Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ׳ באלול תשע״ט | 20 ספטמבר 2019

מעילה ג

הגמרא ממשיכה לדון בשיטת עולא שגבי דין מעילה בבהמות שמתו לאור מקורות אחרים. הגמרא מבחינה בין דברים שאנשים מרחיקים את עצמם מהם לבין דברים שאין אדם מרחיקים עצמן מהם. הגמרא מביאה קושי על רבה (אם עלו ירדו – בקדשי קדשים ששחטו בדרום) ומשאירה כקושי. הגמרא מביאה שאלה של ר' אלעזר בקשר למי שהפריש עולה לבמת יחיד והביא בבמת ציבור ושחט בדרום – ושאל אם עלה על המזבח האם ירד. אפשר להבין מכך שלא שאל על מקרה רגיל (שהובא בבית המקדש) שהיה לו ברור מה ההלכה במקרה הזה. אבל לא ידעו אם היה לו ברור כרב יוסף או כרבה. כשזורקים הדם של קרבן שנתפגל, האם מוריד דין מעילה בקדשי קדשים או מכניס דין מעילה באימורי קדשים קלים? למה?


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

אמינא חטאת הואיל ולכפרה קא אתיא לא בדילין מינה אבל קדשים הואיל ולאו לכפרה קאתי בדילי מנהון ולית בהו מעילה קא משמע לן

וחטאת שמתה מי אית בה מעילה והתנן חטאות המתות ומעות ההולכות לים המלח לא נהנין ולא מועלין

אמרי חטאות המתות בחייהן בדילין מנהון לאפוקי היכא דמחיים דלא בדילין מיניה

איתיביה רב יוסף לרבה חדא מגו חדא וחדא מגו חדא

וכולן אין מטמאים בגדים אבית הבליעה ומועלין בהן

חוץ מחטאת העוף שעשה למטה כמעשה חטאת העוף לשם חטאת

וקתני עילויה כל שהיה פסולו בקדש אינו מטמא בגדים אבית הבליעה וכל שלא היה פסולו בקדש מטמא בגדים אבית הבליעה

וקתני כל שהיה פסולו בקדש אם עלו לא ירדו תיובתא דרבה תיובתא

והא דפליגי בה רבה ורב יוסף פשיטא ליה לרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר עולת במת יחיד שהכניסה לפנים


קלטוה מחיצות לכל דבר

בעי רבי אלעזר עולת במת יחיד שהכניסה שנפסלה עלו מהו שירדו

מדקמיבעיא ליה לחדא מכלל דאידך פשיטא ליה אי כרבה אי כדרב יוסף

חדא מגו חדא קמיבעיא ליה

עד כאן לא קאמר רבה התם אם עלו ירדו מחיצה כתיקנה

פסלה שלא כתיקנה לא פסלה

או דילמא אפילו לרב יוסף דאמר אם עלתה לא תרד מחיצה כתיקנה קלטה שלא כתיקנה לא קלטה תיקו

אמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים ואינו מביא לידי מעילה בקדשים קלים

יתיב אביי וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רב פפא לאביי השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה לא קדש את הלחם

שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור ואפילו קרמו כולן חוץ מאחת מהן לא קדש הלחם שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה קדש הלחם

אלמא פיגול מייתי לה לידי מעילה אישתיק

כי אתא לקמיה דרבי אבא אמר ליה בזריקה

אמר ליה רב אשי לרבא והא אמר עולא קומץ פיגול שהעלו לגבי מזבח פקע פיגולו ממנו

וקמיצה היינו שחיטה

אמר ליה איסורא דמייתי לידי פיגול


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מעילה ג

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מעילה ג

אמינא חטאת הואיל ולכפרה קא אתיא לא בדילין מינה אבל קדשים הואיל ולאו לכפרה קאתי בדילי מנהון ולית בהו מעילה קא משמע לן

וחטאת שמתה מי אית בה מעילה והתנן חטאות המתות ומעות ההולכות לים המלח לא נהנין ולא מועלין

אמרי חטאות המתות בחייהן בדילין מנהון לאפוקי היכא דמחיים דלא בדילין מיניה

איתיביה רב יוסף לרבה חדא מגו חדא וחדא מגו חדא

וכולן אין מטמאים בגדים אבית הבליעה ומועלין בהן

חוץ מחטאת העוף שעשה למטה כמעשה חטאת העוף לשם חטאת

וקתני עילויה כל שהיה פסולו בקדש אינו מטמא בגדים אבית הבליעה וכל שלא היה פסולו בקדש מטמא בגדים אבית הבליעה

וקתני כל שהיה פסולו בקדש אם עלו לא ירדו תיובתא דרבה תיובתא

והא דפליגי בה רבה ורב יוסף פשיטא ליה לרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר עולת במת יחיד שהכניסה לפנים


קלטוה מחיצות לכל דבר

בעי רבי אלעזר עולת במת יחיד שהכניסה שנפסלה עלו מהו שירדו

מדקמיבעיא ליה לחדא מכלל דאידך פשיטא ליה אי כרבה אי כדרב יוסף

חדא מגו חדא קמיבעיא ליה

עד כאן לא קאמר רבה התם אם עלו ירדו מחיצה כתיקנה

פסלה שלא כתיקנה לא פסלה

או דילמא אפילו לרב יוסף דאמר אם עלתה לא תרד מחיצה כתיקנה קלטה שלא כתיקנה לא קלטה תיקו

אמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה בקדשי קדשים ואינו מביא לידי מעילה בקדשים קלים

יתיב אביי וקאמר לה להא שמעתא איתיביה רב פפא לאביי השוחט את התודה לפנים ולחמה חוץ לחומה לא קדש את הלחם

שחטה עד שלא קרמו פניה בתנור ואפילו קרמו כולן חוץ מאחת מהן לא קדש הלחם שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה קדש הלחם

אלמא פיגול מייתי לה לידי מעילה אישתיק

כי אתא לקמיה דרבי אבא אמר ליה בזריקה

אמר ליה רב אשי לרבא והא אמר עולא קומץ פיגול שהעלו לגבי מזבח פקע פיגולו ממנו

וקמיצה היינו שחיטה

אמר ליה איסורא דמייתי לידי פיגול


גלול כלפי מעלה