Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

י״א בשבט תשפ״ב | 13 ינואר 2022
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

מגילה לב

סיום מסכת מגילה מוקדש ע”י רוזי ג’פי לזכר נשמת אמה, דיטה מולרד, דובה פיגא בת מנחם ע״ה בשש שנים לפטירתה. “אמי תמכה בלימוד תורה ובתלמידי חכמים. היא היתה מאוד גאה בפרוייקט האחרון שלי – לימוד דף יומי!”

הסיום גם מוקדש לזכר נשמת רס”ן אופק אהרון ורס”ן איתמר אלחרר שנהרגו אמש בשירותם הצבאי. 

מה עושים עם התורה כשמברכים עליה – האם צריך לגלול אותה שיהיה סגור או לא? למה? איך גוללים? מי בוחרים להיות הגולל? מה לומדים מהפסוק “וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים.” מה גורם לחוקים לא טובים? יש שתי דעות שונות. מניין לומדים שעל שבכל חג קוראים משהו בעניין אותו חג. הגמרא גם מביאה ברייתא שמדיגשה את החשיבות ללמוד בחג את ההלכות הקשורות לאותו חג.

 

משום דאפכי להו

תנו רבנן פותח ורואה גולל ומברך וחוזר ופותח וקורא דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר פותח ורואה ומברך וקורא

מאי טעמא דרבי מאיר כדעולא דאמר עולא מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה הכא נמי כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורה

ורבי יהודה תרגום איכא למיטעי ברכות ליכא למיטעי

אמר רבי זירא אמר רב מתנה הלכה פותח ורואה ומברך וקורא ולימא הלכה כרבי יהודה משום דאפכי להו

אמר רבי זירא אמר רב מתנה הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה

אמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפר

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ ואין גוללו מבפנים

וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים ואינו מהדקו מבחוץ

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר כולן דאמר רבי יהושע בן לוי עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן שכר כולן סלקא דעתך אלא אימא קיבל שכר כנגד כולן

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן מנין שמשתמשין בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר והני מילי דשמע קל גברא במתא וקל איתתא בדברא והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו לאו

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו׳

מתקיף לה אביי משום דלא ידע לבסומי קלא משפטים לא יחיו בהם קרית ביה אלא כדרב משרשיא דאמר שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם

אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום סלקא דעתך אלא אימא נקבר ערום בלא מצות

בלא מצות סלקא דעתך אלא אמר אביי נקבר ערום בלא אותה מצוה

אמר רבי ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבה מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה

וידבר משה את מועדי ה׳ אל בני ישראל מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו תנו רבנן משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג

הדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י תרי קריבושה לרפואת בעלה, הרב חיים יהודה בן פייגה ריוה

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י דבי ויוסי גביר לכבוד הרבנית מישל וקבוצת הזום באנגלית של הדרן "תודה על האהבה והתמיכה במשך שנה לא פשוטה!"

להעמיק בדף

1234

לסמוך גאולה לגאולה

 מתוך סיום מסכת מגילה של הדרן

123

תובנות ממסכת מגילה עם לומדת דף יומי

מיכי קדוש – מתוך סיום מסכת מגילה של הדרן  

WhatsApp Image 2022-01-13 at 22.32.23

סיום מסכת מגילה

מוזמנות ומוזמנים להצטרף אלינו לסיום מסכת מגילה של הדרן! בואו ללמוד, להקשיב, ולחגוג יחד עוד אבן דרך חשובה במסע הדף היומי. הסיום התקיים ביום חמישי, אור לי”ב בשבט 13.1 מה בתכנית? הרבנית מישל פרבר הרבניות אסתי רוזנברג מיכי קדוש מסיימת את המסכת? לחצו כאן לטקסט סיום מסכת (מגילה) שנאמר על ידי מי שסיימה את המסכת.   הסיום…

מגילה לב

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מגילה לב

משום דאפכי להו

תנו רבנן פותח ורואה גולל ומברך וחוזר ופותח וקורא דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר פותח ורואה ומברך וקורא

מאי טעמא דרבי מאיר כדעולא דאמר עולא מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן כדי שלא יאמרו תרגום כתוב בתורה הכא נמי כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורה

ורבי יהודה תרגום איכא למיטעי ברכות ליכא למיטעי

אמר רבי זירא אמר רב מתנה הלכה פותח ורואה ומברך וקורא ולימא הלכה כרבי יהודה משום דאפכי להו

אמר רבי זירא אמר רב מתנה הלוחות והבימות אין בהן משום קדושה

אמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן הגולל ספר תורה צריך שיעמידנו על התפר

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן הגולל ספר תורה גוללו מבחוץ ואין גוללו מבפנים

וכשהוא מהדקו מהדקו מבפנים ואינו מהדקו מבחוץ

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן עשרה שקראו בתורה הגדול שבהם גולל ספר תורה הגוללו נוטל שכר כולן דאמר רבי יהושע בן לוי עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה קיבל שכר כולן שכר כולן סלקא דעתך אלא אימא קיבל שכר כנגד כולן

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן מנין שמשתמשין בבת קול שנאמר ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר והני מילי דשמע קל גברא במתא וקל איתתא בדברא והוא דאמר הין הין והוא דאמר לאו לאו

ואמר רבי שפטיה אמר רבי יוחנן כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה עליו הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים וגו׳

מתקיף לה אביי משום דלא ידע לבסומי קלא משפטים לא יחיו בהם קרית ביה אלא כדרב משרשיא דאמר שני תלמידי חכמים היושבים בעיר אחת ואין נוחין זה את זה בהלכה עליהם הכתוב אומר וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם

אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן כל האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום ערום סלקא דעתך אלא אימא נקבר ערום בלא מצות

בלא מצות סלקא דעתך אלא אמר אביי נקבר ערום בלא אותה מצוה

אמר רבי ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבה מוטב תיגלל המטפחת ואל יגלל ספר תורה

וידבר משה את מועדי ה׳ אל בני ישראל מצותן שיהיו קורין אותן כל אחד ואחד בזמנו תנו רבנן משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג

הדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילה

גלול כלפי מעלה