Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility דלג לתוכן

הדף היומי

כ״ב באלול תשע״ט | 22 ספטמבר 2019

מעילה ה

מה היא השעה שקובע שעת היתר לכהנים שאליו התייחס ר' יהושע במשנה (שאם עבר את השלב הזה ונפסל אחר כך, דיני מעילה לא יחולו בקדשי קדשים)- האם זה שנשחטה כראוי, נתקבל דמה כראוי או נזרק דמה כראוי? הגמרא מביאה הוכחות ממשנתינו וממקורות אחרים כדי להכריע.


במידה והשיעור אינו מתנגן, יש ללחוץ על 'הורדה'

או היתר זריקה שנינו או היתר אכילה שנינו חזקיה אמר היתר שחיטה שנינו רבי יוחנן אמר היתר אכילה שנינו

אמר רבי זירא לא דייקא מתניתין דלא כחזקיה ודלא כרבי יוחנן

תנן שלנה ושנטמאת ושיצאת לאו דלן דם וקתני אין מועלין בו

ושמע מינה היתר זריקה שנינו

לא דלן בשר אבל דם איזדריק משום הכי קתני אין מועלין בו

תנן ואיזו היא שלא היתה לה שעת הכושר לכהנים שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

היכי דמי אילימא דזרקוהו פסולין וקבלוהו פסולין למה לי עד דאיכא תרתי

אלא לאו דקבלוהו פסולין וזרקוהו כשרים וקתני מועלין בו

שמע מינה היתר זריקה שנינו

מתקיף לה רב יוסף ואי סלקא דעתך איכא לפלוגי הכי הא דתנן התם

חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה ובין שלא היתה לה שעת הכושר ונפסלה

אי זו היא שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה שלנה ושנטמאת או שיצאה

איזוהי שלא היתה לה שעת הכושר שנשחטה חוץ למקומה חוץ לזמנה ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

היכי דמי אילימא דקבלוהו פסולין וזרקו פסולין הוא דאין דמה טעון כיבוס הא קבלוהו וזרקו כשרים דמה טעון כיבוס

קרי כאן אשר יזה מדמה ולא שכבר הוזה אלא לאו דוקא


הכי נמי לאו דוקא אמר רב אסי אם כן למה לי למיתני תרתי

אלא לעולם דמעילה דוקא

והא קא משמע לן דפסול עושה שיריים

אף על גב דקיבל פסול וזרק וקיבל כשר וזרק לאו כלום היא מאי טעמא דשיריים נינהו

והא בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן פסול מהו שיעשה שיריים

ואמר ליה אין לך דבר שיעשה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל ומרצין לפיגולן

מאי לאו בר מפסול לא אפילו פסול

והא אין לך קתני

הכי קתני אין לך דבר שאינו מרצה בציבור ועושה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו אבל טמא דאיתיה בציבור משוי שיריים

שאר פסולין דלא איתנון בציבור לא משוין שיריים

תא שמע הפיגול לעולם מועלין בו

לאו דלא זרק ושמע מינה היתר זריקה שנינו

לא זרקה

ומאי לעולם הא קא משמע לן כדרב גידל דאמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה ואינו מביא לידי מעילה


להעמיק בדף

אין תוצאות. נסה שוב.

מעילה ה

תלמוד מהדורת ויליאם דוידסון | מופעל ע"י ספריא

מעילה ה

או היתר זריקה שנינו או היתר אכילה שנינו חזקיה אמר היתר שחיטה שנינו רבי יוחנן אמר היתר אכילה שנינו

אמר רבי זירא לא דייקא מתניתין דלא כחזקיה ודלא כרבי יוחנן

תנן שלנה ושנטמאת ושיצאת לאו דלן דם וקתני אין מועלין בו

ושמע מינה היתר זריקה שנינו

לא דלן בשר אבל דם איזדריק משום הכי קתני אין מועלין בו

תנן ואיזו היא שלא היתה לה שעת הכושר לכהנים שנשחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

היכי דמי אילימא דזרקוהו פסולין וקבלוהו פסולין למה לי עד דאיכא תרתי

אלא לאו דקבלוהו פסולין וזרקוהו כשרים וקתני מועלין בו

שמע מינה היתר זריקה שנינו

מתקיף לה רב יוסף ואי סלקא דעתך איכא לפלוגי הכי הא דתנן התם

חטאת פסולה אין דמה טעון כיבוס בין שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה ובין שלא היתה לה שעת הכושר ונפסלה

אי זו היא שהיתה לה שעת הכושר ונפסלה שלנה ושנטמאת או שיצאה

איזוהי שלא היתה לה שעת הכושר שנשחטה חוץ למקומה חוץ לזמנה ושקבלו פסולין וזרקו את דמה

היכי דמי אילימא דקבלוהו פסולין וזרקו פסולין הוא דאין דמה טעון כיבוס הא קבלוהו וזרקו כשרים דמה טעון כיבוס

קרי כאן אשר יזה מדמה ולא שכבר הוזה אלא לאו דוקא


הכי נמי לאו דוקא אמר רב אסי אם כן למה לי למיתני תרתי

אלא לעולם דמעילה דוקא

והא קא משמע לן דפסול עושה שיריים

אף על גב דקיבל פסול וזרק וקיבל כשר וזרק לאו כלום היא מאי טעמא דשיריים נינהו

והא בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן פסול מהו שיעשה שיריים

ואמר ליה אין לך דבר שיעשה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו הואיל ומרצין לפיגולן

מאי לאו בר מפסול לא אפילו פסול

והא אין לך קתני

הכי קתני אין לך דבר שאינו מרצה בציבור ועושה שיריים אלא חוץ לזמנו וחוץ למקומו אבל טמא דאיתיה בציבור משוי שיריים

שאר פסולין דלא איתנון בציבור לא משוין שיריים

תא שמע הפיגול לעולם מועלין בו

לאו דלא זרק ושמע מינה היתר זריקה שנינו

לא זרקה

ומאי לעולם הא קא משמע לן כדרב גידל דאמר רב גידל אמר רב זריקת פיגול אינו מוציא מידי מעילה ואינו מביא לידי מעילה


גלול כלפי מעלה