Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט באב תשפ״ג | 16 אוגוסט 2023
  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

קידושין ג

התם הא קמשמע לן דדרכיה דאתרוג כירק מה ירק דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו אף אתרוג דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו

והא דתנן כוי יש בו דרכים שוה לחיה ויש בו דרכים שוה לבהמה ויש בו דרכים שוה לחיה ולבהמה ויש בו דרכים שאינו שוה לא לחיה ולא לבהמה ניתני דברים ותו הא דתנן זו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים ניתני דברים

אלא כל היכא דאיכא פלוגתא תני דרכים וכל היכא דליכא פלוגתא תני דברים דיקא נמי דקתני סיפא רבי אליעזר אומר אתרוג שוה לאילן לכל דבר שמע מינה

מניינא דרישא למעוטי מאי מניינא דסיפא למעוטי מאי

מניינא דרישא למעוטי חופה ולרב הונא דאמר חופה קונה מקל וחומר למעוטי מאי

למעוטי חליפין סלקא דעתך אמינא הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון מה שדה מקניא בחליפין אף אשה נמי מקניא בחליפין קמשמע לן

ואימא הכי נמי חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה ואשה בפחות משוה פרוטה


לא מקניא נפשה

מניינא דסיפא למעוטי מאי למעוטי חליצה סלקא דעתך אמינא תיתי בקל וחומר מיבמה מה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה זו שיוצאה בגט אינו דין שיוצאה בחליצה קמשמע לן

ואימא הכי נמי אמר קרא ספר כריתת ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה:

בכסף: מנא לן ותו הא דתנן האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה מנלן דמיקניא בכסף וכסף דאבוה הוא

אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ויצאה חנם אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומאן ניהו אב

ואימא לדידה הכי השתא אביה מקבל קידושיה דכתיב את בתי נתתי לאיש הזה ואיהי שקלה כספא

ואימא הני מילי קטנה דלית לה יד לקבל קידושין אבל נערה דאית לה יד לקבל קידושין תקדיש איהי נפשה ותשקול כספא אמר קרא בנעריה בית אביה כל שבח נעורים לאביה

ואלא הא דאמר רב הונא אמר רב מנין שמעשה הבת לאב שנאמר וכי ימכר איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת נמי מעשה ידיה לאביה תיפוק ליה מבנעריה בית אביה

אלא בהפרת נדרים הוא דכתיב הכי נמי בהפרת נדרים הוא דכתיב וכי תימא נילף מיניה ממונא מאיסורא לא ילפינן

וכי תימא נילף מקנסא ממונא מקנסא לא ילפינן

וכי תימא נילף מבושת ופגם שאני בושת ופגם דאבוה שייך בגוייהו

אלא מסתברא דכי קא ממעט


  • לימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

  • מסכת קידושין מוקדשת ע"י ג'ולי ומרטין מנדלסון לכבוד שני ילדיהם שזכו להתחתן השנה!

להעמיק בדף

ayelet he keddushin

הקדמה למסכת קידושין

להאזנה להקדמה למסכת קידושין: https://traffic.libsyn.com/secure/hadran-he/IntroMasechetKiddushinHeb.mp3  

קידושין ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

קידושין ג

התם הא קמשמע לן דדרכיה דאתרוג כירק מה ירק דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו אף אתרוג דרכו ליגדל על כל מים ובשעת לקיטתו עישורו

והא דתנן כוי יש בו דרכים שוה לחיה ויש בו דרכים שוה לבהמה ויש בו דרכים שוה לחיה ולבהמה ויש בו דרכים שאינו שוה לא לחיה ולא לבהמה ניתני דברים ותו הא דתנן זו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים ניתני דברים

אלא כל היכא דאיכא פלוגתא תני דרכים וכל היכא דליכא פלוגתא תני דברים דיקא נמי דקתני סיפא רבי אליעזר אומר אתרוג שוה לאילן לכל דבר שמע מינה

מניינא דרישא למעוטי מאי מניינא דסיפא למעוטי מאי

מניינא דרישא למעוטי חופה ולרב הונא דאמר חופה קונה מקל וחומר למעוטי מאי

למעוטי חליפין סלקא דעתך אמינא הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון מה שדה מקניא בחליפין אף אשה נמי מקניא בחליפין קמשמע לן

ואימא הכי נמי חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה ואשה בפחות משוה פרוטה


לא מקניא נפשה

מניינא דסיפא למעוטי מאי למעוטי חליצה סלקא דעתך אמינא תיתי בקל וחומר מיבמה מה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה זו שיוצאה בגט אינו דין שיוצאה בחליצה קמשמע לן

ואימא הכי נמי אמר קרא ספר כריתת ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה:

בכסף: מנא לן ותו הא דתנן האב זכאי בבתו בקדושיה בכסף בשטר ובביאה מנלן דמיקניא בכסף וכסף דאבוה הוא

אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ויצאה חנם אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומאן ניהו אב

ואימא לדידה הכי השתא אביה מקבל קידושיה דכתיב את בתי נתתי לאיש הזה ואיהי שקלה כספא

ואימא הני מילי קטנה דלית לה יד לקבל קידושין אבל נערה דאית לה יד לקבל קידושין תקדיש איהי נפשה ותשקול כספא אמר קרא בנעריה בית אביה כל שבח נעורים לאביה

ואלא הא דאמר רב הונא אמר רב מנין שמעשה הבת לאב שנאמר וכי ימכר איש את בתו לאמה מה אמה מעשה ידיה לרבה אף בת נמי מעשה ידיה לאביה תיפוק ליה מבנעריה בית אביה

אלא בהפרת נדרים הוא דכתיב הכי נמי בהפרת נדרים הוא דכתיב וכי תימא נילף מיניה ממונא מאיסורא לא ילפינן

וכי תימא נילף מקנסא ממונא מקנסא לא ילפינן

וכי תימא נילף מבושת ופגם שאני בושת ופגם דאבוה שייך בגוייהו

אלא מסתברא דכי קא ממעט


גלול כלפי מעלה