Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בתשרי תשפ״ג | 6 אוקטובר 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות צב

הדף היום מוקדש ע"י מדינה קורן לע"נ ראובן כהן, הרב ראובן צבי בן הרב משה ישעיה הכהן ודבורה בריינה. "ראובן היה חבר קרוב למשפחה ומורה מוכשר. מתגעגים להומור שלו, ולקשרים שהוא יוצר עם אחרים. יהי זכרו ברוך."

מובאים שני פסקי דין של רמי בר חמא שבהם מוכר מישהו שדה עם אחריות. במקרה אחד, המוכר קנה בחזרה את הקרקע ואז היא נלקחה על ידי אחד מבעלי החוב של המוכר. רמי בר חמא מתיר לו לדרוש את הכסף בחזרה ממי שקנה ​​ממנו בחזרה – למה? רבא לא מסכים עם פסיקתו. במקרה השני, לקונה לא היה הכסף והוא לווה את הכסף (כהלוואה) מהמוכר. בינתיים המוכר מת. כאשר הגיע בעל חוב של המוכר לתבוע את הקרקע בחזרה, הקונה שילם עבורה בתמורה להלוואתו. רמי בר חמא קבע שאין לו זכות לעשות זאת. למה? רבא מוסיף את עצתו לקונה להגן על עצמו במצב זה. רבא דן במה שקורה כשמוכרים את כל שדותיו לאדם אחד ואז הקונה מוכר שדה למישהו אחר. האם בעל חוב יכול לגבות מהקונה השני או רק מהראשון? במה זה תלוי? אביי קבע שאם אחד מכר שדה לאחר באחריות, ובעל חוב של המוכר הגיע ישר לקונה במקום ללכת תחילה למוכר לתבוע את חובו, המוכר יכול להתערב ולהחזיר לבעל חוב מבלי לערב את הקונה. הבעל חוב אינו יכול לנסות לטעון כי המוכר הוא צד בלתי מעורב. אחרים אומרים כי זו תהיה אותה פסיקה גם אם היא נמכרה ללא אחריות שכן לקונה עדיין תהיה תרעומת נגד המוכר ולכן, די בכך כדי לטעון שהוא צד מעורב. עוד פסק דין שהביא אביי: אם קנה שדה ואז גילה שיש מי שטענו שהשדה היה שלהם (ערעור על השדה – 'עסיקין') ולא של המוכר, באיזה שלב יכול הקונה לחזור בו מהעסקה? במה זה תלוי? מובאות שתי גרסאות שונות לפסיקתו של אביי.

ואתא בעל חוב דראובן וקטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה

אמר ליה רבא נהי דאחריות דעלמא קביל עליה אחריות דנפשיה מי קביל עליה

ומודה רבא בראובן שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וקטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה מיניה

מאי טעמא בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי

אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקף עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה משמעון ופייסיה בזוזי

דינא הוא דאמרי ליה בני ראובן אנן מטלטלי שבק אבון גבך ומטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי

אמר רבא אי פקח אידך מגבי להו ניהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו כרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן

אמר רבה ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ואתא בעל חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה

ולא אמרן אלא דזבנה בינונית אבל זבנה עידית וזבורית מצי אמר ליה להכי טרחי וזביני ארעא דלא חזיא לך

ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה


אבל שבק בינונית דכוותה מצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות הימנו

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה מיניה דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את משום דאמר ליה דמפקת מיניה עלי הדר

ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי ליה לשמעון תרעומת עלי

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליו


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות צב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות צב

ואתא בעל חוב דראובן וקטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה

אמר ליה רבא נהי דאחריות דעלמא קביל עליה אחריות דנפשיה מי קביל עליה

ומודה רבא בראובן שירש שדה מיעקב ומכרה לשמעון שלא באחריות ואתא שמעון ומכרה לראובן באחריות ואתא בעל חוב דיעקב וקטריף ליה מיניה דינא הוא דאזיל שמעון ומפצי ליה מיניה

מאי טעמא בעל חוב דיעקב כבעל חוב דעלמא דמי

אמר רמי בר חמא ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות וזקף עליו במלוה ומת ראובן ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה משמעון ופייסיה בזוזי

דינא הוא דאמרי ליה בני ראובן אנן מטלטלי שבק אבון גבך ומטלטלי דיתמי לבעל חוב לא משתעבדי

אמר רבא אי פקח אידך מגבי להו ניהלייהו ארעא והדר גבי לה מינייהו כרב נחמן דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה יתומים שגבו קרקע בחובת אביהן בעל חוב חוזר וגובה אותה מהן

אמר רבה ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ואתא בעל חוב דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה

ולא אמרן אלא דזבנה בינונית אבל זבנה עידית וזבורית מצי אמר ליה להכי טרחי וזביני ארעא דלא חזיא לך

ובינונית נמי לא אמרן אלא דלא שבק בינונית דכוותה


אבל שבק בינונית דכוותה מצי אמר ליה הנחתי לך מקום לגבות הימנו

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא בעל חוב דראובן וקטריף לה מיניה דינא הוא דאזיל ראובן ומפצי ליה ולא מצי אמר ליה לאו בעל דברים דידי את משום דאמר ליה דמפקת מיניה עלי הדר

ואיכא דאמרי אפילו שלא באחריות נמי דאמר ליה לא ניחא לי דתהוי ליה לשמעון תרעומת עלי

אמר אביי ראובן שמכר שדה לשמעון שלא באחריות ויצאו עליו


גלול כלפי מעלה