Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״ג בתשרי תשפ״ג | 8 אוקטובר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

כתובות צד

הדף היום מוקדש ע"י ג'ורדנה היימן לע"נ רות מיכל בת שרה פייגה ואריה. 

בן ננס וחמכים חלוקים בשאלה האם האישה האחרונה צריכה להישבע כדי לקבל דמי כתובתה במקרה במשנה בכתובות צג: שלוש אפשרויות מובאות להסביר מהו שורש הוויכוח ביניהם. אם לשני אחים או אחיות או שותפים.ות יש מחלוקת בבית הדין עם מישהו ואחד מהשניים מגיד את עמדתם בבית הדין, האם השני יכול לטעון מאוחר יותר שהוא.יא רוצה להגיש תביעה משלהם למחציתם או האם נגיד שהאחד שימש כשליחו של השני? האם ניתן ללמוד את הדין ממשנתנו? במה זה עשוי להיות תלוי? רב ושמואל חלוקים לגבי מקרה שבו שני אנשים מביאים שטר של אותו נכס באותו תאריך – האם נחלק אותו 50/50 או שהדיינים מעריכים מיהו כנראה הבעלים החוקי (שודא דדייני) ונותנים אותו לאחד מהם? האם הויכוח שלהם קשור למחלוקת במסכת גיטין בין רבי מאיר לרבי אלעזר האם חתימות העדים על הגט היא החלק המהותי בגט (עדי חתימה כרתי) או שמא מסירת הגט לאישה היא העיקר (עדי מסירה כרתי)? מובאת סתירה לשיטת שמואל מברייתא. איך זה נפתר? היה מקרה עם שני אחים שאמם נתנה להם כל אחד באותו היום (אחד בבוקר והשני אחר הצהריים) שטר המבטיח לו את כל רכושה. הראשון הלך לרב ששת והוא פסק לטובתו. השני הלך בפני רב נחמן והוא פסק לטובתו. השיחה/דו-שיח שהיה בין רב ששת לרב נחמן מובא בגמרא, כולל ההיגיון מאחורי כל שיטה. כיצד נפסוק אם במסמך אחד יש את החודש והיום בחודש ובמסמך אחר יש את החודש אך לא את היום בחודש?

 

כגון שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה קמיפלגי

תנא קמא סבר מה שגבה לא גבה

ובן ננס סבר מה שגבה גבה

(אמר) רב נחמן אמר רבה בר אבוה דכולי עלמא מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף קמיפלגי

מר סבר חיישינן שמא תכסיף ומר סבר לא חיישינן שמא תכסיף

אביי אמר דאביי קשישא איכא בינייהו דתני אביי קשישא יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים

תנא קמא לית ליה דאביי קשישא ובן ננס אית ליה דאביי קשישא

אמר רב הונא הני תרי אחי ותרי שותפי דאית להו דינא בהדי חד ואזל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה את לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותיה עבד

אקלע רב נחמן לסורא שיילוהי כי האי גוונא מאי

אמר להו מתניתין היא הראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מאי טעמא לאו משום דשליחותה עבדה

מי דמי התם שבועה לאחד ושבועה למאה הכא אמר אילו אנא הואי טעיננא טפי

ולא אמרן אלא דלא איתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי:

אתמר שני שטרות היוצאים ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני

לימא רב דאמר כרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי


ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי

לא דכולי עלמא כרבי אלעזר והכא בהא קמיפלגי רב סבר חלוקה עדיפא ושמואל סבר שודא דדייני עדיפא

ומי מצית מוקמת ליה לרב כרבי אלעזר והאמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף בשטרות מכלל דרב סבר בשטרות לא אלא מחוורתא רב כרבי מאיר ושמואל כרבי אלעזר

מיתיבי שני שטרות היוצאים ביום אחד חולקין תיובתא דשמואל אמר לך שמואל הא מני רבי מאיר היא ואנא דאמרי כרבי אלעזר

אי רבי מאיר אימא סיפא כתב לאחד ומסר לאחר זה שמסר לו קנה ואי רבי מאיר אמאי קנה האמר עדי חתימה כרתי

תנאי היא דתניא וחכמים אומרים יחלוקו וכאן אמרו מה שירצה השליש יעשה

אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא בצפרא לאורתא כתבתינהו למר עוקבא בר חמא

אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסא אתא מר עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בנכסא אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי אמר ליה ומאי טעמא עבד מר הכי

אמר ליה דקדים אמר ליה אטו בירושלים יתבינן דכתבינן שעות אלא מר מאי טעמא עבד הכי אמר ליה שודא דדייני

אמר ליה אנא נמי שודא דדייני אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית לה

הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב בחמשא בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אוקמיה רב יוסף לההוא דחמשא בניסן בנכסים

אמר ליה אידך ואנא אפסיד אמר ליה את ידך על התחתונה אימא בר עשרים ותשעה בניסן את

אמר ליה ונכתוב לי מר


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת כתובות מוקדשת ע"י אריקה ורוב שוורץ לכבוד יום הנישואין ה-50 של הוריה של אריקה שירה וסטיב שכטר.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

כתובות צד

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

כתובות צד

כגון שנמצאת אחת מהן שדה שאינה שלו ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה קמיפלגי

תנא קמא סבר מה שגבה לא גבה

ובן ננס סבר מה שגבה גבה

(אמר) רב נחמן אמר רבה בר אבוה דכולי עלמא מה שגבה לא גבה והכא בחיישינן שמא תכסיף קמיפלגי

מר סבר חיישינן שמא תכסיף ומר סבר לא חיישינן שמא תכסיף

אביי אמר דאביי קשישא איכא בינייהו דתני אביי קשישא יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים

תנא קמא לית ליה דאביי קשישא ובן ננס אית ליה דאביי קשישא

אמר רב הונא הני תרי אחי ותרי שותפי דאית להו דינא בהדי חד ואזל חד מינייהו בהדיה לדינא לא מצי אידך למימר ליה את לאו בעל דברים דידי את אלא שליחותיה עבד

אקלע רב נחמן לסורא שיילוהי כי האי גוונא מאי

אמר להו מתניתין היא הראשונה נשבעת לשניה ושניה לשלישית ושלישית לרביעית ואילו ראשונה לשלישית לא קתני מאי טעמא לאו משום דשליחותה עבדה

מי דמי התם שבועה לאחד ושבועה למאה הכא אמר אילו אנא הואי טעיננא טפי

ולא אמרן אלא דלא איתיה במתא אבל איתיה במתא איבעי ליה למיתי:

אתמר שני שטרות היוצאים ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני

לימא רב דאמר כרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי


ושמואל דאמר כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי

לא דכולי עלמא כרבי אלעזר והכא בהא קמיפלגי רב סבר חלוקה עדיפא ושמואל סבר שודא דדייני עדיפא

ומי מצית מוקמת ליה לרב כרבי אלעזר והאמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר בגיטין כי אמריתה קמיה דשמואל אמר אף בשטרות מכלל דרב סבר בשטרות לא אלא מחוורתא רב כרבי מאיר ושמואל כרבי אלעזר

מיתיבי שני שטרות היוצאים ביום אחד חולקין תיובתא דשמואל אמר לך שמואל הא מני רבי מאיר היא ואנא דאמרי כרבי אלעזר

אי רבי מאיר אימא סיפא כתב לאחד ומסר לאחר זה שמסר לו קנה ואי רבי מאיר אמאי קנה האמר עדי חתימה כרתי

תנאי היא דתניא וחכמים אומרים יחלוקו וכאן אמרו מה שירצה השליש יעשה

אמיה דרמי בר חמא כתבתינהו לנכסה לרמי בר חמא בצפרא לאורתא כתבתינהו למר עוקבא בר חמא

אתא רמי בר חמא לקמיה דרב ששת אוקמיה בנכסא אתא מר עוקבא לקמיה דרב נחמן אוקמיה בנכסא אתא רב ששת לקמיה דרב נחמן אמר ליה מאי טעמא עבד מר הכי אמר ליה ומאי טעמא עבד מר הכי

אמר ליה דקדים אמר ליה אטו בירושלים יתבינן דכתבינן שעות אלא מר מאי טעמא עבד הכי אמר ליה שודא דדייני

אמר ליה אנא נמי שודא דדייני אמר ליה חדא דאנא דיינא ומר לאו דיינא ועוד מעיקרא לאו בתורת הכי אתית לה

הנהו תרי שטרי דאתו לקמיה דרב יוסף חד הוה כתוב בחמשא בניסן וחד הוה כתוב ביה בניסן סתמא אוקמיה רב יוסף לההוא דחמשא בניסן בנכסים

אמר ליה אידך ואנא אפסיד אמר ליה את ידך על התחתונה אימא בר עשרים ותשעה בניסן את

אמר ליה ונכתוב לי מר


גלול כלפי מעלה