Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ט באלול תשע״ט | 29 ספטמבר 2019
  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

מעילה יג

איך דיני בעלות של הקדש מדיני בעלות של בעל הבית? אם קדש בור מלא מים, איך זה שונה ממי שקידש בור ואחר כך התמלא מים? בדיני אדם, פועל יכול לאכול בשעת עבודה בשדה ושור יכול לאכול בשעת עבודתו אבל בהקדש הדין אינו כן. מה הדין למעילה בשרשי אילן של הקדש בתוך שדה של מישהו או להיפך? האם יש דיני מעילה במים לניסוך המים בחג סוכות ובערבות? האם יש שיעור לניסוך המים? איך מחלוקת בעניין זה קשור לדין במשנה לגבי מעילה בניסוך המים?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

ולא לבדק הבית לבדק הבית ולא למזבח לא למזבח ולא לבדק הבית מועלין בה כיצד

הקדיש בור מלא מים אשפות מלאות זבל שובך מלא יונים

אילן מלא פירות שדה מלאה עשבים

מועלין בהם ובמה שבתוכה

אבל אם הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים אשפה ואחר כך נתמלא זבל שובך ואחר כך נתמלא יונים אילן ואחר כך נתמלא פירות שדה ואחר כך נתמלאה עשבים מועלין בהם ואין מועלין במה שבתוכה

רבי יוסי אומר המקדיש את השדה והאילן מועלין בהן ובגידולה מפני שהן גידולי הקדש

ולד המעושרת לא ינוק מן המעושרת ואחרים מתנדבים כן ולד המוקדשין לא ינוק מן המוקדשין ואחרים מתנדבים כן

הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש וכן פרה מכרשיני הקדש

גמ׳ קתני ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת מנהני מילי

אמר רב אחדבוי בר אמי אתיא העברה העברה מבכור מה בכור מועלין בו אף חלב המעושרת מועלין בו

חלב המוקדש נמי אתיא אמו אמו מבכור

הפועלין לא יאכלו כו׳ מאי טעמא אמר רב אחדבוי בר אמי דאמר קרא לא תחסם שור בדישו דישו שלך ולא דישו של הקדש

הדש קלעילין בשדה הקדש מעל והא בתלוש בעינן אמר רבינא שמע מינה אבקה מעלי לה


מתני׳ שרשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש ושל הקדש שבאין בשל הדיוט לא נהנין ולא מועלין מעין שהוא יוצא מתוך השדה של הקדש לא נהנין ולא מועלין יצא חוץ לשדה נהנין ממנו

המים שבכד של זהב לא נהנין ולא מועלין נתנן בצלוחית מועלין בהן

ערבה לא נהנין ולא מועלין רבי אלעזר ברבי צדוק אומר נוהגין היו הזקנים שנהנים ממנו בלולביהן

גמ׳ אמר ריש לקיש אין מועלין בכולן אבל מועלין בשלש לוגין

והקתני סיפא נתנו לצלוחית מועלין בהן מכלל דרישא אפילו בשלשת לוגין נמי לא

אלא אי איתמר אסיפא איתמר מועלין בהן אמר ריש לקיש אין מועלין אלא בשלשה לוגין

ורבי יוחנן אמר מועלין בכולן למימרא דקסבר ריש לקיש יש שיעור למים והתנן אמר רבי אליעזר המנסך מי חג בחג בחוץ חייב

ואמר רבי יוחנן משום מנחם יודאפה רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמר דדריש נסכיהם אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין

ואמר ריש לקיש אי מה יין שלש לוגין אף מים שלש לוגין מכלל דסבר ריש לקיש אין שיעור למים לטעמא דמנחם יודאפה קאמר

מתני׳ הקן שבראש האילן של הקדש לא נהנין ולא מועלין שבאשירה יתיז בקנה המקדיש את החורש מועלין בכולו


  • הלימוד החודש מוקדש ע"י הרב חיים הרינג לכבוד אישתו טרי קריבושה.

  • הלימוד החודש מוקדש ע"י שיפרא טייברג ורפאל וונגר לע"נ צבי בן ישראל יצחק טייברג.

להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מעילה יג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מעילה יג

ולא לבדק הבית לבדק הבית ולא למזבח לא למזבח ולא לבדק הבית מועלין בה כיצד

הקדיש בור מלא מים אשפות מלאות זבל שובך מלא יונים

אילן מלא פירות שדה מלאה עשבים

מועלין בהם ובמה שבתוכה

אבל אם הקדיש בור ואחר כך נתמלא מים אשפה ואחר כך נתמלא זבל שובך ואחר כך נתמלא יונים אילן ואחר כך נתמלא פירות שדה ואחר כך נתמלאה עשבים מועלין בהם ואין מועלין במה שבתוכה

רבי יוסי אומר המקדיש את השדה והאילן מועלין בהן ובגידולה מפני שהן גידולי הקדש

ולד המעושרת לא ינוק מן המעושרת ואחרים מתנדבים כן ולד המוקדשין לא ינוק מן המוקדשין ואחרים מתנדבים כן

הפועלים לא יאכלו מן גרוגרות הקדש וכן פרה מכרשיני הקדש

גמ׳ קתני ולד המעושרת לא ינק מן המעושרת מנהני מילי

אמר רב אחדבוי בר אמי אתיא העברה העברה מבכור מה בכור מועלין בו אף חלב המעושרת מועלין בו

חלב המוקדש נמי אתיא אמו אמו מבכור

הפועלין לא יאכלו כו׳ מאי טעמא אמר רב אחדבוי בר אמי דאמר קרא לא תחסם שור בדישו דישו שלך ולא דישו של הקדש

הדש קלעילין בשדה הקדש מעל והא בתלוש בעינן אמר רבינא שמע מינה אבקה מעלי לה


מתני׳ שרשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש ושל הקדש שבאין בשל הדיוט לא נהנין ולא מועלין מעין שהוא יוצא מתוך השדה של הקדש לא נהנין ולא מועלין יצא חוץ לשדה נהנין ממנו

המים שבכד של זהב לא נהנין ולא מועלין נתנן בצלוחית מועלין בהן

ערבה לא נהנין ולא מועלין רבי אלעזר ברבי צדוק אומר נוהגין היו הזקנים שנהנים ממנו בלולביהן

גמ׳ אמר ריש לקיש אין מועלין בכולן אבל מועלין בשלש לוגין

והקתני סיפא נתנו לצלוחית מועלין בהן מכלל דרישא אפילו בשלשת לוגין נמי לא

אלא אי איתמר אסיפא איתמר מועלין בהן אמר ריש לקיש אין מועלין אלא בשלשה לוגין

ורבי יוחנן אמר מועלין בכולן למימרא דקסבר ריש לקיש יש שיעור למים והתנן אמר רבי אליעזר המנסך מי חג בחג בחוץ חייב

ואמר רבי יוחנן משום מנחם יודאפה רבי אלעזר בשיטת רבי עקיבא אמר דדריש נסכיהם אחד ניסוך המים ואחד ניסוך היין

ואמר ריש לקיש אי מה יין שלש לוגין אף מים שלש לוגין מכלל דסבר ריש לקיש אין שיעור למים לטעמא דמנחם יודאפה קאמר

מתני׳ הקן שבראש האילן של הקדש לא נהנין ולא מועלין שבאשירה יתיז בקנה המקדיש את החורש מועלין בכולו


גלול כלפי מעלה