Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ב בתשרי תשפ״ג | 7 אוקטובר 2022
  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות צג

הדף היום מוקדש ע"י בקי גולדשטיין לכבוד בת המצווה של נכדה תמר, בר מצווה של אמיתי והולדת שמואל ואביתר חיים. 
אם יש לבעל כמה נשים וסכום כתובתן לא שווה – אחת מנה, אחת מאתיים ואחת שלוש מאות, ואין לו מספיק כסף בעזבונו, איך מחלקים את הכסף. המשנה מביאה מקרים שיש בעזבון מאה, מאתיים ושלוש מאות ומסבירים את החלוקה בכל מקרה. האמוראים התקשו להבין את דברי המשנה והביאו הסברים שונים כדי להבינה. בסוף המשנה משווים בין מקרים אלו למקרים שאנשים השקיעו כסף ביחד אבל כל אחד השקיע סכום אחר – מתחלקים הרווחים בצורה דומה. שמואל אמר שהרווחים מתחלקים בשווה. באיזה מקרה הוא דיבר? בזה חולקים רבה ורב המנונא. הגמרא מביאה קושי על רבה מברייתא ופותרת את הקושי. ואז מקשים על שמואל ממשנתינו ומפרשים את משנתינו בצורה אחרת כדי להסתדר עם דברי שמואל. אם יש לבעל כמה נשים, ויש להן כתובות עם תאריכים שונים, מי שיש לה תאריך מוקדם יותר גובה ראשונה. אבל צירכה להישבע לבא אחריה לפני שגובה כתובתה.

עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו משום דאמר ליה חייתא דקיטרי סברת וקבילת ומאימת מחזיק בה מכי דייש אמצרי

איכא דאמרי אפילו באחריות נמי דאמר ליה אחוי טירפך ואשלם לך:

מתני׳ מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקין בשוה

היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים של מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב

וכן שלשה שהטילו לכיס פיחתו או הותירו כך הן חולקין:

גמ׳ של מנה נוטלת חמשים תלתין ותלתא ותילתא הוא דאית לה

אמר שמואל בכותבת בעלת מאתים לבעלת מנה דין ודברים אין לי עמך במנה

אי הכי אימא סיפא של מאתים ושל שלש מאות שלש שלש של זהב תימא לה הא סלקת נפשך מינה

משום דאמרה לה מדין ודברים הוא דסליקי נפשאי:

היו שם שלש מאות וכו׳:

של מאתים מנה שבעים וחמשה הוא דאית לה

אמר שמואל בכותבת בעלת שלש מאות לבעלת מאתים ולבעלת מנה דין ודברים אין לי עמכם במנה

רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא אמר רישא בשתי תפיסות וסיפא בשתי תפיסות

רישא בשתי תפיסות דנפלו שבעין וחמשה בחד זימנא ומאה ועשרים וחמשה בחד זימנא

סיפא בשתי תפיסות דנפלו שבעים וחמשה בחד זימנא ומאתים ועשרים וחמשה בחד זימנא

תניא זו משנת רבי נתן רבי אומר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקות בשוה:

וכן שלשה שהטילו: אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים


השכר לאמצע

אמר רבה מסתברא מילתיה דשמואל בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו ורב המנונא אמר אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע

מיתיבי שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע מאי לאו בשור לחרישה ועומד לטביחה ותיובתא דרבה לא בשור לחרישה ועומד לחרישה

אבל שור לחרישה ועומד לטביחה מאי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

ליפלוג וליתני בדידיה במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

הכי נמי קאמר במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה נעשה כמי שלקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

תנן וכן שלשה שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך הן חולקין

מאי לאו פחתו פחתו ממש הותירו הותירו ממש

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא הותירו זוזי חדתי פחתו אסתירא דצוניתא:

מתני׳ מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית וראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית והרביעית נפרעת שלא בשבועה בן ננס אומר וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפרע אלא בשבועה

היו יוצאות כולן ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:

גמ׳ במאי קמיפלגי אמר שמואל


  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות צג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות צג

עסיקין עד שלא החזיק בה יכול לחזור בו משהחזיק בה אינו יכול לחזור בו משום דאמר ליה חייתא דקיטרי סברת וקבילת ומאימת מחזיק בה מכי דייש אמצרי

איכא דאמרי אפילו באחריות נמי דאמר ליה אחוי טירפך ואשלם לך:

מתני׳ מי שהיה נשוי שלש נשים ומת כתובתה של זו מנה ושל זו מאתים ושל זו שלש מאות ואין שם אלא מנה חולקין בשוה

היו שם מאתים של מנה נוטלת חמשים של מאתים ושל שלש מאות שלשה שלשה של זהב היו שם שלש מאות של מנה נוטלת חמשים ושל מאתים מנה ושל שלש מאות ששה של זהב

וכן שלשה שהטילו לכיס פיחתו או הותירו כך הן חולקין:

גמ׳ של מנה נוטלת חמשים תלתין ותלתא ותילתא הוא דאית לה

אמר שמואל בכותבת בעלת מאתים לבעלת מנה דין ודברים אין לי עמך במנה

אי הכי אימא סיפא של מאתים ושל שלש מאות שלש שלש של זהב תימא לה הא סלקת נפשך מינה

משום דאמרה לה מדין ודברים הוא דסליקי נפשאי:

היו שם שלש מאות וכו׳:

של מאתים מנה שבעים וחמשה הוא דאית לה

אמר שמואל בכותבת בעלת שלש מאות לבעלת מאתים ולבעלת מנה דין ודברים אין לי עמכם במנה

רב יעקב מנהר פקוד משמיה דרבינא אמר רישא בשתי תפיסות וסיפא בשתי תפיסות

רישא בשתי תפיסות דנפלו שבעין וחמשה בחד זימנא ומאה ועשרים וחמשה בחד זימנא

סיפא בשתי תפיסות דנפלו שבעים וחמשה בחד זימנא ומאתים ועשרים וחמשה בחד זימנא

תניא זו משנת רבי נתן רבי אומר אין אני רואה דבריו של רבי נתן באלו אלא חולקות בשוה:

וכן שלשה שהטילו: אמר שמואל שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים


השכר לאמצע

אמר רבה מסתברא מילתיה דשמואל בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו ורב המנונא אמר אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה השכר לאמצע

מיתיבי שנים שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים השכר לאמצע מאי לאו בשור לחרישה ועומד לטביחה ותיובתא דרבה לא בשור לחרישה ועומד לחרישה

אבל שור לחרישה ועומד לטביחה מאי זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו אדתני סיפא לקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

ליפלוג וליתני בדידיה במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

הכי נמי קאמר במה דברים אמורים בשור לחרישה ועומד לחרישה אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה נעשה כמי שלקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו זה נוטל לפי מעותיו וזה נוטל לפי מעותיו

תנן וכן שלשה שהטילו לכיס פחתו או הותירו כך הן חולקין

מאי לאו פחתו פחתו ממש הותירו הותירו ממש

אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא הותירו זוזי חדתי פחתו אסתירא דצוניתא:

מתני׳ מי שהיה נשוי ארבע נשים ומת הראשונה קודמת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית וראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית והרביעית נפרעת שלא בשבועה בן ננס אומר וכי מפני שהיא אחרונה נשכרת אף היא לא תפרע אלא בשבועה

היו יוצאות כולן ביום אחד כל הקודמת לחברתה אפילו שעה אחת זכתה וכך היו כותבין בירושלים שעות היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה חולקות בשוה:

גמ׳ במאי קמיפלגי אמר שמואל


גלול כלפי מעלה