעין אותה ואם נעשית אפוטרופיא יורשין משביעין אותה על העתיד לבא ואין משביעין אותה על מה שעבר ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה אינה תובעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה

וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן דתנן אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינוהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים מינוהו בית דין ישבע מינהו אבי יתומים לא ישבע

רבי שמעון כאבא שאול ורבנן כרבנן

מתקיף לה אביי האי כל זמן שתובעת כתובתה אם תובעת מיבעי ליה

אלא אמר אביי אהא כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אינו יכול להשביעה כו׳ נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי עליך ועל יורשיך ועל הבאין ברשותך אין יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאין ברשותו לא היא ולא יורשיה ולא הבאין ברשותה ואתא רבי שמעון למימר כל זמן שתובעת כתובתה יורשין משביעין אותה

וקמיפלגי בפלוגתא דאבא שאול בן אימא מרים ורבנן רבי שמעון כאבא שאול ורבנן כרבנן

מתקיף לה רב פפא התינח כל זמן שתובעת כתובתה אינה תובעת כתובתה מאי איכא למימר

אלא אמר רב פפא לאפוקי מדרבי אליעזר ומחלוקתו

מתני׳ הוציאה גט ואין עמו כתובה

גלול כלפי מעלה