Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ט׳ בשבט תשפ״ב | 11 ינואר 2022
  • מסכת מגילה מוקדש ע"י ג'ורדנה וקלמן שור לכבוד בתם דריה אסתר שמסיימת מסכת מגילה לכבוד בת המצווה. מזל טוב!

מגילה ל

מה עושים אם נופלת פרשת שקלים על פרשת תצוה, שמסתיימת בדיוק לפני תחילת פרשת כי תשא, שהיא הקריאה לשקלים לפי שמואל? לאביי ולרבי יצחק נפחא לכל אחד יש פתרונות שונים והגמרא מעלה קושיות נגד כל שיטה וברייתא שתומכת בשיטת אביי. אם ראש חודש אדר חל ביום שישי, רב ושמואל חולקים – האם אנו קוראים את פרשת שקלים בשבת שלפני או בשבת שלאחר מכן. הגמרא מביאה מקורות כדי להקשות/להוכיח את הדעות השונות. יש להם ויכוח דומה לגבי פרשת זכור כאשר פורים חל ביום שישי. מה שורש הוויכוח ביניהם? באילו שבועות קוראים את הפרשיות האחרות? מה נקרא בכל אחד מארבעת השבועות? האם קראו את הפרשיות במקום פרשת השבוע או רק במקום המפטיר וההפטרה? איזו פרשת קוראים בכל אחד מהחגים?

אמרי אוקומי הוא דקא מוקמי התם

אלא אמר אביי קרו שיתא מואתה תצוה עד ועשית וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית

מיתיבי חל להיות בפרשה הסמוכה לה בין מלפניה בין מלאחריה קורין אותה וכופלין אותה

בשלמא לאביי ניחא אלא לרבי יצחק נפחא קשיא

אמר לך רבי יצחק נפחא ולאביי מי ניחא תינח לפניה לאחריה היכי משכחת לה

אלא מאי אית לך למימר כופלה בשבתות הכא נמי כופלה בשבתות

חל להיות בכי תשא עצמה אמר רבי יצחק נפחא קרו שיתא מן ועשית עד ויקהל וחד קרי מכי תשא עד ועשית

מתקיף לה אביי השתא אמרי למפרע הוא דקרי אלא אמר אביי קרו שיתא עד ויקהל וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית

תניא כוותיה דאביי חל להיות בכי תשא עצמה קורין אותה וכופלין אותה:

חל להיות בתוך השבת מקדימין לשבת שעברה: איתמר ראש חדש אדר שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין ושמואל אמר מאחרין

רב אמר מקדימין דאם כן בצרי להו יומי שולחנות ושמואל אמר מאחרין אמר לך סוף סוף חמיסר במעלי שבתא מיקלע ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא הלכך מאחרין

תנן חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת מאי לאו אפילו בערב שבת לא בתוך השבת דוקא

תא שמע איזו היא שבת ראשונה כל שחל ראש חדש אדר להיות בתוכה ואפילו בערב שבת מאי לאו אפילו בערב שבת דומיא דתוכה מה תוכה מקדימין אף ערב שבת מקדימין

אמר שמואל בה וכן תנא דבי שמואל בה

כתנאי מסרגין לשבתות דברי רבי יהודה הנשיא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מסרגין אמר רבי שמעון בן אלעזר אימתי אני אומר אין מסרגין בזמן שחל להיות בערב שבת אבל בזמן שחל להיות בתוך השבת מקדים וקורא משבת שעברה אף על פי שהוא שבט:

בשנייה זכור וכו׳: איתמר פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פרשת זכור ושמואל אמר מאחרין

רב אמר מקדימין כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה ושמואל אמר מאחרין אמר לך כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין

תנן בשניה זכור והא כי מיקלע ריש ירחא בשבת מיקלע פורים בערב שבת וקתני בשניה זכור אמר רב פפא מאי שניה שניה להפסקה

תא שמע איזו שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב שבת מאי לאו ערב שבת דומיא דתוכה מה תוכה מקדימין אף ערב שבת מקדימין

אמר שמואל בה וכן תנא דבי שמואל בה

חל להיות בשבת עצמה אמר רב הונא לדברי הכל אין מקדימין ורב נחמן אמר עדיין היא מחלוקת איתמר נמי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי אבא אמר רב פורים שחל להיות בשבת מקדים וקורא בשבת שעברה זכור:

בשלישית פרה אדומה וכו׳: תנו רבנן איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה איתמר רבי חמא ברבי חנינא אמר שבת הסמוכה לראש חדש ניסן

ולא פליגי הא דאיקלע ראש חדש ניסן בשבת הא דאיקלע באמצע שבת:

ברביעית החדש הזה לכם: תנו רבנן ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין ביהוידע ואי זו היא שבת ראשונה כל שחל ראש חדש אדר להיות בתוכה ואפילו בערב שבת בשניה זכור ומפטירין פקדתי ואי זו היא שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב שבת

בשלישית פרה אדומה ומפטירין וזרקתי עליכם ואי זו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה ברביעית החדש הזה ומפטירין כה אמר ה׳ [אלהים] בראשון באחד לחדש


ואיזו היא שבת רביעית כל שחל ראש חדש ניסן להיות בתוכה ואפילו בערב שבת:

בחמישית חוזרין לכסדרן וכו׳: לסדר מאי רבי אמי אמר לסדר פרשיות הוא חוזר רבי ירמיה אמר לסדר הפטרות הוא חוזר

אמר אביי כוותיה דרבי אמי מסתברא דתנן לכל מפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים לתעניות ולמעמדות וליום הכפורים

בשלמא למאן דאמר לסדר פרשיות הוא חוזר היינו דאיכא פרשה בחול אלא למאן דאמר לסדר הפטרות הוא חוזר הפטרה בחול מי איכא

ואידך הא כדאיתא והא כדאיתא

ובתעניות למה לי הפסקה ליקרי מצפרא בענינא דיומא ובמנחה בתעניתא מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא מצפרא כינופיא

היכי עבדינן אמר אביי מצפרא לפלגיה דיומא מעיינינן במילי דמתא מפלגיה דיומא לפניא ריבעא דיומא קרא ומפטרי וריבעא דיומא בעו רחמי שנאמר ויקראו בספר תורת ה׳ אלהיהם רביעית היום ורביעית (היום) מתוודים ומשתחוים

ואיפוך אנא לא סלקא דעתך דכתיב ואלי יאספו כל חרד בדברי אלהי ישראל על מעל הגולה ואני יושב משומם עד למנחת הערב וכתיב ובמנחת הערב קמתי מתעניתי:

מתני׳ בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים בעצרת שבעה שבועות בראש השנה בחדש השביעי באחד לחדש ביום הכפורים אחרי מות ביום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים ובשאר כל ימות החג בקרבנות החג

בחנוכה בנשיאים בפורים ויבא עמלק בראשי חדשים ובראשי חדשיכם במעמדות במעשה בראשית בתעניות


  • מסכת מגילה מוקדש ע"י ג'ורדנה וקלמן שור לכבוד בתם דריה אסתר שמסיימת מסכת מגילה לכבוד בת המצווה. מזל טוב!

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מגילה ל

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מגילה ל

אמרי אוקומי הוא דקא מוקמי התם

אלא אמר אביי קרו שיתא מואתה תצוה עד ועשית וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית

מיתיבי חל להיות בפרשה הסמוכה לה בין מלפניה בין מלאחריה קורין אותה וכופלין אותה

בשלמא לאביי ניחא אלא לרבי יצחק נפחא קשיא

אמר לך רבי יצחק נפחא ולאביי מי ניחא תינח לפניה לאחריה היכי משכחת לה

אלא מאי אית לך למימר כופלה בשבתות הכא נמי כופלה בשבתות

חל להיות בכי תשא עצמה אמר רבי יצחק נפחא קרו שיתא מן ועשית עד ויקהל וחד קרי מכי תשא עד ועשית

מתקיף לה אביי השתא אמרי למפרע הוא דקרי אלא אמר אביי קרו שיתא עד ויקהל וחד תני וקרי מכי תשא עד ועשית

תניא כוותיה דאביי חל להיות בכי תשא עצמה קורין אותה וכופלין אותה:

חל להיות בתוך השבת מקדימין לשבת שעברה: איתמר ראש חדש אדר שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין ושמואל אמר מאחרין

רב אמר מקדימין דאם כן בצרי להו יומי שולחנות ושמואל אמר מאחרין אמר לך סוף סוף חמיסר במעלי שבתא מיקלע ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא הלכך מאחרין

תנן חל להיות בתוך השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת מאי לאו אפילו בערב שבת לא בתוך השבת דוקא

תא שמע איזו היא שבת ראשונה כל שחל ראש חדש אדר להיות בתוכה ואפילו בערב שבת מאי לאו אפילו בערב שבת דומיא דתוכה מה תוכה מקדימין אף ערב שבת מקדימין

אמר שמואל בה וכן תנא דבי שמואל בה

כתנאי מסרגין לשבתות דברי רבי יהודה הנשיא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין מסרגין אמר רבי שמעון בן אלעזר אימתי אני אומר אין מסרגין בזמן שחל להיות בערב שבת אבל בזמן שחל להיות בתוך השבת מקדים וקורא משבת שעברה אף על פי שהוא שבט:

בשנייה זכור וכו׳: איתמר פורים שחל להיות בערב שבת רב אמר מקדימין פרשת זכור ושמואל אמר מאחרין

רב אמר מקדימין כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה ושמואל אמר מאחרין אמר לך כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין

תנן בשניה זכור והא כי מיקלע ריש ירחא בשבת מיקלע פורים בערב שבת וקתני בשניה זכור אמר רב פפא מאי שניה שניה להפסקה

תא שמע איזו שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב שבת מאי לאו ערב שבת דומיא דתוכה מה תוכה מקדימין אף ערב שבת מקדימין

אמר שמואל בה וכן תנא דבי שמואל בה

חל להיות בשבת עצמה אמר רב הונא לדברי הכל אין מקדימין ורב נחמן אמר עדיין היא מחלוקת איתמר נמי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי אבא אמר רב פורים שחל להיות בשבת מקדים וקורא בשבת שעברה זכור:

בשלישית פרה אדומה וכו׳: תנו רבנן איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה איתמר רבי חמא ברבי חנינא אמר שבת הסמוכה לראש חדש ניסן

ולא פליגי הא דאיקלע ראש חדש ניסן בשבת הא דאיקלע באמצע שבת:

ברביעית החדש הזה לכם: תנו רבנן ראש חדש אדר שחל להיות בשבת קורין כי תשא ומפטירין ביהוידע ואי זו היא שבת ראשונה כל שחל ראש חדש אדר להיות בתוכה ואפילו בערב שבת בשניה זכור ומפטירין פקדתי ואי זו היא שבת שניה כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב שבת

בשלישית פרה אדומה ומפטירין וזרקתי עליכם ואי זו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה ברביעית החדש הזה ומפטירין כה אמר ה׳ [אלהים] בראשון באחד לחדש


ואיזו היא שבת רביעית כל שחל ראש חדש ניסן להיות בתוכה ואפילו בערב שבת:

בחמישית חוזרין לכסדרן וכו׳: לסדר מאי רבי אמי אמר לסדר פרשיות הוא חוזר רבי ירמיה אמר לסדר הפטרות הוא חוזר

אמר אביי כוותיה דרבי אמי מסתברא דתנן לכל מפסיקין לראשי חדשים לחנוכה ולפורים לתעניות ולמעמדות וליום הכפורים

בשלמא למאן דאמר לסדר פרשיות הוא חוזר היינו דאיכא פרשה בחול אלא למאן דאמר לסדר הפטרות הוא חוזר הפטרה בחול מי איכא

ואידך הא כדאיתא והא כדאיתא

ובתעניות למה לי הפסקה ליקרי מצפרא בענינא דיומא ובמנחה בתעניתא מסייע ליה לרב הונא דאמר רב הונא מצפרא כינופיא

היכי עבדינן אמר אביי מצפרא לפלגיה דיומא מעיינינן במילי דמתא מפלגיה דיומא לפניא ריבעא דיומא קרא ומפטרי וריבעא דיומא בעו רחמי שנאמר ויקראו בספר תורת ה׳ אלהיהם רביעית היום ורביעית (היום) מתוודים ומשתחוים

ואיפוך אנא לא סלקא דעתך דכתיב ואלי יאספו כל חרד בדברי אלהי ישראל על מעל הגולה ואני יושב משומם עד למנחת הערב וכתיב ובמנחת הערב קמתי מתעניתי:

מתני׳ בפסח קורין בפרשת מועדות של תורת כהנים בעצרת שבעה שבועות בראש השנה בחדש השביעי באחד לחדש ביום הכפורים אחרי מות ביום טוב הראשון של חג קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים ובשאר כל ימות החג בקרבנות החג

בחנוכה בנשיאים בפורים ויבא עמלק בראשי חדשים ובראשי חדשיכם במעמדות במעשה בראשית בתעניות


גלול כלפי מעלה