Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בתשרי תשפ״ג | 4 אוקטובר 2022
  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות צ

אם לאישה יש יותר מגט אחד או יותר מכתובה אחת, האם היא יכולה לגבות שני תשלומי כתובה? באילו נסיבות? אם נותן לאישה כתובה כשהוא עדיין קטן והיא עדיין נשואה לה כשהוא מתבגר או שהם לא יהודים ואז מתגיירים, היא יכולה לגבות את הכתובה שניתן מקודם וכן ההנחה היא שכשהתבגר/התגייר התכוון להמשיך ולהיות נשוי לה בתנאי הכתובה המקורית. אם היה תוספת בכתובה, יש ויכוח אם היא יכולה לגבות את הסכום הזה או לא. מתעורר קושי נגד הדעה שהיא יכולה לגבות את התוספת וזה לא נפתר. המשנה קובעת שתי הלכות. אם היו לגבר שתי נשים והוא מת, הראשונה או יורשיה קודמים לשנייה. אם היה לאחד שתי נשים ואשה אחת מתה לפני שהבעל מת ואז הבעל מת, לאישה השנייה או ליורשיה יש תביעה ראשונה על הכתובה שלה ואז יכולים בני האשה הראשונה לגבות. מובאות שתי גרסאות של הסקת מסקנות מהדין הראשון במשנה – האם ניתן להסיק מהניסוח שאם אחד תפס נכס שנושה אחר היה אמור לגבות קודם לכן, אנו מכריחים את מי שתפס להחזירו או לא? שלושה הלכות נדרשו מהדין השני במשנה: 1. במקרה שבו מתה אשה אחת לפני פטירת הבעל ואחרת לאחר פטירת הבעל, יכולים בניו של הראשונה לגבות ‘כתובת בנין דכרין’. 2. הכתובה של האישה האחת (שנאספה על ידי יורשיה יכולה להיחשב כ’מותר דינר’ כדי לאפשר גביית ‘כתובת בנין דכרין’ על ידי יורשיה של האישה השנייה. 3. לא ניתן לגבות ‘כתובת בנין דכרין’ מנכסים משועבדים. רב אשי מטיל ספק בשתי ההנחות הראשונות. רב אשי מציין עוד שההסקה הראשונה (האם ניתן לאסוף את ‘כתובת יבנין דכרין’ במקרה זה או לא) הוא למעשה ויכוח תנאי בין רבי עקיבא ובן ננס. רבה טוען שזה לא שורש המחלוקת, אבל רב יוסף דוחה את טענתו של רבה ומביא ברייתא נוספת שכנראה מרמזת על קבוצה נוספת של תנאים שמתלבטים אם יש או אין ‘כתובת בנין דכרין’ במקרה זה.

אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות כתובה קודמת לגט אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונה החזירה

מתני׳ קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה

גמ׳ אמר רב הונא לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורב יהודה אמר אפילו תוספת יש לה

מיתיבי חידשו נוטלת מה שחידשו חידשו אין לא חידשו לא

אימא אף מה שחידשו והא לא תני הכי חידשו נוטלת מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה תיובתא דרב יהודה

רב יהודה מתניתין אטעיתיה הוא סבר כתובתה קיימת אכולה מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי

הדרן עלך הכותב לאשתו

מתני׳ מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה

נשא את הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה

גמ׳ מדקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה לא מפקינן מינה

שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה

לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה ומאי קודמת לגמרי קתני כדתנן בן קודם לבת

איכא דאמרי מדלא קתני אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאין מידה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה מפקינן מינה

שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה

לעולם אימא לך מה שגבה גבה איידי דתנא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה

תנא נמי הראשונה קודמת לשניה

נשא את הראשונה שמע מינה תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ולא חיישינן לאינצויי

ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי

ושמע מינה כתובה נעשית מותר לחברתה

ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר

ושמע מינה כתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי דאי סלקא דעתין טרפה ממשעבדי ליתו בני ראשונה ולטרפינהו לבני שניה

מתקיף לה רב אשי ממאי דלמא לעולם אימא לך אחת בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין ומאי קודמין לנחלה קתני

וכי תימא יורשי הראשונה למה לי איידי דתנא שניה ויורשיה תנא נמי ליורשי הראשונה

ודקאמרת כתובה נעשית מותר לחברתה דלמא לעולם אימא לך אין כתובה נעשית מותר לחברתה והכא הוא דאיכא מותר דינר

ואחת בחייו ואחת במותו תנאי היא דתניא מתו אחת בחייו ואחת במותו בן ננס אומר יכולין בני הראשונה לומר לבני השניה בני בעלת חוב אתם טלו כתובת אמכם וצאו

רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפלה לפני בני השניה

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין

אמר רבה אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי דכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין והכא בכתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב קמיפלגי

מר סבר כתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב ומר סבר אין כתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב

ואמינא להו אנא בבעל חוב כולי עלמא לא פליגי דהוי מותר כי פליגי בכתובה

מתקיף לה רב יוסף אי הכי רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה אם יש מותר דינר מיבעי ליה

אלא אמר רב יוסף באחת בחייו ואחת במותו קא מיפלגי

והני תנאי כי הני תנאי דתניא נשא את הראשונה ומתה נשא את השניה ומת הוא באין בניה של זו לאחר מיתה ונוטלין כתובת אמן רבי שמעון אומר אם יש מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להם כתובת בנין דכרין

לא דכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין

  • ה לימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכוהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכוהן ומנוחה שרה ולכבוד הבר מצווה של בנם איתן.

  • הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות צ

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות צ

אם גט קודם לכתובה גובה שתי כתובות כתובה קודמת לגט אינה גובה אלא כתובה אחת שהמגרש את אשתו והחזירה על מנת כתובה הראשונה החזירה

מתני׳ קטן שהשיאו אביו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה גר שנתגיירה אשתו עמו כתובתה קיימת שעל מנת כן קיימה

גמ׳ אמר רב הונא לא שנו אלא מנה מאתים אבל תוספת אין לה ורב יהודה אמר אפילו תוספת יש לה

מיתיבי חידשו נוטלת מה שחידשו חידשו אין לא חידשו לא

אימא אף מה שחידשו והא לא תני הכי חידשו נוטלת מה שחידשו לא חידשו בתולה גובה מאתים ואלמנה מנה תיובתא דרב יהודה

רב יהודה מתניתין אטעיתיה הוא סבר כתובתה קיימת אכולה מילתא קאי ולא היא אעיקר כתובה קאי

הדרן עלך הכותב לאשתו

מתני׳ מי שהיה נשוי שתי נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ויורשי הראשונה קודמין ליורשי שניה

נשא את הראשונה ומתה נשא שניה ומת הוא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה

גמ׳ מדקתני הראשונה קודמת לשניה ולא קתני הראשונה יש לה והשניה אין לה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה לא מפקינן מינה

שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה גבה

לעולם אימא לך מה שגבה לא גבה ומאי קודמת לגמרי קתני כדתנן בן קודם לבת

איכא דאמרי מדלא קתני אם קדמה שניה ותפסה אין מוציאין מידה מכלל דאי קדמה שניה ותפסה מפקינן מינה

שמע מינה בעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה

לעולם אימא לך מה שגבה גבה איידי דתנא שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונה

תנא נמי הראשונה קודמת לשניה

נשא את הראשונה שמע מינה תלת שמע מינה אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ולא חיישינן לאינצויי

ממאי מדקתני שניה ויורשיה קודמים ליורשי ראשונה מיקדם הוא דקדמי הא איכא שקלי

ושמע מינה כתובה נעשית מותר לחברתה

ממאי מדלא קתני אם יש שם מותר דינר

ושמע מינה כתובת בנין דכרין לא טרפה ממשעבדי דאי סלקא דעתין טרפה ממשעבדי ליתו בני ראשונה ולטרפינהו לבני שניה

מתקיף לה רב אשי ממאי דלמא לעולם אימא לך אחת בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין ומאי קודמין לנחלה קתני

וכי תימא יורשי הראשונה למה לי איידי דתנא שניה ויורשיה תנא נמי ליורשי הראשונה

ודקאמרת כתובה נעשית מותר לחברתה דלמא לעולם אימא לך אין כתובה נעשית מותר לחברתה והכא הוא דאיכא מותר דינר

ואחת בחייו ואחת במותו תנאי היא דתניא מתו אחת בחייו ואחת במותו בן ננס אומר יכולין בני הראשונה לומר לבני השניה בני בעלת חוב אתם טלו כתובת אמכם וצאו

רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה מלפני בני הראשונה ונפלה לפני בני השניה

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להן כתובת בנין דכרין

אמר רבה אשכחתינהו לרבנן דבי רב דיתבי וקאמרי דכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין והכא בכתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב קמיפלגי

מר סבר כתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב ומר סבר אין כתובה נעשית מותר לחברתה והוא הדין לבעל חוב

ואמינא להו אנא בבעל חוב כולי עלמא לא פליגי דהוי מותר כי פליגי בכתובה

מתקיף לה רב יוסף אי הכי רבי עקיבא אומר כבר קפצה נחלה אם יש מותר דינר מיבעי ליה

אלא אמר רב יוסף באחת בחייו ואחת במותו קא מיפלגי

והני תנאי כי הני תנאי דתניא נשא את הראשונה ומתה נשא את השניה ומת הוא באין בניה של זו לאחר מיתה ונוטלין כתובת אמן רבי שמעון אומר אם יש מותר דינר אלו נוטלין כתובת אמן ואלו נוטלין כתובת אמן ואם לאו חולקין בשוה

מאי לאו בהא קא מיפלגי דמר סבר אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין ומר סבר אחת בחייו ואחת במותו אין להם כתובת בנין דכרין

לא דכולי עלמא אחת בחייו ואחת במותו יש להן כתובת בנין דכרין

גלול כלפי מעלה