Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

ג׳ בתשרי תש״פ | 2 אוקטובר 2019

מעילה טו

איזה דברים מצטרפים לשיעור כדי להתחייב במעילה, פיגול, נותר וטמא? שיטת ר' ינאי מובא – שיש דין מעילה רק בקדשי בדק הבית ובעולה. הגמרא מביאה מספר קושיות נגדו ובסוף חייבת להבין א דברי ר' ינאי שלא כפשוטם. כל חלקי הקרבן כולל המנחה יכולים להצטרף לפיגול, נותר, וטמא ומעילה. אבל יש הבדל בין עולה לבין שאר הקרבנות לגבי שחוטי חוץ והיכולת לזרוק את הדם אם רק נשאר חצי זית בשר וחצי זית אימורים כי בעולה הכל נשרף ולכן מצטרפים אבל בשאר קרבנות אי אפשר לצרף בשר ואימורים כי הבשר נאכל ואימורים מוקטרים על המזבח. תרומה מצטרפת עם ביכורים וחלה ותרומת מעשר לאסור תערובת או לחייב חומש לזר שאכל כי כולם נקראים תרומה.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה ולחייב עליהם משום פיגול ונותר וטמא קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה

גמ׳ השתא יש לומר דקתני אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית דהאי קדושת הגוף והאי קדושת דמים אפילו הכי קתני מצטרפין זה עם זה קדשי מזבח עם קדשי מזבח מיבעיא

משום דקתני עלה לחייב עליהן משום פיגול נותר וטמא דקדשי בדק הבית לא איכא הכי משום הכי קא פליג ליה

אמר רבי ינאי מחוורתא אין חייבין משום מעילה אלא על קדשי בדק הבית ועולה בלבד מאי טעמא דאמר קרא נפש כי תמעל מעל מקדשי ה׳

קדשים המיוחדין לה׳ יש בהן מעילה אבל קדשי מזבח אית בהו לכהנים ואית בהו לבעלים

תנן קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה מדרבנן

קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלים בהן מדרבנן

תנן הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום כשהיא מתה כיון שנהנה כל שהוא מעל מדרבנן

ומדאורייתא לא והתניא רבי אומר כל חלב לה׳ לרבות אימורי קדשים קלים למעילה

מדרבנן והא קרא קא נסיב לה אסמכתא בעלמא

והא אמר עולא אמר רבי יוחנן קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה במאי אילימא בקדשי בדק הבית אפילו כי מתו נמי לא יהא אלא דאקדיש אשפה לבדק הבית לאו אית בה מעילה

אלא קדשי מזבח דאורייתא מי אית בהו מעילה

אלא הכי קא אמרי דבי רבי ינאי מהאי קרא קדשי בדק הבית שמעין מינה קדשי מזבח לא שמעין מינה


מתני׳ חמשה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן וששה בתודה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם:

גמ׳ מתני ליה רב הונא לרבא חמשה דברים בעולם מצטרפין זה עם זה אמר ליה בעולם קא אמרת והא קתני בתודה ששה דברים שבתודה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן ולחמי תודה אמר ליה תני בעולה

תנינא להא דתנו רבנן עולות ואימורים מצטרפין לכזית להעלותן בחוץ ולחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא

קתני בעולה אין בשלמים לא בשלמא להעלותן בחוץ עולה דכליל היא מצטרפין שלמים לא מצטרפין אלא לחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא שלמים אמאי לא מחייב

והתנן כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה וכל הנותרות מצטרפות זו עם זו

אלא אימא עולה ואימוריה מצטרפין זה עם זה לכזית ליזרק עליהן את הדם

וכיון דמצטרפין ליזרק את הדם חייב וכו׳

ומאן קתני לה רבי יהושע היא דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר וכזית חלב זורק את הדם כחצי זית בשר וכחצי זית חלב אינו זורק את הדם

ובעולה אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זורק את הדם מפני שכולה כליל ובמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק

מנחה מאי עבידתיה אמר רב פפא מנחת נסכים:

מתני׳ התרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והביכורים מצטרפין זה עם זה לאסור ולחייב עליהן את החומש כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה וכל הנותרים מצטרפין זה עם זה:

גמ׳ מאי טעמא כולהו איקרו תרומה גבי חלה כתיב ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה

גבי ביכורים נמי איקרו תרומה דתניא ותרומת ידך אלו ביכורים אבל אינך לא צריכא:

מתני׳ כל הנבילות מצטרפין זו עם זו וכל השקצים מצטרפין זה עם זה:

גמ׳ אמר רב


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מעילה טו

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מעילה טו

קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה ולחייב עליהם משום פיגול ונותר וטמא קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה

גמ׳ השתא יש לומר דקתני אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית דהאי קדושת הגוף והאי קדושת דמים אפילו הכי קתני מצטרפין זה עם זה קדשי מזבח עם קדשי מזבח מיבעיא

משום דקתני עלה לחייב עליהן משום פיגול נותר וטמא דקדשי בדק הבית לא איכא הכי משום הכי קא פליג ליה

אמר רבי ינאי מחוורתא אין חייבין משום מעילה אלא על קדשי בדק הבית ועולה בלבד מאי טעמא דאמר קרא נפש כי תמעל מעל מקדשי ה׳

קדשים המיוחדין לה׳ יש בהן מעילה אבל קדשי מזבח אית בהו לכהנים ואית בהו לבעלים

תנן קדשי מזבח מצטרפין זה עם זה למעילה מדרבנן

קדשי קדשים ששחטן בדרום מועלים בהן מדרבנן

תנן הנהנה מן החטאת כשהיא חיה לא מעל עד שיפגום כשהיא מתה כיון שנהנה כל שהוא מעל מדרבנן

ומדאורייתא לא והתניא רבי אומר כל חלב לה׳ לרבות אימורי קדשים קלים למעילה

מדרבנן והא קרא קא נסיב לה אסמכתא בעלמא

והא אמר עולא אמר רבי יוחנן קדשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה במאי אילימא בקדשי בדק הבית אפילו כי מתו נמי לא יהא אלא דאקדיש אשפה לבדק הבית לאו אית בה מעילה

אלא קדשי מזבח דאורייתא מי אית בהו מעילה

אלא הכי קא אמרי דבי רבי ינאי מהאי קרא קדשי בדק הבית שמעין מינה קדשי מזבח לא שמעין מינה


מתני׳ חמשה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן וששה בתודה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם:

גמ׳ מתני ליה רב הונא לרבא חמשה דברים בעולם מצטרפין זה עם זה אמר ליה בעולם קא אמרת והא קתני בתודה ששה דברים שבתודה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן ולחמי תודה אמר ליה תני בעולה

תנינא להא דתנו רבנן עולות ואימורים מצטרפין לכזית להעלותן בחוץ ולחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא

קתני בעולה אין בשלמים לא בשלמא להעלותן בחוץ עולה דכליל היא מצטרפין שלמים לא מצטרפין אלא לחייב עליהן משום פיגול ונותר וטמא שלמים אמאי לא מחייב

והתנן כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה וכל הנותרות מצטרפות זו עם זו

אלא אימא עולה ואימוריה מצטרפין זה עם זה לכזית ליזרק עליהן את הדם

וכיון דמצטרפין ליזרק את הדם חייב וכו׳

ומאן קתני לה רבי יהושע היא דתניא רבי יהושע אומר כל הזבחים שבתורה שנשתייר מהן כזית בשר וכזית חלב זורק את הדם כחצי זית בשר וכחצי זית חלב אינו זורק את הדם

ובעולה אפילו כחצי זית בשר וכחצי זית חלב זורק את הדם מפני שכולה כליל ובמנחה אפילו כולה קיימת לא יזרוק

מנחה מאי עבידתיה אמר רב פפא מנחת נסכים:

מתני׳ התרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי והחלה והביכורים מצטרפין זה עם זה לאסור ולחייב עליהן את החומש כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה וכל הנותרים מצטרפין זה עם זה:

גמ׳ מאי טעמא כולהו איקרו תרומה גבי חלה כתיב ראשית ערסתכם חלה תרימו תרומה

גבי ביכורים נמי איקרו תרומה דתניא ותרומת ידך אלו ביכורים אבל אינך לא צריכא:

מתני׳ כל הנבילות מצטרפין זו עם זו וכל השקצים מצטרפין זה עם זה:

גמ׳ אמר רב


גלול כלפי מעלה